آسیب شناسی آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان از منظر اصول دادرسی عادلانه (با تأکید برآراء دیوان عدالت اداری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

چکیده

هر چند برخی اصول دادرسی عادلانه اختصاص به دعاوی کیفری و مدنی دارد ولی اصول عام دادرسی عادلانه با توجه به عدم برخورداری کارمند متهم از امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود و به منظور تضمین حقوق وی، به حوزه رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیز تسری دارد و رعایت آنها در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری امری قطعی است. بنابراین، بررسی و آسیب شناسی آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری از منظر اصول دادرسی عادلانه در آراء دیوان عدالت اداری، می تواند نقش مهمی در صدور رأی صحیح و منطبق با قانون، پیشگیری از تضییع حقوق کارمند و نقض آراء هیأتها در دیوان عدالت اداری داشته باشد. در نوشته حاضر، پاسخ این پرسش که رعایت نشدن کدام اصول دادرسی عادلانه، نقض آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در دیوان عدالت اداری را در پی داشته، بیان شده است. یافته های این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی ـ تحلیلی نشان می دهد که رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه در تشریفات ابلاغ اتهام، فرآیند رسیدگی و تعیین مجازاتهای اداری به تضییع حقوق کارمندان متهم و نقض آراء هیأتها در دیوان عدالت اداری منجر شده است که این موضوع در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the rulings of The Administrative Offenses of Employees Boards from the Perspective of the Principles of Fair Trial (with Emphasis on the Rulings of Administrative Court of Justice)

نویسنده [English]

  • Mohammad Nekouie
Ph.D. in Private Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Although some principles of fair trial apply to criminal and civil cases, but the general principles of fair trial, due to the lack of facilities same as the relevant organization and to guarantee employee rights, extend to the field of administrative offenses of employees and their observance in Administrative offenses trial boards is necessary. Therefore, reviewing and analyzing the decisions of the The Administrative Offenses of Boards from the perspective of the principles of fair trial in the rulings of the Administrative Court of Justice can play an important role in issuing correct and lawful rulings, Prevent the infringement of employee rights and reversal of the rulings of the Administrative Offenses Boards in the Administrative Court of Justice. In the present article, the answer to the question of which non-observance of the principles of fair trial has led to the reversal of the rulings of the Administrative Offenses Boards in Administrative Court of Justice. Findings of this study using library and documentary sources and descriptive-analytical method show that non-observance of the principles of fair trial in the proceedings and determining administrative penalties has led to the violation of the rights of the accused employees and the reversal of the rulings of the Administrative Offenses Boards in the Administrative Court of Justice and this issue is examined in the present article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative offenses
  • Fair trial
  • Administrative Court of Justice
  • Administrative offenses boards
ابراهیمی، فتاح، اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات اداری، چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، 1393.
رحمدل، منصور، تناسب جرم و مجازات، تهران: انتشارات سمت، 1389.
صادقی‌مقدم، محمدحسن و نادر میرزاده کوهشاهی، آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1392.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت، 1378.
عباسی، محمود، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ضمایم آن، تتهران: انتشارات مجد، 1374.
کردنائیج، کورش، تخلفات اداری کارکنان دولت و نحوه رسیدگی به آن، چاپ اول، تهران: انتشارات آرون، 1384.
کریم‌زاده، سیف‌اله، شرح قانون رسیدگی به تخلفات اداری، چاپ اول، قم: انتشارات دارالفکر، 1378.
گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران: نشر میزان، 1377.
محمدی لویه، قدیر، راهنمایی رسیدگی به تخلفات اداری، چاپ اول، تهران: آثار اندیشه، 1386.
مقدسی، مهدی و سید رضا فقیهی، اصل تفرید کیفری در جرائم و مجازات‌های نیروهای مسلح، چاپ اول، تهران: انتشارات چتر دانش، 1394.
نکوئی، محمد، آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل، 1399.
هداوند، مهدی و علی مشهدی، اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری (همراه با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق فرانسه، سوئیس، آلمان، مصر، لبنان، انگلیس و آمریکا)، چاپ اول، مرکز مطالعات توسعه‌ی قضایی معاونت حقوقی و توسعه‌ی قضایی قوه‌ی قضاییه، تهران: انتشارات خرسندی، 1389.
هداوند، مهدی و مسلم آقایی طوق، دادگاه‌های اختصاصی اداری، چاپ سوم، تهران: انتشارات خرسندی، 1396.
هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1389.
آقایی طوق، مسلم و سجاد مردانی، استناد به اصول حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری، فصلنامه علمی پژوهش‌های نوین حقوق اداری، بهار 1400، سال 3، شماره 6، صص 188-161.
رحیمی‌نژاد، اسمعیل و محمدجعفر حبیب‌زاده، مجازات‌های نامتناسب: مجازات‌های مغایر با کرامت انسانی، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، تابستان 1387، دوره ۳۸، شماره 2، صص 133-115.
گرجی، علی‌اکبر و یونس فتحی، آسیب‌شناسی فرایند دادرسی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری: تأملی پیرامون یک الگوی مطلوب، فصلنامه حقوق اداری، پاییز و زمستان 1394، سال 3، شماره 9، صص 51-29.
نکوئی، محمد، اصل تناسب جرم و مجازات در قلمرو تخلفات اداری، فصلنامه حقوق اداری، زمستان 1399، سال هشتم، شماره 2، صص 273-255.
یاوری، اسدالله، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین، فصلنامه حقوق اساسی، تابستان 1383، شماره 2، صص 290-253.
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی.
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری.
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری.
قانون اساسی.
قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 1382.
قانون آیین دادرسی کیفری.
قانون رسیدگی به تخلفات اداری.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
دادنامه 9109970902301286-03/08/1391 شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری.
دادنامه شماره 3276 مورخ 9/07/1391 شعبه 22 دیوان عدالت اداری.
دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۹۹۴-2۱/1۱/1391 شعبه 21 دیوان عدالت اداری.
دادنامه 9109970902201766-30/08/1391 شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری.
رأی ۱۰۱-۲۸/۱۰/۱۳۶۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
رأی شماره ۶ -0۲/0۲/۱۳۷۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
رأی شماره 9109970900304051 مورخ 26/12/1391 شعبه سوم دیوان عدالت اداری.
رأی شماره 9109970902202401-0۷/۱۰/۱۳۹۱ شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری.
رأی شماره 9209970902201066-03/06/1392 شعبه 22 دیوان عدالت اداری.
رأی شماره 9209970902201066-03/06/1392 شعبه 22 دیوان عدالت اداری.
رأی شماره 9809970906010335 مورخ 10/07/98 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری.
Bassiouni, M.C., Introduction to International Criminal Law, NY: Transnational Publishers, 2003.
Cassese، A. International Law, oxford، 2003.
Clooney, Amal, and Webb Philippa, The Right to a Fair Trial in International Law, first Edition, Oxford University Press, 2021.
foulkes، D. Administrative law, Seventh ed., London: Butter Worths, 1990.
Leach, P. Taking case to the European Court of Human convention on Human Rights, Second Edition, Oxford University Press, 2005.