تحلیل حقوقی بازنشستگی اعضای غیرهیئت علمی متصدی مشاغل سخت و زیان آور در دانشگاهها با نگاهی به آراء دیوان عدالت اداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

در نظام حقوقی ایران، بیمه اجتماعی بالاخص بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور در سازمان واحدی متمرکز نشده و برای گروه‌های مختلف اجتماعی نظامات قانونی متفاوتی پیش بینی گردیده است. کارکنان دانشگاه‌ها از جمله گرو‌ه‌هایی هستند که از مقررات خاص استخدامی پیروی می‌کنند. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی بازنشستگی کارمندان(اعضاء غیر هیئت علمی) متصدی مشاغل سخت و زیان آور دانشگاه‌های تابع وزارتین علوم و بهداشت در پرتو آرای دیوان عدالت اداری می باشد. در این مقاله ابتدا مفاهیم بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان آور مطرح شده است. سپس ضرورت و مبانی نظری بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور مورد بررسی واقع شده و در نهایت نظامات متعدد قانونی پیش از موعد بازنشستگی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوع مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که نظام های قانونی متعددی در بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد اما بر اساس آراء وحدت رویه متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور صرفا درباره کارگران (قانون کار) اعمال می گردد و صرف پرداخت حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی شمول قانون تامین اجتماعی را در پی نخواهد داشت. لذا علی رغم تابعیت دانشگاهها از آیین نامه استخدامی خاص مصوب هیئت امنای خود، تمامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاههای وزارتین مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و ... مصوب 1367 هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of Retirement of Non-Scientific Members in charge of hard and harmful jobs in universities with a look at the decisions of the Court of Administrative Justice

نویسندگان [English]

  • Hamed Karami 1
  • Zainab Esmati 2
1 Assistant Professor of Law, Shahed University, Tehran, Iran
2 Faculty member Azad Islamic University Karaj Branch
چکیده [English]

In the Iranian legal system, social insurance, especially the retirement of hard and harmful jobs, is not concentrated in a single organization, and different legal systems are provided for different social groups. University staff are among the groups that follow specific employment regulations. This article first discusses the concepts of retirement, early retirement, and hard and harmful jobs. Then, the necessity and theoretical foundations of early retirement in hard and harmful jobs have been examined, and finally, various legal systems for early retirement and the opinions of the General Assembly of the Court of Administrative Justice related to the issue have been reviewed.The results of the research show that despite the follow of the universities from the special employment regulations approved , all non-scientific members of the universities are subject to the law on retirement of veterans and ... approved in 1988.General Assembly of the Court of Administrative Justice related to the issue have been reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retirement
  • Employee
  • hard and harmful jobs
  • General Assembly of the Court of Administrative Justice