الگوی شایسته اداره خوبِ کتابخانه‌ های پارلمانی با تاکید بر وضعیت شناسی کتابخانه مجلس شورای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق عمومی، ‌دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران ، قم،‌ ایران و عضو هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

کتابخانه پارلمانی نماد پیوند علم و دانش با قوه مقننه و به مثابه حلقه واسط برای انتقال داده‌ها و اطلاعات به پارلمان و عنصری مهم در دستیابی به قانونگذاری خوب است .این کتابخانه‌ها باید تامین‌کننده‌ی نیازهای پژوهشی نمایندگان باشد؛ از جمله در حوزه‌های دریافت گزارشات توجیهی، نظرات کارشناسی و تخصصی در خصوص طرح‌ها و لوایح، ارتقای دانش قانونگذاری، دسترسی به گزارش‌های پژوهشی و همکاری در تدوین پیش نویس‌های‌تقنینی. ضمنا این نوع کتابخانه‌ها محلی برای سخنرانی‌های علمی مرتبط با پارلمان و محلی برای اثر سنجی آثار قوانین بعد از مرحله اجرا نیز می‌تواند باشد. در کشور ما برخی از وظایف و مسئولیت‌های کتابخانه پارلمانی برعهده مراکز پژوهشی مجلس و معاونت قوانین مجلس است و به نوعی کتابخانه پارلمانی به مفهوم خاص خود هنوز شکل نگرفته است و کارکردهای کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس بیشتر از جنس کتابخانه‌های عمومی است و نیازمند اصلاحاتی ساختاری- هنجاری برای انجام رسالت ویژه خود به مثابه واسط انتقال و حتی تولید داده های مورد نیاز به کارگزاران پارلمانی و نیز آموزش های پارلمانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The ideal model of good management for parliamentary libraries with emphasis on the status of the library of the Islamic Consultative Assembly of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed ahmad habibinejad 1
  • Samira Khoini 2
1 Associate Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran and Member of the Board of the Iranian Association of Administrative Law
2 PhD Student in Public Law, Faculty of Law, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

The parliamentary library symbolizes the connection between the science and knowledge and the legislature, and it's an intermediary to transfer data and information to the parliament, and is also an important element in achieving good legislation. These libraries should meet the researching requirements of the parliament members; namely in receiving explanatory reports and professional opinions on bills, promoting legislative knowledge, having access to research reports, cooperationing in legislative drafts, and evaluating the effectiveness of laws. Proper action in these areas can to some extent prevent "bad law" or reduce the political, social, and economic costs of legislation. The main question of the article is what elements and components the good management of a parliamentary library is based on. This article comparatively studies the quality of parliamentary libraries in some countries and identifies its structure and features, and yet examines its role in improving the quality of legislation. It also analyzes the »library, museum, and document center of the Islamic Consultative Assembly« as the sole parliamentary library in the country and an scientific organizatio, and while examining the functions, presents suggestions to sketch a proper model for the management of this institution. It is also important to note that in our country, some of the duties and responsibilities of the Parliamentary Library are undertaken by the Parliamentary Research Centers and the Deputy Minister of Parliamentary Law and somehow, the parliamentary library has not yet been formed in its sense and the functions of the museum library and the Parliamentary Documentation Center are more than public libraries and it requires structural-normative reforms to fulfill its special mission as an intermediary to transfer and even produce the required data for parliamentary agents and also parliamentary training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Management of the Parliamentary Library
  • Parliamentary training
  • Good Legislation
  • Parliamentary Library
  • Museum Library and Parliamentary Documentation Center
  • Legislative Costs
حبیب‌نژاد، سید احمد و احمد تقی‌زاده، نیازسنجی تقنینی؛ عنصری بایسته در قانون‌گذاری شایسته، دانش حقوق عمومی، زمستان 1398، شماره 26، صص 46-25.
حبیب‌نژاد، سید احمد و زهرا عامری، قانون‌نویسی در نظام تقنینی ایران در پرتو مدل‌های پیش‌نویس‌نگاری تقنینی، مجلس و راهبرد،  تابستان 1399، دوره 27، شماره 102، صص 265-241.
حبیب‌نژاد، سید احمد، ابوالفضل الموتیان، محمد منصوری بروجنی و محمدصالح تسخیری، آموزش‌های پارلمانی ابزار کارآمدسازی پارلمان با تأکید بر ایجاد رشته حقوق پارلمانی، مجلس و راهبرد، زمستان 1397، دوره 25، شماره 96، صص 396-371.
رابینسون، ویلیام اچ، کتابخانه‌های پارلمانی: اطلاعات در فرایند قانون‌گذاری، ترجمه ابراهیم یوسفی راد، مجلس و پژوهش، 1386، سال 13، شماره 54، صص 250-211.
راسخ، محمد، مطالعه تطبیقی مراکز پژوهشی پارلمان در سطح جهان، مجلس و راهبرد، پاییز 1382، سال 10، شماره 40، صص 96-33.
ساکاتا، کازوکو، نحوه ارائه خدمات کتابخانه‌های پارلمانی به نمایندگان مجلس در عصر دیجیتال، ترجمه احمد مظفرمقام، پیام بهارستان، فروردین 1385، شماره 58، صص 5-2.
کاتسوتوشی، تاکامی، نقش پارلمان و کتابخانه پارلمانی در قرن حاضر، ترجمه ناصر اسکندری، پیام بهارستان، خرداد 1383، شماره 36، صص 9-8.
کریمیان، مهدی، گذری بر فرایند دیجیتالی کردن نسخ خطی و سایر منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی، پیام بهارستان، پاییز 1388، دوره 2، شماره 5، صص 514-501.
کلمن، آیدا، متخصصان اطلاع‌رسانی کتابخانه پارلمانی مجارستان در کمیته‌های تخصصی پارلمان‌های این کشور، ترجمه فریدون آزاده تفرشی، پیام بهارستان، مرداد 1384، شماره 50، صص 10-6.
محمدعلیپور، نرگس و سکینه مرادی، اخلاق حرفه‌ای کتابداران (موردپژوهی: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی)، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، زمستان 1394، شماره 104، صص 166-155.
نظری، محمدرضا، گفتگو: نخستین کتابخانه رسمی ایران دستاورد انقلاب مشروطه، مصاحبه‌شونده: سید محمدعلی احمدی ابهری، پیام بهارستان، مهر 1385، شماره 64، صص 20-13.
بروشورکتابخانه مجلس شورای اسلامی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، اردیبهشت 1398، قابل مشاهده در:
دائره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی، مدخل کتابخانه‌های عمومی. مشاهده آنلاین در:
دائره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی، مدخل کتابخانه‌های تخصصی، مشاهده آنلاین در:
دفتر بنامه‌ریزی و نظارت کتابخانه مجلس، سند بالادستی و چشم‌انداز 1404 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای ملی، مهر 1396، قابل مشاهده در:
 
Cuninghame, K. Guidelines for Legislative Libraries, 2nd, Completely updated and enlarged edition, Netherlands: International Federation of Library Associations and Institutions, 2009.
Inter-Parliamentary Union (IPU) and the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), Guidelines for Parliamentary Research Services, Inter-Parliamentary Union, 2015.
Miller, R., Riccardo Pelizzo and Rick Stapenhurst, Parliamentary Libraries, Institutes and Offices: The Sources of Parliamentary Information, Washington D.C: Research Collection School of Social Sciences, 2004.
Stam, D.H. International Dictionary of Library Histories, NewYork: Routledge, 2015.
Mostert, B.J. and Dennis N. Ocholla, "Information needs and information seeking behavior of parliamentarians in South Africa," South African journal of libraries and information science, Vol. 71, No. 2, 2005, pp. 136-150.
Missingham, R. "Parliamentary library and research services in the 21st century: A Delphi study", IFLA Journal 37(1), 2011, pp 52-62.
Sosna, K. "New Developments in Library Services and Technology: Modernization of Information Services of the Parlimentary Library of the Czech Republic" Inspel International Journal of Special Libraries 32, Paper delivered at the 63rd IFLA General Conference, Amsterdam, August 31- September 5, 1997, pp. 126-136.
Congressional Research Service Careers, Library of Congress, available at:            https://www.loc.gov/crsinfo/