اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتراسدالله یاوری

حقوق بشر و حقوق محیط زیست استادیار حقوق بشر و حقوق محیط زیست , دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=386110
yavariamirgmail.com


الف. تحصیلات 
دکترای حقوق عمومی فرانسه

ب. آثار علمی

1. A. Yavari, "حق برخورداری از دادرسی منصفانه" , Vol.سال دوم, pp.253-289, 2004.

2."بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان تأملی دیگر"، مجله تحقیقات حقوقی ـ نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، صفحات:213-237, 1396

3.مشترک ز. اژئر،"ریشه‌های شکل گیری ملت و تابعیت در روم باستان از خانواده تا تابعیت، از شهروندی تا ملت"، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، نسخه 8، صفحات:343-360, 1396

4. مشمترک م. تنگستانی، "نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با مفهوم استقلال قوه"، مجله حقوقی دادگستری، نسخه 80، صفحات:1-18, 1395

5."تحلیل حقوقی بر نقش و جایگاه رسانه ها در انتخابات"، مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی,، صفحات:201-232, 1394

6. "از دادرسی تا دادرسی منصفانه تحول در مفهوم و قلمرو کلاسیک دادرسی و تضمینات آن"، مجله تحقیقات حقوقی ـ نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، صفحات:209-223, 1393

7."در آمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی" ، پژوهش حقوق عمومی، صفحات:109-134, 1393.

8."درآمدی برمفهوم تنظیم گری حقوقی"، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، نسخه 5، صفحات:629-647, 1393.

9. مشترک م. یزدان مهر،"تاملی برسیر تحولات تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری"، حقوق اداری، نسخه 2,، صفحات:9-31, 1393

10."از حقوق کیفری تا قلمرو کیفری" ،مطالعات حقوقی,، 1392

11. مشترک م. تنـگستانی، "مقدمه ای بر حق اعتصاب در بخش خصوصی"، پژوهش حقوق عمومی، 1392

12."بررسی تحولات اخیر مربوط به جایگاه رئیس جمهور در نظام سیاسی فرانسه"، پژوهش حقوق عمومی، نسخه 12، صفحات:389-433, 1389

13."رعایت اصل برائت در رسیدگی‌های شبه قضایی"، مجله تحقیقات حقوقی ـ نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، صفحات:321-385, 1388

14."سه تفسیر از جهانی سازی حقوق"، مجله تحقیقات حقوقی ـ نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، صفحات:303-323, 1387

سردبیر

دکتر بیژن عباسی

حقوق عمومی استاد حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/babbasi
babbasiut.ac.ir


الف. تحصیلات

کارشناسی, 1375, حقوق, دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد, 1378, حقوق عمومی, دانشگاه تهران

دکتری, 1385, حقوق عمومی, دانشگاه نانت

ب. سوابق اجرایی

انجمن حقوق اساسی فرانسه، عضو، بین المللی، 1383/10/12، 1111/01/01

ج. آثار علمی

کتاب‌ها

1."روش پژوهش در دانش حقوق" تهران: انتشارات خرسندی، 1393.

2."مبانی حقوق عمومی" تهران: نشر دادگستر، 1393.

3."فرهنگ عامه روستاهای کوهپایه‌ای شرق گیلان" رشت: نشر گیلکان، 1393.

4."مبانی حقوق اساسی" تهران: انتشارات جنگل، 1393.

5."حقوق اساسی تطبیقی" تهران: نشر دادگستر، 1394.

6."حقوق اداری تطبیقی" تهران: دادگستر، 1395.

7. مشترک با علی سهرابلو"جایگاه شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران" تهران: انتشارات خرسندی، 1397.

8."حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران" تهران: نشر دادگستر، 1397.

مقالات

9. "اصل رایگان بودن خدمات عمومی در پرتو قوانین و رویه قضایی ج. ا. ایران" حقوق اساسی 8، 17 (1388): 1-28.

10."خطر تخریب آثار تاریخی روستاهای گیلان" مجله فرهنگی گیله وا 21، 123 (1391): 41-42.

11."بررس و نقد رای شماره 4 مورخ 14/1/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اختیارات سازمان های اداری" فصلنامه رای 1، 1 (1392): 95-102.

12.مشترک با فاطمه کیا "اصل انطباق خدمات عمومی در پرتو قوانین و مقررات و رویه قضایی ج. ا" فصنامه حقوق اداری 1، 1 (1392): 49-79.

13."قواعد و شرایط شکل گیری اعمال اداری یکجانبه" فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی) 42، 2 (1392): 125-145.

14. مشترک با مصطفی جعفری "تفکیک قوا و اختیارات در ایران باستان دوره اشکانیان و ساسانیان" حقوق اساسی سال دهم، 20 (1392): 115-146.

15."قواعد و شرایط اجرای اعمال اداری یکجانبه" فصنامه حقوق اداری سال یکم، 3 (1393): 35-69.

16."گزارش‌های کمیته منع تبعیض علیه زنان در خصوص مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی" فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) سال نهم، 35 (1393): 47-61.

17."مردم سالاری دینی، احزاب و نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی" حقوق اساسی سال یازدهم، 21 (1393): 67-99.

18."بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی اداره" فصنامه حقوق اداری سال دوم، 5 (1393): 33-63.

19. مشترک با علی سهرابلو "شوراهای محلی و کارکرد وضع قواعد عام الشمول" فصلنامه حقوق اداری دوم، 7 (1394): 11-31.

20. مشترک با حسن خانجانی موق "نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" مجله حقوقی کانون وکلای دادگستری همدان سال دوم، 5 (1394): 63-86.

21. مشترک با مرتضی رستمی "ابعاد حقوقی میراث مشترک بشریت در فضای ماورای جو" مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز هفتم، 2 (1394): 27-59.

22. مشترک با محمد مقیمی "تاثیر هدفمند کردن یارانه‌ها بر تحقق حقوق اجتماعی" حقوق اساسی سال یازدهم، 23 (1394): 113-140.

23. مشترک با مینا اکبری"نقش نهادهای عمومی غیردولتی در خصوصی‌سازی ایران و آثار آن" فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه 21، 3 (1395): 23-48.

24. مشترک با علی سهرابلو "ضرورت در قانون اساسی ؛ مفهوم، مرجع تشخیص و نظارت" فصلنامه دانش حقوق عمومی پژوهشکده شورای نگهبان 5، 15 (1395): 79-98.

25. "همسانی برخی از واژه‌های گویش گیلکی گالشی و زبان پهلوی." مجله فرهنگی گیله وا سال 25، 144 (1395): 34-35.

26."الزام به پرداخت فوق العاده جذب کارشناسان حقوقی موضوع ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون جمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح" دوفصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عداالت اداری 1، 3 (1395): 27-32.

27. مشتکر با مقصود عبادی بشیر"مبانی حقوقی یارانه های حزبی" فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 47، 1 (1396): 27-50.

28. مشترک با مرتضی همتی "ترکیب مجلس دوم قانونگذاری و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در آن" فصلنامه علمی تخصصی حقوق عمومی سال نهم، دوره جدید، 13 (1396): 63-78.

29. مشترک با علی سهرابلو "شمول کسورات بازنشستگی بر فوق‌العاده‌های مصوب هیات امنای دانشگاه‌ها." دوفصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عداالت اداری 1، 4 (1396): 13-28.

30. مشترک با مرتضی همتی "فلسفه وجودی مجلس دوم در دولت‌های یکپارچه و فدرال" حقوق اساسی 13، 25 (1396): 95-118.

31. مشترک با علی سهرابلو "بین‌المللی شدن حقوق عمومی معاصر؛ جلوه ها و مصادیق" مجله تحقیقات حقوقی 20، 4 (1396): 187-211.

32. مشترک با عثمان سالاری و علی اکبر گرجی "ارزیابی تطبیقی استمرار مبانی قانون اساسی در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا" پژوهشنامه حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) 18، 2 (1396): 49-71.

33. مشترک با سید مجتبی حسینی الموسوی "قراردادهای اداری از منظر فقه مذاهب اسلامی" فقه مقارن 5، 10 (1396): 17-54.

34. علی سهرابلو "نگاهی به آسیب‌های نظام حقوق عمومی کشور و راهکارهای اصلاح و توسعه آن" دو فصلنامه علمی ـ تخصصی علامه 17، 52 (1397): 61-96.

35.مشترک با مریم حیدری "بررسی سیاست‌گذاری و قوانین و مقررات سلامت در آمریکا" فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 48، 1 (1397): 105-120.

36. مشترک با محمد حسین صادقی "نسبت‌سنجی صلاحیت‌های شورای عالی مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشور" فصنامه حقوق اداری 5، 15 (1397): 103-124.

37. مشترک با علی سهرابلو و احسان شهسواری "رویه قضایی در حقوق عمومی معاصر" فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 48، 3 (1397): 639-659.

38. مشترک با علی بیاتی "نظام حقوقی حاکم بر کنترل اجتماعات در پرتو پلیس قانونم‌دار" فصلنامه دانش انتظامی 20، 3 (1397): 79-103

 

جانشین سردبیر

دکتر محمد حسنوند

حقوق عمومی دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی/ قاضی دیوان عدالت اداری / مدرس دانشگاه های تهران

www.iala.ir/Page/3577
malr.journalgmail.com
0000-0001-6950-036X


  • سوابق تحصیلی:
  1. دانش آموخته دکتری تخصصی D حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی با کسب نمره عالی رساله (1393-1398)

  عنوان رساله : صلاحیت تفسیری قاضی و حاکمیت قانون، مطالعه موردی ایران و آمریکا، دانشکده حقوق،  دانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی دکتر اسداله یاوری و با مشاوره دکتر محمد جلالی، دکتر رضا اسلامی و دکتر نجات اله ابراهیمیان، سال 1398

   

  1. دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی کسب با نمره عالی رساله (1389-1392)

  عنوان پایان نامه : تاثیر اقتصاد نفتی بر پاسخگویی در نظام حقوق اساسی، دانشکده حقوق،  دانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی دکتر محمد راسخ  و با مشاوره دکتر محمد حسین زارعی، سال 1392

   

  1. دانش آموخته کارشناسی حقوق گرایش علوم قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران، (1385-1389)

  عنوان پروژه تحقیقاتی : تغییر تملک اراضی توسط شهرداری ها،  دانشکده علوم قضایی،  دانشگاه علوم قضایی،  به راهنمایی دکتر سید طه مرقاتی و با مشاوره دکتر فرید محسنی، سال 1388

   

   

  • سوابق شغلی و مدیریتی رسمی:

   

  1. قاضی دیوان عدالت اداری از 1397
  2. عضو هیات تخصصی آموزشی، فرهنگی و پزشکی دیوان عدالت اداری از 1399
  3. عضو هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری از 1397
  4. رییس دادگستری شهرستان سیروان 97-1395
  5. رییس حوزه قضایی بخش هلیلان (1394-1393)
  6. دادرس دادگاه عمومی حقوقی ایلام (1393-1392)
  7. دارس دادگاه عمومی بخش هلیلان (1392-1390)
  8. قاضی کمیسیون های ماده 77 و ماده 100 شهرداری
  9. رییس ستاد پیشگیری از جرم بخش هلیلان (1391)

   

  • سوابق علمی و اجرایی غیر رسمی:

   

  1. دبیر، نایب رئیس و عضو هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری ( انجمن علمی مصوب وزارت علوم)
  2. رئیس کمیته اخلاق فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران
  3. عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران
  4. عضو هیات موسس انجمن ایرانی حقوق اداری ( انجمن علمی مصوب وزارت علوم)
  5. عضو شورای حقوقی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  6. عضو شورای حقوقی سازمان غذا و دارو
  7. رئیس کمیته انضباطی فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران
  8. رئیس کمیته اخلاق فدراسیون بیلیارد و بولینگ جمهوری اسلامی ایران
  9. عضویت در گروه اختبار علمی تبدیل وضعیت قضات
  10. عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه
  11. عضو مشاور کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران
  12. موسس و مدیر مسئول انتشارات حقوقی داتیک
  13. کارشناس مرکز پژوهش های اسلامی مجلس در کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی (کارشناسی طرح ها و لوایح قانونی)
  14. عضو پیوسته انجمن علمی حقوق اقتصادی ایران ( انجمن علمی مصوب وزارت علوم)
  15. عضو کمیسیون حقوق عمومی انجمن حقوق شناسی ایران
  16. دبیر و عضو موسس انجمن علمی حقوق دانشگاه علوم قضایی تهران
  17. پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه

   

  • سابقه همکاری با نشریات و مراکز پژوهشی :
  1. جانشین سردبیر و عضو شورای علمی فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
  2. مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه جستارهای نوین حقوق اداری
  3. مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
  4. دبیر تخصصی فصلنامه حقوق شناسی
  5. داوری مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری
  6. داوری مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی مجله حقوقی دادگستری
  7. داوری مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی
  8. داوری مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
  9. داوری مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
  10. داوری مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های نوین حقوق اداری
  11. داوری مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی تعالی حقوق
  12. داوری مقالات در فصلنامه علمی جستارهای نوین حقوق اداری
  13. داوری مقالات در فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی ) پژوهشگاه قوه قضاییه
  14. داوری مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس
  15. حضور در برنامه زنده رادیویی پرونده از رادیو فرهنگ به عنوان کارشناس حقوق کار
  16. حضور در برنامه های تلویزیونی شبکه آموزش سیما به عنوان کارشناس حقوقی

   

   

  • سوابق تدریس در دانشگاه از سال 1391­:

  الف: کارشناسی ارشد

   

  1. حقوق قراردادهای اداری، کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی، دانشگاه تهران
  2. حقوق اداری، کارشناسی ارشد حقوق ثبت، دانشگاه علوم قضایی تهران
  3. نظام اداری ایران، کارشناسی ارشد حقوق بازرسی، دانشگاه علوم قضایی تهران
  4. حقوق اداری تطبیقی، کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران
  5. آیین دادرسی اداری، کارشناسی ارشد رشته حقوق دادرسی اداری، دانشگاه پیام نور استان تهران
  6. تحلیل آرای قضایی دیوان عدالت اداری، کارشناسی ارشد رشته حقوق دادرسی اداری، دانشگاه پیام نور استان تهران
  7. اصول حاکم بر آیین تصمیم گیری اداری، کارشناسی ارشد رشته حقوق دادرسی اداری، دانشگاه پیام نور استان تهران

   

  ب: کارشناسی

  1. حقوق کار، دانشگاه خوارزمی تهران
  2. حقوق اداری ، دانشگاه شاهد تهران
  3. حقوق اساسی 3 دانشگاه شاهد تهران
  4. حقوق کار ، دانشگاه شاهد تهران
  5. حقوق بیمه دانشگاه شاهد تهران
  6. حقوق اداری 1 ، دانشگاه ایلام
  7. حقوق مالیه عمومی، دانشگاه ایلام
  8. کلیات حقوق، دانشگاه ایلام
  9. حقوق کار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
  10. حقوق اداری 1، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
  11. حقوق اساسی 1، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
  12. حقوق بین الملل عمومی 2، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
  13. حقوق اداری 2، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

   

   

   

  • سوابق پژوهشی:

      کتاب­ها:

  1.      حقوق ؛ جانمایه بقای اجتماع ، به همراه جمعی از نویسندگان، تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1395 (شاپا978-600-02-0368-9)

  2.      اقتصاد نفتی، دولت و پاسخگویی، تهران، نشر دادنامه، 1396

   

  مقالات پذیرفته شده در مجلات معتبر علمی:

  1. تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت، مجله حقوقی دادگستری، شماره نود و نهم، زمستان 1396(علمی-پژوهشی)
  2. امکان سنجی نظارت بر صلاحیت تفسیری قاضی، فصلنامه حقوق اداری، دوره ششم، شماره 18، بهار 1398(علمی-پژوهشی)
  3. گذار از قاعده تقنینی به قاعده گذاری قضایی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با تأکید بر حقوق استخدامی، مجله حقوقی دادگستری، دوره 84، شماره 112، دی 1399، صفحه81-106 (علمی پژوهشی)
  4. واکاوی مفهوم صلاحیت تفسیری قاضی در حقوق عمومی به مثابه صلاحیت مقام عمومی، فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری ، دوره 2، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 117-134 (علمی- پژوهشی
  5. ضابطه‌مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویه‌ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا، فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری، دوره 3، شماره 7، تیر 1400، صفحه137-162 (علمی پژوهشی)
  6. بررسی ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال در حقوق ایران و مقررات فیفا، فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری ، پذیرش ( علمی پژوهشی)
  7. حق بر اعتصاب در حقوق کار ایران و دیوان اروپایی حقوق بشر، فصلنامه تحقیقات حقوقی ، پذیرش شده (علمی پژوهشی)
  8. امکان سنجی اصل علنی بودن دادرسی در دیوان عدالت اداری، فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری ، پذیرش ( علمی پژوهشی)
  9. آسیب شناسی مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال از منظر استاندارهای خاص دادرسی منصفانه، فصلنامه تعالی حقوق، پذیرش شده (علمی پژوهشی)
  10. تفکیک مفهومی مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری؛ فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری، پذیرش ( علمی پژوهشی)
  11. امکان سنجی شکایت از اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری، فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری ، پذیرش ( علمی پژوهشی)
  12. واگذاری بستر رودخانه از منظر حقوق اموال عمومی، فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری ، پذیرش ( علمی پژوهشی)
  13. بررسی تطبیقی دستور موقت در دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی، فصلنامه علمی تعالی حقوق، پذیرش ( علمی پژوهشی)
  14. دادرسی اداری عنصر مفقوده قانون اساسی مشروطه، فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی، پذیرش، (علمی پژوهشی)

   

  1. مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی­های نفتی در حوزه فراملی، فصلنامه تعالی حقوق شماره 11، تابستان 1394، (علمی-ترویجی)
  2. قلمرو مفهوم اعمال حاکمیت در مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال بیماری های خونی در پرتو رویه قضایی، فصلنامه رأی، شماره 18، بهار 1398
  3. صلاحیت مرجع صالح نسبت به مسئله بورسیه‌های وزارت علوم، فصلنامه رای، دوره 8، زمستان 1398 (29)، دی 1398، صفحه 59-69
  4. تحلیل استقلال شخصیت حقوقی مراجع شبه قضایی، دو فصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، شماره 12، تابستان 1398
  5. عدم لزوم وجود کاربری تجاری برای آموزشگاه­های آزاد، دو فصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، شماره 14، زمستان 138
  6. موردکاوی مفهوم «استفاده ی عمومی» در تملک اموال خصوصی جهت اجرای طرحهای عمومی، فصلنامه رأی، دوره 6، پاییز 1396 (20)، خرداد 1398، صفحه109-126
  7. هنر نگارش آرای قضایی، فصلنامه رای، دوره 7، بهار 1397 (22)، فروردین 1397، صفحه151-139
  8. واکاوی معیار جبران عادلانه در تملک اراضی خصوصی جهت استفاده عمومی : ترجمه رای دیوان عالی ایالات متحده، فصلنامه رای ، دوره 7، تابستان 1397 (23)، تیر 1397، صفحه 146-129
  9. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی به طرفیت دولت، فصلنامه رای، دوره 6، زمستان 1396 (21)، مهر 1398، صفحه93-109
  10. تحدید حق افراد بر تغییر نام فصلنامه رای ، دوره 7، زمستان 1397 (25)، دی 1397، صفحه31-38

   

  1. تغییرات دادرسی اساسی در فرانسه ، دو فصلنامه حقوق اساسی، شماره 21، بهار و تابستان 1393
  2. ورود خسارت به اشخاص خصوصی در اجرای طرح های عمومی، فصلنامه رویه قضایی حقوق عمومی، شماره 11-10، بهار و تابستان 1394
  3. اندیشه سیاسی جان دیویی ، فصلنامه حقوق اساسی، شماره 27، 1395
  4. حکمرانی تنظیمی به مثابه حکمرانی نوین ، مجموعه مقالات ارسالی به همایش بزرگداشت دکتر عزت الله عراقی، 1395
  5. پاسخگویی در نظام حقوق اساسی، فصلنامه حقوق اساسی ، شماره 25 ،1394
  6. یادداشتی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری،، فصلنامه رأی، شماره چهارم، پاییز 1392
  7. مفهوم حکمرانی تنظیمی، فصلنامه جستارهای حقوق عمومی، سال اول، شماره اول، تابستان 1396
  8. اندیشه سیاسی و کلامی شیخ محمد عبده، فصلنامه جستارهای حقوق عمومی، سال اول، شماره دوم، پاییز 1396
  9. عدالت به مثابه ارزش، مجموعه مقالات همایش بزرگداشت دکتر سید محمد هاشمی ، 1398

   

   

  1. The effect of oil economy on accountability in constitution system,Journal of Social Issues & Humanities, Volume 3, Issue 2, February 2015, ISSN 2345-2633, (isc)
  2. The Accountability of Governments under the Constitutional System, Journal of Social Issues & Humanities, Volume 4, Issue 2,  2015, ISSN 2345-2633, (isc)
  3. The legality of crimes and punishments principle in Iran law and human rights international documents, Journal of Social Issues & Humanities, Volume 3, Issue 8, August 2015 ISSN 2345-2633, (isc)
  4. Human rights supporting from street children against violence, with emphasis on the rights of street children in Iran   ,and the international human rights conventions , Journal of Social Issues & Humanities, Volume 3, Issue 9, September 2015, ISSN 2345-2633,  (isc)

   

  1. Concept of Political Sovereignty in the Sunni jurists Political Thought, Journal of Social Issues & Humanities,  Volume 3, Issue 10, October 2015, ISSN 2345-2633,  (isc)

   

   

  • مقالات پذیرفته شده در همایش های علمی:
  1. آسیب شناسی داوری دعاوی در رویه قضایی، کنفرانس سالانه پژوهش­های حقوقی و قضایی ، تابستان 1396
  2. مفهوم استفاده عمومی در تملک عمومی اموال خصوصی در حقوق آمریکا ، کنفرانس سالانه پژوهش­های حقوقی و قضایی ، تابستان 1396
  3. تداخل دیات در صدمات منجر به فوت با صدمات بزرگتر، همایش پزشکی قانونی و حقوق، پاییز 1396

   

  • سخنرانی های ارائه شده در نشست­ها و همایش های علمی :
  1. بررسی ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال، بهمن ماه 1400، کمیته حقوق ورزش انجمن ایرانی حقوق اداری
  2. الگوی شایسته نظارت قضایی بر نهادهای صنفی، آبان 1400، انجمن ایرانی حقوق اداری
  3. راهکارهای حقوقی حمایت از کارگران در برابر آسیب های همه گیری کرونا، دی ماه 1400، اندیشکده قسط دانشگاه علوم قضایی
  4. نمایندگی مدیرعامل از شرکت در طرح دعوا و دفاع، دانشگاه علامه طباطبایی، دی ماه 1400
  5. تعارض منافع، راهکارها و آسیبها، اسفند 1399، مرکز پژوهش های شورای شهر شیراز
  6. پاسخگویی قضات در تعادل با استقلال قضایی، دی ماه 1399، اندیشکده قسط دانشگاه علوم قضایی
  7. نهاد دستور موقت در دادرسی اداری و دادرسی مدنی، آذر 1399، دانشگاه تهران
  8. نظام حقوقی تبدیل وضعیت استخدامی، فروردین 1399، اندیشکده مجازی انجمن ایرانی حقوق اداری
  9. ارزیابی طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، آبان 1398، خانه اندیشمندان علوم انسانی
  10. تفکیک قلمرو مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی اداری، آبان ماه 1397، دانشگاه شهید بهشتی
  11. جایگاه رویه قضایی در منابع علم حقوق، آذرماه 1397، دانشگاه علوم قضایی
  12. تفکیک قلمرو مواد 63 و 64 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بهمن ماه 1397، پژوهشگاه قوه قضاییه
  13. محدودیت­های حق مالیکت در حقوق عمومی، دانشگاه علوم قضایی، 1397
  14. صیانت از حقوق شهروندی در فضای مجازی؛ ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، اردی بهشت 1396
  15. بررسی شمول قلنون منع بکارگیری بازنشستگان، اتاق اصناف تهران، تابستان، 1398

   

  • راهنمایی و مشاوره رساله و پایان نامه
  • دکتری
  1. چالش­ها مبنایی و اجرایی اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رساله جهت اخذ درجه معادل دکتری، پژوهشگاه قوه قضاییه، تابستان 1398
  • کارشناسی ارشد
  1. آسیب شناسی رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشجو سمانه احمدزاده، تابستان 1400

   

  • جشنواره های کشوری:
  1. کسب عنوان قاضی پژوهشگر برتر کشوری، دومین جشنواره شهید بهشتی، پژوهشگاه قوه قضاییه، 1400
  2. کسب عنوان برگزیده نخستین جشنواره پژوهش های دانش آموزی، تهران، 1384

   

  • آشنایی یا زبان های خارجی:
  1. زبان انگلیسی : متوسط مدرک Msrt
  2. عربی : متوسط

   

   

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد امامی

حقوق عمومی استاد دانشگاه شیراز

forum.rasekhoon.net/thread/799166
dr_emamiyahoo.com


۱.مقررات حاکم بر اخراج کارگر و مستخدم 1377 
۲.تفویض اختیار قانون‌گذاری 1377 
۳.نگرش بر نظام حقوقی حاکم بر شهر 1377 
۴.آثار معاهدات 1377 
۵.اعمال حقوق یک‌جانبه سازمان‌های اداری در حقوق ایران 1376 
۶.کنترل مالی سازمان‌های اداری از طریق دیوان محاسبات 1380 
۷.بررسی تغییر ساختار قوه مجریه در قانون اساسی ایران و آثار آن در روابط بین قوا 1380 
۸.مطالعه و تحقیق پیرامون مراحل تنظیم، بررسی و تصویب بودجه در ایران 1378 
۹.آزادی عقیده و بیان از دیدگاه قانون اساسی و مقایسه آن با اعلامیه حقوق بشر 1380 
۱۰علل و موارد رافع مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها 1378
۱۱.بررسی ماهیت و آثار حق شرط در معاهدات بین‌المللی 1377 
۱۲.ماهیت حقوقی اصناف و اصول حاکم بر آن در حقوق ایران 
۱۳.نظارت قضایی بر تشکیلات اداری در حقوق ایران و فرانسه 1378 
۱۴.بررسی تطبیقی مقررات حاکم بر جرم جزایی و تخلف اداری 1377
۱۵. تحلیل حقوقی مواضع شورای امنیت سازمان ملل متحّد و دیوان دادگسترب بین‌المللی در قضیه لاکربی 1377 
اشاره کرد.


