کلیدواژه‌ها = قانونگذاری
تداخل صلاحیت در وظایف تقنینی در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.22034/mral.2023.2011139.1511

مجید رحمانی؛ محمد امامی؛ محمد مقدم فرد


آسیب‌شناسی نهادهای حقوقی حمایت از تولید؛ قواعد و سازوکارهای اجرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

10.22034/mral.2024.2011895.1517

زهرا خدایاری؛ محمدرضا ویژه


مسئولیت مدنی ناشی از افشای اطلاعات نهانی در بورس و نقش حاکمیت با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کامن لا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/mral.2024.2014240.1538

مهدی افتخاری سولا؛ عباس پهلوان زاده؛ سوده حامد توسلی


مبانی و آثار قانونگذاری موازی و ضرورت برون رفت از آن

دوره 4، شماره 11، تیر 1401، صفحه 39-66

10.22034/mral.2022.539985.1205

مجید رحمانی؛ محمد امامی؛ محمد مقدم فرد