اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر مرتضی نجابت خواه

حقوق عمومی دانشیار دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~nejabatkhah/
m.nejabatkhahgmail.com


الف.تحصیلات

دکترای تخصصی حقوق عمومی

الف.آثار علمی

1. الیاس کلکلی، جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه (۱۳۹۷) بیانیة امضایی رئیس جمهور در حقـوق ایالات متحدة آمریکـا حقوق تطبیقی: اول; ۱۱۳-۱۳۰

2. مرتضی نجابت خواه، جواد تقی زاده، نفیسه ظریفی (۱۳۹۶) تبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم اساسی ایران دانش حقوق عمومی: ۱; ۲۳-۴۴

3. جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، میثاق ذاکرعباسی (۱۳۹۶) امکان‌سنجی صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان فقه و حقوق اسلامی: سال هشتم شماره پانزدهم; ۱-۲۰

4. جعفر قاسمی، مرتضی نجابت خواه، فرهنگ فقیه لاریجانی (۱۳۹۶) وضعیت حقوقی همکاران داوطلب اداره در نظام حقوقی ایران مطالعات حقوقی: اول; ۲۴۹-۲۷۸

5.مرتضی نجابت خواه (۱۳۹۶) چالشی فراروی جایگاه حقوقی دیوان عدالت اداری در حل و فصل اختلافات در حوزۀ آب، مطالعات حقوق انرژی: اول; ۱۳۵-۱۴۷

6. جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، کوثر آملی جلودار (۱۳۹۶) اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران، مجله تحقیقات حقوقی: دوره ۲۰، شماره ۱; ۶۷-۸۹

7. معصومه فدایی جویباری، جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه (۱۳۹۶) تحلیل راهبردی واژه «قوانین» در اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصلنامه راهبرد: سال بیست و ششم ـ شماره هشتاد و دوم; ۲۹-۴۷

8. مرتضی نجابت‌خواه، فاطمه افشاری، سید شهاب الدین موسوی زاده (۱۳۹۶) آسیب‌شناسی ساختار و صلاحیت‌های مراجع اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی: اول; ۱۹۹-۲۲۴

9. جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، سجاد فولادوند (۱۳۹۵) مفهوم ضرورت در اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دانش حقوق عمومی: سال پنجم، زمستان ۹۵، شماره ۱۶; ۲۳-۴۰

10. جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، کوثر آملی جلودار (۱۳۹۵) مراجع تشخیص انحراف و اعلام انحلال شوراهای محلی در حقوق ا یران حقوق اداری: سال سوم، شماره ۱۰; ۶۰ - ۸۰

11. مرتضی نجابت خواه، فرهنگ فقیه لاریجانی (۱۳۹۵) تأملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی، مطالعات حقوق عمومی: اول; ۲۳۱-۲۴۵

12. جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، رضوان فدایی (۱۳۹۵) صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تأکید بر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مطالعات حقوقی: سال هشتم - شماره اول; ۱-۲۷

13. مرتضی نجابت خواه (۱۳۹۴) امکان شناسایی غیرمنطقی بودن اعمال اداری به عنوان موجبات نظارت قضایی در نظام حقوقی ایران مجله تحقیقات حقوقی: شماره ۷۲; ۲۸۳-۲۶۱

14. مرتضی نجابت خواه (۱۳۹۴) نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی مجدد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بررسی مواد ۹۱ و ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) دانش حقوق عمومی: شماره ۱۲; ۸۸-۶۹

15. جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، عادله قلی زاده (۱۳۹۴) مسأله نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی فصلنامه راهبرد: سال بیست و چهارم ـ شماره هفتاد و ششم; ۱۲۵-۱۴۴

16. مرتضی نجابت خواه، زهرا محمودی (۱۳۹۴) حقوق استخدامی و اجتماعی کارگران معلول در مقررات داخلی و استاد بین المللی

17. مرتضی نجابت خواه، زهرا محمودی (۱۳۹۴) مفهوم حقوق شهروندی و جایگاه آن در آرا دیوان عدالت اداری

18. مرتضی نجابت خواه (۲۰۱۱) قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی

19. مرتضی نجابت خواه، مهدی هداوند (۲۰۱۱) نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما

20. مرتضی نجابت خواه (۲۰۱۰) آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری (مطالعه تطبیقی)

21. مرتضی نجابت خواه (۲۰۱۰) دموکراسی؛ راهنمای نوآموز