فراخوان ارسال ترجمه مقالات خارجی معتبر

فصلنامه حقوق اداری به منظور انتشار مقالات شاخص و غنی چاپ شده در ژورنال های معتبر بین المللی مبادرت به چاپ ترجمه مقالات ترجمه می نماید.

شرایط ارسال مقاله:

1. مقاله ترجمه شده باید در یکی از نشریات معتبر نمایه شده در بانک های اطلاعات بین الملل به چاپ رسیده باشد.

2. بیش از پنج سال از چاپ مقاله نگذشته باشد.

3. مقاله ترجمه شده بایستی واجد موضوعی بدیع و غنی باشد به نحوی که مورد بهره برداری پژوهشگران داخلی واقع شود.

4. رعایت کلیه شرایط شکلی نشریه الزامی است.

5. در هر شماره تنها یک مقاله ترجمه به چاپ خواهد رسید.