آثار : 
۱. اصول حاکم بر تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی - کانون وکلاء- 1376
۲. اصول حقوق حاکم بر روابط مالیه- کانون وکلا- 1370
۳. بررسی موضوعی روند تحولات قانون‌گذاری مؤثر در شهرسازی- مجله علوم اجتماعی و انسانی- زیر چاپ
۴. تصویب و اجرای بودجه در قانون محاسبات عمومی- مجله قضایی و حقوقی دادگستری تهران- شماره 5- 1371 تهران
۵. ترجمه برخی مباحث کتاب حقوق بین‌الملل اقتصادی تألیف دوپینیک کارو و غیره- ناشر واحد امور اقتصادی و بین‌المللی وزارت اقتصاد و امور دارایی- خرداد 1376
۶. عوامل مؤثر در اجرای قراردادهای اداری- کانون وکلاء- 1376- تهران
۷. مسائل و مشکلات سند و تنظیم قراردادهای بین‌المللی- مجله علوم اجتماعی و انسانی- دانشگاه شیراز- شماره۳۱ و ۳۲ - 1379
۸. مصلحت‌گرایی در دادرسی‌های جزایی- مجله قضایی و حقوقی دادگستری- شماره ۲۳- تهران
۹. نقش دولت در ایجاد واحدهای زراعی در ایران- اتحادیه جهانی حقوق روستایی- به زبان فرانسه- 1994 .

دکتر محمد راسخ

فلسفه حقوق استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375489
m-rasekhsbu.ac.ir


 

تحصیلات دانشگاهی

دکترا, حقوق, انگلستان, انگلستان.


دروس ارائه شده نیمسال جاری

1. بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق (دکتری)
2. حقوق بشر (دکتری)
3. فلسفه حقوق (کارشناسی)
4. سمینار (کارشناسی ارشد)


دروس ارائه شده قبلی

1. بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق (دکتری)
2. حقوق بشر (دکتری)
3. متون پیشرفته حقوقی (دکتری)
4. نظارت بر اعمال حکومت (دکتری)
5. حقوق اساسی 1 (کارشناسی)
6. فلسفه حقوق (کارشناسی)
7. مقدمه علم حقوق (کارشناسی)
8. حقوق عمومی در اسلام (کارشناسی ارشد)
9. حقوق مالی (کارشناسی ارشد)
10. دادرسی عادلانه و مدیریت قضایی (کارشناسی ارشد)
11. سمینار (کارشناسی ارشد)
12. فلسفه حقوق (کارشناسی ارشد)
13. مبانی انسان شناختی حقوق بشر وتنوع فرهنگی (کارشناسی ارشد)
14. مبانی حقوق عمومی (کارشناسی ارشد)
15. متون حقوقی 3 (کارشناسی ارشد)
16. نظام های انتخاباتی (کارشناسی ارشد)


مقالات علمی چاپ شده در مجلات

1. M. Rasekh, "Religion and Violence A Matter of Approach" , Vol.1, pp.1-11, 2016.
2. M. Rasekh, "Sharia and Law in The Age of Constitutionalism" , Journal of Global Justice and Public Policy, Vol.2, pp.259-276, 2016.
3. M. Rasekh, "Right to Health and proportion of Right to health information in the patient s right charters" , International Journal of User-Driven Healthcare, Vol.2, pp.59-68, 2013.
4. M. Rasekh, "Biotechnology - related intellectual property law of iran" , AVICENNA JOURNAL OF MEDICAL BIOTECHNOLOGY, Vol.1, 2009.
5. م. راسخ, ش. برومند, "حقوق تطبیقی کاهش جنین" , اخلاق و تاریخ پزشکی, نسخه 13, صفحات:447-461, 1399.
6. م. راسخ, ش. برومند, "تاثیر نظریه عدالت جهانی بر مفهوم قانون" , مطالعات حقوقی, نسخه 12, صفحات:101-129, 1399.
7. م. راسخ, م. قاسمی, "مفهوم حق در اندیشه بنتام و خوئی" , پژوهش حقوق عمومی, نسخه 68, صفحات:61-83, 1399.
8. س. فرومند, م. راسخ, "الگوی مشارکتی تنظیم در بنادر ایران" , حقوق اداری, نسخه 6, صفحات:97-123, 1398.
9. م. راسخ, م. تسخیری, ع. اسکندری, ف. عامری, "امر اخلاقی و حق" , تحقیقات حقوقی, صفحات:19-47, 1398.
10. م. راسخ, س. غفاری, ع. میلانی فر, ف. یغمایی, ف. عامری, ش. برومند, "زوجین «در حکم نابارور» و نظام حقوقی ایران (مطالعه ای نظری و تطبیقی)" , اخلاق و تاریخ پزشکی, نسخه 11, صفحات:341-352, 1397.
11. م. راسخ, ف. دومانلو, س. انصاری پور, "ارزیابی اخلاقی کاهش جنین" , اخلاق و تاریخ پزشکی, نسخه 11, صفحات:316-328, 1397.
12. ح. منوری, م. راسخ, "ابزار تنظیم بازار مالی در ایران و انگلستان" , دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, نسخه 11, صفحات:95-112, 1397.
13. ف. بخشی زاده زنجانی, م. راسخ, "شرع گرایان و قانون در عصر انقلاب مشروطه" , حقوقی دادگستری, نسخه 82, صفحات:85-116, 1397.
14. م. راسخ, م. بیات کمیتکی, س. محمدی, "نگاهی انتقادی به تکثرگرایی حقوقی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:63-85, 1397.
15. ن. مشایخ , م. راسخ, "اداره اراضی سلب مالکیت شده" , علوم اجتماعی, نسخه 11, صفحات:503-530, 1396.
16. ح. منوری, م. راسخ, "سبک های تنظیم بازار مالی در ایران و انگلستان" , دانش سرمایه گذاری, نسخه 22, صفحات:147-163, 1396.
17. م. راسخ, "حق یا ارزش حیات نکته ای منطقی در باب ادعای حق بر حیات" , تحقیقات حقوقی, نسخه 79, صفحات:75-98, 1396.
18. م. راسخ, ح. پورسید آقایی, "نگاه انتقادی به شکل گرایی در حقوق" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, نسخه 74, صفحات:69-84, 1395.
19. م. راسخ, ف. دومانلو, "نانوفناوری و حریم خصوصی نگاه اخلاقی و حقوقی" , فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری, نسخه 11, صفحات:19-28, 1395.
20. م. راسخ, ف. عامری, ز. بهجتی اردکانی, "تحول مفهوم نسب در پرتو فناوری های نوین درمان ناباروری" , اخلاق و تاریخ پزشکی, نسخه 9, صفحات:54-66, 1395.
21. م. راسخ, م. حسینی کرابی, "مفهوم رگولاسیون در قلمرو حقوق" , دانشنامه حقوق اقتصادی, نسخه 22, صفحات:23-39, 1395.
22. م. راسخ, ف. بخشی زاده زنجانی, "مفهوم قانون در عصر مشروطه نویسندگان متقدم" , تحقیقات حقوقی, نسخه 68, صفحات:2-23, 1393.
23. م. راسخ, م. میر محمد صادقی, "اصل تدبیر در حکمرانی و حقوق عمومی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:30-41, 1393.
24. م. راسخ, ا. خداپرست, "حق بر باروری" , اخلاق و تاریخ پزشکی, نسخه 2, صفحات:37-44, 1393.
25. م. راسخ, ع. محمدی, "وحدت در نظام حقوقی افغانستان" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:77-102, 1392.
26. م. راسخ, ف. عامری, "رویکرد نظری به مفهوم حق نسل سوم" , پژوهش حقوق عمومی, نسخه 15, صفحات:167-193, 1392.
27. م. راسخ, م. رفیعی, "نسبت حکومت با زندگی مطلوب ارزیابی رویکردهای بی طرف و کمال گرا" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:61-99, 1392.
28. م. راسخ, "تبیین اصول تشریفاتی قانون گذاری" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, نسخه ویژه نامه, 1391.
29. م. راسخ, "صلاحیت قوه قانون گذاری در بودجه ریزی دولتی (مورد پژوهی کنگره ایالات متحده آمریکا)" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, نسخه ویژه نامه, 1391.
30. م. راسخ, ا. خداپرست, "تاثیر دو رویکرد الهیاتی و متن گرا بر اخلاق زیستی" , اخلاق در علوم و فناوری, نسخه 7, صفحات:1-9, 1391.
31. م. راسخ, م. بیات کمیتکی, "حق و مصلحت در ترازوی عدالت" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, نسخه ویژه نامه, صفحات:385-426, 1391.
32. م. راسخ, م. خورشیدی, ف. عامری, "باروری پس از مرگ بررسی اخلاقی و حقوقی" , اخلاق و تاریخ پزشکی, نسخه 5, صفحات:1-15, 1391.
33. م. راسخ, م. بیات کمیتکی, "مفهوم مصلحت عمومی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:93-119, 1390.
34. م. راسخ, م. رفیعی, "نسبت حکومت با زندگی مطلوب نگرشی به رویکرد بی طرفی" , فقه و حقوق اسلامی (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز), صفحات:109-131, 1390.
35. م. راسخ, "نظریه حق" , فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری, نسخه 1, صفحات:299-316, 1388.


مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

1. F. Ameri, M. Rasekh, "Ethical Evaluation of Informing Relatives of Premature Menopause (PM) Patients" , In ESHRE 2018, 2018.
2. S. Boroumand, M. Rasekh, "Mother's Hardship in Therapeutic Abortion: Subjective or Objective?" , In ISERB, 2018.
3. F. Domanloo, M. Rasekh, "A Moral Appraisal of Single Parenthood by Choice" , In Third International Congress on Reproduction 2nd International Congress on Reproductive Health and Childbearing Information, 2017.
4. S. Boroomand, M. Rasekh, "A Study of Judicial Precedent on Determination of Moral Competence as Stipulated in the Embryo Donation Law of Iran" , In Third International Congress on Reproduction 2nd International Congress on Reproductive Health and Childbearing Information, 2017.
5. S. Boroomand, M. Rasekh, "وجوه اخلاقی و حقوقی مالکیت بر نمونه های انسانی در بانک های زیستی" , 2017.
6. F. Ameri, M. Akhondi, M. Rasekh, "Sterilisation and Quality of Life of Endometriosis Patients" , In International Congress on Endometriosis and Minuimally Invasive Gynecology, 2016.
7. F. Ameri, M. Rasekh, "An Ethical Evaluation of Beauty Enhancement with Regenerative Medicine" , In 3rd iranian congress on progress in tissue engineering and regenerative medicine, 2016.
8. M. Rasekh, A. Milanifar, F. Ameri, "Infertility Treatment Right Hardship" , In 5th annual iranian international congress of forensic medicine, 2016.
9. M. Rasekh, F. Ameri, F. Damanlu, "Adoption or Infertility Treatment" , In The 2nd International Congress on Reproduction (ISERB 2016), 2016.
10. M. Rasekh, M. Akhondi, "The Legal Duty of Infertility Treatment Centres to Keep the Treatment Information Confidential" , In The 2nd International Congress on Reproduction (ISERB 2016), 2016.
11. M. Rasekh, M. Akhondi, Z. Behjati ardakani, S. Boroomand, "Legal Possibility of Infertility Treatment Provision to Fertile Couples under the Iranian Embryo Donation Law" , In 5th annual iranian international congress of forensic medicine, 2016.
12. M. Rasekh, S. Boroomand, "Right to Reproduction Limited or Absolute" , In The 2nd International Congress on Reproduction (ISERB 2016), 2016.
13. M. Rasekh, S. Sharifi, "The Problem of inherritance of Embryo Donation Children" , 2013.
14. M. Rasekh, A. Khodaparast, "Moral foundations of the religious approche to using modern ART methods" , In Abstract book of the 28th ESHRE annual meeting, 2012.
15. م. راسخ, ف. دومانلو, ت. مجید , "نگاهی اخلاقی به پیوند رحم" هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران, 1398.
16. م. راسخ, "حق جزء مولف عدالت" همایش ملی تجلیل از مقام علمی استاد برجسته حقوق، فقه و فلسفه دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی, 1398.
17. م. راسخ, ک. انجلاس, ف. دومانلو, "نقش حق در سلامتی زنان حق بر فرزند سالم" هشتمین سمینار بین المللی سلامت زنان, 1398.
18. م. راسخ, "چیستی جرم و مجازات و تاثیر آن بر رابطه فقه و قانون ناگزیری حسن و قبح عقلی" تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق, 1397.
19. م. راسخ, ش. برومند, "انصراف از شرکت در پژوهشهای بانک زیستی: چالشها و راه کارها" اولیت همایش ملی تخصصی همایش ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها, 1397.
20. م. راسخ, ف. دومانلو, "جراحی جنین: چه کسی باید تصمیم بگیرد؟" سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران, 1397.
21. د. فاطمه, م. راسخ, "تحلیل نظری حق بر ثبت اختراعات بیوتکنولوژیک" اخلاق در علوم و فناوری, 1396.
22. م. راسخ, ف. دومانلو, "A moral appraisal of multipie gestations in ART Treatment" دهمین کنگره بینامللی زنان و مامایی ایران, 1392.
23. م. آیتی, م. راسخ, "نسب فرزند متولد از رحم جایگزین" کنگره اخلاق و حقوق باروری چالشها و راهکارهای رحم جایگزین, 1390.
24. م. راسخ, س. شریفی, ف. عامری, "بررسی حقوقی مسئولیت صاحب رحم جایگزین" کنگره اخلاق و حقوق باروری چالشها و راهکارهای رحم جایگزین, 1390.
25. م. راسخ, "پژوهش بر سلول بنیادی حقوق و اخلاق" هشتمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران, 1388.
26. م. راسخ, "حق یا ارزش حیات" نخستین همایش ملی حق حیات با تاکید بر حق حیات کودک, 1388.
27. م. راسخ, ا. خداپرست, "اخلاق زیستی و دین" دهمین کنگره آسیایی اخلاق زیستی و چهارمین نشست آسیا - اقیانوسیه یونسکو در حوزه اخلاق, 1388.


کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. "حق و مصلحت (مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش) (1)", نشر نی, تهران, 1398, شابک:978-964-185-627-6.
2. "هم نشینی اصول تغییرناپذیر قانون اساسی", خانه اندیشمندان علوم انسانی, تهران, 1398, شابک:978-622-95707-2-1.
3. "دین، قانون و پیدایش فکر مشروطه", نگاه معاصر, تهران, 1396, شابک:978-600-5747-98-0.
4. "تاریخ تئوری های حقوقی اسلامی", نشر نی, تهران, 1395, شابک:978-964-312-952-1.
5. "حق و مصلحت (مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش)(2)", نشر نی, تهران, 1395, شابک:978-964-185-286-5.
6. "فقه و حقوق کدام فقه؟", سمت, تهران, 1395, شابک:978-600-02-0368-9.
7. "مطالعه تطبیقی آموزش عمومی حقوق", انتشارات قوه قضاییه, تهران, 1395, شابک:978-600-8485-12-4.
8. "مفهوم قانون", نشر نی, تهران, 1395, شابک:978-964-185-221-6.
9. "نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی", دراگ, تهران, 1395, شابک:978-964-2888-49-8.
10. "درس گفتارهای فلسفه حق و فلسفه حقوق عمومی", خانة اندیشمندان علوم انسانی, 1394, شابک:978-600-95581-1-7.
11. "وضع مقرره در قوه قضاییه", دراک, تهران, 1394, شابک:978-964-2888-59-7.
12. "حق و مصلحت- مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش 2", نشر نی, تهران, 1392, شابک:9789641852865.
13. "مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر ضیایی بیگدلی", شهر دانش, تهران, 1391, شابک:978-964-8200-96.
14. "نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی", دراک, تهران, 1390, شابک:9789642888368.
15. "سلول بنیادی اخلاق و حقوق", پزوهشگاه ابن سینا, تهران, 1389, شابک:978-600-5406306.


کتابهای ترجمه

1. "تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب", نی, تهران, 1398, شابک:978-964-185-624-5.
2. "قانون، آزادی و اخلاق", نی, تهران, 1397, شابک:978-964-185-610-8.
3. "دین، قانون و پیدایش فکر مشروطه", معاصر, تهران, 1393, شابک:978-600-5747-98.
4. "مفهوم قانون", نشر نی, تهران, 1390, شابک:9789641852216.
5. "فرهنگ نظریه حقوقی", نی, تهران, 1389, شابک:9789641851639.
6. "آزادی، اخلاق، قانون ( درآمدی بر فلسفه حقوق کیفری و عمومی)", طرح نو, تهران, 1388, شابک:9789644890314.
7. "مارتین لاگلین مبانی حقوق عمومی", نی, تهران, 1388, شابک:9789641850854.


اختراعات و اکتشافات

 

دکتر حسن زارعی متین

مدیریت دولتی استاد دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/matin
zareimatingmail.com


مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

دکتر عباس زراعت

فقه و حقوق استاد گروه حقوق دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/zeraat/fa
zeraatkashanu.ac.ir


معاون اداری و مالی دانشگاه کاشان

قائم مقام دانشگاه کاشان

رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

مدیر گروه حقوق دانشگاه کاشان

رئیس کمیته جذب کمک‌های مردمی دانشگاه کاشان

مؤسس کمیته خیّرین دانشگاه کاشان

عضو کمیته گزینش استاد دانشگاه کاشان

عضو هسته گزینش کارکنان دانشگاه کاشان

عضو شورای اسلامی شهر کاشان

نماینده هیأت امناء در کمیته اجرایی کارکنان دانشگاه کاشان

عضو هیأت امنای دانشگاه کاشان

عضو هیأت ممیزه دانشگاه­های کاشان و شهرکرد

عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان کاشان

عضو کمیته حقوقی سند چشم انداز کاشان

عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه کاشان

عضو کمیته تجدید نظر انضباطی دانشجویان دانشگاه کاشان

عضو هیأت امنای ستاد توسعه دانشگاه کاشان

عضو هیأت امنای بنیاد نخبگان سعیدی

نماینده وزیر عتف در هیأت امنای چند دانشگاه

دبیر هیأت امنای دانشگاه کاشان

رئیس هیأت اجرایی جذب اساتید دانشگاه کاشان

رئیس هیأت ممیزه دانشگاه کاشان

عضو کانون ملّی فرش (معاونت علمی ریاست جمهوری)

عضو کانون گل محمدی وگیاهان معطر (معاونت علمی ریاست جمهوری)

سوابق پژوهشی

بر پایی کارگاه‌های آموزشی برای کارشناسان حقوقی وزارت نیرو و قضات دادگستری در استان‌های مختلف کشور، تحلیل آراء دادگستری

ارائه مقاله آراء ملا محسن فیض کاشانی در کنگره ملا محسن فیض در دانشگاه کاشان.

ارائه سخنرانی موانع پیشرفت علوم انسانی در سمینار تحولات علوم انسانی

ارائه سخنرانی علل اعتیاد در سمینار اعتیاد

ارائه سخنرانی وقف خمس و زکات در سمینار وقف

کارگاه آموزشی حقوق در دانشگاه پیام نور واحدهای کاشان و آران و بیدگل

دکتر سید محمد قاری سید فاطمی

حقوق بین الملل استاد دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375507
m-fatemisbu.ac.ir


 

رشته تخصصی: دکترای تخصصی حقوق بشر تطبیقی

سوابق علمی – پژوهشی دکتر سید محمد قاری سید فاطمی

استاد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق

 

تحصیلات:

۱٫دکتری: حقوق بشر تطبیقی، دانشکده حقوق دانشگاه منچستر،۱۹۹۹-۱۹۹۵

۲٫کارشناسی ارشد: حقوق عمومی، دانشگاه تهران

 1. کارشناسی: دانشکده حقوق، دانشگاه تهران
 2. ۱۳ سال تحصیلات مستمر حوزوی در زمینه های مختلف علوم اسلامی ازجمله: فقه، اصول ، منطق، فلسفه و علوم قرآنی

زبان:

فارسی، عربی, انگلیسی در سطح پیشرفته, فرانسه در سطح مقدماتی.

 

کتاب های منتشر شده:

۱٫«  حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، درآمدی بر مباحث نظری، مفاهیم، مبانی و منابع»، چاپ اول دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۲، چاپ دوم، موسسه پزوهشهای حقوقی شهر دانش، تهران، ۱۳۸۸، چاپ سوم تجدید نظر و اضافات ۱۳۹۰، چاپ چهارم ۱۳۹۳

 1. «حقوق بشر در جهان معاصر: دفتر دوم، جستارهایی تحلیلی از حق ها و آزادی ها»، موسسه پزوهشهای حقوقی شهر دانش، تهران ۱۳۸۸، چاپ دوم با اصلاحات ۱۳۸۹، چاپ سوم ۱۳۹۳٫

 

مقالات منتشر شده:

الف: انگلیسی

 

۱- Autonomy and Right to Die with Dignity, A Comparison of Kantian Ethics and Shiite Teachings,  Islam and Christian Muslim Relations, Routledge Taylor & Francis Group, UK (Birmingham and Georgetown Universities), Volume 18, Number 3, July 2007.

۲-Autonomy and Equal Right to Divorce with Specific Reference to Shi`i Fiqh and the Iranian Legal System, Islam and Christian Muslim Relations, Routledge Taylor & Francis Group, UK (Birmingham and Georgetown Universities), Volume 17, Number 3, July 2006.

 

۳- “Egg and Embryo Implantation: a Comparative Study of Shiite Teachings and Kantian Ethics”, Islam and Christian Muslim Relations, Routledge Taylor & Francis Group, UK (Birmingham and Georgetown Universities), Volume 16, Number 3, July 2005.  

 

۴-“Who is a Refugee? Comparison of a Misconstrued Concept in International Human Rights”, Shi`i Fiqh and the Iranian Legal system, The International Journal of Human Rights, Routledge Taylor & Francis Group , UK, volume 9, number 2, June 2005.

۵-“Shi`i Fiqh and Universal Human Rights, the Need for Reformation of Ijtihad, Positivistic Textualism v. Moral Contextualism”, A Paper Presented in International Conference on Theortical Fundations of Human Rights 2003, Tehran, Published by Mufid University, 2005.

 

Nationality or Citizenship, a Normative Appraisal of International law, Shiite Fiqh and the Iranian Legal System “، مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها، ۲۰۰۱، تهران، منتشر شده توسط دانشگاه مفید، ۲۰۰۲٫

 

ب: فارسی (انفرادی):

۱٫” توسعه قلمرو وتضییق محدودیت: آزادی بیان درآیینه حقوق بشر معاصر،مبانی نظری و پیامدهای حقوقی”، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شماره ۴۱، سال ۱۳۸۴٫

 

۲٫” حق تعیین سرنوشت و مسئله نظارت بر انتخابات: نظارت تضمینی درقبال نظارت تحدیدی”، فصلنامه مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، شماره ۳، ۱۳۸۲٫

 

۳٫” معاهدات حقوق بشری: فضایی متفاوت”، مجله حقوقی دفترخدمات، تهران، شماره۲۸، ۱۳۸۲ .

 

 1. ” قلمرو حق ها: جهان شمولی در قبال مطلق گرایی”،نامه مفید، دانشگاه مفید، قم، شماره ۳۳، ۱۳۸۱٫

 

۵٫” نظریا ت اخلاقی در آیینه حقوق”، نامه مفید، دانشگاه مفید ، قم، بهار ۱۳۸۱٫

 

 1. ” مبانی اخلاقی حقوق بشر معاصر”، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شماره۳۶-۳۵، ۱۳۸۱٫

 

 1. “بیوتکنولوژی در آیینه فلسفه اخلاق”، فصل نلمه پزشکی باروری و ناباروری، سال سوم ، شماره ۱۶، ۱۳۸۱٫

 

 1. ” مفاهیم کلیدی در حقوق بشر معاصر:حق آزادی،برابری و عدالت، تحلیلی مفهومی”، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شماره۳۴-۳۴، ۱۳۸۰٫

 

۹٫” بررسی مفهوم جرم سیاسی در حقوق بشر بین الملل و فقه شیعه”، مقاله ارائه شده در همایش بررسی قانون اساسی، منتشر شده در مجموعه مقالات همایش، تهران،۱۳۸۰٫

 

 1. ” رضایت مکنون ،تحلیل حقوق بشری و اخلاقی”، مجله پزشکی باروری و ناباروری، جلد ۱، شماره۴، پاییز ۱۳۷۹ .

