داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
Arian Petoft حقوق عمومی پژوهشگر دانشگاه اشپیر آلمان/ استادیار دانشگاه مراغه
علی آتشی معاون حقوقی سازمان دامپزشکی
مسلم آقایی طوق حقوق عمومی پژوهشگر حقوق عمومی
وحید آگاه حقوق عمومی عضو هیت علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل/ دانشکده حقوق و علوم سیاسی/دانشگاه علامه طباطبایی/ایران/ ایران
محمدامین ابریشمی راد حقوق عمومی استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان
امیر احمدی استادیار، عضو هیأت علمی گروه حقوق، دانشگاه پیام نور تهران، ایران
مریم احمدی پرتوی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران-وکیل پایه یک دادگستری- مدرس دانشگاه
کورش استوارسنگری حقوق عمومی عضوهیات علمی دانشکده حقوق وعلوم انسانی دانشگاه آزاد شیراز
فاطمه افشاری حقوق دادرسی اداری عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه
مینا اکبری حقوق عمومی پژوهشگر قوه قضاییه و مدرس دانشگاه
شیوا بازرگان گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی تهران
مهدی بالوی حقوق عمومی دانشیار پایه‌۷ گروه حقوق‌بین‌الملل‌وعمومی پردیس‌فارابی دانشگاه‌تهران
امیر نظام براتی مطالعات میان رشته ای استادیار حقوق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)،مازندران ، ایران،
علی بیاتی حقوق عمومی استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم انتظامی امین
احمد تقی زاده حقوق عمومی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
محمدقاسم تنگستانی گروه آموزشی حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران
سهیل جدی حقوق دادرسی اداری، حقوق شهری عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه عدالت
محمد جلالی استادیار دانشگاه شهید بهشتی نایب رئیس هیات مدیره انجمن حقوق شناسی
مهدی جوهری حقوق شهری دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران
علی حاجی پور کندرود حقوق عمومی استادیار گروه حقوق, واحد ارومیه, دانشگاه آزاد اسلامی, ارومیه, ایران.
سیداحمد حبیب نژاد حقوق عمومی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محسن حسنوند حقوق اداری تطبیقی گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران،ایران
محمد حسنوند حقوق عمومی دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی/ قاضی دیوان عدالت اداری / مدرس دانشگاه
آیدا حیدری حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
مصطفی خیری زاده مطالعات بنیادین حقوق اداری پژوهشگر مرکز اسناد حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین المللٰ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه
حمیدرضا دانش ناری مطالعات میان رشته ای دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
زهرا دانش ناری حقوق عمومی مدرس دانشگاه غیر انتفاعی صدرا
فائزه دانشور حقوق عمومی مدیر امور حقوقی /شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
تقی دشتی دانشگاه باقرالعلوم
محمد تقی دشتی حقوق عمومی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
محمد راسخ حقوق عمومی استاد دانشگاه شهید بهشتی
زهره رحمانی حقوق عمومی حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران
سمانه رحمتی فر حقوق اداری تطبیقی دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
ولی رستمی حقوق عمومی دانشگاه تهران
ولی. رستمی حقوق عمومی
محمد. رضا رفیعی حقوق دادرسی اداری
محمدرضا رفیعی حقوق دادرسی اداری قاضی- دیوان عدالت اداری
احمد رنجبر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
محمد زرشگی حقوق عمومی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مرضیه سلمانی سیبنی حقوق عمومی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران/ مدرس دانشگاه علم و فرهنگ تهران
علی سهرابلو حقوق شهری فارغ التحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
خدیجه شجاعیان حقوق عمومی استاد یار گروه حقوق عمومی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز ، ایران
یاور شعبانی حقوق عمومی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد شیراز
محمد شمعی حقوق عمومی استادیار
امید شیرزاد حقوق عمومی استادیار حقوق عمومی دانشگاه یزد
روشنک صابری حقوق عمومی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مهدیه صانعی سایر موضوعات استادیار و عضو هیئت علمی حقوق اقتصادی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ، وکیل پایه یک دادگستری
کیوان صداقتی حقوق عمومی استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد تهران جنوب
ساسان صیرفی
نسرین طباطبائی حصاری حقوق شهری، مطالعات میان رشته ای استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران
رضا طجرلو عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
ریحانه عامری حقوق مالی دادیاردادستانی انتظامی مالیاتی مدرس دانشگاه
زهرا عامری حقوق عمومی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه بجنورد
بیژن عباسی حقوق عمومی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
یونس فتحی حقوق عمومی استادیار گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه بوعلی سینا،همدان،ایران
هدایت فرخانی حقوق عمومی دانشگاه تهران
علی فقیه حبیبی دانشیار گروه حقوق،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران ،ایران
فرهنگ فقیه لاریجانی استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه مازندران
علی محمد فلاح زاده حقوق عمومی گروه حقوق عمومی و روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه علامه طباطبایی
حامد کاویانی حقوق عمومی مدرس دانشگاه.
حامد کرمی حقوق دادرسی اداری استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران، ایران
سجاد کریمی پاشاکی حقوق استخدامی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تهران پردیس فارابی
ایام کمرخانی حقوق مالی فارغ التحصیل دکترا حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی. تهران . ایران
مرتضی کهن سال مطالعات میان رشته ای پژوهشگر و نویسنده موسسه دانشگاهی لمبرت آلمان،موسسه مازند،نخبگان ایران.
آزیتا محسن زاده حقوق عمومی وکیل دادگستری
فردین مرادخانی حقوق عمومی دانشگاه بوعلی همدان
علی مشهدی حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم
فرشید مقیمیان بروجنی حقوق عمومی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران
عباس منصورآبادی دانشکده حقوق پردیس فرابی دانشگاه تهران
ابراهیم موسی زاده حقوق اداری تطبیقی، حقوق عمومی استاد گروه حقوق اداری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
آیت مولائی حقوق عمومی گروه حقوق. دانشکده حقوق و علوم اجتماعی. دانشگاه تبریز. ایران.
اکبر میرزانژادجویباری گروه حقوق موسسه عالی مظالعات مدیریت و برنامه ریزی
مرتضی نجابت خواه حقوق دادرسی اداری دانشیار و عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران
محمد نکوئی حقوق دادرسی اداری دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران
امیرحسن نیازپور سایر موضوعات استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مهدی هداوند حقوق عمومی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مجتبی همتی حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی
سید مجتبی واعظی حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
محمدرضا ویژه دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
اسدالله یاوری حقوق عمومی استادیار و معاون پژوهشی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی