اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی مشهدی

حقوق عمومی عضو هیأت علمی دانشگاه قم

droitpublic.sdil.ac.ir
droitenvirogmail.com
32853311 داخلی 3614


کارشناسی: حقوق؛ حقوق قضایی؛ سالتحصیلی 82-81؛ دانشگاه قم

کارشناسی ارشد: حقوق؛ حقوق محیط زیست؛ سالتحصیلی 86-85؛ دانشگاه شهید بهشتی

دکترای تخصصی: حقوق؛ حقوق عمومی؛ سالتحصیلی 90-89؛ دانشگاه شهید بهشتی

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : ضمانتهای حقوقی مقابله با آلودگی هوا در حقوق ایران و فرانسه(درجه عالی و نمره 19).
عنوان پایان نامه دکتری : تحول حق بر محیط زیست در حقوق عمومی ؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه(درجه عالی و نمره 50/ 19)
فرصت مطالعاتی:
 


سوابق کاری و اجرایی
- دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم از مهرماه 1394(گروه حقوق عمومی و بین الملل)
- استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم از مهر ماه 1390( گروه حقوق عمومی و بین الملل)
- معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه(عضو گروه حقوق عمومی)1386
- اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری 1387
- معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری( عضو گروه  پژوهشی حقوق عمومی ) 1388
-معاون گروه حقوق عمومی و بین الملل1390تا1392
-مدیر عامل صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه قم از دی ماه 92
-معاون آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشگاهی از خرداد 93
-مدیر گروه مقطع دکتری حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه آزاد، علوم و تحقیقات قم، تیر93
-معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده حقوق، اردیبهشت94
-کارشناس ممیزی واگذاری اراضی1383
-کارشناس حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی1384
-کارشناس حقوقی  سازمان جهاد کشاورزی قم1386 
 


زمینه­های تخصصی و مورد علاقه

1- حقوق عمومی تطبیقی

2- حقوق محیط زیست

3-فلسفه حقوق
مقالات و پژوهش ها

الف- مقالات در مجلات

1-     مشهدی ، علی، «بررسی وشناسایی جنبه های حقوقی آلودگی صوتی( از قواعد داخلی تا تلاش­های بین المللی(دانلود)»، مجله علمی- پژوهشی علوم محیطی، پاییز 1386 .

2-    مشهدی ، علی، «مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه » ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، دوره 39، ش 3، پاییز 88..

3-    مشهدی ، علی، «اصول و معیارهای کنترل قضایی اداری در حقوق سوئیس(دانلود)»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، دوره 51، ش 1، پاییز 1391

4-    مشهدی، علی، «حقوق محیط زیست دریایی و گسترش پدیده کشند سرخ در منطقه خلیج فارس»، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی، شماره چهارم ،1388.

5-    مشهدی، علی، «بررسی حقوقی افزایش پدیده ریزگردها در ایران و کشورهای همسایه»، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی، شماره پنجم ،1388.

6-    مشهدی، علی، «جایگاه حق بر محیط زیست سالم در حقوق فرانسه»، مجله پژوهش­های حقوقی شهر دانش، ش 18، 1389.

7-    مشهدی، علی، «تحولات اخیر حق برمحیط زیست در حقوق اساسی فرانسه» ، نشریه حقوق اساسی، شماره 11، تابستان 1388.

8-    مشهدی، علی،(مترجم)، «آیین مند نمودن حقوق محیط زیست : بررسی کنوانسیون آرهاس، نوشته مارک پالمرتز»، ( ترجمه)، مجله حقوقی داور، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره دوم، زمستان 1388.

9-    مشهدی، علی، «معیارهای تفکیک صلاحیت­های قوای مجریه و مقننه در رویه دیوان عدالت اداری(دانلود)»، مجله اطلاع رسانی اداره کل پژوهش واطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری، ش 17 و 18 ، پاییز و زمستان 88.

10-مشهدی، علی،«بررسی نظام حقوقی نهادهای تصمیم گیر جمعی در ساختار قوه مجریه ایران»، مجله اطلاع رسانی اداره کل پژوهش واطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری، ش 19و20 ، بهار و تابستان 89.

11-مشهدی، علی، «توجیه و نقد کنترل پذیری صلاحیت­های تخییری قوه مجریه(دانلود)» ، مجله اطلاع رسانی اداره کل پژوهش واطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری، ش 19و20 ، پاییز و زمستان 89.

12-مشهدی علی، «نقدی بر رویکرد تحدیدی قانونگذار بر اختیارات دولت(دانلود)»، مجله اطلاع رسانی اداره کل پژوهش واطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری ، شماره 24، صفحه7-18، 1389.

13-مشهدی، علی، «مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی  هوا(دانلود)»، مجله اطلاع رسانی اداره کل پژوهش واطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری، ش  25، 1391.

14-مشهدی، علی، «ضمانت اجرای کیفری مقابله با آلودگی هوا در حقوق فرانسه(دانلود)» ، چاپ شده در کتاب، حقوق محیط زیست ، نظریه ها و رویه ها(دانلود) ، انتشارات خرسندی، چ اول، بهار 1388، ص275 به بعد.

15-مشهدی، علی، اسماعیل کشاورز،«تأملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط زیست  سالم(دانلود)»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، ش 36، زمستان 1391.

16-مشهدی علی، حسن فرج دنیوی، «مفهوم و مبانی حادثه پیش بینی نشده مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه»،مجله پیک نور علوم انسانی ، دانشگاه پیام نور، 1389.

17-فهیمی، عزیزالله و علی مشهدی، «تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی، رویکرد فقهی- حقوقی(دانلود)»، چاپ شده در کتاب اخلاق و محیط زیست، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول، 1389.

18-فهیمی، عزیزالله و علی مشهدی، «ارزش ذاتی وارزش ابزاری در فلسفه محیط زیست، از رویکردهای فلسفی تا راهبردهای حقوقی(دانلود)»، مجله علمی پژوهشی فلسفی وکلامی دانشگاه قم ،زمستان 88
19- فهیمی، عزیزالله و علی مشهدی، « مبانی فلسفی ارزش در حقوق محیط زیست»، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، ش چهارم، زمستان 1388. 

20- فهیمی، عزیزالله و علی مشهدی ، «فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی(دانلود)»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، دوره 50، ش 1، بهار 1390.

21-سید فاطمی، سید محمد قاری و علی مشهدی، «ماهیت حق بر محیط زیست»، مجله دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ویژه نامه شماره 6، 1390.

22-سید فاطمی، سید محمد قاری  و علی مشهدی «تحولات نظریه حقوق طبیعی مدرن»، پژوهش حقوقی، فصلنامه علمی تخصصی دانشگاه قم، ش2، بهار 1390.

23-مشهدی، علی، منصوره صدیقیان کاشانی، «تعهدات دولت‌های ساحلی حوزۀ خلیج فارس در مقابله باکشند سرخ»، پژوهش های حقوق بین الملل، ش 46، تابستان

 

24- امیر ارجمند اردشیر و علی مشهدی،« حمایت کیفری از آلودگی هوادر حقوق ایران و فرانسه»، مجله دادگستر،ش 39، شهریور 1389.

