نویسنده = ���������� ������������ ����������
مفهوم کاداستر ، کارکرد و آثار آن

دوره 2، شماره 3، شهریور 1399، صفحه 229-253

10.22034/mral.2020.130418.1035

بهنام حبیبی درگاه