آسیب شناسی ساختار و صلاحیت هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی؛ ارائه الگوی مطلوب دادرسی اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه غیر انتفاعی صدرا

2 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران. پردیس فارابی

چکیده

در نظام حقوقی ما، نهادهای متعددی مرجع سیاست گذاری در امور فرهنگی به شمار می‌روند. در این میان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی اصلی اداره امور فرهنگی نقش مهمی در صدور مجوز موسسات فرهنگی دارد. صدور مجوز موسسات فرهنگی بر اساس موازینی صورت می‌گیرد که توسط وزارتخانه مزبور تعیین می‌گردد اما پس از صدور مجوز موسسات فرهنگی، وزارت فرهنگ، نظارت پسینی خود را از طریق هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی اعمال می‌نماید. با بررسی سند موسس این مرجع یعنی «ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» می‌توان ساختار و صلاحیت‌های مقرر برای هیئت مزبور را مورد شناسایی قرار داد و با یک تحلیل حقوقی انتقادات وارد بر آن را برشمرد. از جمله ایرادات ساختاری می‌توان به دولتی بودن تمام اعضای هیئت، قائم به شخص بودن تصمیمات صادره از هیئت و عدم استفاده از نهادهای مردمی در ترکیب هیئت اشاره کرد و در خصوص ایرادات صلاحیتی نیز می‌توان به ابهام در مورد صلاحیت‌ها و اختیار گسترده در اعمال تنبیهات انضباطی اشاره کرد. با توجه به اهمیت نهادهای فرهنگی و تاثیری که در حقوق فرهنگی دارند، عملکرد صحیح این نهادها در نهایت به ارتقای حقوق فرهنگی خواهد انجامید. در این مقاله، ما به دنبال ارائه الگویی جامع با تاکید بر معیارهای دادرسی عادلانه و نیز حکمرانی مطلوب هستیم. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در جمع‌‌آوری منابع از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of the structure and competence of the Board of Supervisors of Cultural Centers; Provide an optimal model of administrative proceedings

نویسندگان [English]

  • Zahra Danesh nari 1
  • Ahmad Habib nezhad 2
1 University of Tehranدانشگاه صدرا
2 Tehran University
چکیده [English]