25-  فریادی مسعود و علی مشهدی، «نظام حقوقی مالکیت زمین و ارتباط‌ آن با پدیده زمین خواری»، مجله اطلاع رسانی اداره کل پژوهش واطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری، ش 15، 1388.

26-مشهدی، علی و همکاران،« مطالعه تطبیقی جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران و سایر کشورها(دانلود)»،مجله اطلاع رسانی اداره کل پژوهش واطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری، ش 21 و 22، تابستان 1389.
 
27-فاورو، لویی، « اصول سازمانی دولتهای فدرال»، ترجمه علی مشهدی، فصلنامه سروش عدالت، شماره 13، بهار 1391.
28-عبدالهی، محسن، علی مشهدی و مسعود فریادی،« ارزیابی حقوقی استانداردهای آلودگی هوا در منابع ثابت آلاینده(دانلود)»، علوم محیطی، ش دوم، زمستان 1391. 

29-دالرپ، دورد،«افزایش نقش نمایندگی سیاسی زنان؛ رویکردی نو به سهمیه های مبتنی بر جنسیت»،ترجمه علی مشهدی، فصلنامه حقوق عمومی، ش 10 و 11، پاییز 1392، صص101-116.

30-شاهی، احد و علی مشهدی،«مطالعه تطبیقی شرایط موجهه بودن فعل زیانبارمقام صالح قانونی و مأمور؛حقوق فرانسه، مصر، لبنان، الجزایر ,...»، دو فصلنامه حقوق تطبیقی، ش 101، بهار و تابستان 1393.
 
31-مشهدی،علی،« اساسی سازی حق بر محیط زیست در حقوق ایران و فرانسه(دانلود)»،مجله حقوق تطبیقی، دانشگاه تهران، پاییز و زمستان 1393،صص 580-559.

32- مشهدی، علی و محمد علی یار محمدی،« شروعی بر پایان صید نهنگ؛ تأملی بر رأی مارس 2014 دیوان بین المللی دادگستری»، فصلنامه علمی-پژوهشی حقوق و روابط بین الملل، ش1، زمستان 1393.

33-مشهدی، علی،«ابطال تصمیم کمیسیون ماده7 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز»، دوفصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری،ش1، پاییز و زمستان 1393.

34-محتشمی، میترا و علی مشهدی،«مکانیزمهای حقوق مالکیت فکری در رفع موانع انتقال تکنولوژیهای پاک»،(دانلود)، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، ش 3، زمستان 1393.
 
35-مشهدی، علی،« از توسعه پایدار تا توسعه«پای دار»!تأملی بر کتاب حقوق محیط زیست و توسعه پایدار»،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، دوره1، ش 1، 1394.

36-مشهدی، علی،«از عمومی شدن حقوق خصوصی تا خصوصی شدن حقوق عمومی»،(دانلود) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ش2، 1394.

37-مشهدی، علی و میترا محتشمی«تأملی بر نسبت میان حقوق مالکیت فکری و حقوق محیط زیست(دانلود)»،فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران،ش3، پاییز 1394.

38- مشهدی، علی و مهناز رشیدی،«تأثیر تحریمهای وضع شده علیه ایران بر محیط زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی( دانلود)»،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ش46، بهار 1394.

39-مشهدی، علی، رضا محسن آییدی، « نقد رأی شعبه دیوان عدالت اداری با موضوع «اعتراض به تنزل یک گروه به مدت یکسال»، فصلنامه رویه قضایی، ش 10 و 11، بهار و تابستان 1394.صص 86-77.

40-مشهدی، علی،« نقد رأی « رد صلاحیت به دلیل صداقت در بیان عیوب خود»، فصلنامه رویه قضایی، ش 10 و 11، بهار و تابستان 1394، صص 96-87.

41-مشهدی، علی، «تأملی بر رویکردهای حمایت از میراث فرهنگی از منظر فقه حکومتی»، فقه و حقوق اسلامی، ش 10، تابستان 1394.

42-فهیمی، عزیزاله و علی مشهدی،« نسبت دین و حقوق محیط زیست، رویکرد اسلامی»،(دانلود) فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، ش8، بهار و تابستان 1394. صص80-63.

43- مشهدی، علی و مسعود فریادی،«تأثیر سیاست تقنینی بر نرخ رشد جمعیت در ایران»، دوفصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده، تابستان 1394، صص 91- 67.

44- مشهدی، علی و عطیه شاه حسینی، پیشگیری از خسارات زیست‌محیطی در پرتو طرح 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل مبنی بر پیشگیری از آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت‌های خطرناک،( دانلود) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ش2، تابستان 1395، 273- 295.

45- مشهدی، علی، تأملی بر نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیتهای تشخیصی،(دانلود)، تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش74، تابستان 1395،صص 210-193.

46-مشهدی، علی، سجاد محمدلو، مطالعه تطبیقی مفهوم و معیار حق حریم خصوصی، (دانلود)، پژوهشهای حقوق تطبیقی، ش2، تابستان 1395، 146-125.

 

47-مشهدی، علی، دولت و محیط زیست؛ از رویکردهای بدون دولت تا رویکردهای مشارکتی، فصلنامه دولت پژوهی، ش 8، زمستان 1395.
 
48-مشهدی، علی، آیت الله جلیلی، تأثیر اندیشه های حقوقی بر شکل گیری قانون اساسی در حقوق اسلام و غرب با تأکید بر اندیشه شهید بهشتی،(دانلود)،  پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ش4، زمستان 1394.


49-مشهدی، علی و عطیه شاه حسینی،خصوصی سازی مسئولیت در جبران خسارات زیست محیطی،(دانلود)، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، ش2، تابستان 1396.

50-مشهدی، علی و عطیه شاه حسینی، جبران خسارات زیست محیطی بر اساس طرح 2006 کمیسیون حقوق بین الملل مبنی بر  اصول تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک،( دانلود)، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ش 55، 1396، صص 165-141.

51-مشهدی، علی و سمیه فرهادنیا، شکایت از شهرداری و تقدم رسیدگی در کمیسیون مشاغل مزاحم، دوفصلنامه رویه قضایی، ش2، پاییز و زمستان 1395.

52-مشهدی، علی و رعنا گائینی، اقامه دعوای خسارت تأخیر تأدیه علیه دولت؛ افسانه یا واقعیت، دوفصلنامه رویه قضایی، ش3، پاییز و زمستان 1395.
 
53-مشهدی، علی، فاطمه دادگر، رعایت اصول دادرسی و صلاحیت در مراجع شبه قضایی، دوفصلنامه رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری، ش4، بهار و تابستان 1396.

54-مشهدی، علی و آیت الله جلیلی، دستور گرایی از منظر شهید بهشتی در پرتو نظریه امت و امامت،(دانلود)، فصلنامه علمی- ترویجی فقه حکومتی، ش 3، تابستان 1396.
 
55-مشهدی، علی و آزاده رستگار، تغییرات آب و هویی، حقوق بشر و لزوم تأسیس دیوان بین المللی محیط زیست، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، ش 35، تابستان 1397.

