نویسنده = ������������ ������������
الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات ستانی در پرتو اصول به زمامداری

دوره 3، شماره 9، دی 1400، صفحه 88-110

10.22034/mral.2021.537517.1183

ریحانه عامری؛ سیدجواد میرقاسمی؛ ولی رستمی