واکاوی هیأت حل اختلاف مادة 38 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامة معاملات شهرداری تهران به کلان‌شهرها و نظارت بر آرای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباداصفهان

چکیده

مطابق با ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامة معاملات شهرداری تهران به کلان‌شهرها؛ اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراء است. در این پژوهش ضمن پرداختن به ماهیت هیأت موضوع ماده 38 و نوع معاملات موضوع این آیین‌نامه، این نتیجه حاصل شد که این هیأت مرجعی اداری و جزو مراجع شبه قضایی بوده و نهاد داوری نمی‌باشد. همچنین هر نوع معامله‌ای در شهرداری که منجر به انعقاد قرارداد شود را می‌توان در این هیأت مطرح و رسیدگی نمود و رأی این هیأت به اعتبار مرجع اداری بودن، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. از طرفی با توجه به اینکه هدف قانونگذار از عضویت قاضی در این مراجع صرفاً نظارت بر رسیدگی به موضوعات مطروحه در این مراجع و جهت استفاده از نظر قضایی و حقوقی وی است و قرار نیست در اداره، دادگاه و محکمه تشکیل گردد لذا پیشنهاد می‌گردد قاضی عضو اینگونه مراجع شبه قضایی نسبت به صدور رأی اقدام نکند و رأی صادره توسط این مراجع بر حسب رأی اکثریت اعضاء صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Dispute Resolution Board of Article 38 of the Law on Amending and Extending the Transactions By-Laws of Tehran Municipality to Metropolises and Supervising Its Votes

نویسندگان [English]

  • Masood Araei 1
  • faramrz atrin 2
1 Lecturer
2 Assistant Professor Islamic Azad University, Najaf Abad, Isfahan Branch
چکیده [English]

In accordance with Article 38 of the Law on Amending and Extending the Transactions Regulations of Tehran Municipality to Metropolises; Disputes arising from transactions subject to this regulation in the Dispute Resolution Board with the membership of a judge of the judiciary elected by the head of the judiciary, a member of the Islamic Council elected by the relevant council, a municipal representative elected by the mayor, a district or governor representative and a legal representative The party to the contract is subject to review and the ruling issued by the trial judge is binding on the parties. In this study, while addressing the nature of the board subject to Article 38 and the type of transactions subject to this regulation, it was concluded that this board is an administrative reference and one of the quasi-judicial authorities and is not an arbitration body. Also, any transaction in the municipality that leads to the conclusion of a contract can be considered and considered in this board, and the decision of this board, as an administrative authority, can be challenged in the Court of Administrative Justice. The member judge Such quasi-judicial authorities should not issue a verdict and the verdict issued by these authorities should be based on the vote of the majority of members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dispute Resolution Board Article 38
  • Law amending and extending the bylaws of Tehran municipal transactions to metropolitan areas
  • Municipal transactions
  • Quasi-judicial authority
  • Court of Administrative Justice
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (جلد 1)، تهران: دراک، چاپ هشتم، 1384.
صدرالحفاظی، نصرالله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران: شهریار، 1372.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره اول (خرداد 1359 تا خرداد 1363)، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره هشتم (خرداد 1387 تا خرداد 1391)، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، 1392.
مظفر، شیخ محمدرضا، اصول الفقه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین، بی تا.
مولابیگی، غلام‌رضا، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تهران: جنگل، 1398.
نجابت‌خواه، مرتضی، قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی، تهران: جنگل، 1390.
پروین، خیرالله و حسین آیینه نگینی، «صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی (تأملی بر یک رأی)»، فصل‌نامه حقوق اداری، سال هشتم، پاییز 1399، شماره 24.
جعفری ندوشن، علی‌اکبر و امید شیرزاد، «ساختار و صلاحیت مراجع شبه قضاییِ حقوقِ آب ایران»، فصل‌نامه حقوق اداری، سال ششم، بهار 1398، شماره 18.
سعیدی، محمدعلی و مهدی مفتخری، «نگرشی بر ماده 38 اصلاحی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران و تسرّی آن به کلان‌شهرها»، فصل‌نامه تحقیقات حقوقی، دوره بیست و یکم، بهار 1397، شماره 81.
شعبانی، یاور، «چیستیِ مراجع شبه قضایی در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری»، فصل‌نامه جستارهای حقوق عمومی، سال اول، 1396، شماره 3.
نجابت‌خواه، مرتضی، فاطمه افشاری و سید شهاب‌الدین موسوی‌زاده، «آسیب شناسی ساختار و صلاحیت‌های مراجع اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران»، دوفصل‌نامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، بهار و تابستان 1396، شماره 77 و 78.
ورمزیار، محمد، «مقایسه هیئت حل اختلاف ماده 38 اصلاحی آیین‌نامه معاملات شهرداری با نهاد داوری در آینه یک رأی (دادنامه 1656 شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران)»، فصل‌نامه مطالعات آرای قضایی (رأی)، دوره دوم، بهار 1392، شماره پیاپی 2.
آیین نامه مالی شهرداری‌ها، مصوب 12/4/1346، با اصلاحات بعدی.
آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، مصوب 1355، با اصلاحات بعدی.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، مصوب 1355، با اصلاحات بعدی، به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، مصوب 1390.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب 25/3/1392.
قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری.
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی.
قانون توزیع عادلانه آب، مصوب 1361.
قانون ثبت اسناد و املاک کشور.
‌قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور.
قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، مصوب 25/4/1358 شورای عالی انقلاب.
قانون شهرداری، مصوب 11/4/1334.
قانون مدنی.
پرونده کلاسه 9909980023000765 شعبه دوم دادگاه عمومی بخش خاوران.
پرونده‌های کلاسه 940973 و 940369 به موجب دادنامه شماره 1393 مورخ 16/8/1394 شعبه 38 دیوان عدالت اداری.
رأی وحدت رویه شماره 37 تا 39 مورخ 10/7/1368 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه شماره 252 مورخ 13/8/1380 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
دوره 4، شماره 12
سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1401
مهر 1401
صفحه 105-128
  • تاریخ دریافت: 20 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 23 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 15 آبان 1400