تحلیل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

مباحث مربوط به ورود به خدمت و تبدیل وضعیت استخدامی از مهم‌ترین مباحث حقوق استخدامی به شمار می‌رود که به دلیل پراکندگی در قوانین و مقررات متفاوت استخدامی موجب ابهامات و نارسائی‌ها در این حوزه شده است. یکی از انواع ورود به خدمت در دستگاه‌های اجرایی قرارداد خریدخدمت می‌باشد. ضوابط و قواعد حاکم بر این قرارداد و نحوه تبدیل وضعیت کارکنان خریدخدمتی از مسائل حقوق استخدامی ایران به شمار می‌آید. حقوق و مزایا و ثبات شغلی استخدام رسمی و پیمانی رغبت زیادی برای کارکنان قراردادی در تبدیل وضعیت استخدامی ایجاد می‌کند لذا یکی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری این موضوع می‌باشد. این تحقیق که در آن از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده، به ماهیت، شرایط و ضوابط قرارداد خرید خدمت و تبدیل وضعیت این دسته کارکنان به استخدام پیمانی پرداخته و به این سوال پاسخ داده است که آیا براساس قوانین و مقررات و نیز رویه دیوان عدالت اداری همه افرادی که به صورت قرارداد خریدخدمت بکارگیری می‌شوند می‌توانند از تبدیل وضعیت استخدامی بهره مند شوند؟ پاسخی که می‌توان ارائه نمود این است که امکان تبدیل وضعیت فقط برای افرادی که طبق «دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی» مصوب ۱۳۷۸ به صورت خریدخدمت بکارگیری شده‌اند، وجود دارد و در سایر مواردی که افراد به صورت خریدخدمت بکارگیری شده‌اند مجوزی جهت تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of Buying Service Contract for Executive Organizations Personnel with Emphasis on Administrative Justice Court Decisions

نویسندگان [English]

  • Hamed Karami 1
  • Mahdi Goodarzi 2
1 عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
چکیده [English]

One of the types of employment in executive organizations is through the buying service contract. The terms and conditions governing on this contract and how to employment situation transform are considered issues of employment law in Iran. Higher Salaries, Benefits, and Job Stability Formal Employment and Contractual Provide Highly craze for Contract Employees in transforming the employment situation. Therefore, one of the most repeated cases in the Administrative Justice Court is this issue. This Article analyzes the rules and regulations of the Buying Service Contract, after reviewing sources such as books and legal articles, acts and regulations, and the judgments of the Administrative Justice Court. And it has answered the question that can anyone who is employed as a buy in service apply for employment situation transform? The answer that can be made is that the situation can be changed only for those who have been employed in accordance with the "Coordination Guidelines for the Use of Human Services Required by the State Apparatus". And in other cases where people have been hired to buying service, it is not possible to turn the situation into contractual employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : buying Service Contract
  • Contractual Employment
  • employment situation