56-مشهدی، علی،  تحلیل مبانی و مسائل هزینه دادرسی در دعاوی اداری؛  مورد پژوهی دیوان عدالت اداری،(دانلود) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ش 59، تابستان 1397.

57- مشهدی، علی، موسی کرمی و حسین حبیبی کجیدی، اسید پاشی بر روی زنان از منظر نظام بین االمللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و  غرب، بهار 1397.
 
58-مشهدی، علی و صدیقه قارلقی، معافیت مالیاتی در مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی، دوفصلنامه رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری، ش4، بهار و تابستان 1396.

59-مشهدی، علی و اسماعیل کشاورز،خصوصی سازی وظایف واحدهای حقوقی دستگاههای اجرای در حقوق ایران و فرانسه، فصلنامه حقوق اداری، ش15، تابستان 1397.

60-نیسی، فرانک و علی مشهدی، تعهدات فرهنگی دولتها در حقوق بین الملل، فصلنامه مدیریت فرهنگی، ش 41، پاییز 1397.

61-مشهدی، علی، حمایت اساسی از محیط زیست؛ مورد پژوهشی قوانین اساسی حوزه آمریکای لاتین،(دانلود)، پژوهشنامه حقوق تطبیقی، ش1، بهار و تابستان 1395، صص 23-9.
 
62-لسانی، بهزاد و علی مشهدی، حفاظت از محیط زیست توسط شهروندان و سازمانهای مردم نهاد در چارچوب اصول هشتم و سی چهارم قانون اساسی،(دانلود)، فصلنامه دانش حقوق عمومی، ش21، پاییز 1397.
63-مشهدی، علی و آیت الله جلیلی،معیارهای نظارت قضایی بر صلاحیت های اختیاری مقامات اداری در حقوق ایران، فرانسه و آلمان،(دانلود)، فصلنامه حقوق اداری، ش 18، بهار 1398.

64-مشهدی، علی، احسان شکیب نژاد و موسی کرمی، خشونت برخط علیه زنان از منظر حقوق بین الملل بشر، مجله جنسیت و خانواده، ش2، پاییز و زمستان 1396. صص 71-92.

65-مشهدی، علی، حسن خسروشاهی و مریم سپردار، بررسی الزامات حقوقی زیست محیطی  صنعت بالادستی نفت و گاز و...، پژوهش حقوق عمومی، ش 62، بهار 1398.

66-مشهدی، علی و سید بهزاد لسانی، حفاظت از محیط زیست توسط شهروندان و سازمانهای مردم نهاد در چارچوب اصول هشتم و سی چهارم قانون اساسی، فصلنامه دانش حقوق عمومی، پاییز 1397.
 
67-مشهدی، علی، الگوی پارلمانی عقلانی شده؛ با نگاهی به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه فقه حکومتی، ش 6، پاییز و زمستان 1397.

68- اکبری نرگس و علی مشهدی، تهدیدها و تعهدات زیست محیطی  دولت ترکیه در اجرای پروژه گاپ  نسبت به آثار سوء زیست محیطی در ایران، مجله حقوقی بین المللی، ش 61، پاییز و زمستان 1398.

69-سید آبادی زهرا، علی مشهدی و  برزو همتی، نقش آموزشهای مهارت محور افسران پلیس در مدیریت انتظامی جرایم، فصلنامه دانش انتظامی، ش 16، زمستان 1396.

70-مشهدی، علی و موسی کرمی، حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون 2011 استانبول، فصلنامه حقوق عمومی، ش 2 ، تابستان 1399.

71-مشهدی، علی، جلیلی مراد آیت الله و دبیرنیا، علیرضا، جایگاه دستورگرایی جوهری در اندیشه حقوق اساسی و اسلامی شهید بهشتی، فصلنامه حقوق اسلامی، ش 62، پاییز 1398.

72-مشهدی، علی و سید محمد حسین میرزاده، نقش زبان استراتژیک در تفسیر  اسناد و متون حقوقی بین المللی، فصلنامه سازمانهای بین المللی، ش 9، زمستان 1398.

73-مشهدی، علی و ژاله غنی کله لو، تاملی بر انعکاس تاریخی مفاهیم و اصول حقوق اداری در سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی، فصلنامه پژوهشهای نوین حقوق اداری، ش 1. زمستان 1398.

74-مشهدی، علی و ژاله غنی کله لو، ده فرمان مالی اسلامی؛ تأملی بر برخی قواعد و اصول نظام مالی اسلامی بر اساس سیاستنامه نظام الملک، فصلنامه ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای، ش 3، بهار و تابستان 1399. 

75-رشیدی، مهناز و علی مشهدی،مهمترین راهکارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ترور سردار سلیمانی، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ش2، تابستان 1399. 

76- قارلقی, صدیقه, مشهدی, علی. (1399). The Approach of the Iranian Budgeting System to Non Allocation Principle، فصلنامه پژوهشهای نوین حقوق اداری، ش2، بهار 1399.

77-مشهدی، علی، مبارزه با پیوند غیرقانونی عضو از چشم انداز نظام بین المللی حقوق بشر، فصلنامه حقوق پزشکی، ش52، بهار 1399.

78-لسانی، بهزاد، علی مشهدی، سید احمد جبیب نژاد و محمد حبیبی مجنده، راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیتهای اقتصادی ایران، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ش3، پاییز 1399.
 
79-مشهدی، علی، بهنام سالم و امید نیاقی، تروریسم زیست محیطی؛ تحلیل ساختار شناسی انواع و مرتکبان آن، فصلنامه سیاست دفاعی، ش 36، بهار 1398.
 
80-کریمی، منظر، علی مشهدی و محمد بارانی، مبانی فقهی حقوقی ایران در مقابله با رفتارهای آلوده کننده هوا، مطالعات فقهی- فلسفی، شماره 2، تابستان 1399.

 


ب-همایش ها

1-    مشهدی، علی، مدیریت پسماندها در حقوق ایران وفرانسه، سومین همایش ملی مدیریت پسماند، 1386

2-    مشهدی، علی، کیفرشناسی جرم آلودگی هوا در حقوق ایران و فرانسه، همایش حقوق محیط زیست و تعالی همه جانبه کشور،1387.

3-    مشهدی، علی، حمایت کیفری از آلودگی هوا در حقوق ایران وفرانسه، هفتمین همایش دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست، با روریکرد آلودگی هوا ،اسفند 87.هتل المپیک.

4-    مشهدی علی، نفش قوه مجریه در نهادهای تصمیم گیر بین قوه ای، همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه شهید بهشتی، آبان 1391.

5-    مشهدی علی، دست یابی به فن آوری های دوست دار محیط زیست به عنوان اصلی در توسعه، همایش نقش ایران و کشورهای منطقه در دستیابی به رهیافت های ریو×20، 1391.

6-    مشهدی علی، محتشمی میترا، "تنوع زیستی در حقوق مالکیت فکری" همایش بین المللی بحرانهای زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن، 1391.

7-    محتشمی میترا، مشهدی علی، "دستیابی به فناوری های دوستدار محیط زیست به عنوان اصلی در توسعه پایدار" همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران، 1391.

