نویسنده = �������� ���������� ���������������� ����������������
اعمال مجازات های کیفری و اداری به مثابه ابزار مدیریت منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشت سیستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22034/mral.2022.549655.1283

سعید گوهری؛ سید حسین حسینی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی