راهکار حقوقی رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه قم

2 استادیار دانشکده الهیات دانشگاه قم .قم. ایران

3 استاد یار دانشکده الهیات دانشگاه قم . قم . ایران

چکیده

چکیده:امروزه بحران های زیست محیطی تاثیر بسزایی بر رویکردهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته است. بهداشت جسمی و روحی مردم و همچنین امنیت سیاسی و اقتصادی کشور از جمله موارد تاثیرپذیر می باشند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد سوءمدیریت و قانون گریزی برخی از دستگاه های دولتی بدلیل تعارض منافع (بین منافع وزارتی و منافع ملی) و ناکارامدی برخی از قوانین ساختاری حفاظت محیط زیست از عوامل اساسی در شکل گیری بحران های زیست محیطی می باشند. در این پژوهش جهت عبور از بحران و چالش های زیست محیطی موجود و رفع تعارض منافع طرف های ذینفع، به اصلاح برخی از قوانین حفاظت محیط زیست (از قبیل ماده2) پرداخته می شود. انتظار می رود بازنگری این ماده با هدف تبدیل شورای عالی محیط زیست از شورای اداری درون قوه ای و بین وزارتی به شورای حاکمیتی فراقوه ای (بین قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه)، بتواند تسلط و انحصار قوه مجریه بر سازمان حفاظت از محیط زیست را مرتفع نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A legal Solution to Resolve the Conflicts of Interest in Implentation of Enviornmental Laws and Regulations

نویسندگان [English]

  • hossein shahbeik 1
  • Mohammad javad heidari 2
  • Mohammad nozari ferdosieh 3
1 PhD student of Qom University
2 Assistant Professor, Faculty of Theology, Qom University, Qom. iran
3 Assistant Professor, Faculty of Theology, Qom University, Qom.
چکیده [English]

Abstract:Today, environmental crises have had a significant impact on various approaches to society, such as the physical and mental health of the people, as well as the political and economic security of the country. Studies show that mismanagement and lawlessness of some government agencies due to conflicts of interest (between ministerial interests and national interests) and the inefficiency of some structural environmental protection laws are key factors in the formation of environmental crises. In this Research, some environmental protection laws (such as Article 2) will be amended to overcome the existing environmental crises and challenges, and to resolve conflicts of interest of stakeholders. It is expected that the revision of this article will transform the High Council of Environment from an inter-branch and inter-ministerial administrative council to a multi-faceted governing council (between the three powers ، Executive, legislative and judicial ), which can lift the executive monopoly over the Environmental Protection Agency

کلیدواژه‌ها [English]

