کلیدواژه‌ها = خدمات عمومی
حکمرانی الکترونیک خوب و نظریه دولت باز: رویکرد حقوقی

دوره 5، شماره 15، تیر 1402، صفحه 267-296

10.22034/mral.2022.555483.1329

یاسر قهرمانی افشار؛ مهدی شعبان نیا منصور؛ علی دشتی


تاملی بر شاخص های اداره خوب در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

دوره 4، شماره 12، مهر 1401، صفحه 295-316

10.22034/mral.2022.551416.1294

مظاهر خواجوند؛ مجتبی لطفی خاچک؛ داود سلطانیان