اعضای هیات تحریریه

مدیر داخلی

مهدی حسنوند

حقوق عمومی دانشجو دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، ایران

iala.ir malr.ir
ma_hasanvandyahoo.fr
09214930838
0000-0003-2074-6689


کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی1398-1400

دانشجو دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران1401-

پایان نامه

مطالعه تطبیقی حقوق استخدام و خروج از خدمت قضات با قوانین عام استخدامی در پرتو لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی ، به راهنمایی دکتر وحید آگاه  و با مشاوره دکتر مهدی هداوند،  سال دفاع: 1400شهریور  

مقالات

  1. واکاوی مفهوم و جایگاه صلاحیت تفسیری قاضی در حقوق عمومی به مثابه صلاحیت مقام عمومی ( چاپ شده در فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری ) سال دوم ، شمارم دوم ،بهار 1399
  2. واکاوی معیار جبران عادلانه در تملک املاک خصوصی جهت استفاده عمومی توسط دولت ( چاپ شده توسط فصلنامه رای )
  3. نقش اطلاع ورزشکاران زن از قوانین مسئولیت مدنی در کاهش آسیب های ورزشی  (همایش بین المللی نقش زنان در مدیریت ورزشی کشور )
  4. امکان سنجی بازگشت قضات به حقوق عام استخدامی پس از 110 سال:تحلیل مبحث ورود به خدمت (1400-1290)
  5. ضابطه‌مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویه‌ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا( چاپ شده در فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری ) سال سوم 
  6. حقوق اداری تطبیقی و ساختار سیاسی ( پذیرش شده در دوفصلنامه جستارهای نوین حقوق اداری) سال اول، شماره دوم ، پاییز و زمستان 1400
  7. تفکیک مفهومی مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری