نظام مطلوب دادرسی اداری در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه بوعلی سینا،همدان،ایران

2 گروه حقوق، دانشکده اقتصاد و حقوق، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

3 گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

گسترش حوزه‌های فعالیت دولت و در نتیجه افزایش تماس اداره و شهروند در چندین دهه اخیر زمینه ایجاد، توسعه و تحول مراجعی با عنوان دیوان‌های اداری را فراهم ساخت که کارویژه آن‌ها رسیدگی به اعتراض شهروندان به عملکرد اداره و حلّ و فصل اختلافات میان آنان بود. در این تحقیق با روش تحلیلی-توصیفی مهم‌ترین آسیب‌های این دیوان‌ها نظیر فقدان قانون عام اداری و مبانی نظری روشن و به تبع آن تشتّت در نظام کنترلی این مراجع، نداشتن آیین دادرسی اختصاصی، بی توجهی به اصول حقوق اداری و عدم استقلال و بی‌طرفی را مورد بررسی قرار می‌دهیم و نشان می‌دهیم نقائص پیش‌گفته به عملکرد نامطلوب این دیوان‌ها دامن زده و در عمل آن‌ها را با مشکلات فراوانی رو به رو ساخته است. پس از شناسایی آسیب‌ها، مهم‌ترین معیارها و اصول ضروری ایجاد یک نظام مطلوب دادرسی اداری را معرفی کرده و به این نتیجه می‌رسیم که دیوان‌های همسان ادغام شده و در قانون عام مربوط صرف‌نظر از ویژگی‌های اختصاصی هر یک از دیوان‌های پیش گفته، اصول و قواعد عام حاکم بر آن‌ها تبیین شود و آن‌گاه قواعد اختصاصی دادرسی در هر یک تدوین و به مرحله اجرا گذارده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

THE IDEAL SYSTEM OF TRIAL IN ADMINISTRATIVE TRIBUNALS A comparative study with emphasis on I.R.I

نویسندگان [English]

  • unes fathi 1
  • jafar shafieesardasht 2
  • Maryam Vahibifakhr 3
1 Department of Law, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Department of Public Law, faculty of Economics and Law, Ferdowsi university, Mashhad, Iran
3 Faculty of Literature and Humanities, Bu_Ali Sina university, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Administrative specialized authorities or administrative tribunals are those authorities that hear administrative actions in legal systems. The specific nature of actions heard in these authorities has led to the fact that they commit themselves to observe principles of administrative law such as "expertise", speed in trial, absence of judicial procedures and unjudicialization policies in one hand and in the other hand, they consider and observe principles of fair trial since they hear to adversarial proceedings. In Iranian legal system it is more than several decades that the diversity and largeness of these actions has caused us to face various types of these authorities with different titles, inter alia, Commission, Hey`at, Council, Administrative tribunal, Administrative authorities and so on. Lack of legislator's effort, absence of clear theoretical bases regarding these authorities, lack of administrative procedure, not to be governed by principles of administrative law and lack of independence and neutrality etc. all have caused that these authorities don’t function properly and face abundant difficulties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative specialized authorities
  • Administrative Actions
  • Fair Trial
  • principles of administrative law
  • Judicial Review