نویسنده = ولی رستمی
اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1400

10.22034/mral.2022.545971.1254

خدیجه اکرمی؛ هدی غفاری؛ ولی رستمی


آسیب شناسی نظام تصمیم گیری شوراهای اسلامی در پرتو اصل شفافیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

10.22034/mral.2022.551522.1295

فاطمه شمیری؛ ولی رستمی؛ بیژن عباسی


نظارت قوه مقننه بر بودجه شرکت‌های دولتی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

10.22034/mral.2023.554907.1323

محمد جواد شفقی؛ ولی رستمی؛ مهدی خطیب دماوندی


چالش های خصوصی سازی با تاکید بر حقوق موضوعه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22034/mral.2023.2002852.1471

ولی رستمی؛ محمد متین ناطق پور


الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات ستانی در پرتو اصول به زمامداری

دوره 3، شماره 9، دی 1400، صفحه 88-110

10.22034/mral.2021.537517.1183

ریحانه عامری؛ سیدجواد میرقاسمی؛ ولی رستمی