کلیدواژه‌ها = حقوق ایران
مسئولیت مدنی پیشگیرانه در اعمال اداری، مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

10.22034/mral.2023.2003226.1475

نرگس اسکافی؛ اسماعیل شاهسوندی؛ امیرعباس بزرگمهر


بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی متصدیان راه و حمل و نقل در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22034/mral.2023.2000374.1456

میر داود احدپور؛ فرهاد ادریسی؛ مجتبی غفاری


بررسی ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22034/mral.2023.2005445.1487

علی فقیه حبیبی؛ وجیهه محسنی؛ هاشم محمد سرحان


مقایسه شرکت های مادر تخصصی و تابعه با شرکت ها و عناوین مشابه درحقوق ایران و آمریکا

دوره 5، شماره 14، فروردین 1402، صفحه 395-423

10.22034/mral.2022.561188.1374

فریده امیریان جهرمی؛ سیدمحسن حسینی پویا؛ مجتبی زاهدیان