8-    فهیمی ، عزیزالله و علی مشهدی، فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیط، همایش ارزشها و اخلاق زیست محیطی در اسلام ، سازمان حفاظت محیط زیست، تیر 1388.

9-    فهیمی، عزیزالله و علی مشهدی، مسئله ارزش در فلسفه محیط زیست ، همایش ارزشها و اخلاق زیست محیطی در اسلام ، سازمان حفاظت محیط زیست، تیر 1388.

10-فروتن عارفه و علی مشهدی، سازگاری اصل حفاظت از میراث فرهنگی با اصل گردش آزاد کالاها در اسناد بین المللی، همایش حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل، (مشترک با خانم عارفه فروتن)، دانشگاه بوعلی سینای همدان، 1390.

11-فروتن، عارفه و علی مشهدی، چالش­های مدیریت پسماند الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی، اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مدیریت پسماند،   اردیبهشت 1391.

12-صدیقیان منصوره، نادری سمیرا، مشهدی علی، مسئولیت بین المللی دولتهای ساحلی خلیج فارس در مقابله با کشند سرخ،  همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلوتیک خلیج فارس، صفحه181، 1391.

13-حکمتی، فاطمه و علی مشهدی،  آثار سوء اقدامات نظامی آمریکا بر محیط زیست عراق و افغانستان، دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، همدان، مرداد 1392
14- نجفی، محیا و علی مشهدی، اقتصاد سبز مبتنی بر توسعه پایدار در پرتو سند ریو+20(دانلود)، کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز، مازندران، اردیبهشت 1392، ص 10
15- مشهدی، علی و مهناز رشیدی، تأثیر تحریم ها بر محیط زیست و انرژی از منظر حقوق بین الملل، مطالعه موردی تحریم ایران(دانلود)، دومین همایش بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم، مازنداران، شهریور 1393.
16- مشهدی، علی، داداشی، آزاده، تعهد به اطلاع رسانی فجایع زیست محیطی در حقوق بین الملل(دانلود)، اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت و آمایش محیط زیست در ایران، همدان،1393.
17-مشهدی، علی، حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در چارچوب تعهدات کنوانسیون رم، اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم و جامعه سالم، تهران، مرداد ماه 1394. 

18-مشهدی، علی و رقیه علیپور،« آلودگی های دریایی خشکی محور و اسناد منطقه ای؛ رویکرد پروتکل2012 مسکو»، نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه، استان فارس، تیرماه 1398.
 
19-مشهدی، علی، پناهی، خاطره، مفهوم و مصادیق سلب مالکیت در حقوق اداری ایران، اولین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی، 10 اسفند 96، دانشگاه آزاد کازرون.
 
20-رمضانی، پونه و علی مشهدی،  بررسی نقش سازمانهای مردمی غیر دولتی در ارتقاء حقوق بشر در کشورهای جهان سوم، دومین کنفرانس ملی حقوق و توسعه پایدار ملی، 1394.

21-الربیعی، مقداد، تأثیر صلح و امنیت مبتنی بر اکولوژی بر حقوق نسلهای آینده منطقه غرب آسیا،  نخستین همایش ایران و حقوق بین الملل، دانشگاه قم، پاییز 1395.

22-مشهدی، علی و لادن حریریان، رویکرد زیست محیطی به توسل به زور در منطقه از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه؛ مورد خلیج فارس، نخستین همایش ایران و حقوق بین الملل، دانشگاه قم، پاییز 1395.

23-مرادی موفق، مریم و علی مشهدی، حمایت حقوقی از نظام مدیریت سبز  در دستگاههای اجرایی، کنفرانس ملی اندیشه های نوین در  مدیریت، حسابداری، مطالعات حقوقی و اجتماعی، 1396.

24-Ramezani, Pooneh & Ali Mashadi, ۱۳۹۴, The Effect of Submitting Sales in Iran’s Law and International Sale Convention, First International conference  of law, 2016.

25-


International Journal Papers

, ".Mashhadi, Ali, The Right to clen air and related sanctions in iranian and french law", National Research insitnte of Tubereulosis and lang Discase iran, Vol. 2 , 2010.طرح­های تحقیقاتی اجرا ­شده یا در دست اجرا


 

 

     1-طرح آسیب شناسی نظام حقوقی نهادهای تصمیم گیر جمعی در قوه مجریه ایران و تهیه پیش نویس قانون مربوط، نهاد ریاست جمهوری 1389(مجری طرح)
2- طرح نظام حقوقی مجوزهای دولتی در قوه مجریه ایران و تهیه پیش نویس پیشنهادی قانون مجوزها، نهاد ریاست جمهوری 1391(مجری طرح)
3-طرح نظام حقوقی صلاحیت­های تخییری در قوه مجریه، نهاد ریاست جمهوری 1390(مجری طرح)
4- همکاری در طرح تدوین قانون اداری ایران، معاونت حقوقی قوه قضاییه، 1387
5- همکاری در طرح تدوین قانون جامع میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی 1388
6-  همکاری در طرح تدوین قانون جامع مدیریت خدمات قضایی،  موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 1391
7-  مشارکت در طرح آسیب شناسی نظارت بر قوه مجریه،  معاونت حقوقی ریاست جمهوری 1390 

سوابق تدریس:


الف-مقطع کارشناسی:

1- دانشگاه قم: حقوق اداری، حقوق اساسی، متون حقوقی، حقوق بین الملل عمومی، حقوق سازمانهای بین المللی حقوق کار، حقوق بشر در اسلام

2-دانشگاه کاشان: 
حقوق اساسی، حقوق کار، حقوق اداری

3-دانشگاه معصومیه:
حقوق سازمانهای بین المللی، حقوق اداری

4-مرکز آموزش قضات: حقوق اداری

5- دانشگاه آزاد اسلامیحقوق اداری،حقوق مالی 


ب- مقطع کارشناسی ارشد:

1- دانشگاه قم:  
سمینار، حقوق اداری ایران، حقوق محیط زیست، حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام،حقوق اداری تطبیقی، حقوق مالی

2- دانشگاه شهید بهشتی:  حقوق حفاظت از آب

 3-دانشگاه تهران(پردیس فارابی): حقوق کاداستر(دانلود کتاب) ، حقوق محیط زیست در صنعت نفت(دانلود اسلاید) (دانلود جزوه)، حقوق منابع طبیعی( دانلود جزوه)

4-دانشگاه تربیت مدرس: حقوق محیط زیست

5-دانشگاه آزاد: حقوق اساسی تطبیقی، نظام­های انتخاباتی، حقوق محیط زیست، حقوق اداری ایران،حقوق اداری تطبیقی


ج- مقطع دکتری:
   
 دانشگاه قم: 
 حقوق بین الملل محیط زیست ، متون پیشرفته حقوقی 

دانشگاه آزاد:  تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی(دانلود)،  حقوق محیط زیست ، مکاتب فلسفی کلامی در حقوق عمومی، نقد و بررسی مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل عمومی(دانلود)، دولت و نظریه های مربوط به آن، تحقیق در متون و اسناد بین المللی(دانلود جزوه) 

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران: حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه
 
 


کتاب های تألیف شده: 30 مورد ( تألیف، ترجمه و تدوین)

1-     مشهدی، علی، ترمینولوژی حقوق محیط زیست(دانلود)، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1389.

