تحلیلی بر تبدیل وضعیت ایثارگران از شرکتی به رسمی با تاکید بر آراء دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحدقم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران ، ایران

3 عضو گروه هیات علمی حقوق عمومی دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

چکیده:

تبدیل وضعیت از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مباحث حقوق استخدامی به شمار می‌رود که در قوانین و مقررات متفاوت استخدامی به آن پرداخته شده است اما ابهامات و نارسائی‌ها در این حوزه بسیار است. یکی از انواع به کارگیری در دستگاه‌های اجرایی جذب افراد به صورت شرکتی می‌باشد. ضوابط و قواعد حاکم بر این به‌کارگیری و نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی از مسائل مهم حقوق استخدامی ایران به شمار می‌آید. حقوق و مزایا و ثبات شغلی بالاتر کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی رغبت زیادی برای کارکنان شرکتی در تبدیل وضعیت ایجاد می‌کند لذا یکی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری این موضوع می‌باشد. این تحقیق که در آن از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده، قصد دارد شرایط و ضوابط به کارگیری کارکنان شرکتی و تبدیل وضعیت آن‌ها را به رسمی تشریح نماید و به این سوال پاسخ داده است که آیا همه افرادی که به صورت شرکتی بکارگیری می‌شوند می‌توانند تقاضای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را نمایند؟ پاسخی که می‌توان ارائه نمود این است که دولت موظف است کارکنان شرکتی مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌کارگیری نموده است، بر اساس شرایط مندرج در بند و ماده 44 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد. چنین امکانی در بند ذ ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم نیز پیش بینی شده است.

واژگان کلیدی: کارکنان شرکتی، استخدام رسمی، تبدیل وضعیت، به‌کارگیری، دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The analysis of changing the employment type of war veterans from corporate employees to officially hired employees with emphasis on the administrative justice court decision.

نویسندگان [English]

  • Mahdi Goodarzi 1
  • Hamed Karami 2
  • TAQI dashti 3
1 PhD Student in Public Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Assistant Professor of Law, Shahed University, Tehran, Iran
3 Member of the Faculty of Public Law, Baqer al-Uloom University
چکیده [English]

Abstract;

Right to work (employment) is one of the most important right, classified in the second generation of human right, has been emphasized in article 23 of the universal declaration of human right and has been recognized as one of the economic, social and culeural right in article 20of Islamic republic of Iran constitution.The necessity of equal terms in employment also has been mentioned in article 28 of Islamic republic of Iran constitution.Therefore lack of unreasonable diversity of employment contract is one of the issues discussed in hiring systems. Due to this matter, employment form change is one of the most emportant issues in employment law and a prerequisite for job safety and right to employment.This research, which has been conducted through an analytical-descriptive approach, aims to analyze the regulations of employing corporate employees and changing their type to officially employed. It also answers the question of whether all corporate employees are entitled to petition to have their type changed to officially employed.The answer is that the government is required to officially employ those corporate employees who are liable to clause 21 of the general law of serving war veterans and have been hired during the period when the fifth five-years-long development plan was in practice,according to the stipulated terms in the article and clause 44 of the aforementioned law and the subsequent revisions.This possibility has been predicted in article of cluse 87 of the law of the sixth five-years-long development plan.

Keywords:Corporate employees,Formal employment,Status change,Employment, Court of Administrative Justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Corporate employees
  • Formal employment
  • Status change
  • Employment
  • Court of Administrative Justice
آقاشاهی، احسان الله، تضمین حقوق ایثارگران در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، تهران، دادبخش، 1398
ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، توس، 1388
امامی، محمد، کورش استوار سنگری، حقوق اداری، تهران، میزان، 1389
سهرابلو، علی،حسن لطفی، تبدیل وضعیت استخدامی در حقوق ایران، ماهیت و اصول حاکم: فصلنامه علمی دیدگاه‌های حقوق قضائی، تابستان 1400، شماره 94، صفحات 73تا 93
5-جلالی، محمد، محمدقاسم تنگستانی، نگاهی به اصل 75 قانون اساسی با تاًکید بر آراء و نظرهای شورای نگهبان(در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی تا دوره‌ی هشتم): فصلنامه دانش حقوق عمومی، زمستان 1393، شماره 10، ص69 تا90
طباطبائی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، 1395
فکوهی، ناصر، ساز وکار تبعیض مثبت، به مثابه ابزار محرومیت زدایی: پژوهش زنان، پائیز 1384، شماره3، ص115 تا141
قافی، حسین، ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی: مجله حقوق اسلامی، پائیز1383 ، شماره 42، صفحات61 تا88
9-کرمی، حامد، مهدی گودرزی، تحلیل حقوقی قرارداد خرید خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی با تاکید بر آراء دیوان عدالت اداری:فصلنامه پژوهش‌های نوین حقوق اداری، پائیز99، شماره 4، ص79 تا106
10- مشهدی، علی، فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1397
اعلامیه جهانی حقوق بشر
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
اعلامیه فیلادلفیا
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
5-سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در سال 1404
سیاست‌های کلی استخدام مورخ1/2/1389
قانون تعاریف و ضوابط تاسیس مراکز تحقیقاتی مصوب 21/1/1369
قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386
قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370
قانون استخدام نیروی انتظامی                                              
قانون رسیدگی به صلاحیت قضات
قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب ۱۳۸۴
اساسنامه دانشگاه فرهنگیان
قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب26/6/1368
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
قانون بودجه سال 1400
قانون کار
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان" نحوه استخدام اعضای هیأت علمی جدید گروه پزشکی و تبدیل وضعیت کادر" مصوب تاریخ 11/6/1365
آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی
آیین‌نامه اجرایی ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری
تصویب‌نامه شماره 84515/ت34613 هیات وزیران مورخ 15/12/1384
دستورالعمل تعیین تکلیف و نحوه به‌کارگیری مستقیم نیروهای شاغل در شرکت‌ها
تصویب‌نامه شماره 77961/ت40006 هیات وزیران مورخ 17/5/1387
بخشنامه شماره 100/135938 مورخ 17/8/1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
بخشنامه شماره 85905/60 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مورخ 12/9/1387
مصوبه هیات وزیران به  شماره 43310/ت42450 هـ مورخ 13/2/1388
بخشنامه شماره 28298/200 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهوریمورخ 9/11/1390
تصویب‌نامه شماره 213471/ت47643هـ هیات وزیران مورخ 1/11/1390
تصویب‌نامه شماره107441/ت44444ک  هیات وزیران مورخ 28/5/1391
مصوبه شماره 176441/ت48702 ه هیات وزیران مورخ 21/9/1391(طرح مهرآفرین)
بخشنامه شماره 83003 مورخ 21/7/1394 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و صنایع شرکت فرودگاه‌های کشور
نامه شماره9000/330/6932/200 مورخ 16/9/1399 دیوان عدالت اداری
نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان
طرح استفساریه تبصره ۱ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورخ 3/10/1398
نامه رئیس مجلس به شماره 67794هـ/ب مورخ 9/11/1391
نظریه شماره 15074هـ/ب رئیس مجلس مورخ 31/3/1391
نامه رئیس مجلس به شماره 111/10874 هـ مورخ 2/3/1388
دادنامه شماره 849-874 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ14/11/1392
دادنامه شماره 466 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 17/5/1396
دادنامه شماره 15و51 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 21/1/1397           
دادنامه شماره 2163-2164 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ21/12/1397
دادنامه شماره 1849-1851 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ20/9/1397
دادنامه شماره 669 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ11/4/1398