  • solution
  • legal
  • Conflict of interest
  • the rules
  • the environment
صمدی، نصرالله، حفاظت از محیط زیست (پیشنهاد پنجاه راهکار ساده)، چاپ اول،تهران، انتشارات نردبان، سال 1395
محمدی، انور، جامعه‌شناسی محیط زیست، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1395
مرتب، یحیی و همکاران، تعارض منافع در بخش عمومی، تهران، نشر اندیشکده شفافیت برای ایران، سال1399
مشهدی،علی،،حق بر محیط زیست سالم الگوی ایرانی فرانسوی،نشر میزان، سال1392
مورگان، سالی، حفاظت محیط زیست، چاپ سوم، تهران، انتشارات فنی ایران، سال 1393.
مهرپور، حسین،وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، چاپ اول،تهران، انتشارات نشر ثالث، سال1384
1 -  دل پسند ، کورش و ترکمن نژاد ، شریف و نوریان، محمد، تعارض منافع و عدم شفافیت به مثابه فساد در نظام سلامت،تهران،  فصلنامه اندیشه حقوقی، دوره اول، شماره سوم ، 1399،ص32
سنگانچین فرزامپور، اصغر، بررسی عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست بعد از انقلاب اسلامی و برنامه ریزی جهت برنامه های آتی،تهران، مجله دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، 1377
عبداللهی،محسن وفریادی،مسعود،چالشهای حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست ایران،تهران، فصلنامه علوم محیطی، سال هفتم، شماره چهارم، 1389 ، ص143
4 - غلامپور، علی، تأثیرات جهانی شدن اقتصاد بر نقش دولت در اقتصاد  سیاسی محیط زیست در کشورهای در حال توسعه :مورد ایران ، تهران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، فصلنامه سیاست،  دوره37، 1386، ص37
5 - فریادی، مسعود، آسیب شناسی همکاری میان سازمانی در حفاظت محیط زیست در حقوق اداری ایران، تهرانف فصلنامه حقوق اداری (علمی - پژوهشی)، دوره ششم، شماره 16، 1397
6 - قائم، پونه و شبیری، سید محمد وهمکاران ، تدوین مدل مفهومی توسعه آموزش محیط زیست با ارزیابی عوامل راهبردی، مجله پژوهش های محیط زیست سال 7، شماره1447، 1395، ص16-3
7 - کد خدائی، عباسعلی و آقایی، مسلم، تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی،تهران، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره14، شماره38، 1391، ص77
8- محقق داماد، سید مصطفی، درویش زاده،  محمد، جای خالی تعارض منافع در انتخابات ریاست جمهوری، تهران، فصلنامه علمی تحصصی دانشنامه های حقوقی ، دوره4، شماره1، 1400، ص133
9- مرادحاصل و همکاران ، ارزیابی نقش دولت در چالش های زیست محیطی ایران، تهران، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره دهم، شماره4، 1387
10 - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهشهای اقتصادی، طرح مدیریت تعارض منافع، دوره یازدهم، سال1399
11- مشهدی، علی و همکاران ، حقوق شوراهای اداری ، بررسی حقوقی جایگاه و وضعیت نهادهای شورائی در ساختار قوه مجریه ایران ،تهران، ناشر معاونت تدوین و تمقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری ، 1389، ص53
12- مشهدی، علی، دولت و محیط زیست:از رویکردهای بدون دولت تا رویکردهای مشارکت، تهران، فصلنامه دولت پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 2، شماره 8،سال1389
13- وکیلیان، حسن و درخشان، داور، راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی،تهران، مجله حقوقی دادگستری، دورۀ ۸۴ ، شمارۀ ۱۰۹، ۱۳۹۹ ص274،
اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تهران جلد سوم، سال1364
تیلا، پروانه،، ساعد، نادر، مجموعه قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست ایران (تنقیح شده و همراه با دسته‌بندی موضوعی)، چاپ سوم، تهران، انتشارات خرسندی، 1392.
سپهرنیا، بهنام، مجموعه قوانین و مقررات بهداشت محیط، چاپ اول، تهران، انتشارات اوای قلم، 1396.   
سند ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست رهبر انقلاب اسلامی مورخ 26/8/1394
عاطفی، زاهده، مجموعه قوانین و مقررات محیط ‌زیست: قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست، جلوگیری از آلودگی آب، جلوگیری از آلودگی هوا، مدیریت پسماند، شکار و صید، چاپ دوم، تهران، انشارات جاودانه، 1392.
5 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،تهران، نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
6 - قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، تهران ، نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قانون اداری جمهوری اسلامی ایرانتهران،نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،تهران، روزنامه رسمی کشور، شماره ۲۰۹۹۵ سال ۱۳۹۵
قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده8بندط،نشر مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجلس شورای ملی، دوره 19، چاپ1، جلد2
پایگاه خبرگزاری ایرنا                   
https://www.irna.ir/news/83582078                             
سایت سازمان حفاظت محیط زیست                                             https://www.doe.ir/portal/home                         
4 - پایگاه خبری مرکز توانمند سازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
https://iran-bssc.ir/7601
5 - خبرگزاری ایسنا، کد خبر 99102418689، ناریخ 26/10/1399  https://www.isna.ir/news/99102418689                                                                                                          6-  روز نامه شهروند، کد خبر 1999 تاریخ4/4/99