اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور محمد طَی

حقوق عمومی استاد حقوق عمومی دانشگاه لبنان

profmtay.lawhotmail.com


-  أستاذ قانون عام فی الجامعة اللبنانیة  1985 – 2008.

-  دکتور دولة فی القانون الدستوری 1985.