اعضای هیات تحریریه

مدیر داخلی

مهدی حسنوند

حقوق عمومی دانشجو دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، ایران

iala.ir malr.ir
ma_hasanvandyahoo.fr
09214930838
0000-0003-2074-6689


کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی1398-1400

دانشجو دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران1401-

پایان نامه

مطالعه تطبیقی حقوق استخدام و خروج از خدمت قضات با قوانین عام استخدامی در پرتو لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی ، به راهنمایی دکتر وحید آگاه  و با مشاوره دکتر مهدی هداوند،  سال دفاع: 1400شهریور  

مقالات

  1. واکاوی مفهوم و جایگاه صلاحیت تفسیری قاضی در حقوق عمومی به مثابه صلاحیت مقام عمومی ( چاپ شده در فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری ) سال دوم ، شمارم دوم ،بهار 1399
  2. واکاوی معیار جبران عادلانه در تملک املاک خصوصی جهت استفاده عمومی توسط دولت ( چاپ شده توسط فصلنامه رای )
  3. نقش اطلاع ورزشکاران زن از قوانین مسئولیت مدنی در کاهش آسیب های ورزشی  (همایش بین المللی نقش زنان در مدیریت ورزشی کشور )
  4. امکان سنجی بازگشت قضات به حقوق عام استخدامی پس از 110 سال:تحلیل مبحث ورود به خدمت (1400-1290)
  5. ضابطه‌مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویه‌ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا( چاپ شده در فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری ) سال سوم 
  6. حقوق اداری تطبیقی و ساختار سیاسی ( پذیرش شده در دوفصلنامه جستارهای نوین حقوق اداری) سال اول، شماره دوم ، پاییز و زمستان 1400
  7. تفکیک مفهومی مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری
  8. کاربست اصل مشروعیت تحصیل دلیل کیفری در دادرسی های اداری ایران با تاکید بر آرا دیوان عدالت اداری
  9. تحلیل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و تبیین ضرورت الحاق ایران به آن