دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ترجمه مقاله

1. تحولات حقوق اداری آلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22034/mral.2020.130937.1039

خدیجه شجاعیان


مقاله پژوهشی

2. استناد به اصول حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

10.22034/mral.2020.133845.1053

سجاد مردانی؛ مسلم آقایی طوق


4. اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در حقوق اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

10.22034/mral.2020.135889.1055

مسعود آرائی؛ غلامحسن مزارعی؛ پژمان محمدی


5. سازوکارهای پاسخگوئی دولت در قبال آثار ریزگردها بر تمامیت جسمانی اشخاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

10.22034/mral.2020.132356.1050

حسین آقایی جنت مکان؛ مسعود آرائی


ترجمه مقاله

6. حقوق اداری تطبیقی و ساختار سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22034/mral.2020.136020.1056

میلاد شریفی مقدم؛ محمّد حسنوند؛ مسعود محمودوند


مقاله پژوهشی

7. تحول ساختار دولت - کشور در ایران در پرتو پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22034/mral.2020.137570.1060

حسین آئینه نگینی؛ محمدامین ابریشمی راد


8. نظارت اداری بر اعمال حکومت؛ مورد پژوهی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22034/mral.2020.137085.1058

علی بیاتی؛ محمود ارونتن


مقاله انگلیسی

9. قاعده انعطاف پذیری در حقوق اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22034/mral.2020.139227.1072

فاطمه سادات دهناد؛ بیژن عباسی؛ صابر الماسی خانی


مقاله پژوهشی

10. هنر خودتنظیمی در حقوق عمومی؛ با تأملی بر نظام تقنینی جمهوری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

10.22034/mral.2021.520469.1085

محمود شاطریان؛ جواد یحیی زاده


11. تأملی بر استثنائات مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

10.22034/mral.2021.522821.1102

مریم رستمی؛ محمد امامی؛ سید مجتبی واعظی


12. نظام حقوقی حاکم بر پیمان های دولتی در پرتو حکمرانی مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1399

10.22034/mral.2021.523354.1110

میترا اسماعیلی؛ علی رادان جبلی؛ منوچهر توسلی نائینی


13. الگوی شایسته اداره خوبِ کتابخانه‌ های پارلمانی با تاکید بر وضعیت شناسی کتابخانه مجلس شورای اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

10.22034/mral.2021.521293.1090

سید احمد حبیب نژاد؛ سمیرا خوئینی


14. تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال زیان بارحاکمیتی در قبال شهروندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.22034/mral.2021.525294.1119

احسان سامانی؛ سید حسن وحدتی شبیری