تاملی بر شاخص های اداره خوب در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حقوق، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 دکتری حقوق خصوصی و مدرس واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

صیانت از حقوق شهروندان از وظایف کلیدی و مهم دولت‌هاست. در این راستا حضور فعال شهروندان در عرصه‌های عمومی برای ترسیم حدود کلی منافع و حقوق جمعی آن‌ها و نیز پاسخگو سازی نهاد قدرت لازم است. به علاوه باید مراجع نظارتی و کنترل‌کننده موجود باشند تا عملکرد متصدیان عمومی مورد ارزیابی واقع شود. در چنین شرایطی مفهوم اداره خوب اهمیت پیدا می‌کند. نظریه اداره‌ خوب نظریه‌ای تلفیقی است که دربردارنده اصول و شاخص‌هایی برای بررسی اقدامات و تصمیمات اداری و نیز افزایش کارآمدی آن‌هاست. در مقاله حاضر به بررسی اصول حاکم بر خدمات نظام اداری در پرتو نظریه اداره خوب پرداخته‌شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی -تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج این پژوهش، بر این امر دلالت دارد که در حقوق اداری ایران، به مفهوم دقیق کلمه به ابعاد مختلف اداره خوب پرداخته نشده است. در بسیاری از موارد نیز که به صورت نوعی بر اداره خوب دلالت دارد، ضمانت اجرایی کافی تدوین نشده است و این امر از جمله نارسائی‌های موجود در خصوص اداره خوب در حقوق اداری ایران است. با این وجود، دیوان عدالت اداری در آراء صادره خود به بسیاری از مولفه‌های اداره خوب توجه داشته و توانسته نارسائی های موجود در حقوق اداری ایران در عمل را تا حد زیادی برطرف نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reflections on the indicators of good governance in the jurisprudence of the Court of Administrative Justice

نویسندگان [English]

 • Mazaher Khajvand 1
 • Mojtaba Lotfi Khachak 2
 • Davood Soltanian 3
1 Faculty member of Law Department, Nowshahr Branch, Islamic Azad University, Nowshahr, Iran
2 PhD Student in Private Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Phd of Private Law and Lecturer of Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

Protecting the rights of citizens is one of the key and important responsibilities of governments. In this regard, the active presence of citizens in the public arena is necessary to draw the general boundaries of their collective interests and rights, as well as to hold the institution of power accountable. In addition, regulatory and controlling authorities should be available to evaluate the performance of public officials. In such a situation, the concept of good governance becomes important. Good governance theory is an integrated theory that contains principles and indicators for reviewing administrative actions and decisions as well as increasing their efficiency. The present article examines the principles governing the services of the administrative system in the light of the theory of good governance. The research method in this article is descriptive-analytical and the mentioned subject has been studied using the library method. The results of this study indicate that in the administrative law of Iran, in the strict sense of the word, the various dimensions of good governance are not addressed. In many cases, which in a way indicates good governance, insufficient executive guarantees have been developed, and this is one of the shortcomings of good governance in Iranian administrative law. However, in its rulings, the Court of Administrative Justice has paid attention to many components of good administration and has been able to largely address the shortcomings in Iran's administrative law in practice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • administrative system
 • public services
 • good governance
 • speed of response
 • legality

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 18 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 01 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 21 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 21 اردیبهشت 1401