2-     آیین­های  تصمیم گیری در حقوق اداری(دانلود(( مطالعه تطبیقی)، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، کار مشترک با مرتضی نجابت­خواه و دیگران، تهران: انتشارات خرسندی، چ اول، 1388. چ دوم 1391

3-      هداوند مهدی و علی مشهدی، اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری( مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، آلمان، سوئیس، مصر ،لبنان، انگلیس و آمریکآ) مشترک با دکتر هداوند، انتشارات روزنامه رسمی قوه قضانیه، چاپ اول1388. چاپ دوم 1391

4-      مشهدی ، علی، مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری، انتشارات خرسندی، چ اول، 1389.

5-      مشهدی علی و مسعود فریادی، حقوق شوراهای اداری(دانلود) ( نویسنده اول)، اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری ، چ اول، 1389.

6-     مرزهای تقنین واجراء در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دانلود)،(نویسنده همکار) ، اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری ، چ اول، 1389.

7-     حقوق شهروندی(دانلود)، (مجموعه مقالات) ، اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری ، چ اول، 1391

8-     اندیشه های حقوق اداری،(مجموعه مقالات اهدایی به دکتر طباطبایی موتمنی، انتشارات مجد، 1392.

9-      مشهدی علی و علی بیاتی،مجموعه آزمون های حقوق اساسی(دانلود)، کلیات و ایران، (مشترک با علی بیاتی)، چ اول، انتشارات خرسندی، 1390

10-  مشهدی علی، حسن خسرو شاهی، زینب یوسفی، بایسته های حقوق محیط زیست، اثر کاترین روش، (کار ترجمه مشترک)، انتشارات خرسندی، چ اول، 1390

11-  حقوق حفاظت از هوا، (تألیف مشترک با دکتر عبدالهی و مسعود فریادی)، انتشارات میزان، چ اول، 1391.

12-   مشهدی ، علی، حق بر محیط زیست سالم؛الگوی ایرانی و فرانسوی(دانلود)، انتشارات میزان،  1392.

13-   مشهدی، علی، حقوق آلودگی هوا( مطالعه تطبیقی)، انتشارات خرسندی ، 1392.

14-  مشهدی، علی،در آمدی بر حقوق مجوزهای دولتی(دانلود)، انتشارات خرسندی، 1392.

15-  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، انتشارات خرسندی، چ اول، مقدمه و تدوین از علی مشهدی  1392.

16-  مشهدی، علی ، بنیادهای حقوق محیط زیست فرانسه، انتشارات خرسندی، چ اول، 1391.

17- مشهدی، علی ، صلاحیت تخییری(دانلود)، معاونت تحقیقات و حقوق شهروندی ریاست جمهوری، 1391.  

18-فهیمی، عزیرا..، علی مشهدی، اندیشه های حقوق محیط زیست(دانلود)، انتشارات دانشگاه قم، 1392.

19، شاو، ملکم، حقوق بین الملل محیط زیست(دانلود)، ترجمه علی مشهدی و حسن خسرو شاهی، انتشارات خرسندی، 1392.
20- مشهدی، علی، مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست در صنعت نفت(دانلود)، انتشارات خرسندی، 1393

21- مشهدی، علی، حقوق شهروندی در  آراء و آثار حضرت امام (ره)و رهبری، (دانلود) معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی، 1392.

22-مشهدی، علی، حقوق کاداستر،(کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت)،(دانلود) انتشارات خرسندی، چ اول، 1395.

23-وحدتی، سید حسن، عزیزاله فهیمی، محمد خلیل صالحی، علی مشهدی و سید یاسر ضیایی،ابعاد حقوقی فاجعه منا،(دانلود)، انتشارات پژوهشکده حج و محیط زیست، چ اول، 1395.

24-مشهدی، علی، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی،(دانلود)، انتشارات خرسندی، چ اول، 1395.

25-مشهدی، علی و هادی طالع خرسند، درآمدی بر حقوق محیط زیست و مالکیت فکری، انتشارات خرسندی،(دانلود) چ اول، 1395.

26- فهیمی، عزیزاله و علی مشهدی،حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از منظر اسلام و حقوق بشردوستانه،(دانلود)، انتشارات خرسندی با همکاری مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشر دوستانه،چ اول، 1395.
 
27-مارک پالمرتز و دیگران، حقوق بشر و محیط زیست،(دانلود) ، ترجمه و تحقیق: علی مشهدی، انتشارات خرسندی، چ اول، 1396.

28-مشهدی، علی، مجموعه محشای قوانین و مقررات محیط زیست، جلد اول، متون بنیادین، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه قم با همکاری انتشارات خرسندی، چ اول. 1396.

29-مشهدی، علی، مجموعه محشای قوانین و مقررات محیط زیست، جلد دوم،  ایران و حقوق بین الملل محیط زیست،(دانلود)، کنوانسیونها و اسناد بین المللی محیط زیست ایران،  پژوهشکده محیط زیست دانشگاه قم با همکاری انتشارات خرسندی، چ اول. 1396.

30-مشهدی، علی و مصطفی مشهدی، حقوق حیوانات در سیره علمای شیعه،(دانلود)، انتشارات مکث اندیشه، چ اول، 1397.
 
31-مشهدی، علی، مجموعه محشای قوانین و مقررات محیط زیست، جلد سوم، آب و منابع آبی،(دانلود)،  پژوهشکده محیط زیست دانشگاه قم با همکاری انتشارات خرسندی، 1397.
 
32-مشهدی، علی، فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چ اول، 1397.

33-مشهدی، علی، مجموعه قوانین و مقررات پایه درس حقوق محیط زیست(دانلود)، انتشارات خرسندی، چ اول، 1398.

34-مشهدی، علی، حقوق اساسی محیط زیست، انتشارات شهردانش، چ اول، 1398.
 
35-مشهدی، علی و حافظ گلستانی فر، مجموعه کامل قوانین و مقررات ملی و بین المللی محیط زیست در صنعت نفت و گاز، شرکت ملی نفت ایران با همکاری پژوهشکده محیط زیست، چ اول، 1398.          
 
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی

1- عضو پیوسته انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحدIranian Association for United Nation
Studies (IAUNS) 2-
2-عضو گروه حقوق عمومی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه

3- عضو گروه حقوق عمومی و بین الملل اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی(سابق) نهاد ریاست جمهوری

4- عضو گروه حقوق عمومی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی ریاست جمهوری

 5- همکاری موردی  با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
 


جوایزعلمی
 )دستاوردها و افتخارات)

1- کارمند نمونه سازمان جهاد کشاورزی در جشنواره شهید رجایی
 
 2- برگزیده کتاب سال دانشجویی 90 برای تألیف کتاب اصول حقوق اداری
 
3-دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه جهت احراز رتبه اول در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

4- جایزه کتاب فصل بهار 90 برای تالیف کتاب آیین نامه های تصمیم گیری در حقوق اداری.

