چالش های استقلال شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف آباد

2 حقوق عمومی، حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 حقوق عمومی، حقوق، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

چکیده

منظور از استقلال شوراهای محلی، صرفاً اعطای تصدی امور به بخش هایی از سرزمین مانند شهر، روستا و غیره نیست، بلکه منظور داشتن شخصیت حقوقی حقوق عمومی و داشتن درجه ای از آن میزان قدرت و اختیار است که آنها بتوانند وظایف و نیازهای خطیر پیش بینی شده در قانون اساسی کشور را به جا آورند و مانعی برای آنها وجود ندشته باشد. عدم برخورداری شوراهای محلی از استقلال کافی در انجام وظایف محوله، آنها را با یک چالش جدی روبه رو نموده که آن چالش تا حد زیادی به نظام متمرکز سیاسی کشور باز می گردد. از آنجایی که در نظام متمرکز دولت مرکزی و شوراها رابطة تنگاتنگی دارند. هرچه میزان وابستگی شوراهای محلی به دولت مرکزی بیشتر باشد، بالتبع دایرة اعمال نظارت دولت مرکزی وسیع تر می گردد. منشأ اختیارات حکومت مرکزی در امر نظارت را می بایست در اصول قانون اساسی و قوانین عادی جستجو کرد. این نوشتار در نظر دارد تا با روش توصیفی تحلیلی و کاربردی به این پرسش که چه موانعی در سر راه تحقق استقلال شوراهای محلی وجود دارد پاسخ دهد و با ریشه یابی و بررسی گام به گام معضلات و چالش ها جهشی به جهت بهبود کارآمدی شوراهای محلی بردارد، که این مهم نیازمند برنامه های بلند مدت ساختاری، حقوقی، آموزشی اعم از برنامه های آموزشی، اصلاح قوانین، فرهنگ سازی و نهادینه سازی محلی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges of the independence of local councils in the Iranian legal system

نویسندگان [English]

 • parisa aleshagh 1
 • faramrz atrin 2
 • mohammad mehdi ghamamy 3
1 Department of Public Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Najafabad Branch
2 Public Law, Law, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Public Law, Law, Imam Sadegh University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The independence of local councils does not simply mean giving Enterprise to parts of the land such as cities, villages, etc. Rather, it means having the legal personality of public rights and having a degree of power and authority so that they can fulfill the serious duties and needs provided for in the constitution of the country and there is no obstacle for them. The lack of independence of local councils in performing their duties has faced them with a serious challenge, which's largely due to the centralized political system of the country. Because in a centralized system the central government and the councils are closely related. The greater the dependence of local councils on the central government, the wider the scope of central government oversight. The origin of the central government's oversight powers should be sought in constitutional principles and common law. This article intends to answer the question of what are the obstacles to the independence of local councils with a descriptive-analytical and practical method and take a leap to improve the efficiency of local councils by rooting out and examining the problems and challenges step by step. This requires long-term structural, legal, educational programs, including educational programs, law reform, culture building and local institutionalization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Decentralization
 • Independence of local councils
 • Management of local affairs
 • Oversight of the central government and the constitution
 • Constitution o

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 15 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 08 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 06 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 06 فروردین 1401