اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید محمد قاری سید فاطمی

حقوق بین الملل استاد دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375507
m-fatemisbu.ac.ir


 

رشته تخصصی: دکترای تخصصی حقوق بشر تطبیقی

سوابق علمی – پژوهشی دکتر سید محمد قاری سید فاطمی

استاد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق

 

تحصیلات:

۱٫دکتری: حقوق بشر تطبیقی، دانشکده حقوق دانشگاه منچستر،۱۹۹۹-۱۹۹۵

۲٫کارشناسی ارشد: حقوق عمومی، دانشگاه تهران

 1. کارشناسی: دانشکده حقوق، دانشگاه تهران
 2. ۱۳ سال تحصیلات مستمر حوزوی در زمینه های مختلف علوم اسلامی ازجمله: فقه، اصول ، منطق، فلسفه و علوم قرآنی

زبان:

فارسی، عربی, انگلیسی در سطح پیشرفته, فرانسه در سطح مقدماتی.

 

کتاب های منتشر شده:

۱٫«  حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، درآمدی بر مباحث نظری، مفاهیم، مبانی و منابع»، چاپ اول دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۲، چاپ دوم، موسسه پزوهشهای حقوقی شهر دانش، تهران، ۱۳۸۸، چاپ سوم تجدید نظر و اضافات ۱۳۹۰، چاپ چهارم ۱۳۹۳

 1. «حقوق بشر در جهان معاصر: دفتر دوم، جستارهایی تحلیلی از حق ها و آزادی ها»، موسسه پزوهشهای حقوقی شهر دانش، تهران ۱۳۸۸، چاپ دوم با اصلاحات ۱۳۸۹، چاپ سوم ۱۳۹۳٫

 

مقالات منتشر شده:

الف: انگلیسی

 

۱- Autonomy and Right to Die with Dignity, A Comparison of Kantian Ethics and Shiite Teachings,  Islam and Christian Muslim Relations, Routledge Taylor & Francis Group, UK (Birmingham and Georgetown Universities), Volume 18, Number 3, July 2007.

۲-Autonomy and Equal Right to Divorce with Specific Reference to Shi`i Fiqh and the Iranian Legal System, Islam and Christian Muslim Relations, Routledge Taylor & Francis Group, UK (Birmingham and Georgetown Universities), Volume 17, Number 3, July 2006.

 

۳- “Egg and Embryo Implantation: a Comparative Study of Shiite Teachings and Kantian Ethics”, Islam and Christian Muslim Relations, Routledge Taylor & Francis Group, UK (Birmingham and Georgetown Universities), Volume 16, Number 3, July 2005.  

 

۴-“Who is a Refugee? Comparison of a Misconstrued Concept in International Human Rights”, Shi`i Fiqh and the Iranian Legal system, The International Journal of Human Rights, Routledge Taylor & Francis Group , UK, volume 9, number 2, June 2005.

۵-“Shi`i Fiqh and Universal Human Rights, the Need for Reformation of Ijtihad, Positivistic Textualism v. Moral Contextualism”, A Paper Presented in International Conference on Theortical Fundations of Human Rights 2003, Tehran, Published by Mufid University, 2005.

 

Nationality or Citizenship, a Normative Appraisal of International law, Shiite Fiqh and the Iranian Legal System “، مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها، ۲۰۰۱، تهران، منتشر شده توسط دانشگاه مفید، ۲۰۰۲٫

 

ب: فارسی (انفرادی):

۱٫” توسعه قلمرو وتضییق محدودیت: آزادی بیان درآیینه حقوق بشر معاصر،مبانی نظری و پیامدهای حقوقی”، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شماره ۴۱، سال ۱۳۸۴٫

 

۲٫” حق تعیین سرنوشت و مسئله نظارت بر انتخابات: نظارت تضمینی درقبال نظارت تحدیدی”، فصلنامه مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، شماره ۳، ۱۳۸۲٫

 

۳٫” معاهدات حقوق بشری: فضایی متفاوت”، مجله حقوقی دفترخدمات، تهران، شماره۲۸، ۱۳۸۲ .

 

 1. ” قلمرو حق ها: جهان شمولی در قبال مطلق گرایی”،نامه مفید، دانشگاه مفید، قم، شماره ۳۳، ۱۳۸۱٫

 

۵٫” نظریا ت اخلاقی در آیینه حقوق”، نامه مفید، دانشگاه مفید ، قم، بهار ۱۳۸۱٫

 

 1. ” مبانی اخلاقی حقوق بشر معاصر”، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شماره۳۶-۳۵، ۱۳۸۱٫

 

 1. “بیوتکنولوژی در آیینه فلسفه اخلاق”، فصل نلمه پزشکی باروری و ناباروری، سال سوم ، شماره ۱۶، ۱۳۸۱٫

 

 1. ” مفاهیم کلیدی در حقوق بشر معاصر:حق آزادی،برابری و عدالت، تحلیلی مفهومی”، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شماره۳۴-۳۴، ۱۳۸۰٫

 

۹٫” بررسی مفهوم جرم سیاسی در حقوق بشر بین الملل و فقه شیعه”، مقاله ارائه شده در همایش بررسی قانون اساسی، منتشر شده در مجموعه مقالات همایش، تهران،۱۳۸۰٫

 

 1. ” رضایت مکنون ،تحلیل حقوق بشری و اخلاقی”، مجله پزشکی باروری و ناباروری، جلد ۱، شماره۴، پاییز ۱۳۷۹ .

 

 1. ” حق حیات، بررسی اخلاقی و حقوق بشری”، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شماره ۲۹، ۱۳۷۹٫

 

۱۲٫” دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر”، مجله حقوقی نشریه خدمات حقوقی بین الملی، شماره ۲۵، ۱۳۷۹٫

 

۱۳٫” پناهنده”، دانشنامه جهان اسلام، ۱۳۷۹٫

 

 1. ” بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان: فقه شیعه و اسناد حقوق بشر بین الملل ونظام حقوقی ایران”، نامه مفید، دانشگاه مفید، قم، شماره ۱،۱۳۷۴ .

 

 1. ” تزویج کودکان: مطالعه تطبیقی حقوق بشر بین الملل، فقه شیعه و نظام حقوقی ایران”، نامه مفید، دانشگاه مفید، قم، شماره ۲، ۱۳۷۴٫

 

مقالات فارسی (مشترک):

 

۱-قطار جهان شمولی حقوق بشر بر ریل ویتگنشتاین: از زبان آرمانی تا زبان ابهام”، پژوهش حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۴۵ زمستان ۱۳۹۳، سعیده رحیم زاده، فاطمه بستانی.

 

۲-ویتگنشتاین و جهان شمولی تفسیر حقوق بشر معاصر، تحقیقات حقوقی،۶۴، ۱۳۹۲، امین صدیقی نیشابور.

 

۳-حاکمیت قانون ؛ سنگ بنای به زمام دای در نظام حقوقی افغانستان، تحقیقات حقوقی ۱۵، ۱۳۹۳، صادق دهقانی.

 

 ۴-سیاست کیفری و امکان سنجی الغای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران، تحقیقات حقوقی ۱۵، ۱۳۹۳، محمد ساجدی.

 

۵- امنیت در قبال حریم خصوصی افراد ( مطالعه موردی افشای تفتیش ارتنباطات الکترونیکی توسط آزانس امنیت ملی ایالات متحده )، ۱۴، ۱۳۹۲، الهام یوسفیان.

 

۶- نظریه مرزهای بسته: تحلیل اخلاقی حق بر تردد،  تحقیقات حقوقی ۱۲، ۱۳۹۲، حمید قنبری.

 

 ۷- ساز و کارهای حمایت از حقوق کارگران در سازمان جهانی تجارت تحقیقات حقوقی ۹، ۱۳۹۱، الهام نامداری.

 

۸- رویکرد مسئولیت انفرادی و عملیات حفظ صلح ملل متحد، ۱۰ تحقیقات حقوقی ، ۱۳۹۰، زینب رستمی.

 

 ۹- جبران خسارت در نظام های منصقه ای حمایت از حقوق بشر: ارزیابی رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر،  تحقیقات حقوقی ۱۲، ۱۳۹۲، سیده لطیفه حسینی.

 

۱۰- حوزه عمومی در افق فلسفه سیاسی افلاطون، ۱۱ تحقیقات حقوقی ، ۱۳۹۱، سید صادق احمدی.

 

۱۱- عدالت رویه ای و تکلیف به بیان دلایل تصمیمات اداری، تحقیقات حقوقی ۱۰، ۱۳۹۱، علی محمد فلاح زاده.

 

۱۲- ماهیت حق بر محیط زیست، ۶ تحقیقات حقوقی ، ۱۳۹۰، علی مشهدی.

 

۱۳- دولت مدرن حق بنیاد، تحقیقات حقوقی ۷، ۱۳۹۰، مهدی بالوی

 

شرکت در کنفرانس های بین المللی:

 

الف) سازماندهی:

 

 • اولین کنفرانس بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها، دانشگاه مفید، ایران، ۲۰۰۱٫

 

 • اولین کنفرانس تولد، ازدواج و مرگ، به حمایت کرسی یونسکو( دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه بیرمنگهام وموسسه مطالعات اسلامی المهدی)، بیرمنگهام،۲۰۰۳٫

 

 • دومین کنفرانس تولد، ازدواج و مرگ، تحت حمایت کرسی یونسکو( دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه بیرمنگهام و موسسه مطالعات اسلامی المهدی)، بیرمنگهام،۲۰۰۵٫

 

ب)ارائه مقاله:

 

 • دها کنفرانس بین المللی و داخلی در زمینه مطالعات اسلامی،حقوق بشر و بیوتکنولوژی.

 

فعالیت های آموزشی:

 

 • تدریس حقوق بشر، اصول فقه؛ در دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در: دانشگاه شهید بهشتی و سایر مراکز داخل و خارج از کشور.

 

فعالیت های پژوهشی:

 

 • همکاری با گروه پزوهشی حقوق و اخلاق زیستی درکرسی حقوق بشر یونسکو و پزوهشکده ابن سینا.

 

 • تدوین طرح جامع تحقیق بررسی جنبه های اخلاقی، فقهی ، جامعه شناختی و روان شناختی مسئله سقط جنین در ایران.

 

 • راهنمایی و مشاوره ده ها رساله کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه های حقوق عمومی ، حقوق بشر و حقوق اسلامی.

 

فعالیت های اجرایی:

 

 • مدیریت گروه حقوق دانشگاه مفید قم، ۱۳۷۴٫

 

 • معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۳-۱۳۸۲ .

 

 • مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۱-۱۳۹۲٫