دادرسی اداری اختلافات مالیاتی، ابزاری در راستای کاهش وقفه مالیاتی (مطالعه تطبیقی ایران و ایالات متحده آمریکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

3 دانشیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

چکیدهفاصله مابین زمان مقرر پرداخت مالیات و پرداخت واقعی آن را وقفه می گویند. بسیاری از پرونده ها، هنگام طرح در رسیدگی های اداری و هیأت های حل اختلاف، مودی را اقناع ننموده و به تبع آن، ارسال حجم عظیمی از پرونده ها به دیوان عدالت، تأثیری در نتیجه امر نداشته و موجب تطویل زمان و تاخیر در قطعیت مالیاتها می شود. نظام دادرسی اداری کارآمد می تواند حل و فصل اختلافات را تسریع و از ایجاد وقفه از بابت تأخیر در وصول بکاهد. کارآمدیِ نخستین مرحله دادرسی با استفاده از ظرفیت حداکثری مواد (238) ق.م.م و (29) ق.م.ب.ا.ا در جهت رفع اختلافات و جلوگیری از ورود پرونده به هیأتها و تعیین سقف پرونده هایی که در هیأتها مطرح می شود، منجر به تحقق حداکثری و به حداقل رساندن شکاف درآمدهای مالیاتی می گردد. این در حالی است که حق اعتراض به مثابه مهمترین حقوق می بایست در کلیه مراحل تضمین گردد. دیوان عدالت به وظیفه اصلی خود، نظارت بر اعمال اداری، متمرکز می شود. این مقاله در پی آن است با التفات به اصلاح نظام مالیاتی و نگاهی به نظام مالیاتی آمریکا، برخی از راهبردهای عملی تعیین شده در آن را به عنوان الگویی کاربردی مورد توجه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

IRS Adjudication a Tool for Reducing the Tax Gap (A Comparative Study of The IRS ADJ in Iran and The United States)

نویسندگان [English]

  • farnaz arta 1
  • mohsen taheri 2
  • maryam aqaeebejestani 3
1 PhD Student in Public Law, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Assistant Prof., Department of Law, Islamic Azad University, Semnan, Iran
3 Assiciate Prof., Department of Law and Jurisprudence, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Abstract

The Tax Gap is the difference between the amount of tax that should, in theory, be paid to IRS, and what is actually paid. Tax related court cases extend the processing collection and delay tax certainty.An efficient tax IRS Adjudication can speed up the resolution of tax disputes and reduce delays and gap tax in collecting due to tax delays. Efficiency of the first stage of Tax Adjudication proceedings according to Article (238) of the Law on Direct Taxes and Article (29) of the Law on Value Added Tax resolve tax disputes of taxpayers and prevent the case from entering tax dispute to the Tax Courts.And The tax ceiling for the cases before entering the tax courts leads to the realization of maximum revenues and minimizing of the tax gap. However, the right to object, as the most important right of taxpayers, must be guaranteed at all stages of tax collection. The Court of Administrative Justice of Iran, as the supreme authority of administrative proceedings, concentrated on its main task, which is to control administrative rights and actions. This article seeks to consider some of the strategies, set out in it as a practical model by considering the reform of the tax system

کلیدواژه‌ها [English]

