دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

10.22034/mral.2020.127838.1023

مهدی گودرزی؛ حامد کرمی


2. جلوه های دادرسی افتراقی جرایم اداری (در پرتو اصول دارسی منصفانه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1399

10.22034/mral.2020.130770.1038

شهناز اسدی نیا؛ عباس منصورآبادی


3. استناد به اصول حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

10.22034/mral.2020.133845.1053

سجاد مردانی؛ مسلم آقایی طوق


4. حقوق و تکالیف مالکان خصوصی آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

10.22034/mral.2020.125633.1018

بیژن عباسی


5. مطلوب‌سازی جایگاه واحدهای «حقوقی» و «رسیدگی به تخلفات اداری» در ساختار دستگا‌ه‌های اجرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

10.22034/mral.2020.130827.1037

محمدامین ابریشمی راد؛ حسین آیینه نگینی


7. اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در حقوق اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

10.22034/mral.2020.135889.1055

مسعود آرائی؛ غلامحسن مزارعی؛ پژمان محمدی


8. شرایطِ استثنایی و استثنایِ حاکمیت قانون (مورد پژوهشی رویکرد خبرگان قانون اساسی به وضعیت‌های اضطراری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

10.22034/mral.2020.132067.1051

علی دارایی؛ علی مشهدی؛ صدیقه قارلقی