چالش های حقوقی اخذ جرایم تخلفات ساختمانی در حیطه عمل کمیسیون ماده 99

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران

2 گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مرجع رسیدگی کننده به تخلفات ساختمانی در حوزه عملکرد دهیاری (در محدوده روستا) و بخشداری (خارج از محدوده و حریم شهرها) می باشد. آرای این کمیسیون چنانچه بر اخذ جریمه تعلق گیرد به دلیل خلاء قانونی در هنگام محاسبه میزان آن، در اجرا با ابهامات و ایرادات همراه است. در این بین بیشترین ناکارآمدی مربوط به فرآیند وضع، اخذ عوارض و هزینه کرد جریمه تخلفات ساختمانی توسط بخشداری است. دستورالعمل شماره 1120996 مورخ 25/8/1394 صادره از سوی وزیر کشور روند رسیدگی به تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون مزبور را اعلام داشته است گرچه این دستورالعمل تا حدودی نواقص موجود در روند دادرسی این نهاد شبه قضایی را مرتفع نموده لیکن کماکان اجرای آرای کمیسیون در هنگام اخذ جرایم بر مبنای محکم قانونی استوار نیست. در این تحقیق سعی شده با توصیف و تحلیل این امر از منظر حقوقی زوایای پنهان تنگناهای اجرای آراء در زمینه مورد اشاره مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Challenges to the Punishment of the Building Violations in the Area of the Article 99 Commission’s Action--

نویسندگان [English]

  • fariborz saremi noori 1
  • Khadijeh Shojaeian 2
  • Kourosh Ostovar,sangari 2
1 Faculty of Law and Humanities, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
2 Department of Public Law, Faculty of Law and Humanities, Islamic Azad University, Shiraz,.Iran,
چکیده [English]

