موضوعات = حقوق استخدامی
نظام حقوقی حاکم بر مرخصی های خاص در حقوق اداری ایران با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1402

10.22034/mral.2023.2004413.1481

زهرا دانش ناری؛ روشنک صابری


چالش های حقوقی بکارگیری کارکنان خرید خدمت: موضوع ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.1990946.1442

سید یاسین حسینی؛ ولی رستمی؛ مهدی هداوند


بررسی تصدی همزمان مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22034/mral.2023.1996427.1448

سجاد افشار؛ محمدعلی صادقی


مصونیت اداری کارمندان دولت در ایران

دوره 5، شماره 15، تیر 1402، صفحه 131-142

10.22034/mral.2022.541125.1215

جواد محمودی؛ نادر اسدی اوجاق


تفکیک مفهومی مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

دوره 5، شماره 14، فروردین 1402، صفحه 179-207

10.22034/mral.2022.560741.1365

محمد حسنوند؛ سیده نفیسه کاظمی؛ مهدی حسنوند