In our legal system, several institutions are the policy reference in cultural affairs. Meanwhile, the Ministry of Culture and Islamic Guidance, as the main trustee of the Department of Cultural Affairs, has an important role in issuing licenses to cultural institutions. Licensing of cultural institutions is based on criteria set by the ministry, but after the licensing of cultural institutions, the Ministry of Culture exercises its posterior supervision through the Board of Cultural Centers. By examining the founding document of this authority, ie, "Rules and regulations for the establishment of cultural centers, institutions, centers and associations and supervising their activities", the structure and competencies prescribed for the said board can be identified and with a Legal analysis enumerated the criticisms leveled at it. Among the structural objections, we can mention the governmental nature of all the members of the board, the independence of the decisions issued by the board, and regarding the competence objections, we can mention the ambiguity about the competencies and the wide authority to apply disciplinary sanctions.Given the importance of cultural institutions and the impact they have on cultural rights, the proper functioning of these institutions will ultimately lead to the promotion of cultural rights. In this article, we seek to provide a comprehensive model with an emphasis on fair trial standards as well as good governance. The research method in this research is descriptive-analytical and library method has been used in collecting resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative proceedings
  • licensing system
  • board of cultural centers
  • judicial supervision
امامی، محمد و کوروش استوارسنگری، حقوق اداری (جلد 1)، تهران: میزان، 1391.
انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق اداری، تهران: میزان، 1372.
آگاه، وحید، حقوق بنیادین و اصول حقوق عمومی در رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تهران: جنگل، چاپ اول، 1389.
رستمی، ولی و دیگران، دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی ایران، چاپ اول، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی و گرایش، 1388.
رضادوست، سعید، حقوق فرهنگی (1): مفهوم‌شناسی، تهران: دفتر مطالعات فرهنگی مجلس شورای اسلامی، 1389.
صالحی امیری، رضا و اسماعیل کاووسی، فرهنگ و مدیریت سازمان­های فرهنگی، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک و شادان، 1387.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، 1387.
قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر (دفتر یکم)، ﭼﺎپ دوم، تهران: ﻣؤﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی ﺣﻘﻮقی ﺷﻬﺮ داﻧﺶ، 1390.
گرجی ازندریانی، علی‌اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، تهران: جنگل جاودانه، چاپ دوم، 1388.
نرگسیان، عباس، تئوری­های مدیریت دولتی، تهران: نگاه دانش، چاپ اول، 1390.
والایی شریف، حمید، مدیریت مشارکتی، تهران: شرکت نشر و چاپ بازرگانی، چاپ اول، 1384.
هداوند، مهدی و علی مشهدی، اصول حقوق اداری در پرتوی آرای دیوان عدالت اداری، تهران: خرسندی، 1389.
هداوند، مهدی و مسلم آقایی طوق، دادگاه­های اختصاصی اداری در پرتوی اصول و آیین­های دادرسی منصفانه حقوق ایران و مطالعه تطبیقی، تهران: خرسندی، 1389.
هداوند، مهدی و هرمز یزدانی زنوز، نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات عوارض شهرداری، تهران: جنگل، 1390.
هداوند، مهدی و همکاران، آیین‌های تصمیمگیری در حقوق اداری (مطالعه تطبیقی)، تهران: خرسندی، 1389.
آگاه، وحید، «تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه­ای موسیقی و نظارت بر آن در ایران»، فصل‌نامه پژوهش حقوق عمومی، 1397، شماره 59.
باباشمس، آرزو و همکاران، «ارائه الگوی مطلوب توسعه فرهنگی در کتاب‌خانه ملی»، مجله مدیریت فرهنگی، سال یازدهم، 1396، شماره 35 و 36.
حیدری، سیروس، «اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره دوم، 1389، شماره 1.
خان‌باشی، محمد، شمس­السادات زاهدی و مهدی الوانی، «پاسخ‌گویی: بستری برای تقویت اعتماد عمومی»، پژوهش‌نامه نظام و امنیت نظامی، تابستان 1390، شماره 14.
راسخ، محمد، «ویژگی­های ذاتی و عرضی قانون»، فصل‌نامه مجلس و پژوهش، سال سیزدهم، 1385، شماره 51.
رضایی‌زاده، محمدجواد و فرامرز عطریان‌فر، «اصل الزام به ارائه دلایل تصمیمات اداری در پرتوی مفهوم اداره خوب: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا»، فصل‌نامه دانش حقوق عمومی، سال سوم، 1391، شماره 10.
رضایی­زاده، محمدجواد و یحیی احمدی، «مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی»، فصل‌نامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1388، شماره 4.
شریف‌زاده، فتاح و رحمت‌الله قلی‌پور، «حکمرانی خوب و نقش دولت»، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره اول، 1382، شماره 2.
علی‌خانی، صادق، رضا اسلامی و صابر نیاورانی، «ظرفیت­های قانون اساسی ایران در افزایش مشارکت شهروندان در پرتوی راهبردهای حکمرانی خوب»، فصل‌نامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، 1398، شماره 40.
مشهدی، علی، «تأملی بر نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت­های تشخیصی در پرتوی ماده 64 قانون دیوان»، فصل‌نامه تحقیقات حقوقی، دوره نوزدهم، 1395، شماره 74.
نکویی، محمد، «اصل تناسب جرم و مجازات در قلمروی تخلفات اداری»، فصل‌نامه حقوق اداری، سال هشتم، 1399، شماره 25.
نمک­دوست تهرانی، حسن، «آزادی اطلاعات و حق دسترسی: بنیان دموکراسی»، نشریه مجلس و راهبرد، 1388، شماره 42.
ویژه، محمدرضا و احمد کتابی رودی، «حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در انتصاب مدیران مؤسسات عمومی غیر دولتی (مطالعه موردی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی)»، فصل‌نامه دیدگاه های حقوق قضایی، 1393، شماره 65.
هداوند، مهدی و داوود کاظمی، «تأملی بر اصول مدرن حقوق اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری (تحلیل ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری)»، فصل‌نامه راهبرد، 1392، شماره 22.
هوشیار، مهدی، «دفاع فرهنگی در نظام عدالت کیفری ایران و امریکا»، پژوهش‌نامه حقوق کیفری، سال هفتم، 1395، شماره 2.
یاوری، اسدالله، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، فصل‌نامه حقوق اساسی، 1383، شماره 2.
هداوند، مهدی، «دادگاه‌های اختصاصی اداری»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1379.
Vigoda, E., "Managers; Quality; Performance appraisal; Corporate governance; Studies; Organizational behavior; Correlation analysi, The International Journal of Public Sector Management, 2003.