مطالعه تطبیقی روش های برگزاری مناقصات در «قانون برگزاری مناقصات» ایران و «قانون نمونه تدارکات دولتی 2014» آنسیترال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران ـ شمال تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی , دانشگاه تهران, تهران, ایران

چکیده

قانونگذاران در راستای اجرایی نمودن اهداف قوانین ناظر بر معاملات دولتی، به طراحی شیوه ها و تشریفاتی برای انجام معاملات حوزه حقوق عمومی دست می زنن د تا نهادهای بخش عمومی با تکیه بر آن بتوانند نظام حقوقی شکل یافته را به مقصود برسانند. به همین منظور طراحی روش های متناسب با شرایط و نیاز نهاد خریدار از موضوعات اساسی حقوق مناقصات است، تا بدینوسیله اولاً تأمین نیاز نهادهای بخش عمومی برای استمرار ارائه خدمات عمومی مرتفع گردد و ثانیاً در تلاش بی وقفه برای دستیابی به انطباق کامل تشریفات خرید بر اهداف حقوق مناقصات تا حدامکان، از سوء استفاده اقتدار عمومی نهادهای این بخش جلوگیری به عمل آورده و از منابع عمومی صیانت شود. از لحاظ انتخاب روش انجام مناقصه، هدف مناقصه گزار باید براساس انتخاب شخص واجد شرایط طرف قرارداد، در بهترین زمان و مناسب ترین شرایط قرار گیرد تا بتوان به بهترین و مناسب ترین پیشنهاد ارائه شده از سوی وی یا پیشنهادی که براساس آن قرارداد منعقد می گردد، دست یافت. بنابراین در تمامی قوانین مربوط به مناقصات بخشی به بیان انواع روش های انجام مناقصه اختصاص یافته است. مقاله حاضر اصولی را که قانون نمونه تدارکات آنسیترال، در طراحی روش های برگزاری مناقصه به آن توجه نموده است، شناسایی و با روش های بیان شده در قانون مناقصات ایران مورد مقایسه قرارمی دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Tendering Procedures in "Iran's Tender Law" and "UNCITRAL Model Law on Public Procurement 2014"

نویسندگان [English]

  • Davoud Hosseinzadeh Arabi 1
  • bijan abbasi 2
1 PhD Student, Public Law, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Prof., Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to enforce the objectives of procurement regulations,legislative bodies design procedures for conducting public sectors procurement so that public sector entities can rely on them to achieve the goals of legal system.For this reason,the design of methods appropriate to the requirements of those entities is an essential issue of Tenders Laws. In terms of choosing the bidding method, the bidder's goal should be based on the selection of a qualified person of the contracting party, in the best time and the most appropriate conditions to be able to the best and most appropriate bid submitted by him.Therefore all procurement rules have been devoted to a variety of bidding procedures.The present article identifies the principles that the UNCITRAL Model Law on Public Procurement has taken into account in designing the tendering procedures and compares them with the procedures outlined in Iran's Tender Law. This research intends to answer the question of what are the differences between the tendering methods in the two documents and in the current situation by comparatively examining the various methods of holding tenders in the Iran's Tender Law and the UNCITRAL Model Law on Public Procurement. Which of them is more successful in achieving the goals of bidding laws? But the focus is on explaining the rules and regulations used in the UNCITRAL Code. Thus, first, the methods of holding tenders mentioned in Iranian law are briefly explained, and then the related issues stated in the sample law are examined with more care and reflection

کلیدواژه‌ها [English]

  • Procurement
  • Bidding Procedures
  • Iran's Tender Law
  • UNCITRAL Model Law on Public Procurement
 
اسماعیلی­ هریسی،ابراهیم،حقوق­ صنعت ­احداث:شرح ­قانون برگزاری مناقصات، تهران: نشر دادگستر،  1392.

انصاری،ولی­ الله،کلیات­ حقوق­ قرارداد های­ اداری،چاپ­ ششم،تهران،نشرحقوقدان:دانش نگار،1390.

Arrowsmith.S(2004),Public Procurement:An Appraisal of the Uncitral Model Law as a Global Standard,International and Comparative Law Quarterly.

Arrowsmith.S(2010),Public Procurement Regulation:An Introduction, University of Nottingham.

Hackett,M. Statham,G,eds(2016),The Aqua Group Guide to Procurement, Tendering and Contract Administration,2nd ed.Wiley Blackwell,Chichester,West Sussex.

Delaharpe,S(2009),Public Procurement Law:A Comparative Analysis, Submitted in accordance with the requirements for the degree Doctor of Lows at the University of South Africa.

Emiliani,M.L&Stec,D.J(2002),Realizing savings from online reverse auctions, Supply Chain Management,7(1).

Metzger,RobertS. and Kramer.Lauren B(2013),The Importance of Competitive Negotiations to State Information Technology Procurement,Procurement Lawyer, Volume 48.

Ming,yan.Yurong Yuan(2012),A Multi-attribute Reverse Auction Decision Making Model Based on Linear Programming,Systems Engineering Procedia4.

Nicholas,Caroline(2010),UNCITRAL on Government Procurement:Purpose, Objectives and Complementarity with the WTO,Uncitral.Org.
Pyman .M, R WaIlson & D Scott(2009),The Extent Of Single-sourcing In Defence Procurement And Its Relevance As A Corruption Risk:A First Look, Defence and Peace Economics,Vol.20(3).

Smart,A. Harrison, A(2002),Reverse Auctions as a Support Mechanism in Flexible Supply Chains, International Journal of Logistics:Research & Applications, 5(3).

Woods,G. Mantzaris,E(2012),Anti-Corruption Reader,Anti-Corruption Centre for Education and Research of the University of Stellenbosch,School of Public Leadership,University of Stellenbosch.

"Comparison of the International Instruments on Public Procurement",Review of the World Bank’s Procurement Policies and Procedures,March 2013.

"Explanatory Note on framework Agreements",CC/2005/03_rev1EN, European Comission,Directorate General Internal Market and Services,Public Procurement Policy,Brussels,p6-7,2005.

قانون برگزاری مناقصات ­مصوب1383.

آیین­ نامه ­اجرایی نظام ­مستندسازی و اطلاع ­رسانی مناقصات، مصوب 1385 هیأت وزیران.
آیین­ نامه ­اجرایی خرید خدمات ­مشاوره، مصوب 1388 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد.

UNCITRAL Model Law on Public Procurement 2014

Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement,United Nations,October 2014

The Public Contracts Regulations, PUBLIC PROCUREMENT, 102 (www.legislation.gov.uk), 2015.