دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. استناد به اصول حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

10.22034/mral.2020.133845.1053

سجاد مردانی؛ مسلم آقایی طوق


3. اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در حقوق اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

10.22034/mral.2020.135889.1055

مسعود آرائی؛ غلامحسن مزارعی؛ پژمان محمدی


4. سازوکارهای پاسخگوئی دولت در قبال آثار ریزگردها بر تمامیت جسمانی اشخاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

10.22034/mral.2020.132356.1050

مسعود آرائی؛ حسین آقایی جنت مکان


5. سرآغازی بر حقوق بشر اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.22034/mral.2020.138221.1064

محمد جواد حسینی؛ حسن خسروی


6. جلوه های دادرسی افتراقی جرایم اداری (در پرتو اصول دارسی منصفانه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1399

10.22034/mral.2020.130770.1038

شهناز اسدی نیا؛ عباس منصورآبادی


ترجمه مقاله

7. حقوق اداری تطبیقی و ساختار سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22034/mral.2020.136020.1056

میلاد شریفی مقدم؛ محمّد حسنوند؛ مسعود محمودوند


مقاله پژوهشی

8. تحول ساختار دولت - کشور در ایران در پرتو پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22034/mral.2020.137570.1060

حسین آئینه نگینی؛ محمدامین ابریشمی راد


9. نظارت اداری بر اعمال حکومت؛ مورد پژوهی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22034/mral.2020.137085.1058

علی بیاتی؛ محمود ارونتن


مقاله انگلیسی

10. قاعده انعطاف پذیری در حقوق اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22034/mral.2020.139227.1072

فاطمه سادات دهناد؛ بیژن عباسی؛ صابر الماسی خانی


مقاله پژوهشی

11. واکاوی علل عدم موفقیت طرح کاداستر در کشور از دیدگاه حقوق اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.22034/mral.2021.137690.1062

سعید خردمندی؛ شیوا محمدی


12. نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

10.22034/mral.2021.522557.1100

ایام کمرخانی؛ محمدحسین زارعی