5-  جایزه کتاب فصل پاییز 91 جهت تألیف کتاب حقوق حفاظت از هوا


 
آشنایی با زبان­های خارجی:

1-  زبان فرانسه
 ( خواندن، نوشتن، مکالمه)
  
2- انگلیسی (تافلMSRT و تولیمو 2010)

3- عربی (در حد فهم و استفاده از متون فقهی و حقوقی)

4- ترکی ( زبان مادری)
 

سرگرمی ها:   مطالعه، ورزش 

 

 


 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها:

راهنمایی و مشاوره بیش از یکصد پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاههای قم، دانشگاه تهران،دانشگاه شهیدبهشتی، ادیان و مذاهب،مفید، دانشگاه آزاد تهران مرکز، علوم و تحقیقات تهران،  آزاد اراک،نراق، شیراز، نجف آباد، کرمانشاه و... ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود: 

الف- گرایش حقوق بین الملل

رساله دکترا

1-دقیق، مهتاب، بررسی مشروعیت اقدامات تلافی جویانه در حقوق بین الملل بشردوستانه، (رساله دکترا)، مشاور

2-اکبری، نرگس، تحلیل محتوای تعهدات زیست محیطی دولتها با تأکید بر سدسازی بر روی آبراهها، راهنما،(رساله دکترای حقوق بین الملل عمومی)

3-رشیدی، مهناز، امنیت آب از منظر حقوق بین الملل، رساله دکترای حقوق بین الملل، مشاور


کارشناسی ارشد

1-     عظیمی، مریم السادات، حمایت از حق های زیست محیطی در خلال درگیری های مسلحانه(دانلود)ه،راهنما

2-     باقریان، سمیه، نظام حقوقی بین المللی حاکم بر پسماندها: مطالعه موردی کنوانسیون بازل(دانلود)، راهنما

3-     یوسفی، زینب، موانع و چالشهای اجرای تعهدات زیست محیطی بین المللی در سطح ملی: مطالعه موردی تعهدات ایران و فرانسه، راهنما

4-   مهرابی، سحر، بکارگیری تسلیحات زیستی در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل، راهنما

5-     جعفر زاده درابی، صادق، نظام حقوقی بین المللی حاکم بر آب توازن کشتی ها، مشاور

6-      فروتن، عارفه، مسئولیت بین المللی ناشی از انفجار سکوهای نفتی : مطالعه موردی حادثه خلیج مکزیک، مشاور

7-     نیکنامی، ندا، حمایت از حق حیات کودک در اسلام و اسناد بین المللی(دانلود)، مشاور

        8- کریمی، فاطمه، پیدایش و تحول اصل اطلاع رسانی در حقوق بین الملل محیط زیست، راهنما
        9- میردیده، عاطفه، تدابیر حقوق بین الملل برای حمایت از جنگلها؛ بررسی اسناد و رویه های بین المللی، راهنما 
      10-زیرک،نسرین،حمایت از محیط زیست دریاچه های در معرض خطر در حقوق بین الملل با تأکید بر وضعیت دریاچه ارومیه،راهنما
      11-خرسندی، هادی، نسبت میان حقوق محیط زیست و حقوق مالکیت فکری؛بررسی اسناد و رویه های بین المللی، راهنما
       12-عباسی، احمد،تحلیل رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آرژانتین علیه اروگوئه، مشاور
       13-فلاح، علی، نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران، راهنما
      14-داداشی، آزاده ،اطلاع رسانی فجایع هسته ای در حقوق بین الملل؛ از چرنوبیل تا فوکوشیما،راهنما
     15-اشرفی،فاطمه،بلایای طبیعی از منظر حقوق بین الملل؛با تأکید بر پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص قربانیان بلایای طبیعی، راهنما
     16-آزادی، مرضیه، نقش حقوق بین الملل در حمایت و ارتقاء اخلاق پزشکی، راهنما
    17-غفران،حسین، تحول قواعد تابعیت در نظام بین المللی حقوق بشر و مقایسه آن با حقوق ایران، راهنما
    18-کاوسی، نسیم،اصل استفاده پایدار و معقول در حقوق بین الملل محیط زیست با تأکید بر منابع جاندار دریای خزر، راهنما
    19-شاه حسینی، عطیه، تحلیل خسارات زیست محیطی در پرتو نظریه اعمال منع نشده در حقوق بین الملل بر اساس پیش نویس 2006 کمیسیون حقوق بین الملل، راهنما 
    20-نساجی زواره، مهدی، نقش قوه قضائیه ایران در ایفای تعهدات حقوق بین الملل محیط زیست،(مشاور، دانشگاه تربیت مدرس)
 
    21- علیپور، رقیه، تعهدات دولتهای حاشیه دریای خزر در مقابله با آلودگی ناضی از منابع مستقر در خشکی( پروتکل 2012 مسکو)، راهنما

22- الهیان، فاطمه، ممنوعیت و محدودیت تولید سلاحهای بیولوژیک در حقوق بین الملل معاصر، (مشاور، دانشگاه تربیت مدرس)
23-کمال زاده، مینا، تاثیر تغییرات آب و هوایی بر صلح و امنیت انسانی از منظر حقوق بین­الملل(راهنما)
 
24-احسانی، سید محمد مهدی، تعهدات زیست محیطی بین المللی افغانستان و چالشهای اجرای آنها از منظر حقوق بین الملل، (راهنما)
 
25-احمدی، راضیه، تخریب محیط زیست افغانستان در خلال مخاصمات مسلحانه داخلی از منظر حقوق بین­الملل بشردوستانه، راهنما
26- اعرابی، مهدیه، نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تجارت انتشار آلاینده‌ها و مکانیزم توسعه پاک (سی دی ام)، راهنما
27-حسین، مقداد، جایگاه حقوق نسل­های آینده در حقوق بین­الملل؛ رویکرد اکولوژیک، راهنما
28-حسین پور بهشتی، بهناز، تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران در تغییرات اقلیم، راهنما
29-جعفری، ساجده، نسبت حق بر محیط زیست سالم و حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر ، راهنما
30- رستگار، آزاده، حفاظت در برابر پرتوهای رادیولوژیکی و یونیزان در حقوق بین الملل، راهنما
31-گوهری، فرشته، رابطه حق بر غذا و حق بر محیط زیست سالم در نظام بین المللی حقوق بشر، راهنما
32-مختاری، مهسا، نظام حقوقی حاکم برحفاظت از محیط زیست در خلال مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی با تاکیدبر وضعیت عراق، راهنما
33-مهاجر گوروان، مصطفی، حق بر زبان مادری در اسلام و حقوق بین الملل با تاکید بر حق تحصیل بر زبان مادری، راهنما
34-کردبچه، معصومه، حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر با تأکید بر پروتکل2014 عشق آباد(ترکمنستان)، راهنما
35-حری فراهانی، طناز، ابعاد حقوقی ریزگردها و امکان سنجی تدوین کنوانسیون منطقه ای غبار، راهنما

