دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ترجمه مقاله

1. حقوق اداری تطبیقی و ساختار سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22034/mral.2020.136020.1056

میلاد شریفی مقدم؛ محمّد حسنوند؛ مسعود محمودوند


مقاله انگلیسی

2. قاعده انعطاف پذیری در حقوق اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22034/mral.2020.139227.1072

فاطمه سادات دهناد؛ بیژن عباسی؛ صابر الماسی خانی


مقاله پژوهشی

3. الگوی شایسته اداره خوبِ کتابخانه‌ های پارلمانی با تاکید بر وضعیت شناسی کتابخانه مجلس شورای اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

10.22034/mral.2021.521293.1090

سید احمد حبیب نژاد؛ سمیرا خوئینی


4. آسیب شناسی ساختار و صلاحیت هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی؛ ارائه الگوی مطلوب دادرسی اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

10.22034/mral.2021.530956.1156

زهرا دانش ناری؛ ُسید حبیب نژاد


مطالعه آرای قضایی

5. مفهوم و مصادیق مأموران به خدمات عمومی «نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1400

10.22034/mral.2021.526428.1131

عباس منصورآبادی


7. الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات ستانی در پرتو اصول به زمامداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1400

10.22034/mral.2021.537517.1183

ریحانه عامری؛ سیدجواد میرقاسمی؛ ولی رستمی


8. تأملی بر مراجع صلاحیت دار و آیین شکلی سلب مالکیت اراضی در حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22034/mral.2021.531905.1153

مسعود لعلی سراب؛ محمد مظهری؛ علی حاجی پور کندرود


9. راه‌کارهای غیرقضایی مقابله با سوءاستفاده از حق در شرکت‌های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

10.22034/mral.2021.540224.1204

مهدی محمدی؛ محمدرضا پاسبان


10. تأملی بر استقلال واحدهای محلی از منظر آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

10.22034/mral.2021.535681.1179

میثم ناصحی؛ علی فقیه حبیبی؛ کیوان صداقتی


11. دادرسی اداری اختلافات مالیاتی، ابزاری در راستای کاهش وقفه مالیاتی (مطالعه تطبیقی ایران و ایالات متحده آمریکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1400

10.22034/mral.2021.532133.1154

فرناز ارتا؛ محسن طاهری؛ مریم آقایی بجستانی


12. مطلوب‌سازی دیوان عدالت اداری مبتنی بر جایگاه و صلاحیت‌های دیوان مظالم در ایران و اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22034/mral.2021.525989.1126

محمدامین ابریشمی راد؛ حسین آئینه نگینی


13. سیاست و اداره: تمایز و همپوشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22034/mral.2021.530860.1150

احمد رنجبر


14. طراحی الگوی مطلوبِ ابتکار تقنینی در حقوق قانون‌گذاری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22034/mral.2021.540104.1203

زهره حق پناهان؛ سیداحمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری


مقالات کاربردی

15. چالش های حقوقی اخذ جرایم تخلفات ساختمانی در حیطه عمل کمیسیون ماده -99

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22034/mral.2021.535484.1206

فریبرز صارمی نوری؛ خدیجه شجاعیان؛ کورش استوار سنگری


مقاله پژوهشی

16. بررسی تئوری های حاکم بر مقررات دولتی در حقوق عمومی اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22034/mral.2021.539603.1199

رضا طجرلو


17. سیاست های پیشگیری وضعی از فساد در قلمرو معاملات دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22034/mral.2021.539002.1189

محمد رضا الهی منش؛ حمید برزگری دهج


18. واکاوی هیأت حل اختلاف مادة 38 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامة معاملات شهرداری تهران به کلان‌شهرها و نظارت بر آرای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22034/mral.2021.535735.1177

مسعود آرائی؛ فرامرز عطریان