اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید مجتبی واعظی

حقوق اداری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/
mojtaba_vaeziyahoo.com


   دکتری
رشته حقوق عمومی
پل سزان (اکس مارسی 3) (فرانسه)
سال 2002 تا 2007 (قواعد حقوق اساسی و صلاحیت قاضی اداری (مطالعه تطبیقی در ایران و فرانسه
     کارشناسی ارشد
رشته حقوق عمومی
شهید بهشتی (ایران)
سال 1374 تا 1376 حکومت قانون و تعدد مرجعیت فقهی
   

 کارشناسی
رشته حقوق
شیراز (ایران)
سال 1370 تا 1374 ندارد

 

  ۱- واعظی س، حسینی س (2020) نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان حقوق اداری :229-251
    ۲- امامی م، واعظی س، رستمی م (1400) تاملی بر استثنائات مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران پژوهش های نوین حقوق اداری :-
    ۳- میراحمدی ف، مجتهدی م، واعظی س (1400) اساسی سازی حقوق اداری در فرانسه حقوق اداری :-
    ۴- حیدری آ، واعظی س (1399) مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید پژوهش های نوین حقوق اداری :-
    ۵- واعظی س (1399) مفهوم تحلیلی اداره و مدل های آن پژوهشنامه حقوق تطبیقی 5:301-328
    ۶- مردانی ن، واعظی س، برزویی م (1399) قوه قضاییه و چالش های مربوط به حقوق و آزادی های فردی تعالی حقوق :126-168
    ۷- امامی م، واعظی س، رستمی م (1399) درنگی بر جایگاه فرمانهای حکومتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران حقوق اساسی :1-24
    ۸- واعظی س، فدایی س (1399) مطالعه تطبیقی الگوهای عدم تمرکز در فرانسه، انگلستان و آمریکا با نگاهی کوتاه به ایران حقوق اساسی :121-147
    ۹- میراحمدی ف، مجتهدی م، واعظی س (1398) بررسی نظریه "اساسی سازی" حقوق اداری در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق اداری 21:257-283
    ۱۰- واعظی س، زیرایی ر (1398) دموکراسی مستقیم در ایران، بررسی تطبیقی شیوه و گستره اجرای اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقیقات حقوقی$مجله تحقیقات حقوقی :195-216
    ۱۱- نگهداری ب، ضرابی ح، واعظی س (1397) محدودیت های فرهنگی و حاکمیتی حقوق بشر عقلانی مطالعات حقوق عمومی 4:927-949
    ۱۲- واعظی س، البرزی ز (1396) جایگاه مفهوم خدمات عمومی در حقوق اداری ایران حقوق اداری 12:9-31
    ۱۳- واعظی س، مسعودی ح (1396) تأملی در کارآمدی تضمینهای حاکمیت قانون در قوه مجریه ایران و انگلستان سیاست های راهبردی و کلان 19:129-147
    ۱۴- واعظی س، بردبار م (1396) گستره‌ی کنترل قضایی صلاحیت اختیاری در ایران (با نگاهی به انگلستان) فصلنامه حقوق اداری 8:35-58
    ۱۵- واعظی س (1395) یادداشت هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری فصلنامه رای 5:119-132
    ۱۶- واعظی س، سلیمانی م (1395) خوانده در دیوان عدالت اداری دانش حقوق عمومی 13:23-42
    ۱۷- واعظی س، طبری جویباری ر (1394) مساله تفکیک صلاحیت های تصمیم گیری بین مجلس شورای اسلامی و هیات دولت و تعیین مرز بین قانون و آیین نامه حقوق عمومی 12:7-24
    ۱۸- واعظی س (1394) عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز 2:199-220
    ۱۹- واعظی س، مسعودی ح (1393) مطالعه تطبیقی حاکمیت قانون در قوه قضاییه ایران و انگلستان دو فصلنامه حقوق اساسی 22:139-171
    ۲۰- واعظی س (1392) مطالعه تطبیقی معیارهای صلاحیت دادرس اداری در ایران و فرانسه حقوق تطبیقی 97:25-46
    ۲۱- زیرایی ر، زارعی ا، واعظی س (1391) بررسی تطبیقی نظامهای رای دهی ترجیحی: تعریف متغیرهای کیفی برای انتخابات پژوهش های حقوق تطبیقی مدرس 76:73-98
    ۲۲- واعظی س، هاشمی س (1391) مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز 6:165-184
    ۲۳- واعظی س (1390) مطالعه تطبیقی مبانی و کارکرد الگوهای دادگستری اساسی پژوهش های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس 72:155-173
    ۲۴- واعظی س، علیپور س (1389) بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران حقوق خصوصی 17:133-163
    ۲۵- واعظی س (1389) مطالعه تطبیقی صلاحیت وضع آیین نامه با تاکید بر نظام های حقوقی ایران و فرانسه حقوق تطبیقی 79:139-162
    ۲۶- واعظی س (1389) شورای نگهبان و چگونگی سلسله مراتب هنجارها فصلنامه حقوق دانشگاه تهران 6:177-193
    ۲۷- واعظی س، محمدی نژاد ا (1388) نگاهی حقوقی به تحولات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فصلنامه حقوقی مجد 11:40-70
    ۲۸- واعظی س (1388) نقش دیوان عدات اداری در دادرسی شرعی مقررات اداری مطالعات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز 3:125-151
    29- GHOLAM NEJAD I, Emami M, Vaezi S (2014) Assessment and review of legal models of commerce chambers from public law viewpoint International Journal of Current Life Sciences 4:5775-5787
    30- اربابی , Vaezi S, Akhlaghi M, Arabi A (1392) Independent organizations affiliated to the Presidency 'International Research Journal of Humanities 5:1-15