  • USA
  • The Right of Objection
  • Tax Adjudication
  • The Tax Gap
رنجبری، ابوالفضل، حقوق مالی و مالیه عمومی: به ضمیمه قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن 27/11/1380، تهران: انتشارات مجد، 1382.
الماسی، نجادعلی و بهنام حبیبی درگاه، درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد، دیدگاه‌های حقوق قضایی، تابستان 1391، دوره 17، شماره 58، صص 72-47.
باقری، مصطفی، منوچهر توسلی نائینی و محمد دالمن پور، تأملی در نظام دادرسی مالیاتی (اداری-قضایی) ایران و آمریکا، پژوهشنامه مالیات، زمستان 1398، دوره 27، شماره 44 (مسلسل 92)، صص 66-45.
بهفر، حمزه، حدود صلاحیت و نحوه رسیدگی مراجع قضایی به جرائم موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص مأموران مالیاتی، فصلنامه جستارهای حقوق عمومی، تابستان 1397، دوره 2، شماره 5، صص 135-95.
توحیدی، احمدرضا و سیدتاج‌الدین قادری، علل اطاله دادرسی در نظام مالیاتی ایران و راهبردهای کنترلی آن، مجموعه مقالات هشتمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، 1393.
رستمی، ولی و احمد خسروی، امکان‌سنجی تدوین قانون آیین دادرسی اداری، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، زمستان 1392، شماره 64، صص 102-81.
رستمی، ولی، اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، پاییز ۱۳۸۷، دوره شماره ۳۸، شماره ۳، صص 189-165.
رستمی، ولی، حقوق مؤدیان مالیاتی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (حقوق)، بهار 1388، دوره ۳۹، شماره ۱، صص 128-107.
رضایی‌زاده، محمدجواد و ابوالفضل درویش‌وند، نقش و جایگاه شورای عالی مالیاتی در نظام مالیاتی کشور و نظارت دیوان عدالت اداری بر آن، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (حقوق)، دوره 39، شماره 2، صص 167-149.
عرب مازار، علی‌اکبر، بهروز باقری و مصطفی جعفری پرور، رویکرد مالیاتی به قیمت‌گذاری انتقالات و بررسی آن در ایران، پژوهشنامه مالیات، بهار 1393، دوره 22، شماره 21، صص 38-9.
مشهدی، علی، مبانی و مسائل هزینه دادرسی در دعاوی اداری؛ موردپژوهی دیوان عدالت اداری، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، تابستان 1397، دوره 20، شماره 59، صص 240-220.
منصوریان، ناصرعلی و بهرام چشم پیام، تحلیل حقوقی-تطبیقی مراجع دادرسی مالیاتی ایران، پژوهشنامه مالیات، پاییز 1392، دوره 2، شماره 19، صص 134-107.
موسوی، سیدیحیی و احمد ابراهیمی کرهرودی، بررسی مشکلات و چالش‌های نظام دادرسی مالیاتی ایران، پژوهشنامه مالیات، بهار 1397، شماره  37 (مسلسل 85)، صص 98-73.
یاوری، اسدالله و حامد ادریسیان، راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی، دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، پاییز و زمستان 1397، دوره 25، شماره 13، صص 26-1.
هداوند، مهدی، دادگاه اختصاصی اداری در حقوق ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1387.
بخشنامه شماره 10624/200 مورخ 07/04/1389؛ وظایف رؤسای امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم.
بخشنامه شماره 14472 مورخ 16/08/1384 سازمان مالیاتی.
بخشنامه شماره 50154/10207/4/30  مورخ 26/10/1377.
دستورالعمل در خصوص تسریع رسیدگی به پرونده‌ها در هیئت‌ها و اجرای قرار شماره 13433/3284/2412/235 مورخ 05/08/1383.
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه.
امکان‌سنجی پیش‌بینی مرحله پیش‌دادرسی در دستگاه‌های دولتی، قابل دسترسی در:
 
Biller, J. "IRS Alternative Dispute Resolution Plans" in the February 2000 issue of Tax Advisor For a detailed discussion of these procedures, as well as other methods that may be available, 2000.
Cords, D. (2008), “Administrative Law and Judicial Review of Tax Collection Decisions,” Saint Louis University Law Journal, Vol. 52, No. 2, 2008.
McDonough, K. J. “Resolving Federal Tax Disputes Through ADR,” Arbitration Journal, Vol. 48, No. 2, 1993.
Menkel-Meadow, C. “Regulation of Dispute Resolution in the United States of America: From the Formal to the Informal to the ‘Semi-formal’,” in: Felix Steffek, Hannes Unberath, Hazel Genn, Reinhard Greger & Carrie Menkel-Meadow (eds.), Regulating Dispute Resolution: ADR and Access to Justice at the Crossroads, Oxford, U.K.: Hart, 2013.
Taxpayer Advocate Service, “Alternative Dispute Resolution (ADR): The IRS Is Failing to Effectively Use ADR As a Means of Achieving Mutually Beneficial Outcomes for Taxpayers and the Government,” Annual Report to Congress, 2016.
Revenue Procedure 2012-18 for rules on Ex Parte communications.
GNR.979 of 19 November 2010.
US, Code 7482. Sec. Courts of Review
United Stated General Accounting Office, IRS Initiatives to Resolve Disputes Over Tax Liabilities, Report to Chairman, Subcommittee on Oversight, Committee on Ways and Means, House of Representatives, 1997. Available at: