نقد و تحلیل ماهیت و کارکرد هیأت حل اختلاف قانون خاص ثبتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22034/mral.2022.552946.1307

چکیده

بررسی و نقد ساختار،شیوه رسیدگی و صلاحیت هیأت حل اختلاف قانون«نحوه صدوراسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثرجنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند:زلزله ،سیل و آتش سوزی از بین رفته اند.» ازمنظر دادرسی اداری بخصوص ازدیدگاه تحقق دادرسی منصفانه موضوعی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است.ایده اصلی پژوهش آن است که این هیأت،دارای صلاحیتهای ترافعی وتشخیصی بوده و درواقع علاوه بر اینکه یک دادگاه اختصاصی اداریِ ثبتی است درعین حال به عنوان یک مرجع اداری نیز برخی صلاحیتهای تشخیصی دارد.با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی و متکی بر مطالعات کتابخانه ای در این تحقیق ضمن معرفی و شناسایی ماهیت حقوقی و کارکرداین هیأت به آسیب شناسی آن به منظوراصلاح ساختار،صلاحیت و نظارت قضایی بر این مرجع پرداخته و سازوکارهایی نیز ارائه شده است. همچنین در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت وجود و استمرار فعالیت این هیأت درساختارمراجع ثبتی کشور سخن گفته که نتیجه این بررسی ها حاکی از ضرورت استمرار فعالیت این هیأت البته با اصلاحاتی است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critique and analysis of nature and role the registration dispute resolution board law"How to issue property ownership documents whose documents have been destroyed due to war and emergencies such as earthquakes, floods and fires."

نویسندگان [English]

 • Sajjad Mardani 1
 • Gholam Hasan Mazarei 2
1 MA in Administrative Procedure Law
2 Faculty Member of Shahi Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Review and critique of the structure, procedure and competence of the Dispute Resolution Board "How to issue property ownership documents whose registration documents have been destroyed by war or unforeseen events such as earthquakes, floods and fires." From the point of view of administrative proceedings, especially from the perspective of fair trial, it is an issue that has been addressed in this research.

The main idea of the research is that this board has jurisdiction and discretionary power compulsory and in fact, in addition to being a special Administrative Tribunal of registration, it also has some diagnostic competencies as an administrative institution. Using a descriptive-analytical method with a qualitative and dependent approach Library studies in this study, while answering the main question about the nature of The registration dispute resolution board, its pathology in order to improve the structure and competence of this reference and mechanisms have been presented. He also spoke about the necessity or non-necessity of the existence and continuation of the activities of this board in the structure of the country's registration authorities, and the results of these studies indicate the necessity of the continuation of the activities of this board, of course, with amendments

کلیدواژه‌ها [English]

 • Administrative Tribunal
 • Adverssarial trial
 • discretionary power compulsory
 • Administrative institution
 • Registration Dispute Resolution Board

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 10 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 16 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 16 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 16 تیر 1401