موضوعات = مطالعات میان رشته ای
راه‌کارهای قضایی جلوگیری از سوءاستفاده از حق: با تاکید بر شرکتهای تجاری و دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1401

10.22034/mral.2022.556218.1333

مهدی محمدی؛ محمدرضا پاسبان


واگذاری بستر رودخانه از منظر حقوق اموال عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/mral.2022.558254.1344

زهرا مشایخی؛ محمد حسنوند؛ رحیم گل زاده


تحلیل جایگاه دولت رفاه ایران در پارادایم‌های رفاهی با تاکید بر موازین حقوقی و گزارش لگاتوم 2021 (از نظریه تا عمل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.22034/mral.2022.559256.1350

علیرضا باوندپور؛ حسین غلامی دون؛ داود دعاگویان


نهادهای غیر انتخابی دولتی در دموکراسی‌های معاصر: واکاوی علل فراحقوقی ظهور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

10.22034/mral.2022.560538.1364

ارین قاسمی


مسئولیت دولت در قبال حوادث هوایی: موردکاوی پرواز 752 هواپیمای اوکراینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/mral.2023.1987546.1426

مهدی غفوری زاد؛ علی رادان جبلی؛ حسن پاک طینت


واکاوی نسبت میان حاکمیت قانون و پوپولیسم: سازگاری یا تقابل

دوره 4، شماره 13، دی 1401، صفحه 87-111

10.22034/mral.2022.545919.1252

علیرضا دبیرنیا؛ علی مشهدی؛ مهدی شفیعی افراپلی


سیاست های پیشگیری وضعی از فساد در قلمرو معاملات دولتی

دوره 4، شماره 10، فروردین 1401، صفحه 149-176

10.22034/mral.2021.539002.1189

محمد رضا الهی منش؛ حمید برزگری دهج


واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی اقتصادی ایران

دوره 3، شماره 8، مهر 1400، صفحه 135-162

10.22034/mral.2021.527942.1139

سید حسین رحیمی مقدم؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ مرتضی نجابت خواه