اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتراسدالله یاوری

حقوق بشر و حقوق محیط زیست استادیار حقوق بشر و حقوق محیط زیست , دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=386110
yavariamirgmail.com


الف. تحصیلات 
دکترای حقوق عمومی فرانسه

ب. آثار علمی

1. A. Yavari, "حق برخورداری از دادرسی منصفانه" , Vol.سال دوم, pp.253-289, 2004.

2."بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان تأملی دیگر"، مجله تحقیقات حقوقی ـ نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، صفحات:213-237, 1396

3.مشترک ز. اژئر،"ریشه‌های شکل گیری ملت و تابعیت در روم باستان از خانواده تا تابعیت، از شهروندی تا ملت"، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، نسخه 8، صفحات:343-360, 1396

4. مشمترک م. تنگستانی، "نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با مفهوم استقلال قوه"، مجله حقوقی دادگستری، نسخه 80، صفحات:1-18, 1395

5."تحلیل حقوقی بر نقش و جایگاه رسانه ها در انتخابات"، مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی,، صفحات:201-232, 1394

6. "از دادرسی تا دادرسی منصفانه تحول در مفهوم و قلمرو کلاسیک دادرسی و تضمینات آن"، مجله تحقیقات حقوقی ـ نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، صفحات:209-223, 1393

7."در آمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی" ، پژوهش حقوق عمومی، صفحات:109-134, 1393.

8."درآمدی برمفهوم تنظیم گری حقوقی"، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، نسخه 5، صفحات:629-647, 1393.

9. مشترک م. یزدان مهر،"تاملی برسیر تحولات تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری"، حقوق اداری، نسخه 2,، صفحات:9-31, 1393

10."از حقوق کیفری تا قلمرو کیفری" ،مطالعات حقوقی,، 1392

11. مشترک م. تنـگستانی، "مقدمه ای بر حق اعتصاب در بخش خصوصی"، پژوهش حقوق عمومی، 1392

12."بررسی تحولات اخیر مربوط به جایگاه رئیس جمهور در نظام سیاسی فرانسه"، پژوهش حقوق عمومی، نسخه 12، صفحات:389-433, 1389

13."رعایت اصل برائت در رسیدگی‌های شبه قضایی"، مجله تحقیقات حقوقی ـ نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، صفحات:321-385, 1388

14."سه تفسیر از جهانی سازی حقوق"، مجله تحقیقات حقوقی ـ نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، صفحات:303-323, 1387