 

 1. ” حق حیات، بررسی اخلاقی و حقوق بشری”، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شماره ۲۹، ۱۳۷۹٫

 

۱۲٫” دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر”، مجله حقوقی نشریه خدمات حقوقی بین الملی، شماره ۲۵، ۱۳۷۹٫

 

۱۳٫” پناهنده”، دانشنامه جهان اسلام، ۱۳۷۹٫

 

 1. ” بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان: فقه شیعه و اسناد حقوق بشر بین الملل ونظام حقوقی ایران”، نامه مفید، دانشگاه مفید، قم، شماره ۱،۱۳۷۴ .

 

 1. ” تزویج کودکان: مطالعه تطبیقی حقوق بشر بین الملل، فقه شیعه و نظام حقوقی ایران”، نامه مفید، دانشگاه مفید، قم، شماره ۲، ۱۳۷۴٫

 

مقالات فارسی (مشترک):

 

۱-قطار جهان شمولی حقوق بشر بر ریل ویتگنشتاین: از زبان آرمانی تا زبان ابهام”، پژوهش حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۴۵ زمستان ۱۳۹۳، سعیده رحیم زاده، فاطمه بستانی.

 

۲-ویتگنشتاین و جهان شمولی تفسیر حقوق بشر معاصر، تحقیقات حقوقی،۶۴، ۱۳۹۲، امین صدیقی نیشابور.

 

۳-حاکمیت قانون ؛ سنگ بنای به زمام دای در نظام حقوقی افغانستان، تحقیقات حقوقی ۱۵، ۱۳۹۳، صادق دهقانی.

 

 ۴-سیاست کیفری و امکان سنجی الغای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران، تحقیقات حقوقی ۱۵، ۱۳۹۳، محمد ساجدی.

 

۵- امنیت در قبال حریم خصوصی افراد ( مطالعه موردی افشای تفتیش ارتنباطات الکترونیکی توسط آزانس امنیت ملی ایالات متحده )، ۱۴، ۱۳۹۲، الهام یوسفیان.

 

۶- نظریه مرزهای بسته: تحلیل اخلاقی حق بر تردد،  تحقیقات حقوقی ۱۲، ۱۳۹۲، حمید قنبری.

 

 ۷- ساز و کارهای حمایت از حقوق کارگران در سازمان جهانی تجارت تحقیقات حقوقی ۹، ۱۳۹۱، الهام نامداری.

 

۸- رویکرد مسئولیت انفرادی و عملیات حفظ صلح ملل متحد، ۱۰ تحقیقات حقوقی ، ۱۳۹۰، زینب رستمی.

 

 ۹- جبران خسارت در نظام های منصقه ای حمایت از حقوق بشر: ارزیابی رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر،  تحقیقات حقوقی ۱۲، ۱۳۹۲، سیده لطیفه حسینی.

 

۱۰- حوزه عمومی در افق فلسفه سیاسی افلاطون، ۱۱ تحقیقات حقوقی ، ۱۳۹۱، سید صادق احمدی.

 

۱۱- عدالت رویه ای و تکلیف به بیان دلایل تصمیمات اداری، تحقیقات حقوقی ۱۰، ۱۳۹۱، علی محمد فلاح زاده.

 

۱۲- ماهیت حق بر محیط زیست، ۶ تحقیقات حقوقی ، ۱۳۹۰، علی مشهدی.

 

۱۳- دولت مدرن حق بنیاد، تحقیقات حقوقی ۷، ۱۳۹۰، مهدی بالوی

 

شرکت در کنفرانس های بین المللی:

 

الف) سازماندهی:

 

 • اولین کنفرانس بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها، دانشگاه مفید، ایران، ۲۰۰۱٫

 

 • اولین کنفرانس تولد، ازدواج و مرگ، به حمایت کرسی یونسکو( دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه بیرمنگهام وموسسه مطالعات اسلامی المهدی)، بیرمنگهام،۲۰۰۳٫

 

 • دومین کنفرانس تولد، ازدواج و مرگ، تحت حمایت کرسی یونسکو( دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه بیرمنگهام و موسسه مطالعات اسلامی المهدی)، بیرمنگهام،۲۰۰۵٫

 

ب)ارائه مقاله:

 

 • دها کنفرانس بین المللی و داخلی در زمینه مطالعات اسلامی،حقوق بشر و بیوتکنولوژی.

 

فعالیت های آموزشی:

 

 • تدریس حقوق بشر، اصول فقه؛ در دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در: دانشگاه شهید بهشتی و سایر مراکز داخل و خارج از کشور.

 

فعالیت های پژوهشی:

 

 • همکاری با گروه پزوهشی حقوق و اخلاق زیستی درکرسی حقوق بشر یونسکو و پزوهشکده ابن سینا.

 

 • تدوین طرح جامع تحقیق بررسی جنبه های اخلاقی، فقهی ، جامعه شناختی و روان شناختی مسئله سقط جنین در ایران.

 

 • راهنمایی و مشاوره ده ها رساله کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه های حقوق عمومی ، حقوق بشر و حقوق اسلامی.

 

فعالیت های اجرایی:

 

 • مدیریت گروه حقوق دانشگاه مفید قم، ۱۳۷۴٫

 

 • معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۳-۱۳۸۲ .

 

 • مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۱-۱۳۹۲٫

 

دکتر علی مشهدی

حقوق عمومی عضو هیأت علمی دانشگاه قم

droitpublic.sdil.ac.ir
droitenvirogmail.com
32853311 داخلی 3614


کارشناسی: حقوق؛ حقوق قضایی؛ سالتحصیلی 82-81؛ دانشگاه قم

کارشناسی ارشد: حقوق؛ حقوق محیط زیست؛ سالتحصیلی 86-85؛ دانشگاه شهید بهشتی

دکترای تخصصی: حقوق؛ حقوق عمومی؛ سالتحصیلی 90-89؛ دانشگاه شهید بهشتی

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : ضمانتهای حقوقی مقابله با آلودگی هوا در حقوق ایران و فرانسه(درجه عالی و نمره 19).
عنوان پایان نامه دکتری : تحول حق بر محیط زیست در حقوق عمومی ؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه(درجه عالی و نمره 50/ 19)
فرصت مطالعاتی:
 


سوابق کاری و اجرایی
- دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم از مهرماه 1394(گروه حقوق عمومی و بین الملل)
- استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم از مهر ماه 1390( گروه حقوق عمومی و بین الملل)
- معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه(عضو گروه حقوق عمومی)1386
- اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری 1387
- معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری( عضو گروه  پژوهشی حقوق عمومی ) 1388
-معاون گروه حقوق عمومی و بین الملل1390تا1392
-مدیر عامل صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه قم از دی ماه 92
-معاون آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشگاهی از خرداد 93
-مدیر گروه مقطع دکتری حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه آزاد، علوم و تحقیقات قم، تیر93
-معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده حقوق، اردیبهشت94
-کارشناس ممیزی واگذاری اراضی1383
-کارشناس حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی1384
-کارشناس حقوقی  سازمان جهاد کشاورزی قم1386 
 


زمینه­های تخصصی و مورد علاقه

1- حقوق عمومی تطبیقی

2- حقوق محیط زیست

3-فلسفه حقوق
مقالات و پژوهش ها

الف- مقالات در مجلات

1-     مشهدی ، علی، «بررسی وشناسایی جنبه های حقوقی آلودگی صوتی( از قواعد داخلی تا تلاش­های بین المللی(دانلود)»، مجله علمی- پژوهشی علوم محیطی، پاییز 1386 .

2-    مشهدی ، علی، «مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه » ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، دوره 39، ش 3، پاییز 88..

3-    مشهدی ، علی، «اصول و معیارهای کنترل قضایی اداری در حقوق سوئیس(دانلود)»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، دوره 51، ش 1، پاییز 1391

4-    مشهدی، علی، «حقوق محیط زیست دریایی و گسترش پدیده کشند سرخ در منطقه خلیج فارس»، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی، شماره چهارم ،1388.

5-    مشهدی، علی، «بررسی حقوقی افزایش پدیده ریزگردها در ایران و کشورهای همسایه»، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی، شماره پنجم ،1388.

6-    مشهدی، علی، «جایگاه حق بر محیط زیست سالم در حقوق فرانسه»، مجله پژوهش­های حقوقی شهر دانش، ش 18، 1389.

7-    مشهدی، علی، «تحولات اخیر حق برمحیط زیست در حقوق اساسی فرانسه» ، نشریه حقوق اساسی، شماره 11، تابستان 1388.

8-    مشهدی، علی،(مترجم)، «آیین مند نمودن حقوق محیط زیست : بررسی کنوانسیون آرهاس، نوشته مارک پالمرتز»، ( ترجمه)، مجله حقوقی داور، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره دوم، زمستان 1388.

9-    مشهدی، علی، «معیارهای تفکیک صلاحیت­های قوای مجریه و مقننه در رویه دیوان عدالت اداری(دانلود)»، مجله اطلاع رسانی اداره کل پژوهش واطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری، ش 17 و 18 ، پاییز و زمستان 88.

10-مشهدی، علی،«بررسی نظام حقوقی نهادهای تصمیم گیر جمعی در ساختار قوه مجریه ایران»، مجله اطلاع رسانی اداره کل پژوهش واطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری، ش 19و20 ، بهار و تابستان 89.

11-مشهدی، علی، «توجیه و نقد کنترل پذیری صلاحیت­های تخییری قوه مجریه(دانلود)» ، مجله اطلاع رسانی اداره کل پژوهش واطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری، ش 19و20 ، پاییز و زمستان 89.

12-مشهدی علی، «نقدی بر رویکرد تحدیدی قانونگذار بر اختیارات دولت(دانلود)»، مجله اطلاع رسانی اداره کل پژوهش واطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری ، شماره 24، صفحه7-18، 1389.

13-مشهدی، علی، «مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی  هوا(دانلود)»، مجله اطلاع رسانی اداره کل پژوهش واطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری، ش  25، 1391.

14-مشهدی، علی، «ضمانت اجرای کیفری مقابله با آلودگی هوا در حقوق فرانسه(دانلود)» ، چاپ شده در کتاب، حقوق محیط زیست ، نظریه ها و رویه ها(دانلود) ، انتشارات خرسندی، چ اول، بهار 1388، ص275 به بعد.

15-مشهدی، علی، اسماعیل کشاورز،«تأملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط زیست  سالم(دانلود)»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، ش 36، زمستان 1391.

16-مشهدی علی، حسن فرج دنیوی، «مفهوم و مبانی حادثه پیش بینی نشده مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه»،مجله پیک نور علوم انسانی ، دانشگاه پیام نور، 1389.

17-فهیمی، عزیزالله و علی مشهدی، «تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی، رویکرد فقهی- حقوقی(دانلود)»، چاپ شده در کتاب اخلاق و محیط زیست، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول، 1389.

18-فهیمی، عزیزالله و علی مشهدی، «ارزش ذاتی وارزش ابزاری در فلسفه محیط زیست، از رویکردهای فلسفی تا راهبردهای حقوقی(دانلود)»، مجله علمی پژوهشی فلسفی وکلامی دانشگاه قم ،زمستان 88
19- فهیمی، عزیزالله و علی مشهدی، « مبانی فلسفی ارزش در حقوق محیط زیست»، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، ش چهارم، زمستان 1388. 

20- فهیمی، عزیزالله و علی مشهدی ، «فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی(دانلود)»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، دوره 50، ش 1، بهار 1390.

21-سید فاطمی، سید محمد قاری و علی مشهدی، «ماهیت حق بر محیط زیست»، مجله دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ویژه نامه شماره 6، 1390.

22-سید فاطمی، سید محمد قاری  و علی مشهدی «تحولات نظریه حقوق طبیعی مدرن»، پژوهش حقوقی، فصلنامه علمی تخصصی دانشگاه قم، ش2، بهار 1390.

23-مشهدی، علی، منصوره صدیقیان کاشانی، «تعهدات دولت‌های ساحلی حوزۀ خلیج فارس در مقابله باکشند سرخ»، پژوهش های حقوق بین الملل، ش 46، تابستان

 

24- امیر ارجمند اردشیر و علی مشهدی،« حمایت کیفری از آلودگی هوادر حقوق ایران و فرانسه»، مجله دادگستر،ش 39، شهریور 1389.

25-  فریادی مسعود و علی مشهدی، «نظام حقوقی مالکیت زمین و ارتباط‌ آن با پدیده زمین خواری»، مجله اطلاع رسانی اداره کل پژوهش واطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری، ش 15، 1388.

26-مشهدی، علی و همکاران،« مطالعه تطبیقی جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران و سایر کشورها(دانلود)»،مجله اطلاع رسانی اداره کل پژوهش واطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری، ش 21 و 22، تابستان 1389.
 
27-فاورو، لویی، « اصول سازمانی دولتهای فدرال»، ترجمه علی مشهدی، فصلنامه سروش عدالت، شماره 13، بهار 1391.
28-عبدالهی، محسن، علی مشهدی و مسعود فریادی،« ارزیابی حقوقی استانداردهای آلودگی هوا در منابع ثابت آلاینده(دانلود)»، علوم محیطی، ش دوم، زمستان 1391. 

29-دالرپ، دورد،«افزایش نقش نمایندگی سیاسی زنان؛ رویکردی نو به سهمیه های مبتنی بر جنسیت»،ترجمه علی مشهدی، فصلنامه حقوق عمومی، ش 10 و 11، پاییز 1392، صص101-116.

30-شاهی، احد و علی مشهدی،«مطالعه تطبیقی شرایط موجهه بودن فعل زیانبارمقام صالح قانونی و مأمور؛حقوق فرانسه، مصر، لبنان، الجزایر ,...»، دو فصلنامه حقوق تطبیقی، ش 101، بهار و تابستان 1393.
 
31-مشهدی،علی،« اساسی سازی حق بر محیط زیست در حقوق ایران و فرانسه(دانلود)»،مجله حقوق تطبیقی، دانشگاه تهران، پاییز و زمستان 1393،صص 580-559.

32- مشهدی، علی و محمد علی یار محمدی،« شروعی بر پایان صید نهنگ؛ تأملی بر رأی مارس 2014 دیوان بین المللی دادگستری»، فصلنامه علمی-پژوهشی حقوق و روابط بین الملل، ش1، زمستان 1393.

33-مشهدی، علی،«ابطال تصمیم کمیسیون ماده7 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز»، دوفصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری،ش1، پاییز و زمستان 1393.

34-محتشمی، میترا و علی مشهدی،«مکانیزمهای حقوق مالکیت فکری در رفع موانع انتقال تکنولوژیهای پاک»،(دانلود)، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، ش 3، زمستان 1393.
 
35-مشهدی، علی،« از توسعه پایدار تا توسعه«پای دار»!تأملی بر کتاب حقوق محیط زیست و توسعه پایدار»،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، دوره1، ش 1، 1394.

36-مشهدی، علی،«از عمومی شدن حقوق خصوصی تا خصوصی شدن حقوق عمومی»،(دانلود) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ش2، 1394.

37-مشهدی، علی و میترا محتشمی«تأملی بر نسبت میان حقوق مالکیت فکری و حقوق محیط زیست(دانلود)»،فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران،ش3، پاییز 1394.

38- مشهدی، علی و مهناز رشیدی،«تأثیر تحریمهای وضع شده علیه ایران بر محیط زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی( دانلود)»،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ش46، بهار 1394.

39-مشهدی، علی، رضا محسن آییدی، « نقد رأی شعبه دیوان عدالت اداری با موضوع «اعتراض به تنزل یک گروه به مدت یکسال»، فصلنامه رویه قضایی، ش 10 و 11، بهار و تابستان 1394.صص 86-77.

40-مشهدی، علی،« نقد رأی « رد صلاحیت به دلیل صداقت در بیان عیوب خود»، فصلنامه رویه قضایی، ش 10 و 11، بهار و تابستان 1394، صص 96-87.

41-مشهدی، علی، «تأملی بر رویکردهای حمایت از میراث فرهنگی از منظر فقه حکومتی»، فقه و حقوق اسلامی، ش 10، تابستان 1394.

42-فهیمی، عزیزاله و علی مشهدی،« نسبت دین و حقوق محیط زیست، رویکرد اسلامی»،(دانلود) فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، ش8، بهار و تابستان 1394. صص80-63.

43- مشهدی، علی و مسعود فریادی،«تأثیر سیاست تقنینی بر نرخ رشد جمعیت در ایران»، دوفصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده، تابستان 1394، صص 91- 67.

44- مشهدی، علی و عطیه شاه حسینی، پیشگیری از خسارات زیست‌محیطی در پرتو طرح 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل مبنی بر پیشگیری از آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت‌های خطرناک،( دانلود) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ش2، تابستان 1395، 273- 295.

45- مشهدی، علی، تأملی بر نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیتهای تشخیصی،(دانلود)، تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش74، تابستان 1395،صص 210-193.

46-مشهدی، علی، سجاد محمدلو، مطالعه تطبیقی مفهوم و معیار حق حریم خصوصی، (دانلود)، پژوهشهای حقوق تطبیقی، ش2، تابستان 1395، 146-125.

 

47-مشهدی، علی، دولت و محیط زیست؛ از رویکردهای بدون دولت تا رویکردهای مشارکتی، فصلنامه دولت پژوهی، ش 8، زمستان 1395.
 
48-مشهدی، علی، آیت الله جلیلی، تأثیر اندیشه های حقوقی بر شکل گیری قانون اساسی در حقوق اسلام و غرب با تأکید بر اندیشه شهید بهشتی،(دانلود)،  پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ش4، زمستان 1394.


49-مشهدی، علی و عطیه شاه حسینی،خصوصی سازی مسئولیت در جبران خسارات زیست محیطی،(دانلود)، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، ش2، تابستان 1396.

50-مشهدی، علی و عطیه شاه حسینی، جبران خسارات زیست محیطی بر اساس طرح 2006 کمیسیون حقوق بین الملل مبنی بر  اصول تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک،( دانلود)، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ش 55، 1396، صص 165-141.

51-مشهدی، علی و سمیه فرهادنیا، شکایت از شهرداری و تقدم رسیدگی در کمیسیون مشاغل مزاحم، دوفصلنامه رویه قضایی، ش2، پاییز و زمستان 1395.

52-مشهدی، علی و رعنا گائینی، اقامه دعوای خسارت تأخیر تأدیه علیه دولت؛ افسانه یا واقعیت، دوفصلنامه رویه قضایی، ش3، پاییز و زمستان 1395.
 
53-مشهدی، علی، فاطمه دادگر، رعایت اصول دادرسی و صلاحیت در مراجع شبه قضایی، دوفصلنامه رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری، ش4، بهار و تابستان 1396.

54-مشهدی، علی و آیت الله جلیلی، دستور گرایی از منظر شهید بهشتی در پرتو نظریه امت و امامت،(دانلود)، فصلنامه علمی- ترویجی فقه حکومتی، ش 3، تابستان 1396.
 
55-مشهدی، علی و آزاده رستگار، تغییرات آب و هویی، حقوق بشر و لزوم تأسیس دیوان بین المللی محیط زیست، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، ش 35، تابستان 1397.

56-مشهدی، علی،  تحلیل مبانی و مسائل هزینه دادرسی در دعاوی اداری؛  مورد پژوهی دیوان عدالت اداری،(دانلود) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ش 59، تابستان 1397.

57- مشهدی، علی، موسی کرمی و حسین حبیبی کجیدی، اسید پاشی بر روی زنان از منظر نظام بین االمللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و  غرب، بهار 1397.
 
58-مشهدی، علی و صدیقه قارلقی، معافیت مالیاتی در مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی، دوفصلنامه رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری، ش4، بهار و تابستان 1396.

59-مشهدی، علی و اسماعیل کشاورز،خصوصی سازی وظایف واحدهای حقوقی دستگاههای اجرای در حقوق ایران و فرانسه، فصلنامه حقوق اداری، ش15، تابستان 1397.

60-نیسی، فرانک و علی مشهدی، تعهدات فرهنگی دولتها در حقوق بین الملل، فصلنامه مدیریت فرهنگی، ش 41، پاییز 1397.

61-مشهدی، علی، حمایت اساسی از محیط زیست؛ مورد پژوهشی قوانین اساسی حوزه آمریکای لاتین،(دانلود)، پژوهشنامه حقوق تطبیقی، ش1، بهار و تابستان 1395، صص 23-9.
 
62-لسانی، بهزاد و علی مشهدی، حفاظت از محیط زیست توسط شهروندان و سازمانهای مردم نهاد در چارچوب اصول هشتم و سی چهارم قانون اساسی،(دانلود)، فصلنامه دانش حقوق عمومی، ش21، پاییز 1397.
63-مشهدی، علی و آیت الله جلیلی،معیارهای نظارت قضایی بر صلاحیت های اختیاری مقامات اداری در حقوق ایران، فرانسه و آلمان،(دانلود)، فصلنامه حقوق اداری، ش 18، بهار 1398.

64-مشهدی، علی، احسان شکیب نژاد و موسی کرمی، خشونت برخط علیه زنان از منظر حقوق بین الملل بشر، مجله جنسیت و خانواده، ش2، پاییز و زمستان 1396. صص 71-92.

65-مشهدی، علی، حسن خسروشاهی و مریم سپردار، بررسی الزامات حقوقی زیست محیطی  صنعت بالادستی نفت و گاز و...، پژوهش حقوق عمومی، ش 62، بهار 1398.

66-مشهدی، علی و سید بهزاد لسانی، حفاظت از محیط زیست توسط شهروندان و سازمانهای مردم نهاد در چارچوب اصول هشتم و سی چهارم قانون اساسی، فصلنامه دانش حقوق عمومی، پاییز 1397.
 
67-مشهدی، علی، الگوی پارلمانی عقلانی شده؛ با نگاهی به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه فقه حکومتی، ش 6، پاییز و زمستان 1397.

68- اکبری نرگس و علی مشهدی، تهدیدها و تعهدات زیست محیطی  دولت ترکیه در اجرای پروژه گاپ  نسبت به آثار سوء زیست محیطی در ایران، مجله حقوقی بین المللی، ش 61، پاییز و زمستان 1398.

69-سید آبادی زهرا، علی مشهدی و  برزو همتی، نقش آموزشهای مهارت محور افسران پلیس در مدیریت انتظامی جرایم، فصلنامه دانش انتظامی، ش 16، زمستان 1396.

70-مشهدی، علی و موسی کرمی، حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون 2011 استانبول، فصلنامه حقوق عمومی، ش 2 ، تابستان 1399.

71-مشهدی، علی، جلیلی مراد آیت الله و دبیرنیا، علیرضا، جایگاه دستورگرایی جوهری در اندیشه حقوق اساسی و اسلامی شهید بهشتی، فصلنامه حقوق اسلامی، ش 62، پاییز 1398.

72-مشهدی، علی و سید محمد حسین میرزاده، نقش زبان استراتژیک در تفسیر  اسناد و متون حقوقی بین المللی، فصلنامه سازمانهای بین المللی، ش 9، زمستان 1398.

73-مشهدی، علی و ژاله غنی کله لو، تاملی بر انعکاس تاریخی مفاهیم و اصول حقوق اداری در سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی، فصلنامه پژوهشهای نوین حقوق اداری، ش 1. زمستان 1398.

74-مشهدی، علی و ژاله غنی کله لو، ده فرمان مالی اسلامی؛ تأملی بر برخی قواعد و اصول نظام مالی اسلامی بر اساس سیاستنامه نظام الملک، فصلنامه ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای، ش 3، بهار و تابستان 1399. 

75-رشیدی، مهناز و علی مشهدی،مهمترین راهکارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ترور سردار سلیمانی، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ش2، تابستان 1399. 

76- قارلقی, صدیقه, مشهدی, علی. (1399). The Approach of the Iranian Budgeting System to Non Allocation Principle، فصلنامه پژوهشهای نوین حقوق اداری، ش2، بهار 1399.

77-مشهدی، علی، مبارزه با پیوند غیرقانونی عضو از چشم انداز نظام بین المللی حقوق بشر، فصلنامه حقوق پزشکی، ش52، بهار 1399.

78-لسانی، بهزاد، علی مشهدی، سید احمد جبیب نژاد و محمد حبیبی مجنده، راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیتهای اقتصادی ایران، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ش3، پاییز 1399.
 
79-مشهدی، علی، بهنام سالم و امید نیاقی، تروریسم زیست محیطی؛ تحلیل ساختار شناسی انواع و مرتکبان آن، فصلنامه سیاست دفاعی، ش 36، بهار 1398.
 
80-کریمی، منظر، علی مشهدی و محمد بارانی، مبانی فقهی حقوقی ایران در مقابله با رفتارهای آلوده کننده هوا، مطالعات فقهی- فلسفی، شماره 2، تابستان 1399.

 


ب-همایش ها

1-    مشهدی، علی، مدیریت پسماندها در حقوق ایران وفرانسه، سومین همایش ملی مدیریت پسماند، 1386

2-    مشهدی، علی، کیفرشناسی جرم آلودگی هوا در حقوق ایران و فرانسه، همایش حقوق محیط زیست و تعالی همه جانبه کشور،1387.

3-    مشهدی، علی، حمایت کیفری از آلودگی هوا در حقوق ایران وفرانسه، هفتمین همایش دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست، با روریکرد آلودگی هوا ،اسفند 87.هتل المپیک.

