اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن زارعی متین

مدیریت دولتی استاد دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/matin
zareimatingmail.com


مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی