اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد امامی

حقوق عمومی استاد دانشگاه شیراز

forum.rasekhoon.net/thread/799166
dr_emamiyahoo.com


۱.مقررات حاکم بر اخراج کارگر و مستخدم 1377 
۲.تفویض اختیار قانون‌گذاری 1377 
۳.نگرش بر نظام حقوقی حاکم بر شهر 1377 
۴.آثار معاهدات 1377 
۵.اعمال حقوق یک‌جانبه سازمان‌های اداری در حقوق ایران 1376 
۶.کنترل مالی سازمان‌های اداری از طریق دیوان محاسبات 1380 
۷.بررسی تغییر ساختار قوه مجریه در قانون اساسی ایران و آثار آن در روابط بین قوا 1380 
۸.مطالعه و تحقیق پیرامون مراحل تنظیم، بررسی و تصویب بودجه در ایران 1378 
۹.آزادی عقیده و بیان از دیدگاه قانون اساسی و مقایسه آن با اعلامیه حقوق بشر 1380 
۱۰علل و موارد رافع مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها 1378
۱۱.بررسی ماهیت و آثار حق شرط در معاهدات بین‌المللی 1377 
۱۲.ماهیت حقوقی اصناف و اصول حاکم بر آن در حقوق ایران 
۱۳.نظارت قضایی بر تشکیلات اداری در حقوق ایران و فرانسه 1378 
۱۴.بررسی تطبیقی مقررات حاکم بر جرم جزایی و تخلف اداری 1377
۱۵. تحلیل حقوقی مواضع شورای امنیت سازمان ملل متحّد و دیوان دادگسترب بین‌المللی در قضیه لاکربی 1377 
اشاره کرد.


آثار : 
۱. اصول حاکم بر تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی - کانون وکلاء- 1376
۲. اصول حقوق حاکم بر روابط مالیه- کانون وکلا- 1370
۳. بررسی موضوعی روند تحولات قانون‌گذاری مؤثر در شهرسازی- مجله علوم اجتماعی و انسانی- زیر چاپ
۴. تصویب و اجرای بودجه در قانون محاسبات عمومی- مجله قضایی و حقوقی دادگستری تهران- شماره 5- 1371 تهران
۵. ترجمه برخی مباحث کتاب حقوق بین‌الملل اقتصادی تألیف دوپینیک کارو و غیره- ناشر واحد امور اقتصادی و بین‌المللی وزارت اقتصاد و امور دارایی- خرداد 1376
۶. عوامل مؤثر در اجرای قراردادهای اداری- کانون وکلاء- 1376- تهران
۷. مسائل و مشکلات سند و تنظیم قراردادهای بین‌المللی- مجله علوم اجتماعی و انسانی- دانشگاه شیراز- شماره۳۱ و ۳۲ - 1379
۸. مصلحت‌گرایی در دادرسی‌های جزایی- مجله قضایی و حقوقی دادگستری- شماره ۲۳- تهران
۹. نقش دولت در ایجاد واحدهای زراعی در ایران- اتحادیه جهانی حقوق روستایی- به زبان فرانسه- 1994 .