4-    مشهدی علی، نفش قوه مجریه در نهادهای تصمیم گیر بین قوه ای، همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه شهید بهشتی، آبان 1391.

5-    مشهدی علی، دست یابی به فن آوری های دوست دار محیط زیست به عنوان اصلی در توسعه، همایش نقش ایران و کشورهای منطقه در دستیابی به رهیافت های ریو×20، 1391.

6-    مشهدی علی، محتشمی میترا، "تنوع زیستی در حقوق مالکیت فکری" همایش بین المللی بحرانهای زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن، 1391.

7-    محتشمی میترا، مشهدی علی، "دستیابی به فناوری های دوستدار محیط زیست به عنوان اصلی در توسعه پایدار" همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران، 1391.

8-    فهیمی ، عزیزالله و علی مشهدی، فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیط، همایش ارزشها و اخلاق زیست محیطی در اسلام ، سازمان حفاظت محیط زیست، تیر 1388.

9-    فهیمی، عزیزالله و علی مشهدی، مسئله ارزش در فلسفه محیط زیست ، همایش ارزشها و اخلاق زیست محیطی در اسلام ، سازمان حفاظت محیط زیست، تیر 1388.

10-فروتن عارفه و علی مشهدی، سازگاری اصل حفاظت از میراث فرهنگی با اصل گردش آزاد کالاها در اسناد بین المللی، همایش حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل، (مشترک با خانم عارفه فروتن)، دانشگاه بوعلی سینای همدان، 1390.

11-فروتن، عارفه و علی مشهدی، چالش­های مدیریت پسماند الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی، اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مدیریت پسماند،   اردیبهشت 1391.

12-صدیقیان منصوره، نادری سمیرا، مشهدی علی، مسئولیت بین المللی دولتهای ساحلی خلیج فارس در مقابله با کشند سرخ،  همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلوتیک خلیج فارس، صفحه181، 1391.

13-حکمتی، فاطمه و علی مشهدی،  آثار سوء اقدامات نظامی آمریکا بر محیط زیست عراق و افغانستان، دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، همدان، مرداد 1392
14- نجفی، محیا و علی مشهدی، اقتصاد سبز مبتنی بر توسعه پایدار در پرتو سند ریو+20(دانلود)، کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز، مازندران، اردیبهشت 1392، ص 10
15- مشهدی، علی و مهناز رشیدی، تأثیر تحریم ها بر محیط زیست و انرژی از منظر حقوق بین الملل، مطالعه موردی تحریم ایران(دانلود)، دومین همایش بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم، مازنداران، شهریور 1393.
16- مشهدی، علی، داداشی، آزاده، تعهد به اطلاع رسانی فجایع زیست محیطی در حقوق بین الملل(دانلود)، اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت و آمایش محیط زیست در ایران، همدان،1393.
17-مشهدی، علی، حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در چارچوب تعهدات کنوانسیون رم، اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم و جامعه سالم، تهران، مرداد ماه 1394. 

18-مشهدی، علی و رقیه علیپور،« آلودگی های دریایی خشکی محور و اسناد منطقه ای؛ رویکرد پروتکل2012 مسکو»، نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه، استان فارس، تیرماه 1398.
 
19-مشهدی، علی، پناهی، خاطره، مفهوم و مصادیق سلب مالکیت در حقوق اداری ایران، اولین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی، 10 اسفند 96، دانشگاه آزاد کازرون.
 
20-رمضانی، پونه و علی مشهدی،  بررسی نقش سازمانهای مردمی غیر دولتی در ارتقاء حقوق بشر در کشورهای جهان سوم، دومین کنفرانس ملی حقوق و توسعه پایدار ملی، 1394.

21-الربیعی، مقداد، تأثیر صلح و امنیت مبتنی بر اکولوژی بر حقوق نسلهای آینده منطقه غرب آسیا،  نخستین همایش ایران و حقوق بین الملل، دانشگاه قم، پاییز 1395.

22-مشهدی، علی و لادن حریریان، رویکرد زیست محیطی به توسل به زور در منطقه از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه؛ مورد خلیج فارس، نخستین همایش ایران و حقوق بین الملل، دانشگاه قم، پاییز 1395.

23-مرادی موفق، مریم و علی مشهدی، حمایت حقوقی از نظام مدیریت سبز  در دستگاههای اجرایی، کنفرانس ملی اندیشه های نوین در  مدیریت، حسابداری، مطالعات حقوقی و اجتماعی، 1396.

24-Ramezani, Pooneh & Ali Mashadi, ۱۳۹۴, The Effect of Submitting Sales in Iran’s Law and International Sale Convention, First International conference  of law, 2016.

25-


International Journal Papers

, ".Mashhadi, Ali, The Right to clen air and related sanctions in iranian and french law", National Research insitnte of Tubereulosis and lang Discase iran, Vol. 2 , 2010.طرح­های تحقیقاتی اجرا ­شده یا در دست اجرا


 

 

     1-طرح آسیب شناسی نظام حقوقی نهادهای تصمیم گیر جمعی در قوه مجریه ایران و تهیه پیش نویس قانون مربوط، نهاد ریاست جمهوری 1389(مجری طرح)
2- طرح نظام حقوقی مجوزهای دولتی در قوه مجریه ایران و تهیه پیش نویس پیشنهادی قانون مجوزها، نهاد ریاست جمهوری 1391(مجری طرح)
3-طرح نظام حقوقی صلاحیت­های تخییری در قوه مجریه، نهاد ریاست جمهوری 1390(مجری طرح)
4- همکاری در طرح تدوین قانون اداری ایران، معاونت حقوقی قوه قضاییه، 1387
5- همکاری در طرح تدوین قانون جامع میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی 1388
6-  همکاری در طرح تدوین قانون جامع مدیریت خدمات قضایی،  موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 1391
7-  مشارکت در طرح آسیب شناسی نظارت بر قوه مجریه،  معاونت حقوقی ریاست جمهوری 1390 

سوابق تدریس:


الف-مقطع کارشناسی:

1- دانشگاه قم: حقوق اداری، حقوق اساسی، متون حقوقی، حقوق بین الملل عمومی، حقوق سازمانهای بین المللی حقوق کار، حقوق بشر در اسلام

2-دانشگاه کاشان: 
حقوق اساسی، حقوق کار، حقوق اداری

3-دانشگاه معصومیه:
حقوق سازمانهای بین المللی، حقوق اداری

4-مرکز آموزش قضات: حقوق اداری

5- دانشگاه آزاد اسلامیحقوق اداری،حقوق مالی 


ب- مقطع کارشناسی ارشد:

1- دانشگاه قم:  
سمینار، حقوق اداری ایران، حقوق محیط زیست، حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام،حقوق اداری تطبیقی، حقوق مالی

2- دانشگاه شهید بهشتی:  حقوق حفاظت از آب

 3-دانشگاه تهران(پردیس فارابی): حقوق کاداستر(دانلود کتاب) ، حقوق محیط زیست در صنعت نفت(دانلود اسلاید) (دانلود جزوه)، حقوق منابع طبیعی( دانلود جزوه)

4-دانشگاه تربیت مدرس: حقوق محیط زیست

5-دانشگاه آزاد: حقوق اساسی تطبیقی، نظام­های انتخاباتی، حقوق محیط زیست، حقوق اداری ایران،حقوق اداری تطبیقی


ج- مقطع دکتری:
   
 دانشگاه قم: 
 حقوق بین الملل محیط زیست ، متون پیشرفته حقوقی 

دانشگاه آزاد:  تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی(دانلود)،  حقوق محیط زیست ، مکاتب فلسفی کلامی در حقوق عمومی، نقد و بررسی مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل عمومی(دانلود)، دولت و نظریه های مربوط به آن، تحقیق در متون و اسناد بین المللی(دانلود جزوه) 

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران: حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه
 
 


کتاب های تألیف شده: 30 مورد ( تألیف، ترجمه و تدوین)

1-     مشهدی، علی، ترمینولوژی حقوق محیط زیست(دانلود)، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1389.

2-     آیین­های  تصمیم گیری در حقوق اداری(دانلود(( مطالعه تطبیقی)، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، کار مشترک با مرتضی نجابت­خواه و دیگران، تهران: انتشارات خرسندی، چ اول، 1388. چ دوم 1391

3-      هداوند مهدی و علی مشهدی، اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری( مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، آلمان، سوئیس، مصر ،لبنان، انگلیس و آمریکآ) مشترک با دکتر هداوند، انتشارات روزنامه رسمی قوه قضانیه، چاپ اول1388. چاپ دوم 1391

4-      مشهدی ، علی، مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری، انتشارات خرسندی، چ اول، 1389.

5-      مشهدی علی و مسعود فریادی، حقوق شوراهای اداری(دانلود) ( نویسنده اول)، اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری ، چ اول، 1389.

6-     مرزهای تقنین واجراء در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دانلود)،(نویسنده همکار) ، اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری ، چ اول، 1389.

7-     حقوق شهروندی(دانلود)، (مجموعه مقالات) ، اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری ، چ اول، 1391

8-     اندیشه های حقوق اداری،(مجموعه مقالات اهدایی به دکتر طباطبایی موتمنی، انتشارات مجد، 1392.

9-      مشهدی علی و علی بیاتی،مجموعه آزمون های حقوق اساسی(دانلود)، کلیات و ایران، (مشترک با علی بیاتی)، چ اول، انتشارات خرسندی، 1390

10-  مشهدی علی، حسن خسرو شاهی، زینب یوسفی، بایسته های حقوق محیط زیست، اثر کاترین روش، (کار ترجمه مشترک)، انتشارات خرسندی، چ اول، 1390

11-  حقوق حفاظت از هوا، (تألیف مشترک با دکتر عبدالهی و مسعود فریادی)، انتشارات میزان، چ اول، 1391.

12-   مشهدی ، علی، حق بر محیط زیست سالم؛الگوی ایرانی و فرانسوی(دانلود)، انتشارات میزان،  1392.

13-   مشهدی، علی، حقوق آلودگی هوا( مطالعه تطبیقی)، انتشارات خرسندی ، 1392.

14-  مشهدی، علی،در آمدی بر حقوق مجوزهای دولتی(دانلود)، انتشارات خرسندی، 1392.

15-  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، انتشارات خرسندی، چ اول، مقدمه و تدوین از علی مشهدی  1392.

16-  مشهدی، علی ، بنیادهای حقوق محیط زیست فرانسه، انتشارات خرسندی، چ اول، 1391.

17- مشهدی، علی ، صلاحیت تخییری(دانلود)، معاونت تحقیقات و حقوق شهروندی ریاست جمهوری، 1391.  

18-فهیمی، عزیرا..، علی مشهدی، اندیشه های حقوق محیط زیست(دانلود)، انتشارات دانشگاه قم، 1392.

19، شاو، ملکم، حقوق بین الملل محیط زیست(دانلود)، ترجمه علی مشهدی و حسن خسرو شاهی، انتشارات خرسندی، 1392.
20- مشهدی، علی، مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست در صنعت نفت(دانلود)، انتشارات خرسندی، 1393

21- مشهدی، علی، حقوق شهروندی در  آراء و آثار حضرت امام (ره)و رهبری، (دانلود) معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی، 1392.

22-مشهدی، علی، حقوق کاداستر،(کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت)،(دانلود) انتشارات خرسندی، چ اول، 1395.

23-وحدتی، سید حسن، عزیزاله فهیمی، محمد خلیل صالحی، علی مشهدی و سید یاسر ضیایی،ابعاد حقوقی فاجعه منا،(دانلود)، انتشارات پژوهشکده حج و محیط زیست، چ اول، 1395.

24-مشهدی، علی، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی،(دانلود)، انتشارات خرسندی، چ اول، 1395.

25-مشهدی، علی و هادی طالع خرسند، درآمدی بر حقوق محیط زیست و مالکیت فکری، انتشارات خرسندی،(دانلود) چ اول، 1395.

26- فهیمی، عزیزاله و علی مشهدی،حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از منظر اسلام و حقوق بشردوستانه،(دانلود)، انتشارات خرسندی با همکاری مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشر دوستانه،چ اول، 1395.
 
27-مارک پالمرتز و دیگران، حقوق بشر و محیط زیست،(دانلود) ، ترجمه و تحقیق: علی مشهدی، انتشارات خرسندی، چ اول، 1396.

28-مشهدی، علی، مجموعه محشای قوانین و مقررات محیط زیست، جلد اول، متون بنیادین، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه قم با همکاری انتشارات خرسندی، چ اول. 1396.

29-مشهدی، علی، مجموعه محشای قوانین و مقررات محیط زیست، جلد دوم،  ایران و حقوق بین الملل محیط زیست،(دانلود)، کنوانسیونها و اسناد بین المللی محیط زیست ایران،  پژوهشکده محیط زیست دانشگاه قم با همکاری انتشارات خرسندی، چ اول. 1396.

30-مشهدی، علی و مصطفی مشهدی، حقوق حیوانات در سیره علمای شیعه،(دانلود)، انتشارات مکث اندیشه، چ اول، 1397.
 
31-مشهدی، علی، مجموعه محشای قوانین و مقررات محیط زیست، جلد سوم، آب و منابع آبی،(دانلود)،  پژوهشکده محیط زیست دانشگاه قم با همکاری انتشارات خرسندی، 1397.
 
32-مشهدی، علی، فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چ اول، 1397.

33-مشهدی، علی، مجموعه قوانین و مقررات پایه درس حقوق محیط زیست(دانلود)، انتشارات خرسندی، چ اول، 1398.

34-مشهدی، علی، حقوق اساسی محیط زیست، انتشارات شهردانش، چ اول، 1398.
 
35-مشهدی، علی و حافظ گلستانی فر، مجموعه کامل قوانین و مقررات ملی و بین المللی محیط زیست در صنعت نفت و گاز، شرکت ملی نفت ایران با همکاری پژوهشکده محیط زیست، چ اول، 1398.          
 
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی

1- عضو پیوسته انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحدIranian Association for United Nation
Studies (IAUNS) 2-
2-عضو گروه حقوق عمومی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه

3- عضو گروه حقوق عمومی و بین الملل اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی(سابق) نهاد ریاست جمهوری

4- عضو گروه حقوق عمومی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی ریاست جمهوری

 5- همکاری موردی  با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
 


جوایزعلمی
 )دستاوردها و افتخارات)

1- کارمند نمونه سازمان جهاد کشاورزی در جشنواره شهید رجایی
 
 2- برگزیده کتاب سال دانشجویی 90 برای تألیف کتاب اصول حقوق اداری
 
3-دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه جهت احراز رتبه اول در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

4- جایزه کتاب فصل بهار 90 برای تالیف کتاب آیین نامه های تصمیم گیری در حقوق اداری.

5-  جایزه کتاب فصل پاییز 91 جهت تألیف کتاب حقوق حفاظت از هوا


 
آشنایی با زبان­های خارجی:

1-  زبان فرانسه
 ( خواندن، نوشتن، مکالمه)
  
2- انگلیسی (تافلMSRT و تولیمو 2010)

3- عربی (در حد فهم و استفاده از متون فقهی و حقوقی)

4- ترکی ( زبان مادری)
 

سرگرمی ها:   مطالعه، ورزش 

 

 


 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها:

راهنمایی و مشاوره بیش از یکصد پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاههای قم، دانشگاه تهران،دانشگاه شهیدبهشتی، ادیان و مذاهب،مفید، دانشگاه آزاد تهران مرکز، علوم و تحقیقات تهران،  آزاد اراک،نراق، شیراز، نجف آباد، کرمانشاه و... ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود: 

الف- گرایش حقوق بین الملل

رساله دکترا

1-دقیق، مهتاب، بررسی مشروعیت اقدامات تلافی جویانه در حقوق بین الملل بشردوستانه، (رساله دکترا)، مشاور

2-اکبری، نرگس، تحلیل محتوای تعهدات زیست محیطی دولتها با تأکید بر سدسازی بر روی آبراهها، راهنما،(رساله دکترای حقوق بین الملل عمومی)

3-رشیدی، مهناز، امنیت آب از منظر حقوق بین الملل، رساله دکترای حقوق بین الملل، مشاور


کارشناسی ارشد

1-     عظیمی، مریم السادات، حمایت از حق های زیست محیطی در خلال درگیری های مسلحانه(دانلود)ه،راهنما

2-     باقریان، سمیه، نظام حقوقی بین المللی حاکم بر پسماندها: مطالعه موردی کنوانسیون بازل(دانلود)، راهنما

3-     یوسفی، زینب، موانع و چالشهای اجرای تعهدات زیست محیطی بین المللی در سطح ملی: مطالعه موردی تعهدات ایران و فرانسه، راهنما

4-   مهرابی، سحر، بکارگیری تسلیحات زیستی در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل، راهنما

5-     جعفر زاده درابی، صادق، نظام حقوقی بین المللی حاکم بر آب توازن کشتی ها، مشاور

6-      فروتن، عارفه، مسئولیت بین المللی ناشی از انفجار سکوهای نفتی : مطالعه موردی حادثه خلیج مکزیک، مشاور

7-     نیکنامی، ندا، حمایت از حق حیات کودک در اسلام و اسناد بین المللی(دانلود)، مشاور

        8- کریمی، فاطمه، پیدایش و تحول اصل اطلاع رسانی در حقوق بین الملل محیط زیست، راهنما
        9- میردیده، عاطفه، تدابیر حقوق بین الملل برای حمایت از جنگلها؛ بررسی اسناد و رویه های بین المللی، راهنما 
      10-زیرک،نسرین،حمایت از محیط زیست دریاچه های در معرض خطر در حقوق بین الملل با تأکید بر وضعیت دریاچه ارومیه،راهنما
      11-خرسندی، هادی، نسبت میان حقوق محیط زیست و حقوق مالکیت فکری؛بررسی اسناد و رویه های بین المللی، راهنما
       12-عباسی، احمد،تحلیل رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آرژانتین علیه اروگوئه، مشاور
       13-فلاح، علی، نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران، راهنما
      14-داداشی، آزاده ،اطلاع رسانی فجایع هسته ای در حقوق بین الملل؛ از چرنوبیل تا فوکوشیما،راهنما
     15-اشرفی،فاطمه،بلایای طبیعی از منظر حقوق بین الملل؛با تأکید بر پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص قربانیان بلایای طبیعی، راهنما
     16-آزادی، مرضیه، نقش حقوق بین الملل در حمایت و ارتقاء اخلاق پزشکی، راهنما
    17-غفران،حسین، تحول قواعد تابعیت در نظام بین المللی حقوق بشر و مقایسه آن با حقوق ایران، راهنما
    18-کاوسی، نسیم،اصل استفاده پایدار و معقول در حقوق بین الملل محیط زیست با تأکید بر منابع جاندار دریای خزر، راهنما
    19-شاه حسینی، عطیه، تحلیل خسارات زیست محیطی در پرتو نظریه اعمال منع نشده در حقوق بین الملل بر اساس پیش نویس 2006 کمیسیون حقوق بین الملل، راهنما 
    20-نساجی زواره، مهدی، نقش قوه قضائیه ایران در ایفای تعهدات حقوق بین الملل محیط زیست،(مشاور، دانشگاه تربیت مدرس)
 
    21- علیپور، رقیه، تعهدات دولتهای حاشیه دریای خزر در مقابله با آلودگی ناضی از منابع مستقر در خشکی( پروتکل 2012 مسکو)، راهنما

22- الهیان، فاطمه، ممنوعیت و محدودیت تولید سلاحهای بیولوژیک در حقوق بین الملل معاصر، (مشاور، دانشگاه تربیت مدرس)
23-کمال زاده، مینا، تاثیر تغییرات آب و هوایی بر صلح و امنیت انسانی از منظر حقوق بین­الملل(راهنما)
 
24-احسانی، سید محمد مهدی، تعهدات زیست محیطی بین المللی افغانستان و چالشهای اجرای آنها از منظر حقوق بین الملل، (راهنما)
 
25-احمدی، راضیه، تخریب محیط زیست افغانستان در خلال مخاصمات مسلحانه داخلی از منظر حقوق بین­الملل بشردوستانه، راهنما
26- اعرابی، مهدیه، نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تجارت انتشار آلاینده‌ها و مکانیزم توسعه پاک (سی دی ام)، راهنما
27-حسین، مقداد، جایگاه حقوق نسل­های آینده در حقوق بین­الملل؛ رویکرد اکولوژیک، راهنما
28-حسین پور بهشتی، بهناز، تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران در تغییرات اقلیم، راهنما
29-جعفری، ساجده، نسبت حق بر محیط زیست سالم و حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر ، راهنما
30- رستگار، آزاده، حفاظت در برابر پرتوهای رادیولوژیکی و یونیزان در حقوق بین الملل، راهنما
31-گوهری، فرشته، رابطه حق بر غذا و حق بر محیط زیست سالم در نظام بین المللی حقوق بشر، راهنما
32-مختاری، مهسا، نظام حقوقی حاکم برحفاظت از محیط زیست در خلال مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی با تاکیدبر وضعیت عراق، راهنما
33-مهاجر گوروان، مصطفی، حق بر زبان مادری در اسلام و حقوق بین الملل با تاکید بر حق تحصیل بر زبان مادری، راهنما
34-کردبچه، معصومه، حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر با تأکید بر پروتکل2014 عشق آباد(ترکمنستان)، راهنما
35-حری فراهانی، طناز، ابعاد حقوقی ریزگردها و امکان سنجی تدوین کنوانسیون منطقه ای غبار، راهنما

36-جهانبخشی، هادی، پیشگیری و مقابله با آلودگی نفتی در دریای خزر در چارچوب پروتکل آکتائو، راهنما
 
37-پورمند، میترا، حمایت از نهنگ­ها در حقوق بین الملل؛ مطالعه دعوای استرالیا علیه ژاپن، راهنما

38-کبودانیان، سپیده، تعهد به همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست با تأکید بر تغییرات اقلیم بر اساس توافقنامه پاریس، راهنما

ب-گرایش حقوق محیط زیست

1-  رضوانی خلیل آباد، مژگان، بررسی ابعاد حقوقی پدیده ریزگرد با توجه به تعهدات مربوط به بیایان زدایی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مشاور
2-مهدی نژاد نوری، محسن، تحلیل حقوقی ابعاد امنیتی مسائل زیست محیطی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، راهنما
3-اکبرزاده، نوشین، حمایت از پرندگان در حقوق بین الملل و تعهدات جمهوری اسلامی ایران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، راهنما 

ج- گرایش حقوق عمومی

1-   قربانپور، نوشین، تأثیر قلمرو حوزه عمومی بر مدل حقوق عمومی؛ مورد پژوهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهنما

2-    لسانی، سید بهزاد، نسبت محیط زیست، دولت و شهروندی؛رویکرد تقنینی نظام جمهوری اسلامی ایران،(رساله دکتراPhd)، راهنما  

3-  حسین پور، سید حسین، معیارهای تفکیک امر اجرا از تقنین در رویه دیوان عدالت اداری، راهنما

4-مرادی، منوچهر، توجیه و نقد نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع از منظر حقوق عمومی، راهنما

5- سایوند، سمیه، حمایت از حقوق کودک از منظر قانون اساسی؛ ارزیابی رویکرد قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، راهنما

6-  مرادی، حسین، بررسی تطبیقی حقوق روانی کودک در قانون اساسی ایران و اعلامیه حقوق روانی کودک، راهنما

7- پرویز، حسین، تحلیل رابطه دولت و مردم در نهج البلاغه از منظر آموزه های حقوق عمومی، راهنما

8- عسگری، مصطفی، تحلیل اختیارات و وظایف قانونی دولت در مقابله با افزایش آلودگی هوا، راهنما

9-علیاری، فاطمه، بررسی جایگاه دسترسی آسان به اطلاعات در قانون مدیریت خدمات کشوری، راهنما

10-  شکری، مریم، مراجع سیاست گذاری و مقررات گذاری در سینمای ایران، راهنما

11-  اصانلو، بهروز، بررسی نقش و جایگاه قوه قضاییه در تضمین حقوق و آزادی های عمومی، راهنما

12-  شیرانی، عبدالرحیم، بررسی مفهوم و ماهیت دکترین خروج از صلاحیت در آراء دیوان عدالت اداری، راهنما

13-  درویش زاده، زینب، بررسی دستور گرایی جوهری در قانون اساسی ایران و مشروطه، مشاور

14-  عموزاده، کریم، استثناآت و تضمینات حق حریم خصوصی در حقوق عمومی ایران، راهنما

15-  رضوان عزیز محمدی، سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری از مصرف مواد مخدر با توجه به حق آموزش شهروندان، راهنما

16-  بزرگی، احسان، تحلیل حقوقی شکل گیری نهادهای قانون اساسی در یکصد سال اخیر، راهنما

17-  پایوندی، سعید، حمایت از نهاد خانواده در اصول قانون اساسی با تأکید  قانون جدید حمایت خانواده، راهنما

18-  نورمحمدی، محمد علی،  بررسی حقوقی  اصل برابری و عدالت مالیاتی در نظام حقوقی ایران، راهنما

19-  عظیمی پور، محمدرضا، ماهیت و آثار عملیات اجرایی در سازمان ثبت اسناد، راهنما

20-  شیری، فاطمه، مطالعه تطبیقی شرایط تصدی مقامات عالی اداری در حقوق ایران و لبنان، راهنما

