کسب مجوز علمی پژوهشی


کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم با اعطای مجوز علمی ( علمی پژوهشی) به فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری به صاحب امتیازی انجمن ایرانی حقوق اداری موافقت نمود. بدیهی است رتبه و امتیاز نشریه در فرآیند امتیاز بندی سال ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.
Malr.ir

https://journals.msrt.ir/Home/Detail/11717