36-جهانبخشی، هادی، پیشگیری و مقابله با آلودگی نفتی در دریای خزر در چارچوب پروتکل آکتائو، راهنما
 
37-پورمند، میترا، حمایت از نهنگ­ها در حقوق بین الملل؛ مطالعه دعوای استرالیا علیه ژاپن، راهنما

38-کبودانیان، سپیده، تعهد به همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست با تأکید بر تغییرات اقلیم بر اساس توافقنامه پاریس، راهنما

ب-گرایش حقوق محیط زیست

1-  رضوانی خلیل آباد، مژگان، بررسی ابعاد حقوقی پدیده ریزگرد با توجه به تعهدات مربوط به بیایان زدایی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مشاور
2-مهدی نژاد نوری، محسن، تحلیل حقوقی ابعاد امنیتی مسائل زیست محیطی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، راهنما
3-اکبرزاده، نوشین، حمایت از پرندگان در حقوق بین الملل و تعهدات جمهوری اسلامی ایران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، راهنما 

ج- گرایش حقوق عمومی

1-   قربانپور، نوشین، تأثیر قلمرو حوزه عمومی بر مدل حقوق عمومی؛ مورد پژوهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهنما

2-    لسانی، سید بهزاد، نسبت محیط زیست، دولت و شهروندی؛رویکرد تقنینی نظام جمهوری اسلامی ایران،(رساله دکتراPhd)، راهنما  

3-  حسین پور، سید حسین، معیارهای تفکیک امر اجرا از تقنین در رویه دیوان عدالت اداری، راهنما

4-مرادی، منوچهر، توجیه و نقد نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع از منظر حقوق عمومی، راهنما

5- سایوند، سمیه، حمایت از حقوق کودک از منظر قانون اساسی؛ ارزیابی رویکرد قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، راهنما

6-  مرادی، حسین، بررسی تطبیقی حقوق روانی کودک در قانون اساسی ایران و اعلامیه حقوق روانی کودک، راهنما

7- پرویز، حسین، تحلیل رابطه دولت و مردم در نهج البلاغه از منظر آموزه های حقوق عمومی، راهنما

8- عسگری، مصطفی، تحلیل اختیارات و وظایف قانونی دولت در مقابله با افزایش آلودگی هوا، راهنما

9-علیاری، فاطمه، بررسی جایگاه دسترسی آسان به اطلاعات در قانون مدیریت خدمات کشوری، راهنما

10-  شکری، مریم، مراجع سیاست گذاری و مقررات گذاری در سینمای ایران، راهنما

11-  اصانلو، بهروز، بررسی نقش و جایگاه قوه قضاییه در تضمین حقوق و آزادی های عمومی، راهنما

12-  شیرانی، عبدالرحیم، بررسی مفهوم و ماهیت دکترین خروج از صلاحیت در آراء دیوان عدالت اداری، راهنما

13-  درویش زاده، زینب، بررسی دستور گرایی جوهری در قانون اساسی ایران و مشروطه، مشاور

14-  عموزاده، کریم، استثناآت و تضمینات حق حریم خصوصی در حقوق عمومی ایران، راهنما

15-  رضوان عزیز محمدی، سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری از مصرف مواد مخدر با توجه به حق آموزش شهروندان، راهنما

16-  بزرگی، احسان، تحلیل حقوقی شکل گیری نهادهای قانون اساسی در یکصد سال اخیر، راهنما

17-  پایوندی، سعید، حمایت از نهاد خانواده در اصول قانون اساسی با تأکید  قانون جدید حمایت خانواده، راهنما

18-  نورمحمدی، محمد علی،  بررسی حقوقی  اصل برابری و عدالت مالیاتی در نظام حقوقی ایران، راهنما

19-  عظیمی پور، محمدرضا، ماهیت و آثار عملیات اجرایی در سازمان ثبت اسناد، راهنما

20-  شیری، فاطمه، مطالعه تطبیقی شرایط تصدی مقامات عالی اداری در حقوق ایران و لبنان، راهنما

21-  صمدی، محمد ساعد،   جایگاه حقوق بنیادین در اندیشه حکومت داری شهید بهشتی، راهنما

22-  جلیلی، آیت الله، بررسی تأثیر اندیشه حکومت داری شهید بهشتی بر تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهنما

23-  رحمتی، احمد، بررسی تطبیقی نظام استخدامی بانکی دولتی در ایران با مقررات آمریکا و انگلیس، مشاور

24-  گلچین، نیلوفر، موانع تحقق حاکمیت قانون با نگاهی به وزارت نیرو، مشاور

25-  طاهری، محسن، بررسی اندیشه های امام خمینی مبنی بر تفوق قوه مقننه بر سایر قوا، مشاور

26-  حسینی پناه، رمضان، نقش نظام حقوقی در حمایت از فرهنگ ایثار و شهادت، راهنما

27-  علایی جوردهی، علی، بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات ریاست جمهور در ایران و فرانسه، مشاور

28-  درگاهی، نادر، نقش زبان در تصویب و تفسیر قانون اساسی؛ رویکرد هرمونتیکی، مشاور

29-  مصطفایی، نساء، رابطه حقوق بشر و حقوق اداری در آراء دیوان عدالت اداری، مشاور

30-   پور اطمینان، مهدی، مقایسه تحقق اصل عدالت در ارزیابی عملکرد کارکنان دولت، مشاور

