آسیب شناسی امنیت شغلی در حقوق کار ایران با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه ازاد اسلامی، قم، ایران

2 گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  قم، قم، ایران.

3 گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه ازاد اسلامی، قم، ایران.

10.22034/mral.2022.557380.1337

چکیده

چکیده:

امنیت شغلی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه روابط کاری میان کارگر و کارفرما است. بر این اساس، با توجه به نابرابری ذاتی میان طرفین رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما، مقررات حقوق کار باید در جهت تضمین امنیت شغلی گام بردارند. تحلیل امنیت شغلی در پرتو قانون کار ایران از دو جنبه قابل بررسی است: اولین بحث موضوع قراردادهای کار با عنوان موقت است و دومین محور بحث، موضوع اخراج کارگران است که باید با رعایت تشریفات خاصی صورت گیرد. با توجه به ابهامات موجود در قانون کار و اختلاف در استنباط در مواد مورد نظر، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی گاه در مقام صدور آرای وحدت رویه توسط هیئت عمومی و گاه از طریق شعب خود، اقدام به رویهسازی در مورد موضوع امنیت شغلی نموده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد، وضعیت امنیت شغلی در حقوق ایران با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of job security in Iran's labor law with looking at judicial procedure of the Administrative Court

نویسندگان [English]

 • Ali Naderi 1
 • Hossein javan arasteh 2
 • Hojjat allah Ebrahimian 3
1 Department of Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Law Department of Qom University and Hoza Research Center, Qom, Iran.
3 Department of Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Abstract:

Job security is one of the most important issues in the field of work relations between workers and employers. Based on this, considering the inherent inequality between the parties of the labor relationship, i.e. the worker and the employer, labor law regulations should take steps to ensure job security. The analysis of job security in the light of Iran's labor law can be examined from two aspects: the first discussion is the issue of temporary employment contracts, and the second axis of discussion is the issue of firing workers, which must be done according to certain formalities. According to the ambiguities in the labor law and the differences in the inferences in the articles in question, the Administrative Court of Justice, as a judicial supervision authority, sometimes in the capacity of issuing unanimity votes by the general board and sometimes through its branches, takes steps to develop procedures on the issue of job security. has done The results of this research show that the situation of job security in Iranian law is seriously compromised. The research method in this study is descriptive-analytical and library method was used in collecting sources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Job security
 • labor rights
 • temporary work contract
 • judicial procedure
 • dismissal

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1401
 • تاریخ دریافت: 22 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 05 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 14 مهر 1401