21-  صمدی، محمد ساعد،   جایگاه حقوق بنیادین در اندیشه حکومت داری شهید بهشتی، راهنما

22-  جلیلی، آیت الله، بررسی تأثیر اندیشه حکومت داری شهید بهشتی بر تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهنما

23-  رحمتی، احمد، بررسی تطبیقی نظام استخدامی بانکی دولتی در ایران با مقررات آمریکا و انگلیس، مشاور

24-  گلچین، نیلوفر، موانع تحقق حاکمیت قانون با نگاهی به وزارت نیرو، مشاور

25-  طاهری، محسن، بررسی اندیشه های امام خمینی مبنی بر تفوق قوه مقننه بر سایر قوا، مشاور

26-  حسینی پناه، رمضان، نقش نظام حقوقی در حمایت از فرهنگ ایثار و شهادت، راهنما

27-  علایی جوردهی، علی، بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات ریاست جمهور در ایران و فرانسه، مشاور

28-  درگاهی، نادر، نقش زبان در تصویب و تفسیر قانون اساسی؛ رویکرد هرمونتیکی، مشاور

29-  مصطفایی، نساء، رابطه حقوق بشر و حقوق اداری در آراء دیوان عدالت اداری، مشاور

30-   پور اطمینان، مهدی، مقایسه تحقق اصل عدالت در ارزیابی عملکرد کارکنان دولت، مشاور

        31- امیری، میترا، وظایف و اختیارات قوه مجریه در حفاظت از محیط زیست، راهنما 
        32-اکبری، ایمان، اصل شایستگی در قوانین و مقررات استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاههای دولتی، راهنما
       33-مرادی بیرانوند، احمد، نظام اداری و دادرسی حاکم بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، راهنما
       34-محمد لو، سجاد، نظام حقوقی حاکم بر حمایت از حریم خصوصی جسمانی افراد در اسناد بین المللی و حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، راهنما
       35-قنبری سعید آبادی، حسین، تحلیل حقوقی ساختار، جایگاه و عملکرد یگان حفاظت منابع طبیعی و نقش آن در حفاظت و احیای ذخائر جنگلی کشور، راهنما 
       36-گروسی، مرتضی، ارزیابی معیارهای دادرسی منصفانه  در آیین دادرسی تخلفات اداری، مشاور
       37- پیری، افشار، تأثیر اندیشه خدمت عمومی بر تحول مفهوم و قلمرو حقوق اداری، راهنما
       38-آبسالان، عباس، مطالعه تطبیقی آزادی رفت و آمد در قانون اساسی ایران و قانون اساسی اتحادیه اروپا، راهنما
       39-نوفلی، نرگس،تحلیل نقش شهرداری ها در حفاظت و ارتقاء حق شهروندان بر محیط زیست سالم، راهنما
       40- جمور، مسلم، بررسی نظارت دولت بر نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در حقوق ایران، راهنما
       41-پیروی، علی، بررسی حقوقی گذار به الگوی پارلمانی در چارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشاور 
       42-براجعی، عارف، بررسی ظرفیتهای قواعد حقوق عمومی جهت تضمین  قانون مداری و مقابله با قانون گریزی در ایران، راهنما
      43-عباسی،علی،آسیب شناسی سیر تحول نظام حقوقی نحوه تعیین تکلیف اراضی اختلافی درمنابع ملی، راهنما 
        44-قنبری، ستاره، بررسی جایگاه اصل تناسب در نظام حقوق اداری ایران، راهنما
       45-ملک محمدی، علی، بررسی نقش حمایتی دولت از بخش مسکن از منظر حقوق عمومی، راهنما
       46-بوربور، علی اصغر، مطالعه تطبیقی شرایط داووطلبان انتخابات پارلمانی در حقوق ایران و لبنان، راهنما
       47-البرزی، امین،مدون سازی آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری، در پرتو نظریه اداره خوب، راهنما
       48-کریمی، محمد، بررسی وظایف حقوقی و قانونی کمیته امداد امام خمینی در زمینه اشتغال و توانمند سازی، راهنما 
       49-ایرانشاهی، الیاس،بررسی حقوق اتباع غیر ایرانی دربهره مندی ازخدمات دستگاههای اجرایی، راهنما
     50- کوچک نیا، غلامرضا، تأثیر حاکمیت قانون بر حکمرانی مطلوب، راهنما
     51- عادل نیانجف آبادی، محمد، ابعاد حقوق عمومی راه آهن؛بررسی حقوقی مسئولیتهای وزارت راه در حوزه حمل و نقل ریلی، راهنما  
     52-بختیاری،چنگیز، بررسی حقوقی نقش قوه مجریه در حمایت از فناوری اطلاعات، راهنما
    53- رئیسی، احمد، نقش آراء دیوان عدالت اداری درتضمین و توسعه حقوق شهروندی، راهنما
    54- مهربان، بهمن، محدودیتهای زمانی و مکانی حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری، راهنما   
    55-معینی،رضا،جایگاه و صلاحیتهای رئیس دیوان عدالت اداری در نظام دادرسی اداری ایران، راهنمابه همراه حجه الاسلام محمد جعفر منتظری 

 56- رضایی، الهه، تحلیل رویه دیوان عدالت اداری در ورود مقامات اداری به صلاحیت تقنینی، راهنما
57- جعفری، ابراهیم، اصل قانونی بودن مالیات­ها در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، راهنما
58-حیدری دهاقانی، شکوه، مطالعه تطبیقی مشارکت زنان در قوه مقننه با تأکید بر سهمیه­های انتخاباتی، راهنما
59- خورشیدیان،محبوبه، نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر شوراهای عالی اداری کشوری، راهنما
60-رضایی، راضیه، آسیب شناسی حاکمیت قانون در نظام حقوقی افغانستان، راهنما
61-رنجبر، مجید، تضمین صلاحیت‌های مرز اجرا و قضا  در آرای دیوان عدالت اداری، راهنما
62- فلاح اندواری، محمد، بررسی قوانین کشورهای ایران، آلمان وهند درخصوص مستمری بازنشستگی، راهنما
63-عباسی، محسن، نظام حقوقی حاکم بر معافیت‌های مالیاتی از منظر اصول و مبانی حقوق عمومی، راهنما
 
64-احمدی، قدرت، تضمین حقوق استخدامی در مرحله ورود به خدمت دولتی؛ تحلیل و نقد رویه قضایی دیوان عدالت اداری، راهنما
 
65-قیاسی، مریم، بررسی جهات نظارت دیوان عدالت اداری ارا مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما، راهنما
66-مایلی، فرزانه، تعارض و تداخل صلاحیت مقامات اداری با تاکید بر آراء دیوان عدالت اداری ، راهنما
70-سیفی، محمد هادی، نظارت دیوان عدالت اداری در حوزه آموزش و پرورش، راهنما
71-دادگر، فاطمه، تحلیل محتوای آراء دیوان عدالت اداری در استناد به قواعد فقه عمومی، راهنما

72-دوستی مقدم، محسن، بررسی دلایل قانون گریزی در استان قم و راهکارهای پیشگیری از آن، راهنما

 73-کشاورز، یداله، عدم ورود مقامات اداری به حوزه صلاحیتهای قوه قضائیه در رویه دیوان عدالت اداری؛ مطالعه موردی قضیه انتقال زندان اوین، راهنما

 74- عزیزی، نصیبه، جایگاه حق برمحیط زیست درقوانین اساسی اتحادیه اروپا و ایران، راهنما  

  75-
مومنی پور، نظارت قضایی دیوان عدالت اداری برحوزه آموزش عالی، راهنما 

 

د-گرایش حقوق مالکیت فکری 

1-  محتشمی، میترا، نقش حقوق مالکیت فکری در توسعه پایدار زیست محیطی با تأکید بر رویکرد اقتصاد سبز، راهنما

2-  کاوه، سارا، حقوق مالکیت فکری در فضای ماورا جو، راهنما


ه- گرایش حقوق خصوصی

1-   مظلوم مهربانی، مینا، آسیب شناسی تضمین در قرارداهای دولتی، راهنما

2-  شیروانی، خدیجه، مسئولیت مدنی محیط بانان و جنگل بانان، مشاور

         3-مجیدی، مهدی، اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی های کمیسیونها  و مراجع شهرداری، مشاور 
        
       4-یارجانلی، محمدرضا، نقد و بررسی وضعیت تشخیص اراضی ملی و مستثنیات با تأکید بر رویه قضایی، راهنما

ن- گرایش  حقوق نفت و گاز
     
      1-سپردار، مریم، بررسی حقوقی الزامات حفاظت از محیط زیست در عملیات بالادستی صنعت نفت، دانشگاه تهران(پردیس فارابی)، راهنما ، به همراه دکترابراهیم گل
     
    2-گندمی، سینا، بیمه های زیست محیطی در صنعت نفت و گاز(دانلود)، دانشگاه تهران( پردیس فارابی) راهنما به همراه دکتر رجبی  

 

    3-شاهبازلو، احمد، نظام حقوقی ارزیابی اثرات زیست محیطی در صنعت نفت و گاز،  دانشگاه تهران( پردیس فارابی)راهنما، به همراه دکتر ابراهیم گل، 1394

   4-براتی، پری دخت، تحلیل تعهدات توافقنامه 2015 پاریس و تأثیر آن برفعالیتهای بالادستی صنعت نفت و گاز،( پردیس فارابی)، راهنما به همراه دکتر ابراهیم گل


و- گرایش  فقه و مبانی حقوق

1-  جوانمردی، اعظم،  بررسی مسائل زیست محیطی آبها  از دیدگاه فقه اسلامی، مشاور

2-  ؟؟؟، ماهیت فقهی و حقوقی حق رأی، مشاور


ی- گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
    
       1-کریمی، منظر، تحلیل سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با آلودگی هوا، ( رساله دکترای حقوق جزا و جرم شناسی PHD)، راهنما 
      2-رحمانی، محمود، سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در برابر جرائم انتخاباتی، مشاور
     3-میرتاج الدینی، سید روح الله، حمایت کیفری از خاک در برابر آلودگی و تخریب در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ، راهنما 
    4-محمدی منش، علی، رابطه میان جرم جزایی و تخلف اداری؛ تأملی بر تأثیر حقوق انضباطی بر حقوق کیفری، راهنما

 

دکتر مرتضی نجابت خواه

حقوق عمومی دانشیار دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~nejabatkhah/
m.nejabatkhahgmail.com


الف.تحصیلات

دکترای تخصصی حقوق عمومی

الف.آثار علمی

1. الیاس کلکلی، جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه (۱۳۹۷) بیانیة امضایی رئیس جمهور در حقـوق ایالات متحدة آمریکـا حقوق تطبیقی: اول; ۱۱۳-۱۳۰

2. مرتضی نجابت خواه، جواد تقی زاده، نفیسه ظریفی (۱۳۹۶) تبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم اساسی ایران دانش حقوق عمومی: ۱; ۲۳-۴۴

3. جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، میثاق ذاکرعباسی (۱۳۹۶) امکان‌سنجی صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان فقه و حقوق اسلامی: سال هشتم شماره پانزدهم; ۱-۲۰

4. جعفر قاسمی، مرتضی نجابت خواه، فرهنگ فقیه لاریجانی (۱۳۹۶) وضعیت حقوقی همکاران داوطلب اداره در نظام حقوقی ایران مطالعات حقوقی: اول; ۲۴۹-۲۷۸

5.مرتضی نجابت خواه (۱۳۹۶) چالشی فراروی جایگاه حقوقی دیوان عدالت اداری در حل و فصل اختلافات در حوزۀ آب، مطالعات حقوق انرژی: اول; ۱۳۵-۱۴۷

6. جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، کوثر آملی جلودار (۱۳۹۶) اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران، مجله تحقیقات حقوقی: دوره ۲۰، شماره ۱; ۶۷-۸۹

7. معصومه فدایی جویباری، جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه (۱۳۹۶) تحلیل راهبردی واژه «قوانین» در اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصلنامه راهبرد: سال بیست و ششم ـ شماره هشتاد و دوم; ۲۹-۴۷

8. مرتضی نجابت‌خواه، فاطمه افشاری، سید شهاب الدین موسوی زاده (۱۳۹۶) آسیب‌شناسی ساختار و صلاحیت‌های مراجع اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی: اول; ۱۹۹-۲۲۴

9. جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، سجاد فولادوند (۱۳۹۵) مفهوم ضرورت در اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دانش حقوق عمومی: سال پنجم، زمستان ۹۵، شماره ۱۶; ۲۳-۴۰

10. جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، کوثر آملی جلودار (۱۳۹۵) مراجع تشخیص انحراف و اعلام انحلال شوراهای محلی در حقوق ا یران حقوق اداری: سال سوم، شماره ۱۰; ۶۰ - ۸۰

11. مرتضی نجابت خواه، فرهنگ فقیه لاریجانی (۱۳۹۵) تأملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی، مطالعات حقوق عمومی: اول; ۲۳۱-۲۴۵

12. جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، رضوان فدایی (۱۳۹۵) صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تأکید بر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مطالعات حقوقی: سال هشتم - شماره اول; ۱-۲۷

13. مرتضی نجابت خواه (۱۳۹۴) امکان شناسایی غیرمنطقی بودن اعمال اداری به عنوان موجبات نظارت قضایی در نظام حقوقی ایران مجله تحقیقات حقوقی: شماره ۷۲; ۲۸۳-۲۶۱

14. مرتضی نجابت خواه (۱۳۹۴) نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی مجدد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بررسی مواد ۹۱ و ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) دانش حقوق عمومی: شماره ۱۲; ۸۸-۶۹

15. جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، عادله قلی زاده (۱۳۹۴) مسأله نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی فصلنامه راهبرد: سال بیست و چهارم ـ شماره هفتاد و ششم; ۱۲۵-۱۴۴

16. مرتضی نجابت خواه، زهرا محمودی (۱۳۹۴) حقوق استخدامی و اجتماعی کارگران معلول در مقررات داخلی و استاد بین المللی

17. مرتضی نجابت خواه، زهرا محمودی (۱۳۹۴) مفهوم حقوق شهروندی و جایگاه آن در آرا دیوان عدالت اداری

18. مرتضی نجابت خواه (۲۰۱۱) قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی

19. مرتضی نجابت خواه، مهدی هداوند (۲۰۱۱) نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما

20. مرتضی نجابت خواه (۲۰۱۰) آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری (مطالعه تطبیقی)

21. مرتضی نجابت خواه (۲۰۱۰) دموکراسی؛ راهنمای نوآموز

دکتر سید مجتبی واعظی

حقوق اداری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/
mojtaba_vaeziyahoo.com


   دکتری
رشته حقوق عمومی
پل سزان (اکس مارسی 3) (فرانسه)
سال 2002 تا 2007 (قواعد حقوق اساسی و صلاحیت قاضی اداری (مطالعه تطبیقی در ایران و فرانسه
     کارشناسی ارشد
رشته حقوق عمومی
شهید بهشتی (ایران)
سال 1374 تا 1376 حکومت قانون و تعدد مرجعیت فقهی
   

 کارشناسی
رشته حقوق
شیراز (ایران)
سال 1370 تا 1374 ندارد

 

  ۱- واعظی س، حسینی س (2020) نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان حقوق اداری :229-251
    ۲- امامی م، واعظی س، رستمی م (1400) تاملی بر استثنائات مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران پژوهش های نوین حقوق اداری :-
    ۳- میراحمدی ف، مجتهدی م، واعظی س (1400) اساسی سازی حقوق اداری در فرانسه حقوق اداری :-
    ۴- حیدری آ، واعظی س (1399) مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید پژوهش های نوین حقوق اداری :-
    ۵- واعظی س (1399) مفهوم تحلیلی اداره و مدل های آن پژوهشنامه حقوق تطبیقی 5:301-328
    ۶- مردانی ن، واعظی س، برزویی م (1399) قوه قضاییه و چالش های مربوط به حقوق و آزادی های فردی تعالی حقوق :126-168
    ۷- امامی م، واعظی س، رستمی م (1399) درنگی بر جایگاه فرمانهای حکومتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران حقوق اساسی :1-24
    ۸- واعظی س، فدایی س (1399) مطالعه تطبیقی الگوهای عدم تمرکز در فرانسه، انگلستان و آمریکا با نگاهی کوتاه به ایران حقوق اساسی :121-147
    ۹- میراحمدی ف، مجتهدی م، واعظی س (1398) بررسی نظریه "اساسی سازی" حقوق اداری در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق اداری 21:257-283
    ۱۰- واعظی س، زیرایی ر (1398) دموکراسی مستقیم در ایران، بررسی تطبیقی شیوه و گستره اجرای اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقیقات حقوقی$مجله تحقیقات حقوقی :195-216
    ۱۱- نگهداری ب، ضرابی ح، واعظی س (1397) محدودیت های فرهنگی و حاکمیتی حقوق بشر عقلانی مطالعات حقوق عمومی 4:927-949
    ۱۲- واعظی س، البرزی ز (1396) جایگاه مفهوم خدمات عمومی در حقوق اداری ایران حقوق اداری 12:9-31
    ۱۳- واعظی س، مسعودی ح (1396) تأملی در کارآمدی تضمینهای حاکمیت قانون در قوه مجریه ایران و انگلستان سیاست های راهبردی و کلان 19:129-147
    ۱۴- واعظی س، بردبار م (1396) گستره‌ی کنترل قضایی صلاحیت اختیاری در ایران (با نگاهی به انگلستان) فصلنامه حقوق اداری 8:35-58
    ۱۵- واعظی س (1395) یادداشت هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری فصلنامه رای 5:119-132
    ۱۶- واعظی س، سلیمانی م (1395) خوانده در دیوان عدالت اداری دانش حقوق عمومی 13:23-42
    ۱۷- واعظی س، طبری جویباری ر (1394) مساله تفکیک صلاحیت های تصمیم گیری بین مجلس شورای اسلامی و هیات دولت و تعیین مرز بین قانون و آیین نامه حقوق عمومی 12:7-24
    ۱۸- واعظی س (1394) عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز 2:199-220
    ۱۹- واعظی س، مسعودی ح (1393) مطالعه تطبیقی حاکمیت قانون در قوه قضاییه ایران و انگلستان دو فصلنامه حقوق اساسی 22:139-171
    ۲۰- واعظی س (1392) مطالعه تطبیقی معیارهای صلاحیت دادرس اداری در ایران و فرانسه حقوق تطبیقی 97:25-46
    ۲۱- زیرایی ر، زارعی ا، واعظی س (1391) بررسی تطبیقی نظامهای رای دهی ترجیحی: تعریف متغیرهای کیفی برای انتخابات پژوهش های حقوق تطبیقی مدرس 76:73-98
    ۲۲- واعظی س، هاشمی س (1391) مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز 6:165-184
    ۲۳- واعظی س (1390) مطالعه تطبیقی مبانی و کارکرد الگوهای دادگستری اساسی پژوهش های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس 72:155-173
    ۲۴- واعظی س، علیپور س (1389) بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران حقوق خصوصی 17:133-163
    ۲۵- واعظی س (1389) مطالعه تطبیقی صلاحیت وضع آیین نامه با تاکید بر نظام های حقوقی ایران و فرانسه حقوق تطبیقی 79:139-162
    ۲۶- واعظی س (1389) شورای نگهبان و چگونگی سلسله مراتب هنجارها فصلنامه حقوق دانشگاه تهران 6:177-193
    ۲۷- واعظی س، محمدی نژاد ا (1388) نگاهی حقوقی به تحولات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فصلنامه حقوقی مجد 11:40-70
    ۲۸- واعظی س (1388) نقش دیوان عدات اداری در دادرسی شرعی مقررات اداری مطالعات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز 3:125-151
    29- GHOLAM NEJAD I, Emami M, Vaezi S (2014) Assessment and review of legal models of commerce chambers from public law viewpoint International Journal of Current Life Sciences 4:5775-5787
    30- اربابی , Vaezi S, Akhlaghi M, Arabi A (1392) Independent organizations affiliated to the Presidency 'International Research Journal of Humanities 5:1-15

 

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همایش ها

چاپ کتاب
    ۱-واعظی س "در آمدی بر حقوق عمومی " چاپ اول (1389جاودانه تهران
    ۲-واعظی س "دادگستری اساسی " -- (1390جاودانه تهران
    ۳-واعظی س "درآمدی بر حقوق عمومی " چاپ دوم (1388جاودانه تهران
    ۴-امامی م، واعظی س، سلیمانی م "ضوابط دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری " چاپ اول (1391نشر میزان تهران
    ۵-واعظی س "رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری، دفتر دوم " چاپ اول (1392جاودانه جنگل، معاونت آموزشی دیوان عدالت اداری تهران
    ۶-واعظی س "اندیشه های حقوق اداری، مجموعه مقالات اهدایی به دکتر موتمنی " چاپ اول (1392مجد تهران
    ۷-واعظی س "شکل گیری حقوق اداری " چاپ اول (1392شهرداد شیراز
    ۸-واعظی س، سلیمانی م "در تکاپوی حقوق عمومی " چاپ اول (1393جنگل ایران
    ۹-واعظی س "دولت پسامدرن: مطالعه تطبیقی تحولات معاصر در حقوق اساسی و اداری " چاپ اول (1396مجد تهران
    ۱۰-واعظی س "گفتارهایی در حقوق اداری " چاپ اول (1396مجد تهران
    ۱۱-واعظی س "در آمدی بر حقوق عمومی( مطالعه تطبیقی بنیادهای حقوق عمومی آلمان ، فرانسه انگلستان ، آمریکا) " چاپ سوم (1388جاودانه، جنگل تهران
    ۱۲-واعظی س "حقوق عمومی از تنظیم قدرت تا تضمین حق ها " چاپ اول (1398خانه اندیشمندان علوم انسانی تهران
    ۱۳-واعظی س، ژاله ح "مطالعات اجتماعی مرگ؛ جستارهایی در باب مرگ در فرهنگ و جامعه ایرانی " چاپ اول (1399انسان شناسی تهران
    ۱۴-واعظی س "حقوق اداری 1 " چاپ اول (1400میزان تهران
    15-Vaezi S "la Constitution et la competence du juge administratif " چاپ اول (2014presses academiques francophones فرانسه
 

دکتر سید محمد هاشمی

حقوق عمومی استاد حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

law.sbu.ac.ir/
smhashemisbu.ac.ir


  تحصیلات

هاشمی در سال ۱۳۲۰ متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در قم گذراند. سپس وارد دانشگاه تهران شد و مدرک کارشناسی خود را در رشتهٔ حقوق از دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تهران گرفت و برای تحصیل در رشتهٔ حقوق عمومی راهی پاریس شد. تحصیلات تکمیلی را ابتدا در انستیتوی فرانسوی روابط بین‌المللی و دانشگاه سوربن مدرک دکتری خود را دریافت کرد. بعد از اخذ مدرک دکتری در همان دانشگاه به سمت هیئت علمی درآمد.

 

فعالیتهای دانشگاهی

پس از بازگشت به ایران به دنبال تأسیس دانشگاه فارابی سعی کرد رشتهٔ «حقوق عمومی» را به‌عنوان یکی از گرایش‌های حقوق در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های ایران ایجاد کند.[۶] سید محمد هاشمی دارای رتبه ۳۲ و استاد تمام بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد.[۷][۸]

 

هاشمی چندین کتاب با موضوعات حقوق اساسی و حقوق بشر نوشت که برخی از آن‌ها به‌عنوان منابع درسی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود.[۹]

 

فعالیت‌های اداری و اجرایی

سرپرستی و ریاست مرکز آموزش مدیریت دولتی - سازمان امور اداری و استخدامی کشور -اسفند ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹

سرپرستی و ریاست مجتمع آموزش عالی قم (پردیس فارابی دانشگاه تهران) دانشگاه تهران - اسفند ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲

مشاور حقوقی رئیس‌جمهور - ریاست جمهوری - ۱۳۶۱–۱۳۶۸

مشاور حقوقی ریاست جمهوری - ریاست جمهوری - ۱۳۶۸–۱۳۸۴[۷]

عضو کمیسیون حقوق بشر اسلامی در کانون وکلا مرکز

 

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور شاد سلیم فاروقی

فلسفه حقوق، حکمرانی استاد دانشگاه مالایا مالزی ، کوالالامپور

umexpert.um.edu.my/shad-saleem-faruqi.html
shad.saleem.faruqium.edu.my


ACADEMIC QUALIFICATION

 

Phd (S.J.D), HUMANITIES, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE

 

AREA OF EXPERTISE

LEGAL PHILOSOPHY

HUMAN RIGHTS

GOVERNANCE (GOOD GOVERNANCE)

CONSTITUTIONAL LAW

پروفسور ناندیمات امپراکاش

حقوق تجارت استاد حقوق، دانشکده حقوق ملی دانشگاه هند

www.nls.ac.in/faculty/o-v-nandimath/
ovnandimathnls.ac.in

پروفسور محمد طَی

حقوق عمومی استاد حقوق عمومی دانشگاه لبنان

profmtay.lawhotmail.com


-  أستاذ قانون عام فی الجامعة اللبنانیة  1985 – 2008.

-  دکتور دولة فی القانون الدستوری 1985.

