نویسنده = ���������� �������� ���������������� ��������
درآمدی بر قراردادهای نمونه با منشاء قانونی

دوره 4، شماره 11، تیر 1401، صفحه 67-116

10.22034/mral.2022.544009.1234

اکبر میرزا نژاد جویباری؛ منصور فرجی