موضوعات = حقوق دادرسی اداری
تضمین آزادی کسب و کار در پرتو رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22034/mral.2022.560814.1367

علیرضا دبیرنیا؛ آیت الله جلیلی؛ احسان موحدی پور


صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از اشخاص حقیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

10.22034/mral.2023.560124.1354

محمد حسنوند؛ محمد پُرسا؛ حدیثه داودی


دلیل و نقش دادرس اداری در نظام اثبات دعوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.22034/mral.2023.1989434.1432

سید مهدی رضوی؛ مصطفی سراجی؛ غلامرضا مولابیگی


اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی با بررسی رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/mral.2023.563615.1399

پرویز حاجی پور؛ علی فقیه حبیبی؛ توکل حبیب زاده


بررسی راهبردهای صیانت از اراضی ملی و دولتی در ساختار اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.1989952.1460

علی راستی؛ داود نصیران نجف آبادی؛ رضا سلطانی


تبیین کارویژه «کارگروه تعیین ماهیت» و امکان‌سنجی اِعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تصمیمات آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22034/mral.2023.2009327.1503

Arian Petoft؛ حامد کاویانی


امکان‌سنجی اصلاح آسیب‌های دادرسی اداری در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

10.22034/mral.2024.2009186.1501

حسین آئینه نگینی؛ محمد شعبانی جهرمی؛ علیرضا مزینانی


مسئولیت مدنی ناشی از افشای اطلاعات نهانی در بورس و نقش حاکمیت با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کامن لا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/mral.2024.2014240.1538

مهدی افتخاری سولا؛ عباس پهلوان زاده؛ سوده حامد توسلی


شیوه رسیدگی به اعتراض به آرای کمیسیون شبه قضایی در محاکم عمومی

دوره 5، شماره 16، مهر 1402، صفحه 161-178

10.22034/mral.2023.561086.1376

صابر جعفرنیااسبویی؛ ابوالفضل دنکوب


تحصیل دلیل در دادرسی اداری در پرتو حمایت از حقوق شهروندان

دوره 5، شماره 15، تیر 1402، صفحه 323-343

10.22034/mral.2022.552253.1302

سید مهدی رضوی؛ مصطفی سراجی؛ غلامرضا مولا بیگی


چالش های حقوقی اخذ جرایم تخلفات ساختمانی در حیطه عمل کمیسیون ماده 99

دوره 4، شماره 10، فروردین 1401، صفحه 261-286

10.22034/mral.2021.535484.1206

فریبرز صارمی نوری؛ خدیجه شجاعیان؛ کورش استوار سنگری