شفافیت تأمین منابع مالی احزاب سیاسی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

در حالی‌که تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی مولفۀ ضروری احزاب سیاسی برای ایفای نقش خود در روند دموکراتیک می‌باشد، شفافیت و صراحت در تأمین بودجه احزاب سیاسی سنگ بنای یک دموکراسی کارآمد است. عدم افشای منابع تامین فعالیت سیاسی احزاب، فساد را تسهیل می‌کند و باعث ایجاد بده و بستان بین اعانه‌دهندگان و سیاستمداران می‌شود. در کشورهایی که احزاب و یا رهبران سیاسی تا حد زیادی بر تأمین مالی از سوی تعداد محدودی از اعانه-دهندگان متکی هستند، این وضعیت بر تصمیمات سیاسی آنها تأثیر می‌گذارد. رقابت انتخاباتی منصفانه زمانی تحلیل می‌رود که یکی حزب دسترسی گسترده‌ای به منابع مالی برای تأمین هزینه‌های فعالیت‌های سیاسی خود داشته باشد. بنابراین اهمیت شفافیت تأمین مالی احزب از این جهت است که احزاب منبع ورود پول به سیاست محسوب می گردند، بنابراین سلامت دمکراسی وابسته به شفافیت تأمین مالی احزاب سیاسی است. بنابراین این پرسش مطرح می-گردد که تا چه اندازه هزینه‌های احزاب سیاسی در ایران شفاف است؟ در این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این پرسش در خصوص تامین مالی فعالیت‌های سیاسی احزاب و همچنین هزینه‌های انتخاباتی آنها خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Transparency in political financing of parties in Iran

نویسندگان [English]

  • faraz chini forsh 1
  • syed mohamad hashemi 2
1 , Ph.D. student in public Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

While political funding is a necessary component for political parties to play their role in the democratic process, transparency and openness in financing of political parties is the cornerstone of a well-functioning democracy. Absence of disclosure of sources of party funds facilitates corruption and gives rise to quid pro quo between big donors and politicians. Countries where parties or political leadership are overly reliant on funding from a chosen few donors, policy decisions are co-opted. The equitable playing field gets eroded when one party has indomitable access to excess campaign finance. Therefore, the transparency of political finance is important because parties are the source of money entering politics, so the integrity of democracy depends on the transparency of political finance of party. So the question is, how transparent are the expenses of political parties in Iran? In this descriptive-analytical study, we will examine this question regarding the financing of political activities of parties as well as their electoral campaign.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political party
  • Transparency
  • political finance
  • Electoral Campaign

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1400
  • تاریخ دریافت: 05 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 12 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 30 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 30 دی 1400