دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار 1399، صفحه 9-188 (دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار 1399، صفحه 1-192) 
3. حکم حکومتی و مصلحت عمومی

صفحه 47-65

10.22034/mral.2020.127952.1025

مهدی بالوی؛ مهناز بیات کمیتکی؛ مرجان زارع مهذبیه


شماره‌های پیشین نشریه

سال دوم ، دوره دوم، شماره پنجم
سال دوم ، دوره دوم ، شماره چهارم
سال دوم ،دوره دوم،شماره سوم
دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار 1399، صفحه 1-192