موضوعات = حقوق اداری تطبیقی
بررسی تطبیقی تفکیک میان اعمال دولت در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.22034/mral.2022.559295.1349

احمد تقی زاده؛ خلیل منصوری زاده


اعمال سیاست دولت باز راهکاری برای مدیریت همه‌گیری در ایران (بررسی موردی کویید 19)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1401

10.22034/mral.2023.561318.1375

یدالله قاسم زاده لالمی؛ محمدجواد جعفری؛ ایرج رنجبر


بررسی تاثیر کرونا بر حق دسترسی به عدالت؛ مطالعه موردی تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/mral.2023.1975734.1414

فاطمه اصحابی


مسئولیت مدنی پیشگیرانه در اعمال اداری، مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

10.22034/mral.2023.2003226.1475

نرگس اسکافی؛ اسماعیل شاهسوندی؛ امیرعباس بزرگمهر


حقوق شهود در تحقیقات اداری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اسنادبین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1402

10.22034/mral.2023.1973542.1406

سید لقمان حسینی؛ شهرام زرنشان؛ محمدهادی سلیمانیان


بررسی و امکان سنجی تحقق مسئولیت مدنی پیشگیرانه با تکیه بر قوانین حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1402

10.22034/mral.2023.2003968.1478

نرگس اسکافی؛ اسماعیل شاهسوندی؛ امیرعباس بزرگمهر


آثار فقهی حقوقی تغییرجنسیت بر نظام اداری و استخدامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22034/mral.2023.2006692.1491

فریده وکیلی؛ سعید شریعتی فرانی؛ سید مهدی جلالی


تحلیلی بر نظام دادرسی مالیاتی جدید در ایران با نگاهی به کد اروپایی رفتار خوب اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22034/mral.2023.2005892.1488

علی حاجی پور کندرود؛ امین بناءزاده اردبیلی


بررسی ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22034/mral.2023.2005445.1487

علی فقیه حبیبی؛ وجیهه محسنی؛ هاشم محمد سرحان


برداشت بریتانیایی از تمرکززدایی

دوره 4، شماره 11، تیر 1401، صفحه 117-142

10.22034/mral.2022.549394.1277

امیر عسگری ده آبادی؛ عرفان شمس


تأملی بر مراجع صلاحیت دار و آیین شکلی سلب مالکیت اراضی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 3، شماره 9، دی 1400، صفحه 165-188

10.22034/mral.2021.531905.1153

مسعود لعلی سراب؛ محمد مظهری؛ علی حاجی پور کندرود


تحولات حقوق اداری آلمان

دوره 2، شماره 3، شهریور 1399، صفحه 69-92

10.22034/mral.2020.130937.1039

خدیجه شجاعیان