 

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همایش ها

چاپ کتاب
    ۱-واعظی س "در آمدی بر حقوق عمومی " چاپ اول (1389جاودانه تهران
    ۲-واعظی س "دادگستری اساسی " -- (1390جاودانه تهران
    ۳-واعظی س "درآمدی بر حقوق عمومی " چاپ دوم (1388جاودانه تهران
    ۴-امامی م، واعظی س، سلیمانی م "ضوابط دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری " چاپ اول (1391نشر میزان تهران
    ۵-واعظی س "رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری، دفتر دوم " چاپ اول (1392جاودانه جنگل، معاونت آموزشی دیوان عدالت اداری تهران
    ۶-واعظی س "اندیشه های حقوق اداری، مجموعه مقالات اهدایی به دکتر موتمنی " چاپ اول (1392مجد تهران
    ۷-واعظی س "شکل گیری حقوق اداری " چاپ اول (1392شهرداد شیراز
    ۸-واعظی س، سلیمانی م "در تکاپوی حقوق عمومی " چاپ اول (1393جنگل ایران
    ۹-واعظی س "دولت پسامدرن: مطالعه تطبیقی تحولات معاصر در حقوق اساسی و اداری " چاپ اول (1396مجد تهران
    ۱۰-واعظی س "گفتارهایی در حقوق اداری " چاپ اول (1396مجد تهران
    ۱۱-واعظی س "در آمدی بر حقوق عمومی( مطالعه تطبیقی بنیادهای حقوق عمومی آلمان ، فرانسه انگلستان ، آمریکا) " چاپ سوم (1388جاودانه، جنگل تهران
    ۱۲-واعظی س "حقوق عمومی از تنظیم قدرت تا تضمین حق ها " چاپ اول (1398خانه اندیشمندان علوم انسانی تهران
    ۱۳-واعظی س، ژاله ح "مطالعات اجتماعی مرگ؛ جستارهایی در باب مرگ در فرهنگ و جامعه ایرانی " چاپ اول (1399انسان شناسی تهران
    ۱۴-واعظی س "حقوق اداری 1 " چاپ اول (1400میزان تهران
    15-Vaezi S "la Constitution et la competence du juge administratif " چاپ اول (2014presses academiques francophones فرانسه