دکتر سنگر علی رسول

حقوق عمومی استاد دانشگاه راپربن عراق

www.uor.edu.krd/qa/profile/academics?id=138
sangar.rasooluor.edu.krd
00 964 750 157 6475

دکتر ساکار امیر عبدالکریم حویزی

حقوق عمومی استاد

sakar.hawezykoyauniversity.org
00964770 220 9192

دکتر ابراهیم صالح قادر برزنجی

حقوق عمومی استاد

ibrahim.salihuor.edu.krd
00964 771 990 9008

دبیر افتخاری

دکتر حامد کرمی

حقوق عمومی دانشگاه شاهد

hamed.karamiut.ac.ir

دکتر محمد رضا ویژه

حقوق عمومی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

iala.ir
mrezavijehyahoo.com


الف. تحصیلات

کارشناسی ارشد M.Sc, 1387, , دانشگاه نانت، دکتری, 1387, , دانشگاه بوردو 4

الف. سوابق اجرایی

1.عضو گروه آموزشی حقوق عمومی

2. معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی،(1392/11/19)

3. عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه،( 1392/08/19)

4. عضو وابسته گروه پژوهشی حقوق نهادها و شهروندان پژوهشکده فرهنگ پژوهشی

5. عضویت در کمیته علمی اولین کنگره بین المللی حقوقدانان کشورهای اسلامی،(1391/01/01)، ایران، تهران

6. جانشین سردبیر نشریه پژوهش حقوق عمومی دانشکده حقوق و ...، (1393/01/01)،(1393/01/01)، ایران، تهران

7. عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی و مدیریت تحول معاونت...،(1393/01/01)،(1393/01/01)، ایران، تهران

8. استاد مشاور نمونه انجمن علمی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی،(1393/01/01)،(1393/01/01)، ایران، تهران

9.عضو شورای امور حقوقی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور،(1390/01/01)، ایران، تهران

10. عضو مجمع حقوقدانان اساسی معاونت اجرای قانون اساسی...،(1393/01/01)،(1393/01/01)، ایران، تهران

11. پژوهشگر برتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی،(1392/01/01)،(1392/01/01)، ایران، تهران

12. عضویت در کمیته علمی همایش زندگی در شهر و حقوق شهروندی مرتبط با آن،(1391/01/01)، ایران، تهران

13. عضو شورای علمی گروه حقوق فرهنگ و ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ...،(1390/01/01)، ایران، تهران

14. عضویت در کمیته علمی همایش ملی چالش‌ها و فرصت‌های فرآوری سلامت...، 1391/01/01، ایران، تهران

15. دبیر علمی همایش حقوق بشر و مصلحت،(1389/01/01)، ایران، تهران

16. عضو کمیته علمی همایش بین المللی احقاق حقوق قربانیان کاربرد سلاح‌های شیمیایی ...،(1393/01/01)، (1393/01/01)، ایران، تهران

17. عضو کمیته علمی و تخصصی سومین همایش ملی قانون و میراث فرهنگی،(1392/01/01)، ایران، تهران

18. عضو کمیته ی علمی همایش حقوق شهروندی در ایران 1404...،(1389/10/01)، ایران، تهران

19. مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری،(1390/01/01)، ایران، تهران

20.عضویت در کمیته ی علمی همایش قانون ترافیک فرصت‌ها و چالش‌ها،(1390/01/01)، ایران، تهران

21. عضو هیات تحریریه نشریه پژوهش حقوق عمومی ...،(1392/01/01)، ایران، تهران

22.عضو کمیته اجرایی همایش ملی بررسی تاریخ وحقوق خلیج فارس،(1391/01/01)، ایران، تهران

23. ارزیاب آثار پژوهشی پنجمین دوره جشنواره بین المللی فارابی،(1390/01/01)، ایران، تهران

24. حدود صلاحیت‌ها و اختیارات قوه مقننه،(1387/01/01)،(1387/01/01)

25.قانون آیین اداری،(1387/01/01)،(1387/01/01)

26. امنیت حقوقی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران،(1388/01/01)،( 1388/01/01)

27.ناظر طرح تدوین پیش نویس سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری،(1391/01/01)،(1391/01/01)

28. تدوین رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری،(1391/01/01)،(1391/01/01)

29. صلاحیت و اختیارات قوای حاکم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران،(1391/01/01)،(1391/01/01)

30. علل تعارض آراء در آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری،(1393/01/01)،(1393/01/01)

31. ساز و کارهای اجرایی احیاء حقوق عامه مطابق بند 2 اصل 156 قانون اساسی،(1393/01/01)،(1393/01/01)

ج. آثار علمی

1. ویژه محمدرضا، فنازاده رضا، طاهری آزاده السادات، مبانی نظری حق برخوداری از امنیت حقوقی با تاکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مجد، 1389/03/30

2. ویژه محمدرضا، دوره پیشرفته حقوق عمومی (1): مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، جنگل، جاودانه، 1390/03/03

3. ویژه محمدرضا، رضایی آزاده، مبانی و سازو کارهای نظارت بر رفتار حرفه‌ای نمایندگان پارلمان، خرسندی، 1392/03/30

3. کلیات حقوق اساسی، انتشارات سمت، 1393/09/01

4. ویژه محمدرضا، مهدوی زاهد مهدی، حقوق تجارت در عصر جهانی شدن، شهر دانش، 1393/11/16

5.ویژه محمدرضا، میری مسلم، چالش‌های اجرای احکام در دیوان عدالت اداری، مجد، 1394/03/30

6. ویژه محمدرضا، مهدوی زاهد مهدی، حقوق , جانمایه بقای اجتماع،انتشارات سمت، 1395/07/01

7. ویژه محمدرضا، مسئولیت کیفری رییس جمهور در فرانسه، حقوق اساسی، 1، 1، 1382/07/01

8. ویژه محمدرضا، اصل برابری در حقوق عمومی نوین، حقوق اساسی، 2، 2، 1383/06/31

9. ویژه محمدرضا، مفهوم تعهدات مثبت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، الهیات و حقوق، 4، 13، 1383/07/01

10. ویژه محمدرضا، نگاهی به دیوان عالی قانون اساسی مصر، حقوق اساسی، 2، 3، 1384/01/01

11. ویژه محمدرضا، نگرشی تحلیلی بر عملکرد شورای قانون اساسی فرانسه، عدالت آرا، 4، 4-5، 1385/06/30

12. ویژه محمدرضا، حق دسترسی به اطلاعات محیط زیست، محیط شناسی، 32، 40، 1385/10/01

13. ویژه محمدرضا، دگرگونی در مفهوم حاکمیت در حقوق عمومی، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، 18، 232-231، 1385/10/30

14. ویژه محمدرضا، قواعد حاکم بر تفسیر قانون اساسی، پژوهش حقوق و سیاست، 22، 1386/01/01

15. ویژه محمدرضا، نظارت مرجع صیانت از قانون اساسی بر کیفیت قوانین، سالنامه ایرانی حقوق بین المللی و تطبیقی، 3، 1386/01/01

16.ویژه محمدرضا، تحلیلی بر مفهوم امنیت انسانی و شاخص های آن، فصلنامه حقوقی مجد، 7، 1387/10/01

17. ویژه محمدرضا، نگرشی تطبیقی بر مالکیت در فقه اسلامی و حقوق غرب، پژوهش های‌حقوقی، 8، 15، 1388/01/01

18. ویژه محمدرضا، ماهیت حقوقی کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل اختلافات مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان، حقوق و مصلحت، 3، 1388/01/01

19. ویژه محمدرضا، اصل تفکیک قوا در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، حقوقی دادگستری، 73، 67، 1388/01/01

20. ویژه محمدرضا، تاملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، راهبرد، 18، 50، 1388/02/02

21. ویژه محمدرضا، اصل قانون مداری اعمال اداری، آموزه های حقوق کیفری، 4، 12، 1388/06/30

22. ویژه محمدرضا، دستاوردهای شورای قانون اساسی فرانسه در حمایت از حق ها و آزادی های بنیادین، فصلنامه حقوقی مجد، 9.10، 1388/07/01

23. ویژه محمدرضا، جمع بندی و تدوین اصل 126قانون اساسی و صلاحیت سیاستگذاری و برنامه ریزی، اطلاع رسانی حقوقی، 21.22، 1389/01/01

24. ویژه محمدرضا، مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت:نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه، پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره 29، 1389/06/01

25. ویژه محمدرضا، تحلیلی بر آثار انقلاب اسلامی بر نظام حقوقی ایران، رهیافت انقلاب اسلامی، سال چهارم، شماره 13، 1389/12/01

26. ویژه محمدرضا، نگرشی تطبیقی بر مبانی و ساختار دولت حقوقی، مدرس علوم انسانی، دوره چهاردهم، شماره چهارم (پیاپی 70)، 1389/12/01

27. ویژه محمدرضا، امنیت حقوقی به مثابه شرط تحقق امنیت قضایی، راهبرد، سال بیستم، شماره 58، 1390/03/01

28. ویژه محمدرضا، نظارت مراجع صیانت از قانون اساسی بر تضمین اصل شفافیت قوانین، پژوهش های‌حقوقی، شماره 19، 1390/06/01

29. ویژه محمدرضا، نظارت مراجع صیانت از قانون اساسی برتضمین اصل شفافیت قوانین، پژوهش های حقوقی، 10، 19، 1390/06/30

30. ویژه محمدرضا، شاخص‌های پیشگیری از جرم در قوانین (موردکاوی قانون محاسبات عمومی کشور)، مطالعات پیشگیری از جرم، سال ششم، شماره بیستم، 1390/09/01

31. ویژه محمدرضا، افشاری فاطمه، دارابی زهرا، بررسی صلاحیت قضایی قوه قضاییه و رییس قوه قضاییه، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، دوره اول، شماره 1، 1390/12/01

32. ویژه محمدرضا، طاهری آزاده السادات، تحلیلی بر قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در پرتوی اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات، پژوهش حقوق عمومی، سال سیزدهم، شماره 35، 1390/12/01

33. ویژه محمدرضا، حاکمیت : اسطوره حقوق عمومی، حقوق اساسی، سال نهم، شماره 17، 1391/06/01

34. ویژه محمدرضا، نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی، پژوهش حقوق و سیاست، سال چهاردهم، شماره 37، 1391/06/01

35. ویژه محمدرضا، کاوشی انتقادی در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38، 1391/09/30

36. ویژه محمدرضا، پورمعصوم فاطمه، شبکه جهانی اینترنت و حقوق و تکالیف دولت‌ها، پژوهش های اجتماعی فرهنگ و رسانه، سال اول، شماره 2، 1391/12/01

37. ویژه محمدرضا، قهوه چیان حمید، تحلیلی بر نظام‌نامه‌ انتخابات سال 1285 مجلس شورای ملی، فقه و حقوق اسلامی، سال سوم، شماره پنجم، 1391/12/01

38. ویژه محمدرضا، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء شعب سازمان تعزیرات حکومتی (با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره 252 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مطالعات آراء قضایی، سال اول، شماره 1، 1391/12/01

39. ویژه محمدرضا، شریف حجتی محمد، بررسی آثار عدم اجرای طرح‌های مصوب دولتی در مهلت مقرر قانونی بر اعتبار طرح و وضعیت اراضی واقع درآنها ـ نقد آرای شماره 169 مورخ 27/05/81 ، شماره 489 مورخ02/07/85 و شماره 102 مورخ 25/02/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مطالعات آراء قضایی، سال دوم، شماره 2، 1392/03/01

40. ویژه محمدرضا، امیری محسن، عزیزی ابراهیم، تأثیر روش انتخاب قاضی بر استقلال قاضی در حقوق ایالات متحده با نگاهی به حقوق ایران، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 17، شماره1 (پیاپی 79)، 1392/03/01

41. ویژه محمدرضا، رضایی آزاد، مبنای اعمال نظارت حرفه‌ای پارلمانی : منزلت نمایندگی و پارلمان، حقوق اساسی، سال دهم، شماره 19، 1392/04/30

42. ویژه محمدرضا، رضایی آزاد، روش‏های نظارت بر رفتار حرفه‏‌ای نمایندگان پارلمان با تأکید بر حقوق ایران، مجلس و راهبرد، سال بیستم، شماره 74، 1392/06/01

43. ویژه محمدرضا، محمدی عمران، جوکار فضل الله، بررسی آمبودزمان اروپایی و تاثیر آن بر شفافیت در نهادهای اتحادیه اروپا، تحقیقات حقوقی، -، شماره 62، 1392/06/01

44. ویژه محمدرضا، تحلیلی بر روابط دولت و نظم حقوقی در حقوق عمومی، مطالعات حقوقی، دوره پنجم، شماره 1، 1392/06/30

45. ویژه محمدرضا، کتابی رودی احمد، حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در انتصاب مدیران موسسات عمومی غیردولتی (مطالعه موردی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، دیدگاه‌های حقوق قضایی، سال نوزدهم، شماره 65، 1393/03/01

46. ویژه محمدرضا، بررسی تطبیقی تفکیک قوای ماهوی قوای مقننه و مجریه در رویه‌ی مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه، دانش حقوق عمومی، سال سوم، شماره 7، 1393/03/01

47. ویژه محمدرضا، تنگستانی محمدقاسم، حق فسخ و انفساخ قراردادهای پیمانکاری دولتی (تحلیل موردی مقررات شرایط عمومی پیمان)، مطالعات حقوق خصوصی، دوره 44، شماره 1، 1393/03/01

48. ویژه محمدرضا، ارزیابی صلاحیت نظارتی رییس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت، حقوق اسلامی، سال پانزدهم (پیاپی 39)، شماره اول، 1393/06/01

49.ویژه محمدرضا، امیری محسن، اصول بنیادین ناظر بر تضمین استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به حقوق فرانسه، پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره هجدهم، شماره 3 (پیاپی 85)، 1393/09/01

50. ویژه محمدرضا، نجابت خواه مرتضی، تحلیل مفهوم تبعیض ناروا با تاکید بر رویه‌ی قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تحقیقات حقوقی، شماره 67، 1393/09/01

51. ویژه محمدرضا، افشاری فاطمه، دانشگاه آزاد اسلامی :موسسه عمومی یا خصوصی؟، مطالعات حقوقی، دوره ششم، شماره 4، 1393/12/01

52. بروجردی لیلی، ویژه محمدرضا، وضعیت نهاد خانواده در روند توسعه یافتگی کشور ترکیه، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 7، 3، 1394/04/01

53. ویژه محمدرضا، مهدوی زاهد مهدی، آسیب‌شناسی آموزش و توسعه حقوق عمومی در ایران به مثابه دانشی راهبردی، راهبرد، 1394/07/01

54. ویژه محمدرضا، امجدیان حسن، رویکرد فقهای شورای نگهبان در زمینه ی رویارویی مالکیت خصوصی و منفعت عمومی, مطالعه رویه‌ای، دانش حقوق عمومی، 4، 12، 1394/10/01

55. ویژه محمدرضا، رحمتی پرویز، مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران؛ چالش‌ها و بایسته‌ها، تحقیقات حقوقی، 1394/11/01

56. ویژه محمدرضا، افشاری فاطمه، امکان سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، حقوق اسلامی، 17، 43، 1395/01/01

57. بروجردی لیلی، ویژه محمدرضا، مطالعه تطبیقی قوانین و برنامه‌های توسعه ای دولت در حوزه خانواده، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 8، 3، 1395/04/01

58. چراغی مهدی، ویژه محمدرضا، نقش قاضی در ایجاد قاعده حقوقی با تاکید بر تحلیل هستی‌شناسانه‌ هانس کلسن از قاعده حقوقی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، 1، 2، 1395/07/01

59. پتفت آرین، ویژه محمدرضا، اصل رعایت تشریفات قانونی در بازنگری قضایی ایالات متحده آمریکا، مطالعات حقوقی، 8، 4، 1395/07/01

60. ویژه محمدرضا، پتفت آرین، واکاوی مفهوم پسامدرن حاکمیت از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر اندیشه‌های فوکو، پژوهش حقوق عمومی، 1، 52، 1395/07/01

61. ویژه محمدرضا، تقی خانی مریم، مسئولیت کیفری نویسنده و مدیر مسئول در قلمرو جرائم مطبوعاتی، رسانه، 27، 3، 1395/07/26

62. نیکخواه وحید، ویژه محمدرضا، رمضانی قوام آبادی محمد حسین، تحلیل حقوقی مناسبات دولت و محیط زیست در گذار به دولت سبز، علوم محیطی، 14، 3، 1395/08/26

63.ویژه محمدرضا، تحلیلی بر صلاحیت‌های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، حقوق و مصلحت، 5

64. ویژه محمدرضا، همایش بین‌المللی حقوق عمومی در قرآن، خلاصه مقاله، مقاله کامل، مفهوم امنیت حقوقی در قرآن کریم، 1391/08/15، 1391/08/15

65. ویژه محمدرضا، نخستین همایش ملی حقوق شهروندی، خلاصه مقاله، مقاله کامل، ارزیابی حق‌های اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1389/12/09، 1389/12/09

66. ویژه محمدرضا، هفته پژوهش، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سخنران، 1390/09/19، 1390/09/19

67. ویژه محمدرضا، مجموعه مقالات امنیت قضایی، خلاصه مقاله، مقاله کامل، کیفیت قوانین و امنیت قضایی، 1390/12/01، 1390/12/01

68. ویژه محمدرضا، ارج‌نامه دکتر نجادعلی الماسی: مقالات اهدا شده به دکتر نجادعلی الماسی، خلاصه مقاله، اثبات‌گرایی حقوقی و آثار آن بر دولت حقوقی و حق‌های شهروندی، 1391/03/01، 1391/03/01

69. ویژه محمدرضا، همایش ملی چالش‌ها و فرصت‌‌های فراروی سلامت نظام مالیاتی کشور، خلاصه مقاله، مقاله کامل، نظارت دیوان عدالت اداری بر قانون‌مداری شکلی و صلاحیت‌های ماموران مالیاتی، 1391/03/20، 1391/03/20

70. ویژه محمدرضا، همایش ملی مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت، خلاصه مقاله، معرفی الگوهای مناسب مشارکت بخش عمومی و خصوصی با توجه به مبانی حقوق عمومی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، 1391/04/11، 1391/04/11

71.ویژه محمدرضا، اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، خلاصه مقاله، تحلیل حدود اختیارات رییس‌جمهور در امور اداری و استخدامی (اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، 1391/09/12، 1391/09/12

72. ویژه محمدرضا، اولین همایش ملی مردم‌سالاری دینی و بیداری اسلامی، خلاصه مقاله، حاکمیت شریعت اسلامی بر نظام حقوقی : الگوی مطلوب جمهوری اسلامی برای بیداری اسلامی، 1391/11/24، 1391/11/24

73. ویژه محمدرضا، دومین همایش بازخوانی بازخوانی فقهی ـ حقوقی نهادهای اساسی جمهوری اسلامی ایران : بازخوانی فقهی ـ حقوقی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، نگرشی بر ساختار و صلاحیت نظارتی دیوان عدالت اداری، 1392/02/16، 1392/02/16

74. ویژه محمدرضا، اندیشه‌های حقوق اداری ـ مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی، تاملی بر مفهوم صلاحیت و اعمال آن در حقوق اداری، 1392/03/01، 1392/03/01

75. ویژه محمدرضا، رضایی آزاد، دومین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری، روش‌های نظارت بر رفتار حرفه‌ای نمایندگان پارلمان؛ با تاکید بر حقوق ایران، 1392/10/16، 1392/10/16

76. ویژه محمدرضا، امیرآفتابی زهره السادات، مجموعه مقالات در تکاپوی حقوق عمومی، بازخوانی نظریه تفکیک قوا در روح‌القوانین منتسکیو، 1393/03/01، 1393/03/01

77. ویژه محمدرضا، حقوق تجارت در عصر جهانی شدن، مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر بهروز اخلاقی، تحلیل حقوقی پیش‌بینی شرط سن در شرایط انتخاب‌پذیری ریاست جمهوری اسلامی ایران، 1393/03/01، 1393/03/01

78. ویژه محمدرضا، همایش ابعاد وجودی انسان در قرآن، سنت و آراء اندیشمندان مسلمان، دانشکده الهیات و معارف، ابعاد وجودی انسان و نسبت بین اخلاق و حقوق عمومی از دیدگاه علامه طباطبایی، 1393/07/28،

1393/07/29

د. سایر

1. ویژه محمدرضا، هفته پژوهش، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سخنران، 1393/09/11، 1393/09/11

2. ویژه محمدرضا، نشست تحولات دادرسی اداری ، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سخنران، 1392/07/28

3. ویژه محمدرضا، نشست علمی نظارت بر سوء استفاده از اختیارات توسط مقام اداری (پژوهشگاه قوه قضاییه)، سخنران، 1393/11/01

4. نظارت بر گزارش نشست علمی (استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری)، سایر

5. نظارت علمی بر گزارش پژوهشی راه کارهای کاهش طرح دعوا و زمان رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری، سایر

6. نظارت بر گزارش نشست علمی مرز صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی

7. نظارت علمی و نگارش گزارش نشست علمی (بررسی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

8. حدود اختیارات اداری و استخدامی رییس قوه قضاییه با توجه به اصل 126

9. نظارت بر گزارش نشست علمی (نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های اختیاری)

دکتر محمد جلالی

حقوق عمومی استاد دانشگاه شهید بهشتی

mdjalaligmail.com


استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 

الف- سوابق تحصیلی دانشگاهی (به ترتیب تاریخ اخذ مدرک):

۱- دریافت مدرک دکتری در رشته « حقوق عمومی»، با کسب بالاترین رتبه، دانشگاه پاریس۱ (سوربن)، کشور فرانسه، سال ۱۳۸۷ (پایان نامه با موضوع: «مسئله تمرکززدایی در حقوق ایران»)

۲- دریافت مدرک کارشناسی ارشد، (DEA) « حقوق عمومی و محیط زیست » ، دانشگاه نانت، کشور فرانسه، سال ۱۳۸۱ ( پایان نامه با موضوع: « نگاهی به جنبش تمرکززدایی در حقوق ایران»)

۳-  دریافت مدرک کارشناسی ارشد « حقوق عمومی »، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۶ (پایان نامه با موضوع: « بررسی شرایط کار کودکان و نوجوانان در حقوق ایران، هند و اسناد بین المللی»با نمره ۱۹،۵).

۴- دریافت مدرک کارشناسی حقوق قضایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال  ۱۳۷۳٫

۵- دریافت مدرک دوره آموزش کوتاه مدت دانشگاه تابستانی انستیتو فدرالیسم سوییس با موضوع: فدرالیسم، تمرکززدایی و تنوع قومی و فرهنگی با ارائه ی کار پژوهشی در خصوص تنوع فرهنگی در ایران، فریبورگ، سوییس ۱۳۸۲٫

۶- دریافت مدرک «دوره مدیریت انتخابات»، دانشگاه پاریس ۲، پانتئون اَسَس، با ارائه پایان نامه با عنوان « بررسی انتخابات محلی در حقوق اساسی ایران» با امتیاز عالی، پاریس، فرانسه، سال ۲۰۰۷٫

ب- رتبه های علمی:

۱-      رتبه ی شش کنکور سراسری در منطقه یک  و رتبه ی ده در کل کشور.

۲-      رتبه ی یک کنکور کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق عمومی در کل کشور.

۳-      رتبه ی عالی در پایان نامه دکتری به همراه امتیاز انتشار آن.

 

سوابق آموزشی:

الف– تدریس دروس حقوق عمومی (حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق کار در مقطع کارشناسی؛ حقوق اساسی تطبیقی، حقوق اداری تطبیقی، مبانی حقوق عمومی، حقوق و آزادی های عمومی، حقوق قراردادهای اداری، نظام های انتخاباتی در مقطع کارشناسی ارشد؛ تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی ، اشکال حقوق دولت در مقطع دکتری) در دانشگاههای زیر:

۱-     دانشگاه شهید بهشتی (از ۱۳۸۷ تا کنون)؛

۲-     دانشگاه تهران، پردیس قم (از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱)؛

۳-     دانشگاه تربیت مدرس از ۱۳۹۱ تا کنون

۴-     دانشگاه علامه طباطبایی ( نیمسال اول تحصیلی ۱۳۸۹ ) در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد؛

۵-     دانشگاه علوم قضایی ۱۳۹۵-۱۳۹۴

۶-      دانشگاه آزاد اسلامی، واحدهای:

–         علوم و تحقیقات ۱۳۹۵-۱۳۹۴

–         کابل، افغانستان (از ۱۳۹۰) در مقطع ارشد؛

–         تهران مرکز (از ۱۳۸۸) در مقطع ارشد ؛

–         تهران، واحد جنوب ( بار اول از ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹ و بار دوم نیمسال اول تحصیلی ۱۳۹۰-۹۱ )؛

–         بندر عباس (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰) در مقطع ارشد؛

–         علوم و تحقیقات اصفهان و کرمانشاه (۱۳۹۰ ) در مقاطع ارشد و دکتری.

–         راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در مقاطع ارشد و دکتری در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی.

ب– راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه ها در مقطع کارشناسی ارشد و رساله ها در مقطع دکتری در دانشگاه های شهید بهشتی، تهران (پردیس قم)، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، دانشگاه آزاد اسلامی: واحدهای علوم و تحقیقات تهران، کرمانشاه، فارس، واحد تهران مرکز، بندر عباس، اراک، کابل از ۱۳۸۷ تا کنون.

