دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، فروردین 1402، صفحه 1-480 (سال پنجم، شماره چهاردهم، بهار 1402) 
قلمروی حکم حکومتی در در حقوق اداری بر مبنای نظریه منطقه الفراغ

صفحه 281-300

10.22034/mral.2022.557991.1340

حسن سلیمی‌پوربانی؛ طاهره سادات نعیمی؛ سید علی ربانی موسویان


شماره‌های پیشین نشریه

سال پنجم، شماره پانزدهم، تابستان 1402
سال پنجم، شماره چهاردهم، بهار 1402