سیاست و اداره: تمایز و همپوشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، ایران

چکیده

رابطه مستخدمان اداری و مقامات سیاسی و گستره اختیارات این دو در سیاستگذاری و اداره از موضوعات مهم حکمرانی در دوران معاصر است. بی تردید سیاست، اداره نیست و سیاستمدار با مامور اداری یا مستخدم کشوری متفاوت است. بنابراین در ظاهر، مشکلی در تشخیص و تمایز سیاست و اداره وجود ندارد. با این حال، تشخیص مرز دقیق سیاست و اداره و چرایی وجود چنین مرز و تمایزی خوب روشن نیست. تمایز سیاست و اداره بر یک منطق پیشینی استوار نیست؛ ولی واقعیت موجود در اغلب دولتهای مدرن است. در واقع، از نظر مفهومی، نهادی و عاملان فردی کم و بیش ما شاهد تمایز و در عین حال تلاقی و همپوشی میان سیاست و اداره ایم و این مقاله به شیوه ای تحلیلی- توصیفی به تحقیق این موضوع اختصاص دارد. به گمان نویسنده ارزش های مقرر در یک قانون اساسی مردم سالار و تاکید آن بر ارزش هایی چون عدالت، مردم سالاری، مسئولیت پذیری، خود گردانی و اخلاق مداری می تواند دلایل کافی برای حفظ تمایز و در عین حال برقراری تعامل سازنده میان سیاست و اداره فراهم می کند. هرچند ترسیم فواصل و نقاط تمایز، همپوشی و تعامل میان این دو عرصه «حکمرانی و خدمت» به ویژگی منحصر قانون اساسی گرایی و سنت اداری در هر کشور بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Politics and administration: Distinction and Overlapping

نویسنده [English]

  • ranjbar ranjbar
Assistant Prof., Islamic Azad University. Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Relationship of civil servants and political authorities and sphere of powers of both in administration and policy-making is one of main issues of the contemporary governance. There is no doubt that politics is not administration and a politician is different with a public servant. Therefore, it seems there is no problem to distinguish politics from administration. Nevertheless, specification of exact boundaries of the two spheres and its cause is not clear. This dichotomy is not founded on a priori logic; but it is a fact in the most of modern states. Therefore, in view of conceptual, institutional and individual actors, there is a separation as well as overlapping between politics and administration that being debated in the article with a descriptive method. According to author, norms specified at a democratic constitution and emphasis it gives to values such as justice, democracy, responsibility, autonomy and morality provides sufficient evidences for keeping this demarcation and simultaneously makes an interaction  between the two spheres. Although the way of demarcating and specification of points of distinction, overlapping and interaction between the two spheres of 'governing and service' depends on characteristics of constitutionalism and administrative tradition of states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administration
  • Civil servants
  • Neutral competence
  • Politicization
  • Politics
Harris, P. Foundations of Public Administration: A Comparative Approach, Hong Kong: Hong Kong University Press, 1990.
Overeem, Ptrick, The Politics-Administration Dichotomy, Toward a Constitutional Perspective, second edition, CRC Press, 2012.
Peters, B.Guy, ‘Politicisation: What Is It and Why Should We Care?’Neuhold,Christine, Sophie Vanhoonacker  and  Luc Verhey,(eds), Civil Servants and Politics, A Delicate Balance, Palgrave Macmillan UK, 2013.
Peters, B.Guy and Jon Pierre, ‘Politicization of the civil service: concepts, causes, consequences’, in: Peters, B.Guy and Jon Pierre (eds), Politicization of the civil service in Comparative Perspective, The quest for control, Routledge, 2004.
Rouban, Luc, ‘Political- Administrative Relations’, in: Jos C.N Raadschelders, Theo A,JToonen, and Frits M Van der Meer (eds), The Civil System in 21 st Century, Palgrave Macmillan, 2007.
Yesilkagit, Kutsal, ‘The Future of Administrative Tradition: Tradition as Ideas and Structure’, in: Martin Painter and B. Guy Peters (eds), Tradition and Public Administration, Palgrave Macmillan,148, 2010.
Demir, Tansu,‘Politics and Administration, Three Schools, Three Approaches, and Three Suggestions’, Administrative Theory & Praxis, Vol. 31, No. 4, 2009: 503–532.
Kaufman, Herbert,‘Emerging Conflicts in the doctrines of public administration’, American Political Science Review, 50, 1956:1057-1073.
Overeem, Patrick, ‘The Value of The Dichotomy: Politics, Administration, and The Political Neutrality of Administrators’, Administrative Theory & Praxis, vol 27, no2, 2005: 311-329.
Routgers, Mark R, ‘Public Administration and the Separation of Powers in a Cross-Atlantic Perspective’, Administrative Theory & Praxis, 22:2, 2000: 287-308.
Sager, Fritz  and  Christian Rosser, ‘Weber, Wilsom and Hegel: Theories of Modern Bureaucracy’, Public Administration Review, vol 69, no 6,(November-december) 2009: 1136-1147.
Svara, James H,‘The Myth of  the Dichotomy: Complementarity of  Politics and Administration in the Past and Future of  Public Administration’, Public Administration Review, Vol. 61, No. 2, 2001:176-183
Svara, James H. ‘Complexity in Political-Administrative Relations and the Limits of the Dichotomy Concept’,Administrative Theory & Praxis, vol28, no1, 2006:121-139.
Wilson, Woodrow,‘The Study of Administration’, Political Science Quarterly, Vol. 2, No. 2, 1887: 197-222.
Yang, Kaifeng & Marc Holzer,‘Re-Approaching the Politics/Administration Dichotomy and Its Impact on Administrative Ethics’, Public Integrity, vol7, no2, 2005:110-127.