ج-معاونت آموزشی و نیز تدریس دروس علوم اجتماعی و ادبیات عرب در مجتمع آمورشی امام صادق(ع)؛ از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷٫

 

سوابق مطالعاتی و پژوهشی:

الف- مقالات:

۱-     تحلیل تطبیقی صلاحیت های درون قوه ای رئیس مجلس در نظام حقوقی ایران، بریتانیا و فرانسه، مجله مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران،سال ۶ شماره ۲، پاییز و زمستان ۹۴٫

۲-     اصول کلی راهنمایی تمرکز زدایی در حقوق فرانسه و مقایسه آنها با حقوق ایران،   فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، سال هفدهم، شماره ۴۷، تابستان ۱۳۹۴٫

۳-     مولفه های رسانه آزاد در پرتو رویه قضایی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۶۹، تابستان ۱۳۹۴٫

۴-     تمایز میان  اموال اشخاص عمومی در حقوق فرانسه، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، دانشگاه تهران، سال پنجم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۲٫

۵-     اصول تحدید کننده تمرکز زدایی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی (دانشگاه شهید بهشتی)، علمی-پژوهشی، شماره ۶۰، سال ۱۳۹۱٫

۶-      نقش آمبودزمان ها در توسعه و ارتقاء مردم سالاری، مجله پژوهش حقوق عمومی (دانشگاه علامه طباطبایی)، علمی-پژوهشی، سال پانزدهم، شماره ۳۹، بهار ۱۳۹۲٫

۷-     حقوق سیاسی زنان از منظر اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال چهارم، شماره ۱۵، بهار ۱۳۹۲٫

۸-     پاسحگویی دولت، جایگاه، ارکان و پیش شرط ها، مجله پژوهش های حقوق تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس، علمی پژوهشی، گواهی پذیرش، بهار ۱۳۹۵٫

۹-     تاثیر تحولات نهادهای اجتماعی بر امکان دولت قانونمند در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد، گواهی پذیرش.

۱۰- تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت، مجله حقوقی دادگستری، گواهی پذیرش.

۱۱-  نقش دیوان عدالت اداری در نظارت اساسی مقررات دولتی؛اساسی سازی حقوق اداری،اداری سازی حقوق اساسی،مجله حقوقی دادگستری، گواهی پذیرش.

۱۲- سازمان بازرسی کل کشور: از تحدید قدرت تا تضمین هنجارهای حقوق بشری، مجله پژوهش های حقوقی حقوق عمومی، شهر دانش، پاییز ۱۳۹۴٫

۱۳- صلاحیت تشخیصی و کنترل پذیری آن در حقوق اداری از منظر حقوق بنیادین و اقتضائات دولت مدرن، تازه های حقوق عمومی؛ انتشارات جنگل، ۱۳۹۳٫

۱۴- مفهوم و جایگاه عدم­تمرکز در نظام حقوق اساسی ایران در پرتو اندیشۀ قانونگذار اساسی، اولینیادنامه حقوق اداری دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی، انتشارات مجد، ۱۳۹۲٫

۱۵- حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی، ممنوعیت یا محدودیت، مطالعه­ی مقایسه­ای نظام­های فرانسه، انگلستان و ایران، مجله پژوهش های حقوق تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس، علمی پژوهشی، شماره ۷۷، پاییز ۱۳۹۱.

۱۶-  نقدی بر رای شعبه ۱۰دیوان عدالت اداری در خصوص استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مجموعه « رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری»، معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری، نشر قضا، قم ۱۳۹۱٫

۱۷- مساله تقسیمات کشوری در حقوق اداری ایران ازدیدگاه عدم تراکم و عدم تمرکز سرزمینی، مجله حقوق و مصلحت، ویژه حقوق عمومی، شماره ۵، زمستان ۱۳۸۸٫

۱۸- بررسی مبانی اصلی تمرکززدایی در حقوق ایران ( به زبان فرانسه)، مجله حقوق اساسی، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۴٫

۱۹- نقدی بر رای دیوان عدالت اداری در خصوص قابل تجدید نظر بودن آراء کمیته های انظباطی دانشگاهها،  مجله حقوق اساسی، شماره ۳، زمستان ۱۳۸۳٫

۲۰- نگاهی تطبیقی به شورای قانون اساسی فرانسه و دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، مجله حقوق اساسی، شماره ۲، بهار ۱۳۸۳

۲۱- مروری بر اندیشه های حقوقی موریس هوریو، مجله حقوق اساسی، شماره ۱، ۱۳۸۲٫

 

۲۲-  L’État de la décentralisation en droit iranienin La décentralisation et la démocratie locale dans le monde, L’Harmattan, Paris, 2008.

 

۲۳-  La double légitimité du pouvoir, un obstacle à la décentralisation en Iran ?inÉtat de droit et droits de l’homme, L’Harmattan, Paris, 2009.

 

ب- کتاب:

به زبان فارسی:

  1. ترجمه گزارش دوره کارآموزی سال ۲۰۱۱ میلادی مدرسه ی ملی علوم قضایی فرانسه، پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۳٫
  1. ترجمه کتاب حقوق اداری افغانستان، موسسه حقوق تطبیقی و بین المللی ماکس پلانک، هایدلبرگ، آلمان، تابستان ۱۳۹۱٫
  1. مدیریت تهیه مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری، ماههای مهر ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۲، انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه، تهران. ۱۳۹۴-۱۳۹۳
  1. همکاری و مشارکت در تدوین کتاب رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری، نشر قضا، ۱۳۹۱٫
  1. همکاری و مشارکت در تدوین کتاب غزه، جامعه جهانی و حقوق بین‌الملل: بررسی ابعاد حمله اسرائیل به کاروان آزادی،انتشارات موسسه همشهری، ۱۳۸۹٫
  1. همکاری در تدوین کتاب حقوق هسته ایایران، شرحی حقوقی در اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران،  انتشارات موسسه همشهری، ۱۳۹۱٫
  1. اهتمام در انتشار مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی با عنوان ” اندیشه های حقوق اداری”، انتشارت مجد، ۱۳۹۲٫
  1. نظارت و نگارش مقدمه بر کتاب فساد اداری و مالی در نظام بانکی، انتشارات مجد، ۱۳۹۴٫
  1. نظارت و نگارش مقدمه بر کتاب ” اصل تناسب در نطام حقوق اداری اتحادیه اروپایی با نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری ایران”،انتشارات خرسندی، ۱۳۹۲٫

به زبان فرانسه:

۴ – La Question de la décentralisation en droit iranien, L’Harmattan, Paris, 2009.

و مشارکت در تدوین

۵ – Premier Rapport Mondial sur la décentralisation et la démocratie locale, L’Harmattan, Paris, 2009.

۶ – Etat de droit et droits de l’homme. Echanges de points de vue France-Iran, L’Harmattan, Paris, 2008.

ج- شرکت در راه اندازی، فعال‌سازی و یا عضویت در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی:

۱-  عضو کمیته رویه و آراء قضایی در معاونت آموزش و پژوهش قوه قضاییه و برگزاری جلسات متعدد نقد و بررسی آرای دیوان عدالت اداری در زمینه های مختلف ( تامین اجتماعی، میراث فرهنگی، محیط زیست…)، ۱۳۹۱ تا کنون.

۲- برگزاری کارگاه پنج روزه آموزش حقوق اداری و حقوق کار برای کادر عالی رتبه افغان در کابل، افغانستان، وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری جمهوری اسلامی افغانستان با همکاری موسسه حقوق عمومی تطبیقی و بین الملل ماکس پلانک آلمان و بنیاد حمیده برمکی برای حاکمیت قانون، آذر و اسفند ماه ۱۳۹۱ و تیرماه ۱۳۹۲٫

۳- برگزاری همایش و کارگاه آموزشی با موضوعات مرتبط با دادرسی اداری و دیوان عدالت اداری در دانشگاههای شهید بهشتی، تهران ( پردیس قم)، آزاد اسلامی، سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰٫

۴-  عضو گروه دموکراسی، در کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۸-۱۳۸۹ و مشارکت در برگزاری سمینارها، همایش ها و مشارکت در انجام پروژه های پژوهشی.

۵- پژوهشگر، (۱۳۷۶-۱۳۷۹)، هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، انجام پژوهشهای: ۱- بررسی اصل شانزدهم قانون اساسی فرانسه ۲- بررسی حقوق مطبوعات از نقطه نظر قانون اساسی و قوانین عادی ۳- بررسی اصل بیست و ششم قانون اساسی در ارتباط با احزاب سیاسی

۶-  همکار پژوهشگر در اجرای طرح بررسی شیوه های الحاق ایران به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، زیر نظر استاد دکتر سید عزت الله عراقی، موسسه کار و تامین اجتماعی، ۱۳۷۶

۷-  پژوهشگر، (۱۳۷۵)، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، انجام پژوهشهای: « همتایان شورای نگهبان» و « بررسی ساختار، موقعییت و صلاحیت های شورای قانون اساسی فرانسه».

د- سخنرانی و شرکت در همایش های علمی:

۱-     حفظ حرمت وکلا در مراجع قضایی، بررسی تطبیقی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سخنرانی در کانون وکلای دادگستری خراسان، ۱۳۹۴٫

۲-    آسیب شناسی مطالعات حقوق عمومی در مراکز عالی ایران، سخنرانی در دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۳٫

۳-    نقد کتاب آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری، سخنرانی در خانه اندیشمندان علوم انسانی، ۱۳۹۳٫

۴-    مطالعه تطبیقی جرم سیاسی در برخی نظام های حقوقی، سخنرانی در نشست تخصصی” جرم سیاسی و سرگذشت آن در جمهوری اسلامی”، کرسی حقوق بشر، صلحو دموکراسی یونسکو و گروه حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، آبان ۱۳۹۲٫

۲- دیوان عدالت اداری از اندیشه های حقوقی تا واقعیت های عملی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، با همکاری معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری، تهران، ۱۳۹۱٫

۳- مسائلی در باب صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، سخنرانی به دعوت کانون وکلاء استان کرمانشاه و ایلام، کرمانشاه، ۱۳۸۹

۴- تفکیک قانونگذاری و وضع مقررات اجرایی، سخنرانی در نشست علمی به دعوت کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹

۵- دیوان عدالت اداری و تضمین حقوق شهروندان در نظر و عمل، سخنرانی در دوره آموزشی برگزار شده توسط گروه دموکراسی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹

۶- مکانیزمهای افزایش مشارکت شهروندان، سخنرانی در جمع اعضای شوراهای استان بوشهر، به دعوت کمسیسون حقوق بشر اسلامی، بوشهر،  ۱۳۸۸

۷- راههای نظارت بر شوراها، همایش سالانهشورای عالی استانها، اسفند ماه ۱۳۸۷٫

۸- دور نمای تمرکز زدایی در حقوق ایران ( به زبان فرانسه)، ششمین کنگره انجمن فرانسوی حقوقدانان اساسی، مونت پلیه، فرانسه، ۱۳۸۴٫

۹- نگاهی مقایسه ای به وضعیت تمرکززدایی در ایران و فرانسه، سخنرانی در کنفرانس علمی- دانشجویی اتحادیه  انجمن های اسلامی دانشجویان- اروپا، یونسکو،  پاریس، فرانسه، ۱۳۸۳٫

۱۰- جلوه های تمرکززدایی در فرانسه، دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور، تهران ۱۳۸۲٫

 

سوابق شغلی و اجرایی:

  1. مدیر گروه دموکراسی، کرسی حقوق بشر، صلح و دوکراسی یونسکو، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. از سال ۱۳۹۳ تا کنون.
  1. مدیر داخلی مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهد بهشتی،تابستان ۱۳۹۲ تا کنون
  1. – دبیر گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی، ۱۳۹۰ تا کنون
  1. مشاور حقوقی مدیر عامل موسسه همشهری ۱۳۹۰  تا کنون
  1. مدیر انتشارات همشهری، موسسه همشهری، ۱۳۸۹-۱۳۹۰
  1. مترجم در سفارت جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، پاریس، فرانسه، ۱۳۸۵
  1. کارشناس ارشد حقوقی، نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۷-۱۳۷۹
  1. معاون آموزشی، مجتمع آموزشی امام صادق (ع)، ۱۳۷۵-۱۳۷۷

زبان های خارجی:

فرانسه: آشنایی کامل ( دارای مدارک DELF  و  DALF)

انگلیسی: خواندن و درک مطلب: کامل، مکالمه: خوب

عربی : صرف و نحو آشنایی: کامل، مکالمه: متوسط

دکتر مهدی هداوند

حقوق عمومی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

iala.ir
mhyahoo.ir


الف. تحصیلات

دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی (1381)

ب. آثار علمی

کتاب‌های تالیفی

1.نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات و جرایم اقتصادی در سازمان تعزیرات حکومتی، انتشارات جنگل، (1393/01/30)

2. حقوق اداری تطبیقی، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، (1394/10/01)

3. حقوق بانکی کاربردی،نبیسا، (1395/01/30)

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

4. درآمدی به نظریه عمومی ترمیم پذیری عمل اداری، پژوهش حقوق عمومی، (1395/04/09)

همایش‌های بین‌المللی

5. کنفرانس بین المللی بهینه‌سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، خلاصه مقاله بهینه‌سازی مواد تعدیل در قراردادهای بالادستی نفت و گاز در ایران با رویکردی به نمونه قراردادهای فیدیک، (1395/04/20، 1395/04/21)

طرح‌های کاربردی برون دانشگاهی

6. تدوین حقوق هنری منشور حقوق شهروندی (1392/08/20)

پایان نامه و رساله

7.حق بر غذا و نظارت بر آن توسط سازمان غذا و دارو در ایران، لیلا فرزامی زاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، (1395/11/26)

8. کارآمدی نظارت قضایی و اداری در مبارزه با فساد مالی ناشی از تخلفات اداری، فاطمه حاجی محمد صادق چیت ساز، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، (1396/11/30)

9. نقد قدرت در گفتمان حقوق بشر، با رویکرد به انتقلال قدرت از دولت ملت‌ها به نهادهای فروملی در فراملی، شیلان فرهمندی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)،(1396/11/30)

10. الگوی مطلوب مالکیت نفت در نظام حقوق عمومی اقتصادی ایران، حسین عبداللهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)،(1395/04/12)

دکتر محمد حسین زارعی

حقوق عمومی استاد دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375664
zareimh62gmail.com


1. م. زارعی, م. متانی, "حقوق تنظیمی بانکی و آسیبهای آن در نظام بانکی ایران" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:1-24, 1398.
2. م. زارعی, ف. عزیز محمّدی, "تحولات تفکیک قوا در پرتو حکمرانی تنظیمی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:213-273, 1396.
3. م. زارعی, م. اسدی نژادجمالی, "بررسی نظری و تطبیقی مجلس دوم قانونگذاری" , مجلس و پژوهش, صفحات:5-34, 1396.
4. م. زارعی, ج. فاضلی نژاد, "الزامات حقوقی تحقق حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور" , دانش حسابرسی ( علمی - پژوهشی ), نسخه 16, صفحات:269-288, 1395.
5. م. زارعی, ک. پولادی, "اسطوره شناسی حکمرانی در یونان باستان (درآمدی بر معرفت شناسی تاریخی امر عمومی" , مجله مطالعات حقوق تطبیقی, نسخه 7, صفحات:177-203, 1395.
6. م. زارعی, آ. محسن زاده, "نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری" , دیدگاه های حقوق قضایی, صفحات:65-92, 1394.
7. م. زارعی, آ. مولائی, "گستره اصل نسبی بودن در قرار دادهای اداری نظامهای حقوقی فرانسه انگلستان و ایران" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:811-858, 1393.
8. م. زارعی, ح. دبیرنیا, "قدرت موسس و پویایی قانون اساسی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:215-242, 1393.
9. م. زارعی, ع. شمس, "در آمدی بر مفاهیم و نظریه های مقررات گاری اقتصادی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:163-235, 1393.
10. م. زارعی, م. مرادی برلیان, "مفهوم و جایگاه اصل تناسب در حقوق اداری با نگاه ویژه نظام حقوقی اتحادیه اروپایی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:145-184, 1393.
11. م. زارعی, ف. باباخانی قاضیجهانی, "بررسی جامعه شناختی عوامل و موانع تحقیق حاکمیت قانون در فرانسه قرن هجدهم" , تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری, صفحات:121-162, 1392.
12. م. زارعی, ف. مرادخانی, "آشنایی ایرانیان با مفهوم پارلمان و انقلاب مشروطه ومجلس اول" , مجله تحقیقات حقوقی, صفحات:431-492, 1392.
13. ج. کوشا, م. زارعی, "اصل تناسب جرم ومجازات در حقوق بین الملل کیفری" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, 1390.
14. م. زارعی, م. بهنیا, "تامل بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری" , راهبرد, 1390.
15. ج. محمودی, م. زارعی, "تحولات مربوط به قلمرو بازنگری قضائی در پرتو رویه های قضائی انگلستان و فرانسه" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, 1390.
16. م. زارعی, م. رضائی زاده, "حکومت محلی در کشورهای فدرال و یکپارچه" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, 1390.
17. م. زارعی, "حاکمیت قانون و دموکراسی سازگاری یا تعارض" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:65-107, 1388.
18. م. زارعی, ح. هوشیاران جلودار, "مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی" , راهبرد, 1388.
19. ر. موذنی بادی, م. زارعی, "مفهوم حقوق عمومی اقتصادی در رویکرد فرانسوی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
20. م. ربیعی, م. زارعی, "قیمت گذاری در پرتو مفهوم و نظریه های تنظیم اقتصاد" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
21. م. نجابت خواه, م. زارعی, "مطالعه تطبیقی روش جبرانی نقض و ابطال در ایران و انگلستان" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
22. ن. خسروی, م. زارعی, "رای گیری الکترونیکی و دموکراسی چالشها و فرصتها" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.


مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

1. م. زارعی, ا. براتی, "مطالعه کنوانسیون کار دریایی و مدیران کار دایمی برای دریانوردان: نظرسنجی در مورد چشم انداز در مورد عوامل کنفرانس نیروهای دریایی محیط کار پرسنل" پنجمین همایش ملی دو سومین همایش بین المللی طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی برروی شناورهای سطحی و زیرسطحی, 1397.


کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. "دانشنامه علومی جنایی اقتصادی", میزان, تهران, 1396, شابک:978-964-511-898-1د.
2. "صلاحیت اختیاری در بستر حقوق عمومی مدرن", انتشارات خرسندی, تهران, 1394, شابک:978-600-114-455-4.
3. "گفتار هایی در حقوق عمومی مدرن حاکمیت قانون و دمکراسی", انتشارات خرسندی, تهران, 1394, شابک:978-600-114-436-3.
4. "رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری", نشر قضا, تهران, 1392, شابک:9879645342188.
5. "کتاب اندیشه های حقوق اداری - حقوق اداری دموکراتیک و پارادایم بوروکراسی و بری", انتشارات مجد, تهران, 1392, شابک:9786001931192.
6. "امنیت قضائی به مثابه حق", مجمع تشخیص مصلحت نظام, تهران, 1390, شابک:9786005914665.
7. "نقش کمیسیون های داخلی در نظارت پارلمانی ( مطالعه تطبیقی )", مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی, تهران, 1389.
 

دکتر محمد جواد رضایی زاده برواتی

حقوق عمومی استاد دانشگاه تهران

m56yahoo.ir

دبیر مهمان

دکتر ولی رستمی

حقوق عمومی استاد دانشگاه تهران

iala.ir
vrostamiut.ac.ir


مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

دکتر جواد تقی زاده

حقوق عمومی دانشیار حقوق عمومی دانشگاه مازندران

j.taghizadehumaz.ac.ir


 تحصیلات

 • دکترای تخصصی حقوق عمومی ، دانشگاه پاریس ۱ پانتئون - سوربن ، فرانسه (۱۳۸۰ - ۱۳۸۳)
  عنوان رساله: درآمدی بر حقوق انتخابات سیاسی ایران با تطبیق بر حقوق فرانسه
 • فوق لیسانس حقوق خصوصی ، دانشگاه مفید ، ایران (۱۳۷۶ - ۱۳۷۸)
  عنوان پایان‌نامه: وضع حقوقی شرکت های خارجی در ایران

علایق پژوهشی

 • حقوق اساسی
 • عدالت اساسی
 • حقوق انتخاباتی
 • حقوق پارلمانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مقاله ارائه‌شده
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
کتاب
ابداع
سخنرانی
۱
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، وحید باکویی کتریمی (۱۳۹۷) نظارت اساسی دادگاه عالی قانون اساسی مصر بر اعمال یکجانبه اداری حقوق اداری: سال ششم شماره هفدهم; ۱۳۱-۱۵۴
۲
الیاس کلکلی، جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه (۱۳۹۷) بیانیة امضایی رئیس جمهور در حقـوق ایالات متحدة آمریکـا نامه مفید: اول; ۱۱۳-۱۳۰
۳
مرتضی نجابت خواه، جواد تقی زاده، نفیسه ظریفی (۱۳۹۶) تبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم اساسی ایران دانش حقوق عمومی: ۱; ۲۳-۴۴
۴
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، میثاق ذاکرعباسی (۱۳۹۶) امکان سنجی صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان فقه و حقوق اسلامی: سال هشتم شماره پانزدهم; ۱-۲۰
۵
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، کوثر آملی جلودار (۱۳۹۶) اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران تحقیقات حقوقی: دوره ۲۰، شماره ۱; ۶۷-۸۹
۶
معصومه فدایی جویباری، جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه (۱۳۹۶) تحلیل راهبردی واژه «قوانین» در اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهبرد: سال بیست و ششم - شماره هشتاد و دوم; ۲۹-۴۷
۷
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، سجاد فولادوند (۱۳۹۵) مفهوم ضرورت در اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانش حقوق عمومی: سال پنجم، زمستان ۹۵، شماره ۱۶; ۲۳-۴۰
۸
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، کوثر آملی جلودار (۱۳۹۵) مراجع تشخیص انحراف و اعلام انحلال شوراهای محلی در حقوق ا یران حقوق اداری: سال سوم، شماره ۱۰; ۶۰ - ۸۰
۹
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، رضوان فدایی (۱۳۹۵) صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تاکید بر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مطالعات حقوقی: سال هشتم - شماره اول; ۱-۲۷
۱۰
جواد تقی زاده، حسن بانشی (۱۳۹۴) حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان دانش حقوق عمومی: دوره چهارم - شماره دوازدهم; ۱-۲۲
۱۱
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، عادله قلی زاده (۱۳۹۴) مساله نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی راهبرد: سال بیست و چهارم - شماره هفتاد و ششم; ۱۲۵-۱۴۴
۱۲
جواد تقی زاده، فاطمه سمیعیان (۱۳۹۴) تخصیص صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی در نظم اساسی ایران پژوهشهای حقوقی: سال چهاردهم - شماره بیست و هفتم; ۴۳-۶۲
۱۳
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، سجاد فولادوند (۱۳۹۴) تأملی درباره ی تفویض اختیار قانونگذاری در نظریات شورای نگهبان دانش حقوق عمومی: ۱; ۱-۲۶

دکتر مسلم آقایی طوق

حقوق عمومی استاد دانشگاه علوم قضایی

moslemtogyahoo.com


1 استقلال مالی قوه قضائیه مسلم آقایی طوق پژوهشگاه قوه قضائیه 1396   تالیف
2 ابعاد حقوقی توانمندسازی بیمه شدگان مسلم آقایی طوق آوش- سازمان بیمه سلامت 1396   تالیف
3 نظام های انتخاباتی داگلاس جی. ایمی--- ترجمه مسلم آقایی طوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 1396   ترجمه
4 وظایف و اختیارات رئیس جمهور محمدرضا دولت رفتار- مسلم آقایی طوق مجد 1394   تالیف
5 حقوق عمومی در نهج البلاغه مسلم آقایی طوق- زیرنظر دکتر غلامحسین هادویان خرسندی 1394   تالیف
6 مطالعه تطبیقی جایگاه رئیس جمهور ولی رستمی- حسن لطفی- مسلم آقایی طوق و ... خرسندی 1392   تالیف
7 تحلیل اقتصادی حقوق (حقوق اساسی) مسلم آقایی طوق خرسندی 1392   تالیف
8 ارزیابی تأثیرات مقررات گذاری 1. کرک پاتریک، کولین--- پارکر، دیوید (ویراستار)-- آقایی طوق، مسلم و دیگران (مترجم) ریاست جمهوری 1391   ترجمه
9 مرزهای تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آقایی طوق، مسلم--- فریادی، مسعود--- مشهدی، علی--- شمس، عرفان ریاست جمهوری 1389   تالیف
10 آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری (مطالعات تطبیقی) هداوند، مهدی--- نجابت خواه، مرتضی--- آقایی طوق، مسلم--- مشهدی، علی--- شمس، عرفان--- جم، فرهاد--- یزدانی، هرمز--- مجتبی همتی خرسندی 1389 دوم تالیف
11 دادگاه های اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیین های دادرسی منصفانه (حقوق ایران و مطالعه تطبیقی) هداوند، مهدی--- مسلم آقایی طوق خرسندی 1389 دوم تالیف
12 فلسفه حقوق؛ مختصر و مفید انصاری، باقر--- مسلم آقایی طوق جنگل 1389 سوم ترجمه
13 مفهوم و جایگاه سیاست های کلی نظام دولت رفتار حقیقی، محمدرضا--- آقایی طوق، مسلم دانشگاه آزاد (دفتر گسترش تولید علم) 1388   تالیف
14 دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران رستمی، ولی--- آقایی طوق، مسلم--- لطفی، حسن نشر گرایش 1388   تالیف
 
 
 
