نظام حقوقی حاکم بر پیمان های دولتی در پرتو حکمرانی مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه حقوق،دانشکده علوم اداری و اقتصاد،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

ارتقاء نظام حقوقی حاکم بر قرارداد پیمانکاری دولتی از حیث کیفی، در پرتو توجه به برخی از اصول امکان‌پذیر است. این اصول با آنچه که در ادبیات سیاسی، حقوقی و مدیریتی دهه هشتاد میلادی به عنوان «حکمرانی مطلوب» شناخته شده قرابت مفهومی و مرزهای مشترک و درهم تنیده‌شده‌ای دارد. شفافیت، مشارکت‌جویی، حاکمیت قانون، پاسخگویی، کارآمدی و اثر بخشی در زمره مهمترین این اصول‌اند. در این مقاله نگارندگان پس از تشریح مختصر نظریه حکمرانی مطلوب و تبیین معرفه های آن، به نقد نظام حاکم بر قرارداد های پیمانکاری دولتی در پرتو اصول حکمرانی مطلوب پرداخته اند. در برخی موارد نقدهای وارد‌شده به قانون و در پاره‌ای از موارد به رویه ها، تصمیم گیری‌ها و تعیین خط‌مشی و سیاست‌گذاری در‌این‌باره باز‌می‌گردد. در پایان پیشنهادهایی در جهت اصلاح قانون و تغییر در شیوه تعیین روش‌ها و تصمیم‌سازی ارائه شده است. در مجموع استفاده از مدل حکمرانی مطلوب در قراردادهای اداری الگوی مناسبی در جهت بهبود، ارتقاء، کارآمدی و اثر‌بخشی نظام حقوقی حاکم بر پیمانکاری دولتی به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The legal system governing government treaties in the light of good governance

نویسندگان [English]

  • mitra esmaeili 1
  • ali radan jebeli 2
  • manouchehr tavassoli naeini 3
1 PhD Student in Private Law, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities and Law, , Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
3 Associate Professor of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

It is possible to improve the legal system governing the government contracting contract in terms of quality, in the light of paying attention to some principles. These principles are conceptually related to what is known in the political, legal, and managerial literature of the 1980s as "good governance," and have common and intertwined boundaries. Transparency, participation, rule of law, accountability, efficiency and effectiveness are among the most important of these principles. In this article, after briefly explaining the theory of good governance and explaining its definitions, the authors have criticized the system governing government contracting contracts in the light of the principles of good governance. In some cases, criticisms of the law and in some cases refer to procedures, decisions, and policy-making in this regard. At the end, suggestions are made to amend the law and change the method of determining methods and decision-making. In general, the use of good governance model in administrative contracts seems to be a good model for improving, promoting, efficiency and effectiveness of the legal system governing government contracting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government contracting
  • administrative contract
  • good governance
  • efficiency and effectiveness
  • rule of law
انصاری، ولی الله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، چاپ دوم، نشر حقوقدان، 1388.

بیکس، برایان، فرهنگ نظریه حقوقی، چاپ اول، نشر نی، 1389.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ شانزدهم، نشر گنج دانش، 1385.

حاجی ده آبادی، احمد، بایسته‌های تقنین، چاپ دوم،نشر پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385.

حبیب زاده، محمد جعفر، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، چاپ اول، نشر جنگل، 1390.

دانایی فرد، حسن، چالش‌های مدیریتی در ایران، چاپ اول، نشر سمت، 1382.

دو میشل، آندره و لالومی یر، پی یر، حقوق عمومی، ترجمه ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، چاپ اول،نشر دادگستر، 1376.
 
رضایی زاده، محمد جواد، حقوق اداری 1، چاپ اول، نشر میزان، 1385.

شمعی، محمد، تحلیل ماهیت و آثار قرارداد اداری در حقوق ایران، چاپ اول، نشر دستان، 1388.

شمعی، محمد، حقوق قراردادهای اداری، چاپ اول،نشر جنگل، 1393.

شیدفر، زین العابدین، حقوق عمومی و اداری، چاپ دوم، نشر دانشگاه تهران، 1342.

طباطبایی موتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، چاپ سوم،نشر دانشگاه تهران، 1382.

نقیبی مفرد، حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی‌شدن حقوق بشر، چاپ اول، نشر شهر دانش، 1389.
اسلامی، رضا، فرومند، لادن، تأثیر خصوصی‌سازی بر حکمرانی مطلوب، نشریه حقوق اساسی، شماره 15، سال هشتم، تابستان 1390،صص 1-38.

بنی احمد، مرتضی، شرایط نابرابر حقوقی در قراردادهای پیمانکاری و تبعات زیان‌بار آن، نشریه مجلس و پژوهش، سال 10، پاییز 1382، شماره 39،صص 104-118.

حبیب نژاد، سید احمد، سلمانی سیبنی، مرضیه، نسبت سنجی نظریه دولت رفاه و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فقر زدایی، فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1399،ص 59-88.

حسین آبادی، امیر، تعادل اقتصادی قراردادها، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 21 و 22، زمستان 1377،صص 121-151.

دشتی، تقی، حائری اصفهانی، شهاب، داوری در دعاوی دولتی با نگاهی تحول گرایانه به اصل 139 قانون اساسی، فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری، سال دوم، شماره دوم، بهار 1399ص 135-153.
 
شریف زاده، فتاح، قلی پور، رحمت الله، حکمرانی خوب و نقش دولت، نشریه فرهنگ مدیریت، سال اول، شماره 4، پاییز و زمستان 1382،صص 93-109.

زارعی، محمد حسین، حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 40، پاییز و زمستان 1383،صص 155-202.

زاهدی مازندرانی، محمد جواد، افول و ظهور دولت رفاه، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوم، شماره سوم، پاییز 1379، شماره 6،صص 129-164.

هداوند، مهدی، حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر، نشریه حقوق اساسی، سال سوم، شماره چهارم، تابستان 1384،صص 51-86.

یزدانی زنوز، هرمز، نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب، نشریه حقوق اساسی، سال ششم، شماره 11، تابستان 1388،صص 49-70.

نورزاد، مجتبی،مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و سازمان ملل متحد در مبارزه با جرائم اقتصادی، رساله دکتری در حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1388.
International fund for agricultural development,executive board-sixty-seventh session, Rome, 8-9 september 1999.

John bullivant, burgess.R. Corbett-nolan.A. and godfrey,K. good governance handbook, healthcare quality improvement partnership and good governance institute.2000

Rachel M.Gisselquist,good governance as a concept,and why this matters for development policy,UNU-WIDER,world institute for development economics research,working paper.NO 2012/30.

Wondwossen wakene,the law of administrative contract,prepared under the sponsorship of the justice and legal system research institute,2009