        31- امیری، میترا، وظایف و اختیارات قوه مجریه در حفاظت از محیط زیست، راهنما 
        32-اکبری، ایمان، اصل شایستگی در قوانین و مقررات استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاههای دولتی، راهنما
       33-مرادی بیرانوند، احمد، نظام اداری و دادرسی حاکم بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، راهنما
       34-محمد لو، سجاد، نظام حقوقی حاکم بر حمایت از حریم خصوصی جسمانی افراد در اسناد بین المللی و حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، راهنما
       35-قنبری سعید آبادی، حسین، تحلیل حقوقی ساختار، جایگاه و عملکرد یگان حفاظت منابع طبیعی و نقش آن در حفاظت و احیای ذخائر جنگلی کشور، راهنما 
       36-گروسی، مرتضی، ارزیابی معیارهای دادرسی منصفانه  در آیین دادرسی تخلفات اداری، مشاور
       37- پیری، افشار، تأثیر اندیشه خدمت عمومی بر تحول مفهوم و قلمرو حقوق اداری، راهنما
       38-آبسالان، عباس، مطالعه تطبیقی آزادی رفت و آمد در قانون اساسی ایران و قانون اساسی اتحادیه اروپا، راهنما
       39-نوفلی، نرگس،تحلیل نقش شهرداری ها در حفاظت و ارتقاء حق شهروندان بر محیط زیست سالم، راهنما
       40- جمور، مسلم، بررسی نظارت دولت بر نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در حقوق ایران، راهنما
       41-پیروی، علی، بررسی حقوقی گذار به الگوی پارلمانی در چارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشاور 
       42-براجعی، عارف، بررسی ظرفیتهای قواعد حقوق عمومی جهت تضمین  قانون مداری و مقابله با قانون گریزی در ایران، راهنما
      43-عباسی،علی،آسیب شناسی سیر تحول نظام حقوقی نحوه تعیین تکلیف اراضی اختلافی درمنابع ملی، راهنما 
        44-قنبری، ستاره، بررسی جایگاه اصل تناسب در نظام حقوق اداری ایران، راهنما
       45-ملک محمدی، علی، بررسی نقش حمایتی دولت از بخش مسکن از منظر حقوق عمومی، راهنما
       46-بوربور، علی اصغر، مطالعه تطبیقی شرایط داووطلبان انتخابات پارلمانی در حقوق ایران و لبنان، راهنما
       47-البرزی، امین،مدون سازی آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری، در پرتو نظریه اداره خوب، راهنما
       48-کریمی، محمد، بررسی وظایف حقوقی و قانونی کمیته امداد امام خمینی در زمینه اشتغال و توانمند سازی، راهنما 
       49-ایرانشاهی، الیاس،بررسی حقوق اتباع غیر ایرانی دربهره مندی ازخدمات دستگاههای اجرایی، راهنما
     50- کوچک نیا، غلامرضا، تأثیر حاکمیت قانون بر حکمرانی مطلوب، راهنما
     51- عادل نیانجف آبادی، محمد، ابعاد حقوق عمومی راه آهن؛بررسی حقوقی مسئولیتهای وزارت راه در حوزه حمل و نقل ریلی، راهنما  
     52-بختیاری،چنگیز، بررسی حقوقی نقش قوه مجریه در حمایت از فناوری اطلاعات، راهنما
    53- رئیسی، احمد، نقش آراء دیوان عدالت اداری درتضمین و توسعه حقوق شهروندی، راهنما
    54- مهربان، بهمن، محدودیتهای زمانی و مکانی حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری، راهنما   
    55-معینی،رضا،جایگاه و صلاحیتهای رئیس دیوان عدالت اداری در نظام دادرسی اداری ایران، راهنمابه همراه حجه الاسلام محمد جعفر منتظری 

 56- رضایی، الهه، تحلیل رویه دیوان عدالت اداری در ورود مقامات اداری به صلاحیت تقنینی، راهنما
57- جعفری، ابراهیم، اصل قانونی بودن مالیات­ها در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، راهنما
58-حیدری دهاقانی، شکوه، مطالعه تطبیقی مشارکت زنان در قوه مقننه با تأکید بر سهمیه­های انتخاباتی، راهنما
59- خورشیدیان،محبوبه، نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر شوراهای عالی اداری کشوری، راهنما
60-رضایی، راضیه، آسیب شناسی حاکمیت قانون در نظام حقوقی افغانستان، راهنما
61-رنجبر، مجید، تضمین صلاحیت‌های مرز اجرا و قضا  در آرای دیوان عدالت اداری، راهنما
62- فلاح اندواری، محمد، بررسی قوانین کشورهای ایران، آلمان وهند درخصوص مستمری بازنشستگی، راهنما
63-عباسی، محسن، نظام حقوقی حاکم بر معافیت‌های مالیاتی از منظر اصول و مبانی حقوق عمومی، راهنما
 
64-احمدی، قدرت، تضمین حقوق استخدامی در مرحله ورود به خدمت دولتی؛ تحلیل و نقد رویه قضایی دیوان عدالت اداری، راهنما
 
65-قیاسی، مریم، بررسی جهات نظارت دیوان عدالت اداری ارا مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما، راهنما
66-مایلی، فرزانه، تعارض و تداخل صلاحیت مقامات اداری با تاکید بر آراء دیوان عدالت اداری ، راهنما
70-سیفی، محمد هادی، نظارت دیوان عدالت اداری در حوزه آموزش و پرورش، راهنما
71-دادگر، فاطمه، تحلیل محتوای آراء دیوان عدالت اداری در استناد به قواعد فقه عمومی، راهنما

72-دوستی مقدم، محسن، بررسی دلایل قانون گریزی در استان قم و راهکارهای پیشگیری از آن، راهنما

 73-کشاورز، یداله، عدم ورود مقامات اداری به حوزه صلاحیتهای قوه قضائیه در رویه دیوان عدالت اداری؛ مطالعه موردی قضیه انتقال زندان اوین، راهنما

 74- عزیزی، نصیبه، جایگاه حق برمحیط زیست درقوانین اساسی اتحادیه اروپا و ایران، راهنما  

  75-
مومنی پور، نظارت قضایی دیوان عدالت اداری برحوزه آموزش عالی، راهنما 

 

د-گرایش حقوق مالکیت فکری 

1-  محتشمی، میترا، نقش حقوق مالکیت فکری در توسعه پایدار زیست محیطی با تأکید بر رویکرد اقتصاد سبز، راهنما

2-  کاوه، سارا، حقوق مالکیت فکری در فضای ماورا جو، راهنما


ه- گرایش حقوق خصوصی

1-   مظلوم مهربانی، مینا، آسیب شناسی تضمین در قرارداهای دولتی، راهنما

2-  شیروانی، خدیجه، مسئولیت مدنی محیط بانان و جنگل بانان، مشاور

         3-مجیدی، مهدی، اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی های کمیسیونها  و مراجع شهرداری، مشاور 
        
       4-یارجانلی، محمدرضا، نقد و بررسی وضعیت تشخیص اراضی ملی و مستثنیات با تأکید بر رویه قضایی، راهنما

ن- گرایش  حقوق نفت و گاز
     
      1-سپردار، مریم، بررسی حقوقی الزامات حفاظت از محیط زیست در عملیات بالادستی صنعت نفت، دانشگاه تهران(پردیس فارابی)، راهنما ، به همراه دکترابراهیم گل
     
    2-گندمی، سینا، بیمه های زیست محیطی در صنعت نفت و گاز(دانلود)، دانشگاه تهران( پردیس فارابی) راهنما به همراه دکتر رجبی  

 

    3-شاهبازلو، احمد، نظام حقوقی ارزیابی اثرات زیست محیطی در صنعت نفت و گاز،  دانشگاه تهران( پردیس فارابی)راهنما، به همراه دکتر ابراهیم گل، 1394

   4-براتی، پری دخت، تحلیل تعهدات توافقنامه 2015 پاریس و تأثیر آن برفعالیتهای بالادستی صنعت نفت و گاز،( پردیس فارابی)، راهنما به همراه دکتر ابراهیم گل


و- گرایش  فقه و مبانی حقوق

1-  جوانمردی، اعظم،  بررسی مسائل زیست محیطی آبها  از دیدگاه فقه اسلامی، مشاور

2-  ؟؟؟، ماهیت فقهی و حقوقی حق رأی، مشاور


ی- گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
    
       1-کریمی، منظر، تحلیل سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با آلودگی هوا، ( رساله دکترای حقوق جزا و جرم شناسی PHD)، راهنما 
      2-رحمانی، محمود، سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در برابر جرائم انتخاباتی، مشاور
     3-میرتاج الدینی، سید روح الله، حمایت کیفری از خاک در برابر آلودگی و تخریب در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ، راهنما 
    4-محمدی منش، علی، رابطه میان جرم جزایی و تخلف اداری؛ تأملی بر تأثیر حقوق انضباطی بر حقوق کیفری، راهنما