 
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 تأملی پیرامون اثر ابطال مقررات مغایر با قانون» مسلم آقایی طوق مطالعات حقوق عمومی 1397 مقاله کامل مقاله کامل
2 فرایندهای مشورت عمومی و نظرخواهی در مورد مقررات مسلم آقایی طوق فصلنامه حقوق اداری 1397 مقاله کامل مقاله کامل
3 درآمدی تطبیقی بر ضرورت توسعه دعاوی کامل در حقوق اداری ایران مسلم آقایی طوق دانش حقوق عمومی 1397 مقاله کامل مقاله کامل
4 قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی- تطبیقی مسلم آقایی طوق--- حسن لطفی پژوهش حقوق عمومی 1396 مقاله کامل مقاله کامل
5 نگاهی مفهوم شناختی به تدوین قوانین و تمییز آن از تنقیح مسلم آقایی طوق مطالعات حقوق عمومی 1396 مقاله کامل مقاله کامل
6 نگرشی تطبیقی بر عدم تمرکز محلی در ایران» مسلم آقایی طوق دانش حقوق عمومی 1396 مقاله کامل مقاله کامل
7 نگرشی تطبیقی به صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مقررات مسلم آقایی طوق دیدگاه های حقوق قضایی 1396 مقاله کامل مقاله کامل
8 ساده سازی اداری؛ مفهوم و راه کارهای آن مسلم آقایی طوق فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری 1393 مقاله کامل مقاله کامل
9 تمیز میان عدم تفویض قانونگذاری و تفویض صلاحیت های تخییری در آراء دیوان عالی آمریکا مسلم آقایی طوق--- حسن لطفی فصلنامه حقوق اداری 1393 مقاله کامل مقاله کامل
10 تحلیل "تحلیل اقتصادی حقوق" مسلم آقایی طوق حقوق تطبیقی 1392 مقاله کامل مقاله کامل
11 احکام اخلاقی و تئوری حقوقی دیوید لاینز--- ترجمه مسلم آقایی طوق نشریه حقوق عمومی 1392 مقاله کامل مقاله کامل
12 تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانونگذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی عباسعلی کدخدائی--- مسلم آقایی طوق پژوهش حقوق 1391 مقاله کامل مقاله کامل
13 نگرشی نو به ابعاد اساسی امضای قوانین در ایران مسلم آقایی طوق--- محمدرضا دولت رفتار دیدگاه های حقوق قضایی، شماره 58 1391 مقاله کامل مقاله کامل
14 تحول حقوق و آزادی های شهروندی در مصر مبتنی بر قانون اساسی 2012 میلادی مسلم آقایی طوق--- سیدمحمدمهدی غمامی دانش حقوق عمومی 1391 مقاله کامل مقاله کامل
15 امضای مصوبات مجلس و استنکاف از آن توسط رئیس جمهور مسلم آقایی طوق کتاب همایش قوه مجریه در حقوق اساسی 1391 مقاله کامل مقاله کامل
16 بررسی تعداد وزارتخانه های ایران در بستر تطبیقی مسلم آقایی طوق فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، شماره 25 1390 مقاله کامل مقاله کامل
17 مبانی و ابزارهای اقتصاد قانون اساسی و کاربرد آن در مهندسی قانون اساسی عباسعلی کدخدائی--- مسلم آقایی طوق حقوق تطبیقی (نامه مفید)، شماره 88 1390 مقاله کامل مقاله کامل
18 فرهنگ حقوقی دیوید نلکن--- ترجمه مسلم آقایی طوق فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی نهاد ریاست جمهوری، شماره 21-20 1390 مقاله کامل مقاله کامل
19 و ارزیابی نظرات مجلس شورای اسلامی درباره اختلافات دولت و مجلس مسلم آقایی طوق فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، شماره 24-23 1389 مقاله کامل مقاله کامل
20 نقد و ارزیابی نظرات مجلس شورای اسلامی درباره اختلافات دولت و مجلس مسلم آقایی طوق فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی 1389 مقاله کامل مقاله کامل
21 مرزشناسی امور اجرایی و تقنینی در نظریات شورای نگهبان؛ مطالعه موردی اصل 85 قانون اساسی مسلم آقایی طوق فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی نهاد ریاست جمهوری، شماره 18-17 1388 مقاله کامل مقاله کامل
22 حاکمیت قانون در جهان امروز جفری جوئل--- ترجمه مسلم آقایی طوق نشریه حقوق اساسی، شماره 11 1388 مقاله کامل مقاله کامل
23 تعهدات قوه مجریه در قبال سیاستهای کلی نظام مسلم آقایی طوق فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی نهاد ریاست جمهوری، شماره 16 1387 مقاله کامل مقاله کامل
24 بررسی و نقد قانون شوراهای حل اختلاف مسلم آقایی طوق پژوهشنامه معاونت حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماره 3 1387 مقاله کامل مقاله کامل
25 بررسی تطبیقی عدالت اداری آفریقای جنوبی و ایران مسلم آقایی طوق نشریه حقوق اساسی، شماره 9 1387 مقاله کامل مقاله کامل
26 بررسی رویکرد تفسیری شورای نگهبان در پرتو هرمنوتیک فلسفی گادامر مسلم آقایی طوق در نشریه پژوهشنامه حقوق اسلامی، دانشگاه امام صادق، شماره 25 1386 مقاله کامل مقاله کامل
27 نقدی بر عدم تمرکز در ایران؛ نگاهی انتقادی به شوراهای اسلامی مسلم آقایی طوق نشریه مجلس و پژوهش (مجلس و راهبرد)، شماره 56 1386 مقاله کامل مقاله کامل
28 نظامهای انتخاباتی و اهدافشان دونالد ام هوروویتز--- ترجمه مسلم آقایی طوق نشریه حقوق اساسی، شماره 8 1386 مقاله کامل مقاله کامل
29 مفهوم و معیارهای کوچک سازی دولت مسلم آقایی طوق در فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی نهاد ریاست جمهوری، شماره 12 1386 مقاله کامل مقاله کامل
30 مبانی نظارت قضایی بر اعمال دولت؛ بررسی تطبیقی در نظام حقوقی انگلیس، فرانسه و آمریکا مسلم آقایی طوق پژوهشنامه معاونت حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماره 1 1386 مقاله کامل مقاله کامل
31 بررسی و ارزیابی نظریه سرمنشأ نظام حقوقی مسلم آقایی طوق نشریه حقوق اساسی، شماره 7-6 1385 مقاله کامل مقاله کامل
32 درآمدی بر تورم قوانین مسلم آقایی طوق مجله گفتمان حقوق، شماره 7   مقاله کامل مقاله کامل

دکتر سید احمد حبیب نژاد

حقوق عمومی دانشیاردانشگاه تهران پردیس فارابی

iala.ir
a.habibnezhadut.ac.ir


  الف. تحصیلات

1. کارشناسی حقوق و قضای اسلامی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی

2. دوره دوم سطح کارشناسی,فقه و اصول  حوزه علمیه قم

3. کارشناسی ارشد حقوق عمومی پردیس فارابی (1386)

4. دکتری تخصصی حقوق عمومی علوم و تحقیقات تهران (1391)

ب. فعالیت‌های اجرایی

1. عضویت در انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه، 1390/06/31، ایران، قم

2. عضو کمیته علمی همایش ملی تغییرات جمعیتی، 1392/08/07، 1392/08/09، ایران، قم

3. عضو کمیته علمی همایش ملی اخلاق و اقتصاد اسلامی، 1392/09/15، 1392/09/29، ایران، قم

4. عضو هیات علمی کنفرانس بین المللی فقه و قانون، 1393/03/19، 1394/03/08، ایران، قم

5. عضو کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری استان قم، 1394/01/20، 1396/01/20، ایران، قم

6. مدیر کمیته رصد مقالات دومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون، 1394/03/07، 1394/03/08، ایران، قم

7. عضو شورای نخبگان استان قم، 1394/05/22، 1397/04/10، ایران، قم

8. دبیر فصلنامه فقه حکومتی، 1395/01/15، 1395/12/29، ایران، قم

9. عضو کمیته علمی همایش بین المللی اسلام و حقوق بشردوستانه، 1395/06/25، 1395/09/12، ایران، قم

10. عضو شورای پژوهش دانشگاه، 1395/06/28، ایران، قم

11. مدیر بخش حقوق عمومی، 1395/07/12، 1397/07/12، ایران، قم

12. استاد مشاور انجمن علمی دانشکده حقوق، 1395/12/07، 1396/12/07، ایران، قم

13. عضو کمیسیون تنقیح قوانین و پارلمانی کانون وکلای استان قم، 1396/03/25، 1398/02/24، ایران، قم

14. عضو هیات مدیره کانون داوری استان قم، 1396/06/15، ایران، قم

15. عضویت در کمیسیون حقوقی سومین همایش ملی همایش تمدن، 1396/11/05، 1396/12/10، ایران، تهران

16. عضو هیات مدیره انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه، 1396/12/24، ایران، قم

17.عضو شورای سیاست‌گزاری نخستین مسابقات شبیه سازی دادرسی حقوق عمومی، 1397/02/30، 1397/08/24، ایران، تهران

18. مدیر گروه حقوق بین الملل و عمومی، 1397/08/30، ایران، قم

19.عضو هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری، 1397/09/25، ایران، تهران

20. داور مرحله نهایی نخستین دوره شبیه سازی دادرسی اداری، 1397/10/01، 1397/10/01، ایران، بابلسر

21. طرح بانکداری

ج. آثار علمی

کتاب‌های تالیفی

1. مشترک با عالیه اسمعیل زاده "حقوق فرهنگی اقلیت های قومی در نظام حقوق اساسی ایران" تهران: مجد، 1395.

2. مشترک با محمد صالح تسخیری "نظام حقوق سالمندان" تهران: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و انتشارات خرسندی، 1396.

فصلی از کتاب

3."حکومت اسلامی" تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1394.

4."منظومه فکری امام خمینی " تهران: و مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1395.

5. مشترک با حسین کفشگر "بررسی فقهی ،حقوقی و ا قتصادی حمایت از تولید ملی " تهران: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و انتشارات خرسندی، 1395.

کتاب‌های غیر از تالیف و ترجمه

6."پیوند آسمانی." تهران: مرکز پژوهش‌های صدا و سیما، 1381.

7. "امین زمان." قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، 1382.

8."تشخیص مصلحت در آیینه فقه و حقوق." قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، 1383.

9. "انتخابات نمایندگی مجلس" تهران: کانون اندشه جوان، 1385.

10."مبانی و مشروعیت نمایندگی مجلس" تهران: کانون اندشه جوان، 1385.

11."مشروعیت وظایف و اختیارات مجلس خبرگان" تهران: کانون اندشه جوان، 1385.

12."اسلام و روحانیت" قم: پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، 1390.

13."کتاب مجموعه مقالات نشست راهبردی آزادی" تهران: راهبردی، 1391.

14. اسلام و حقوق بشر دوستانه یبین الملل" تهران: مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشر دوستانه یبین الملل، 1392.

15. "اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی" تهران: میزان، 1392.

16."تأملات فقهی در حوزه قانون‌گذاری" تهران: کتابخانه و موزه مجلس شورای اسلامی، 1393.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

1.Habibnejhad, Seid Ahmad, and Mohammad Javad Arasta. "“Tools of political supervision of parliament on executive branch (Case study of Iran)”." European Journal of Social Sciences 1, no. 1 (2014): 1.

2. Habibnejhad, Seid Ahmad, Mehdi Baloy, and Mahnaz Bayat Komitaki. "Judicial responsibility of state in protection of citizen's rights versus human rights violations; focusing on the judicial system of Iran." International Journal of Humanities and Cultural Studies 1, no. 1 (2016): 1241-1256.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

3. "الأصول المسیطرة على حقوق الأسرة فی الفقه الجعفری والنظام التشریعی للجمهوریة الإسلامیة فی إیران." Jurnal studi Gender dan islami 14، 1 (1393): 1-11.

4. "ماهیت نمایندگی" حقوق اسلامی دوم، 8 (1385): 125.

5. "بررسی حقوقی شورای اسلامی شهر در ایران در پرتو اصول تمرکززدایی" حقوق اسلامی 5، 20 (1388): 111.

6."ابزارهای نظارتی رییس جمهور بر قوه مجریه" حقوق اسلامی 7، 25 (1389): 119.

7."محدودیت‌های دسترسی به اینترنت" حقوق اسلامی 8، 28 (1390): 191.

8."شرایط انتخاب شوندگی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با نگاهی تطبیقی" علوم سیاسی 14، 55 (1390): 99.

9."مبانی فقهی و حقوقی سانسور با تاکید بر کتب ضاله" تعالی حقوق 4، 17 (1391): 226.

10."مصالح مرسله در آیینه تقریب" فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 7، 28 (1391): 45.

11."حقوق اسرای جنگی درپرتو آموزه های اسلامی با تطبیق بر کنوانسیون سوم ژنو" اسلام و حقوق بشردوستانه 1، 1 (1392): 536.

12. مشترک با زهرا عامری"مبانی نظارت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران" فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی ـ دانشگاه باقرالعلوم 17، 65 (1393): 7-33.

13. "وجدان جمعی نیروی سازنده اخلاقی" دین و قانون 1، 8 (1394): 69-97.

14. مشترک با محمدجواد ارسطا "اصل رحمت در حکمرانی از منظر قرآن کریم" قرآن، فقه و حقوق اسلامی اول، سوم (1394): 171-193.

15. "جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت" فقه حکومتی 1، 1 (1395): 30-50.

16. مشترک با زهرا عامری "شاخص‌های شفافیت در حکومت اسلامی با تأکید بر حکومت علوی" حقوق اسلامی 49، 49 (1395): 129-158.

17. "شرایط اعمال تحدید حقوق و آزادی‌ها با تاکید بر نظم عمومی" مجله مطالعات حقوق تطبیقی 12، 105 (1395): 53-79.

18. "ماهیت الزام‌آور قانون" فقه و قانون 10، 10 (1395): 95-117.

19. مشترک با زهرا میرزایی و محمد رجبی "حمایت کیفری از حق‌های اساسی شهروندان در نظام حقوقی ایران" حقوق جزا و سیاست جنایی (حقوق جزا و جرم شناسی سابق دانشگاه تهران) 1، 1 (1395): 1-24.

20. "ولایت فقیه یا نظارت فقیه" فقه حکومتی 2، 2 (1395): 21-35.

21. مشترک با محمد صالح تسخیری "تقنین مشترک کشورهای اسلامی در حوزه حقوق بشردوستانه؛ بایسته‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها" فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب (دانشگاه قم ) 3، 4 (1395): 29-48.

22."تقنین در حوزه هنر" الهیات هنر 7، 7 (1395): 69-82.

23. مشترک با محمد منصوری "تحلیل مبانی و کارکردهای اصل سالیانه بودن بودجه در دوران کنونی" فصلنامه دانش حقوق عمومی پژوهشکده شورای نگهبان 5، 16 (1395): 81-102.

24. مشترک با محمد منصوری "بررسی ابتکار تقنین از سوی نمایندگان مجلس در حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی" پژوهش حقوق و سیاست ویژه حقوق 18، 54 (1396): صفحه 277-305.

25. مشترک با محسن اسماعیلی"تکراری مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده‌های انتخاباتی و مقابله با وعده‌های دروغین" فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 47، 1 (1396): 135-150.

26. مشترک با سیده زهرا سعید "بررسی آزادی تحصن در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی به آزادی تجمع" نامه مفید 6، 109 (1396): 1-20.

27. زهرا دانش ناری "مشاغل سبز رویکردی نوین در حقوق محیط زیست" انسان و محیط زیست 16، 4 (1396): 1-20.

28.مشترک با سیده زهرا سعید "گذار از تعهد به وسیله به تعهد به نتیجه در اصل سوم قانون اساسی" حقوق اسلامی 14، 53 (1396): 59-84.

29. مشترک با مصطفی بخرد "بررسی فقهی ترافع نزد محاکم غیراسلامی" پژوهش‌های فقهی 13، 2 (1396): 341-363.

30. مرتضی رستمی "بررسی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی ایران در پرتو اصول سرمایه‌گذاری" حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق پردیس فارابی دانشگاه تهران) 14، 1 (1396): 95-115.

31. زهرا عامری "امانت بودن مناصب عمومی در نظام حقوق اساسی ایران با تأکید بر اندیشه علوی" حکومت اسلامی 22، 2 (1396): 105-130.

32. مشترک با زهرا عامری و احمد خسروی "خانواده‌محوری در نظام مالیاتی با تأکید بر نظام حقوق مالیاتی ایران" دو فصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده 5، 2 (1396): 95-123.

33. مشترک با محمد منصوری بروجنی، محمد صالح تسخیری و ابوالفضل الموتیان "آموزش‌های پارلمانی ابزار کارآمدی پارلمان" مجلس و راهبرد 25، 96 (1396): 1-20.

34. مشترک با زهرا عامری "امکان سنجی عزل نماینده در نظام حقوق اساسی ایران" فصلنامه دانش حقوق عمومی پژوهشکده شورای نگهبان 6، 18 (1396): 67-89.

35. مشترک با زهرا عامری "معیارهای اخلاق حرفه‌ای کارگزاران در نظام مدیریت شایسته (در پرتو اندیشه علوی)." فصلنامه معرفت اخلاقی 9، 23 (1397): 51-67.

36. مشترک با فرزانه عبدالمحمدی "نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران" دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری 6، 11 (1397): 57-86.

37. مشترک با زهرا عامری و احمد خسروی "تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران" فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 1، 49 (1397): 1-20.

38. محمد صالح تسخیری "حقوق کار سالمندان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی" نامه مفید 6، 1009 (1397): 91-112.

39. مشترک با حدیثه داودی"الگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مؤلفه‌های تبلیغات انتخاباتی شایسته" فصلنامه دانش حقوق عمومی پژوهشکده شورای نگهبان 7، 20 (1397): 71-91.

40. مشترک با زهرا دانش ناری"حمایت از حقوق زبانی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر" فصنامه حقوق اداری 6، 16 (1397): 1-20.

41. مشترک با امید شیرزاد "حوزه عمومی و نسبت آن با نظام حقوق‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران" مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید 13، 2 (1397): 1-20.

42. مشترک با محمد منصوری بروجنی "ساحت های اخلاق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رویکرد حکومت دینی" فلسفه دین (اندیشه‌های فلسفی سابق پردیس فارابی) 15، 3 (1397): 1-20.

د. سایر

همایش‌های بین المللی

1.Habibnejhad, Seid Ahmad. "Family Law from Madzab Imam Dja`fari Perspective in Republic Islam Iran." “Women and The Family According to The Syafi’I and Dja’fari Madzhabs, Jakarta.

2."وجدان جمعی نیروی سازنده اخلاق." کنفرانس بین المللی فقه و قانون، قم.

3. مشترک با محمد صالح تسخیری "تقنین مشترک کشورهای اسلامی در حوزه حقوق بشردوستانه" همایش اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی، قم.

همایش‌های داخلی

4. "مبانی تحدید حقوق و آزادی های عمومی در گفتمان اسلامی" نشست راهبردی آزادی، تهران.

5. مشترک با سلمان ایزدی "تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مالیاتی مندرج در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم" نهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، تهران.

6.  مشترک با حوریه درویشی "بررسی مسئولیت مدنی در بانکداری اسلامی" همایش ملی بانکداری اسلامی،.

7. مشترک با سمیرا خویینی"پاسداری قضایی از حقوق شهروندان در مراجع اداری" اولین کنگره حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگی، تهران.

8. "تقنین هنر" دومین همایش فقه هنر، قم.

9. مشترک با زهرا عامری "نقد تحزب در بستر مشروطیت" قانون اساسی و دولت مشروطه در ایران، تبریز.

10. مشترک با مرضیه سلمانی سیبنی "نظام شایسته فقر زدایی در تمدن نوین اسلامی" همایش ملی تمدن اسلامی، تهران.

11. مشترک با سمیرا خوئینی "ضرورت الزام دولت به آموزش رایگان کودکان با تاکید بر کودکان یتیم" همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان،.

12. مشترک با فاطمه داودآبادی فراهانی "بررسی روابط متقابل فقر و سرمایه اجتماعی" همایش ملی سرمایه اجتماعی و امنیت، قم.

داوری‌های انجام شده

1. کتاب سال حوزه، قم، 1394/05/01

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, ...)

1.رتبه 4 کنکور سراسری، ملی، سایر، 1375/06/31

2.برگزیده جشنواره پژوهشی دانشگاه، ملی، جشنواره پژوهش دانشگاه، 1386/02/31

3. برگزیده جشنواره علامه حلی، ملی، سایر، 1387/02/31

4. اخلاق و قانونگذاری، ملی، سایر، 1395/09/25

5. دوازدهمین جشنواره پژوهشی پردیس فارابی، ملی، جشنواره پژوهش دانشگاه، 1396/09/16

 

دکتر کوروش استوار سنگری

حقوق عمومی دانشگاه ازاد شیراز

iala.ir
nono.ir


الف. تحصیلات

 دکتری تخصصی حقوق عمومی واحد علوم و تحقیقات تهران (سال1388)

 ب. سوابق کاری

1. عضوکانون وکلای دادگستری فارس، وکیل پایه دادگستری ( 1379/6/2)

2. عضو هیأت علمی و مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد شیراز (1377ـ 1388)

3. مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری حقوق عمومی (1393ـ 1395)

4. مدیر امورحقوقی دانشگاه آزاد شیراز و فارس (1394 ـ 1396)

5. تدریس دوره کارشناسی (مهر 1371)، دوره کارشناسی ارشد (مهر 1384)، تدریس دروس تخصصی حقوق اداری، حقوق کار، تأمین اجتماعی، مبانی حقوق عمومی، قراردادهای اداری و تدریس دوره دکتری (مهر 1393) تاکنون.

ج. آثار علمی

مقالات متعدد در نشریه کانون وکلای سابق، کانون وکلای فارس، نشریه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، نشریه مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، مجله تحقیقات حقوقی شهید بهشتی، فصلنامه حقوق اداری، مجلس و پژوهش و ...
1.کار پژوهشی با مشارکت دکتر امامی در دانشکده حقوق دانشگاه شیراز در سال 79 تحت عنوان «مسائل و مشکلات و تهیه و تنظیم قرارداد بیع بین‌المللی»

2. کار پژوهشی جهت پژوهشگاه قوه قضاییه در پاییز 1395با عنوان "معیار تشخیص اعمال عمومی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری"
3. کتاب حقوق تأمین اجتماعی، نشر میزان ، بهار 1384، چاپ پنجم 1395.

4. کتاب حقوق اداری جلد اول (با مشارکت دکتر محمد امامی)، چاپ اول 1386، نشر میزان، چاپ بیست ودوم بهار 1397، نشر میزان.

5. کتاب حقوق اداری جلد دوم (بامشارکت دکتر امامی) چاپ اول 1391 نشر میزان، چاپ سوم 1396.

6. کتاب مقدمه حقوق کار، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 1395، چاپ دوم 1396.

 

مدیر داخلی

مهدی حسنوند

حقوق عمومی دانشجو دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، ایران

iala.ir malr.ir
ma_hasanvandyahoo.fr
09214930838
0000-0003-2074-6689


کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی1398-1400

دانشجو دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران1401-

پایان نامه

مطالعه تطبیقی حقوق استخدام و خروج از خدمت قضات با قوانین عام استخدامی در پرتو لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی ، به راهنمایی دکتر وحید آگاه  و با مشاوره دکتر مهدی هداوند،  سال دفاع: 1400شهریور  

مقالات

 1. واکاوی مفهوم و جایگاه صلاحیت تفسیری قاضی در حقوق عمومی به مثابه صلاحیت مقام عمومی ( چاپ شده در فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری ) سال دوم ، شمارم دوم ،بهار 1399
 2. واکاوی معیار جبران عادلانه در تملک املاک خصوصی جهت استفاده عمومی توسط دولت ( چاپ شده توسط فصلنامه رای )
 3. نقش اطلاع ورزشکاران زن از قوانین مسئولیت مدنی در کاهش آسیب های ورزشی  (همایش بین المللی نقش زنان در مدیریت ورزشی کشور )
 4. امکان سنجی بازگشت قضات به حقوق عام استخدامی پس از 110 سال:تحلیل مبحث ورود به خدمت (1400-1290)
 5. ضابطه‌مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویه‌ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا( چاپ شده در فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری ) سال سوم 
 6. حقوق اداری تطبیقی و ساختار سیاسی ( پذیرش شده در دوفصلنامه جستارهای نوین حقوق اداری) سال اول، شماره دوم ، پاییز و زمستان 1400
 7. تفکیک مفهومی مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری
 8. کاربست اصل مشروعیت تحصیل دلیل کیفری در دادرسی های اداری ایران با تاکید بر آرا دیوان عدالت اداری
 9. تحلیل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و تبیین ضرورت الحاق ایران به آن

 

دستیار مدیر اجرایی

محمد هدایتی زفرقندی

حقوق عمومی دانشجو دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

mhedayatizyahoo.com

ویراستار انگلیسی

حدیثه داوودی

حقوق عمومی دانشجو دکتری حقوق، دانشگاه آزاد واحد هشتگرد، البرز، ایران

lawmaker95yahoo.com

مشاور نمایه سازی

دکتر مهسا فرحان جم

حقوق بین الملل دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران

mahsa.farhaangmail.com

ویراستار

دکتر محمد صادق دهقان

حقوق بین الملل دکتری حقوق بین الملل

111gmail.com