تعداد مقالات: 31
4. نظام مطلوب دادرسی اداری در ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 73-94

10.22034/malr.2020.122131.1001

یونس فتحی؛ جعفر شفیعی سردشت؛ مریم وهیبی فخر


6. نسبت‌سنجی جایگاه و صلاحیت‌های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری

دوره 1، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 119-138

10.22034/malr.2020.122878.1002

محمدامین ابریشمی راد؛ حسین آیینه نگینی


11. مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید

دوره 2، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 37-67

10.22034/mral.2020.128786.1031

آیدا حیدری؛ سید مجتبی واعظی


12. حکم حکومتی و مصلحت عمومی

دوره 2، شماره 2، بهار 1399، صفحه 47-65

10.22034/mral.2020.127952.1025

مهدی بالوی؛ مهناز بیات کمیتکی؛ مرجان زارع مهذبیه


14. تحولات حقوق اداری آلمان

دوره 2، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 69-92

10.22034/mral.2020.130937.1039

خدیجه شجاعیان


17. واکاوی مفهوم صلاحیت تفسیری قاضی در حقوق عمومی به مثابه صلاحیت مقام عمومی

دوره 2، شماره 2، بهار 1399، صفحه 117-134

10.22034/mral.2020.127814.1022

محمّد حسنوند؛ مرضیه سلمانی سیبنی؛ مهدی حسنوند


20. تأملی بر چیستی و چرایی ظهور حقوق اداری نوین

دوره 2، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 145-164

10.22034/mral.2020.131129.1042

علی طاهری؛ سارا خاکپور


23. مفهوم کاداستر ، کارکرد و آثار آن

دوره 2، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 229-253

10.22034/mral.2020.130418.1035

بهنام حبیبی درگاه


24. تحلیل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

10.22034/mral.2020.127838.1023

مهدی گودرزی؛ حامد کرمی


25. جلوه های دادرسی افتراقی جرایم اداری (در پرتو اصول دارسی منصفانه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1399

10.22034/mral.2020.130770.1038

شهناز اسدی نیا؛ عباس منصورآبادی