موضوعات = حقوق اداری تطبیقی
بررسی و امکان سنجی تحقق مسئولیت مدنی پیشگیرانه با تکیه بر قوانین حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1402

10.22034/mral.2023.2003968.1478

نرگس اسکافی؛ اسماعیل شاهسوندی؛ امیرعباس بزرگمهر


آثار فقهی حقوقی تغییرجنسیت بر نظام اداری و استخدامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22034/mral.2023.2006692.1491

فریده وکیلی؛ سعید شریعتی فرانی؛ سید مهدی جلالی


تحلیلی بر نظام دادرسی مالیاتی جدید در ایران با نگاهی به کد اروپایی رفتار خوب اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22034/mral.2023.2005892.1488

علی حاجی پور کندرود؛ امین بناءزاده اردبیلی


بررسی ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22034/mral.2023.2005445.1487

علی فقیه حبیبی؛ وجیهه محسنی؛ هاشم محمد سرحان


بررسی برابری زن و مرد در حقوق استخدامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2007635.1495

فاطمه اصطبار؛ صالح یمرلی؛ مجید صفوی


چالش‌های نظارت دیوان محاسبات کشور بر دانشگاه‌های وزارت علوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.2002337.1468

فردین مرادخانی؛ سعید گماری


رویه قضایی حاکم بر نحوه اثبات مالکیت در دعوای خلع ید از حیث صلاحیت دیوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1402

10.22034/mral.2023.2007778.1496

حمید عزیزپور؛ اکرم تاجیک؛ زهرا تجری موذنی


خود انضباطی به‌مثابه راهکار جرم‌زدایی از جرائم سازمان‌های دولتی «مورد پژوهی: طرح آزادسازی سواحل خزر»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22034/mral.2023.2007910.1497

سعید گوهری؛ سید حسین صادقی


استقلال کانون وکلا و ساختار اداری و تشکیلاتی آن در نظام حقوقی ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1402

10.22034/mral.2023.2014855.1539

علی اکبر شاهنظری کرباسرایی؛ ولی اله انصاری؛ عزیزاله فضلی


شاخص تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در ارتباط با حق بر اداره خوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.22034/mral.2023.2014242.1540

سارا رسولی؛ ایرج رضایی نژاد


بررسی تطبیقی شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در نظام انتخاباتی شوراهای محلی افغانستان و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

10.22034/mral.2024.2009077.1502

محمد علم عدیل؛ بیژن عباسی


پیشگیری وضعی از فرار مالیاتی با تأکید بر اصلاح نظام اداری مالیات ستانی (مطالعه موردی کلانشهر کرج در بازه زمانی 1395 تا 1398)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402

10.22034/mral.2024.2011655.1513

محمدرضا کریمی؛ محمد بارانی؛ محمد آشوری


نظام حقوقی حاکم بر مالکیت اراضی خالصه و اراضی مستحدثه ساحلی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1402

10.22034/mral.2024.2013690.1533

مریم زورمند؛ حسین احمری؛ رضا عباسپور


تأثیر نظریه تغییر اوضاع و احوال در وضعیت قرارداد اداری؛ تاملی در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1402

10.22034/mral.2024.2013689.1532

جبار تاری؛ حسن پاشازاده؛ رحیم وکیل زاده


راهکارهای حقوقی اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1403

10.22034/mral.2024.2018264.1557

مهدیه سادات کریمی؛ محمد تقی دشتی؛ محمدرضا حکاک زاده


مفهوم و ارکان دعوای اداری و مراجع صالح به رسیدگی در نظام حقوقی اسپانیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

10.22034/mral.2024.2023744.1589

هادی صالحی؛ الهام حیدری


بررسی تعارض ادله اثبات دعوی با شهادت در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22034/mral.2024.2013687.1541

تقی جعفری؛ حسین مهرپور محمد آبادی؛ علیرضا مظلوم رهنی


مسئولیت مدنی پیشگیرانه در اعمال اداری، مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

دوره 6، شماره 18، فروردین 1403، صفحه 205-227

10.22034/mral.2023.2003226.1475

نرگس اسکافی؛ اسماعیل شاهسوندی؛ امیرعباس بزرگمهر


حقوق شهود در تحقیقات اداری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اسنادبین المللی

دوره 5، شماره 17، دی 1402، صفحه 115-139

10.22034/mral.2023.1973542.1406

سید لقمان حسینی؛ شهرام زرنشان؛ محمدهادی سلیمانیان


اعمال سیاست دولت باز راهکاری برای مدیریت همه‌گیری در ایران (بررسی موردی کویید 19)

دوره 5، شماره 16، مهر 1402، صفحه 227-253

10.22034/mral.2023.561318.1375

یدالله قاسم زاده لالمی؛ محمدجواد جعفری؛ ایرج رنجبر