The commission established based on the note 2 to the paragraph 3 of article 99 of the municipalities law is the authority trying the building violations in the area of the performances by the rural municipalities (within the village limits) and sectorial municipality (outside the limits and fronts of the cities). The sentences issued by this commission are faced with a lot of objections and ambiguities in case of ordering the acquisition of fines due to the legal shortcomings regarding their calculations. In between, the highest inefficiency pertains to the process of enactment, acquisition and spending of the fines by the sectorial municipalities. The directive no.1120996 that was passed on 17th of October, 2015, by the minister of interior announces the process of the trial for the building violations by the aforementioned commission. Although these instructions somewhat compensate for the shortfalls existent in the trial procedure by this quasi-judicial institution, the enforcement of the commission’s sentences for the acquisition of the fines is not laid on a proper legal foundation. The present study uses a descriptive and analytical method to investigate and scrutinize the issue from the legal perspectives so as to explore the hidden angles of the bottlenecks to the enforcement of the sentences in the aforementioned area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • article 99 commission
  • building violations
  • fines of the building violations
  • building tolls
.امامی، محمّد، حقوق مالیه عمومی، تهران: نشر میزان،1391.
2.امامی، محمّد، کوروش استوار سنگری، حقوق اداری، ج 2، تهران: نشر میزان،1391.
3.باستیه، ژان، برنارد دزر، شهر، ترجمه ی علی اشرفی، تهران: دانشگاه هنر،1377.
4.بهشتی، جواد، نادر مردانی، آیین دادرسی مدنی، ج2 ،تهران: نشر میزان،1386.
5.رسول زاده، مهدی و همکاران،اعتراض به عوارض شهرداری ها( کمیسیون مادّه ی 77 شهرداری) ، تهران : جاودانه ، جنگل،1396.
6.صارمی نوری، فریبرز، حقوق ساخت و سازها (در حیطه ی عمل دهیاری ، شورای اسلامی روستا و بخشداری)، شیراز : نوید شیراز،1394.
7.کامیار، غلامرضا، حقوق شهری و شهرسازی، تهران: مجد،1396.
8.کامیار، غلامرضا، شهر در پرتو رویه قضایی، تهران: مجد،1395.
9.عمیدزنجانی، عباسعلی، ابراهیم موسی زاده، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران،1398.
10.محمدی، امید، آیین دادرسی مادّه ی 99 قانون شهرداری تخلّفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر، تهران: جنگل،1397.
11.موسوی، سیّد عارف، حقوق و قوانین روستایی، ج2، چاپ اوّل، تهران: ستایش حقیقت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور،1392.
12.موسوی، سیّد عارف، قوانین و مقرّرات اراضی روستایی، چاپ اوّل، تهران: اشتیاق نور،1393.
13.موسوی، سیّد عارف، قوانین و مقرّرات ساخت و سازها در روستا، چاپ اوّل، تهران:اشتیاق نور،1393.
14.موسوی، سیّد عارف، قوانین و مقررات منابع طبیعی و محیط زیست روستایی، چاپ اوّل، تهران : اشتیاق نور،1393.
15.موسوی، سیّد عارف، قوانین و مقررات طرح ها و پروژه های عمران روستایی، چاپ اوّل، تهران: اشتیاق نور،1393.
موسوی، سیّد عارف، حقوق و قوانین روستایی در ایران، چاپ اوّل، تهران: اشتیاق نور،1393.
موسوی، سید عارف، قوانین تکمیلی مرتبط با امور روستایی، چاپ اول، تهران:اشتیاق نور،1393.
18.مولا بیگی، غلامرضا، صلاحیّت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تهران: جنگل: جاودانه،1393.
19.هاشمی، فضل الله، حقوق شهری و قوانین شهرسازی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران،1371.
20.هداوند، مهدی، علی مشهدی، اصول حقوق اداری (در پرتو آراء دیوان عدالت اداری)، تهران: خرسندی،1391.
1.افضلی، رسول و همکاران، بررسی و ارزیابی تخلّفات ساختمانی در حوزه های پیرامونی مادر شهرها (مطالعه موردی شهر سردرود)، اندیشه جغرافیایی، 8، 1395، 15، صص 25-51.
2.صالحی میلانی، ساسان، مریم محمّدی، «تدوین ضوابط و مقررات ساخت و ساز در مناطق کوهپایه ایی (مطالعه موردی: محله باغ شاطر تهران)»، فصلنامه ی دانشگاه هنر، 1389، 3، صص97-116.
3.معصوم، جلال، «تخلفات ساختمانی»، ماهنامه ی شهرداری، سازمان شهرداری های کشور، 3، 1380، 33، 49-51.
آیین نامه استفاده از اراضی و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده ی روستاها (مصوّب 10/2/1391).
بخشنامه ی شماره 3/1/22372/س مورّخ 24/2/91 وزیر کشور.
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و نحوه ی انتخاب شهرداران (مصوّب1/3/1375با اصلاحات بعدی).
قانون تعریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه ی تعیین آن ها(مصوب 14/10/1384).
قانون شهرداری.
Amid Zanjani, Abbas Ali and Musazadeh, Ibrahim: “supervision on the enforcement of governance and administrative justice”. Tehran, Tehran University Press,2010.
Bastie, Jean and Dezer, Bernard: “city”. tr. Ashrafi, Ali. Tehran, Art University,1999.
Beheshti, Javad and Moradi, Nader: “civil trial procedures”. v.2, Tehran, Mizan,2007.
Emami, M: “general financial laws”. Tehran, Mizan,2012.
 Emami, Muhammad and Ostowar Sangari Kurosh: “administrative law”. v.2, Tehran, Mizan,2014.
Hodawand, Mahdi and Mashhadi: “principles of administrative laws (in the light of the sentences by the administrative justice court)”. Tehran, Khorsandi,2012.
Kamiyar, Gholam Reza: “urban rights and urban engineering”. Tehran, Majd,2018.
Kamiyar, Gholam Reza: “city in the light of judicial procedures”. Tehran, Majd,2017.
Rasulzadeh, Mahdi et al: “objection to the municipalities’ fines (article 77 commission of municipality (Shahrdari)”. Tehran, Javdaneh and Jungle,2018.
Saremi Noori, Fa: “laws of constructions (in the action area of the rural municipality (Dehyari), Islamic village council and sectorial governorship)”. Shiraz, Navid-e-Shiraz,2016.
Mohammadi, O: “trial procedure of article 99 of municipality (Shahrdari) law for the investigation of the building violations outside the limits and frontages of the cities”. Tehran, Jungle,2019.
Mowlabeigi, Gh: “jurisdiction and trial procedures of the administrative justice court”. Tehran, Jangal-e-Javdaneh,2012.
Musavi, S:“rural laws and regulations”. v.2, 1st ed., Tehran, Setayesh-e-Haghighat, Iran’s organization of rural and urban municipalitiesM2014.
Musavi, S, A: “rules and regulations of the constructions in the village”. 1st ed., Tehran, Eshtiyagh-e-Noor,2015.
Musavi, S, A: “rules and regulations of the natural resources and environment in the villages”, 1st ed.. Tehran, Eshtiyagh-e-Noor,2015.
Musavi, S, A. (2015), “rules and regulations of the rural reconstruction plans and projects”. 1st ed., Tehran, Eshtiyagh-e-Noor,2015.
Musavi, S, A: “rural laws and regulations in Iran”, 1st ed.. Tehran, Eshtiyagh-e-Noor,2015.
Musavi, S, A: “supplementary regulations related to the rural affairs” 1st ed.. Tehran, Eshtiyagh-e-Noor,2015.
Hashemi, F: “urban laws and urban engineering regulations”. Tehran, Iran’s center of urban engineering and architectural designing researches and studies,1993.
Afzali, R et al. “investigation and evaluation of the building violations in the peripheral domains of the metropolises (case study: the city of Sardorud)”, geographical thought, 8(15) 2016: 25-51.
Ma’asum, J. (2001), “building violations”, monthly journal of municipality, Iran’s Organization of Municipalities, 3(33) 2001: 49-51.
Salehi, Milani, Sasan and Mohammadi, Maryam. (2010), “codification of the criteria and regulations of constructions in the foothill regions (case study: Bagh Shater Neighborhood in Tehran)”, seasonal journal of art university, (3) 2010: 97-116.
Circular no.s/22372/1/3 passed on 13th of May, 2012, by interior minister
Municipality (Shahrdari) Law
Procedure of land use and installations outside the frontages of cities and villages’ limits (passed on 29th of April, 2012
The law on the definitions of the cities and villages’ frontages and limits and method of their determination (passed on 4th of January, 2006)
The law on the formations, duties and elections of the country’s Islamic councils and mayors’ elections (passed on 21st of May, 1996 with its later amendments)
 
دوره 4، شماره 10 - شماره پیاپی 10
سال چهارم؛ شماره دهم؛ بهار 1401
فروردین 1401
صفحه 261-286
  • تاریخ دریافت: 11 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 03 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 15 آبان 1400