دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، زمستان 1399، صفحه 1-204 (سال دوم ، دوره دوم، شماره پنجم) 

مقاله پژوهشی

1. سرآغازی بر حقوق بشر اداری

صفحه 11-32

10.22034/mral.2020.138221.1064

محمد جواد حسینی؛ حسن خسروی