حمایت قضایی از حق بر هویت فرهنگی در پرتوی رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی ایران

نوع مقاله : مطالعه آرای قضایی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه غیر انتفاعی صدرا

2 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران دانشکدگان فارابی،قم، ایران.

چکیده

حقوق فرهنگی در کنار حقوق اقتصادی و اجتماعی در نسل دوم حقوق بشر قرار دارند. علیرغم پیشرفت حقوق اقتصادی و اجتماعی در نسل دوم، حقوق فرهنگی بر خلاف همتایان خود رشد و پیشرفت چندانی نداشته است. یکی از مصادیق حقوق فرهنگی، حق بر هویت فرهنگی است که به معنای شناسایی و به رسمیت شناختن هویت‌های متمایز فرهنگی است. اگرچه این حق صراحتا در معاهده اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته نشده است؛ اما از خلال برخی مواد دیگر معاهده مانند ماده 8 (حق بر حریم خصوصی)، ماده 9 (حق بر آزادی مذهب) و ماده 11 (حق تشکیل انجمن)، دادگاه اروپایی سعی در به رسمیت شناختن این حق نموده است. با توجه به ابهام در ماهیت حق‌های فرهنگی به ویژه حق بر هویت فرهنگی، حمایت قضایی از این حق در تعریف و بازشناسی مفهوم این حق واجد اهمیت است. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی-تحلیلی است و در جمع‌آوری منابع از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Judicial protection of the right to cultural identity in the light of the case law of the European Court of Human Rights and the case law of Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Danesh nari 1
  • سید احمد حبیب نژاد 2
1 University of Tehranدانشگاه صدرا
2 Associate Professor, Department of Public Law, University of Tehran, Farabi college, Qom, Iran.
چکیده [English]

Cultural rights, along with economic and social rights, are in the second generation of human rights. Despite the development of economic and social law in the second generation, cultural law, unlike its counterparts, has not grown much. One example of cultural rights is the right to cultural identity, which means the recognition of distinct cultural identities. Although this right is not explicitly recognized in the European Convention on Human Rights; But through some other articles of the treaty, such as Article 8 (right to privacy), Article 9 (right to freedom of religion) and Article 11 (right to form an association), the European Court has tried to recognize this right. Given the ambiguity in the nature of cultural rights, especially the right to cultural identity, judicial protection of this right is important in defining and recognizing the concept of this right. The research method in this research is descriptive-analytical and library method has been used in collecting resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Law
  • Cultural Identity
  • European Court of Human Rights
  • Judicial Procedure
  • European Convention on Human Rights

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400
  • تاریخ دریافت: 24 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 21 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 13 آذر 1400