تعداد مقالات: 71

5. مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید

دوره 2، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 37-67

10.22034/mral.2020.128786.1031

آیدا حیدری؛ سید مجتبی واعظی


8. تحولات حقوق اداری آلمان

دوره 2، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 69-92

10.22034/mral.2020.130937.1039

خدیجه شجاعیان


9. نظام مطلوب دادرسی اداری در ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 73-94

10.22034/malr.2020.122131.1001

یونس فتحی؛ جعفر شفیعی سردشت؛ مریم وهیبی فخر


16. نسبت‌سنجی جایگاه و صلاحیت‌های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری

دوره 1، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 119-138

10.22034/malr.2020.122878.1002

محمدامین ابریشمی راد؛ حسین آیینه نگینی


17. تأملی بر چیستی و چرایی ظهور حقوق اداری نوین

دوره 2، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 145-164

10.22034/mral.2020.131129.1042

علی طاهری؛ سارا خاکپور


22. مفهوم کاداستر ، کارکرد و آثار آن

دوره 2، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 229-253

10.22034/mral.2020.130418.1035

بهنام حبیبی درگاه


25. سرآغازی بر حقوق بشر اداری

دوره 2، شماره 5، زمستان 1399، صفحه 11-32

10.22034/mral.2020.138221.1064

محمد جواد حسینی؛ حسن خسروی